280/1999 Sb.

                            VYHLÁŠKA

                       Ministerstva obrany

                   ze dne 17. listopadu 1999,

  kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení

  věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování

   požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo

  k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor

    dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí

    věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení

  věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

Změna: 56/2003 Sb.

 

     Ministerstvo   obrany   v   dohodě   s  Ministerstvem  vnitra

a s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 17 odst.

2,  § 18  odst. 3,  § 20  odst. 2  a §  28 zákona č. 222/1999 Sb.,

o zajišťování obrany České republiky, (dále jen "zákon"):

 

                               § 1

 

                Postup při uplatňování požadavku

                  na určení věcných prostředků

 

     (1)   Ministerstva,   jiné   správní   úřady   nebo  subjekty

hospodářské  mobilizace mohou  již v  míru, v  souladu s krizovými

plány,  písemně požádat  příslušný obecní  úřad obce  s rozšířenou

působností  o  určení  věcných  prostředků  pro  splnění úkolů při

zajišťování obrany  státu. Požadavek na  určení věcných prostředků

obsahuje  zejména  druhové  označení  a  další identifikační údaje

věcného   prostředku,   požadovaný    počet   věcných   prostředků

a odůvodnění tohoto požadavku.

 

     (2)  Obecní  úřady  obcí  s  rozšířenou  působností v souladu

s krizovými plány  vybírají vhodné věcné  prostředky k zajišťování

obrany státu a vedou jejich evidenci.

 

     (3)  Na výběru  vhodných věcných  prostředků pro  zajišťování

obrany  státu   se  na  základě   pověření  obecního  úřadu   obce

s rozšířenou  působností mohou  podílet i  ministerstva nebo  jiné

správní úřady,  pokud o určení věcných  prostředků požádaly. Plnou

moc k výběru a kontrole vydá určeným pracovníkům ministerstva nebo

jiného správního  úřadu obecní úřad obce  s rozšířenou působností.

Určený  pracovník  před  zahájením  výběru  nebo  kontroly věcných

prostředků  současně   s  předložením  plné   moci  prokáže  svoji

totožnost.

 

     (4)  Územní  vojenská  správa  předkládá  na  základě  výběrů

obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  návrh  na určení

věcných prostředků  pro zabezpečení ozbrojených  sil již ve  formě

vyplněného dodávacího příkazu.

 

     (5)  Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností na základě

výsledků  výběrů rozhodne  dodávacím příkazem,  že se  movitá nebo

nemovitá věc nebo služba  stává věcným prostředkem pro zajišťování

obrany státu. Vybraný věcný prostředek se stává předmětem následné

kontroly podle  § 10 písm.  b) zákona, byl-li  vlastníkovi věcného

prostředku doručen dodávací příkaz.

 

                  

 

                                           § 2

 

           Podrobnosti o náležitostech dodávacího příkazu

 

     (1)  Dodávací příkaz  se dělí  na úvodní  část a tři základní

části.

 

     (2) Úvodní  část dodávacího příkazu  obsahuje tyto specifické

údaje:

a) v levém  horním rohu  se uvedou  údaje pro  doručení dodávacího

   příkazu a výzvy k dodání věcného prostředku;

b) uprostřed  horního  okraje  se   uvede  symbolem  druh  věcného

   prostředku takto:

   1. "M" movitá věc,

   2. "N" nemovitá věc,

   3. "Z" zvířectvo a ptactvo,

   4. "S" služba;

c) v pravém  horním rohu  se uvede  číslo doplňku,  který vyplňuje

   příslušná územní vojenská správa  u věcných prostředků určených

   pro zabezpečení ozbrojených sil.

 

     (3)  Část   "A.  Rozhodnutí  o   dodání  věcného  prostředku"

dodávacího příkazu obsahuje tyto náležitosti:

a) otisk  záhlavního  razítka  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou

   působností,

b) údaje o  vlastníkovi věcného prostředku;  u právnické osoby  se

   uvede  obchodní firma  a sídlo,  identifikační číslo, příjmení,

   jméno  a rodné  číslo osoby  oprávněné jednat  jménem právnické

   osoby  a  její  telefonní  číslo;  u  fyzické  osoby  se  uvede

   příjmení,  jméno a  rodné číslo,  místo trvalého  pobytu, má-li

   fyzická  osoba přechodný  pobyt, též  místo přechodného  pobytu

   (dále jen "místo trvalého pobytu") a telefonní číslo,

c) příjmení, jméno,  rodné číslo, místo  trvalého pobytu odpovědné

   osoby  za dodání  věcného prostředku,  popřípadě její telefonní

   číslo,  určil-li vlastník  osobu odpovědnou  za dodání  věcného

   prostředku (dále jen "odpovědná osoba"),

d) název  věcného prostředku  a jeho  značku; další  identifikační

   údaje  se uvedou  tak, aby  se věcný  prostředek nemohl zaměnit

   s jiným věcným  prostředkem; u služby se  uvede požadovaný druh

   služby,

e) poučení  vlastníka věcného  prostředku o  jeho povinnostech  po

   doručení  rozhodnutí o  dodání  věcného  prostředku podle  § 10

   písm.  a) až  d) zákona  a o  možnosti zproštění  od povinnosti

   poskytnout věcný  prostředek podle §  19 odst. 3  zákona, jakož

   i o  následcích  při  nesplnění  povinností  podle  §  64 až 72

   zákona,

f) den,  měsíc  a  rok  (dále  jen  "datum"),  kdy bylo rozhodnuto

   o dodání  věcného prostředku,  otisk kulatého  razítka obecního

   úřadu obce s rozšířenou působností a podpis starosty této obce.

 

     (4) Část  "B. Výzva k  dodání věcného prostředku"  dodávacího

příkazu obsahuje tyto náležitosti:

a) popis způsobu  dodání věcného prostředku,  místo a dobu  dodání

   věcného  prostředku,  označení   subjektu  a  jeho  organizační

   složky, pro  kterou je věcný prostředek  určen; dodáním věcného

   prostředku  se   rozumí  též  uvolnění   nemovitosti  "N"  nebo

   poskytnutí služby "S" (dále jen "dodání věcného prostředku"),

b) datum,  kdy byla  výzva  k  dodání věcného  prostředku učiněna,

   podpis  a otisk  kulatého razítka  správního úřadu  oprávněného

   výzvu učinit,

 

c) poučení  o  povinnosti  uposlechnout  výzvy  k  dodání  věcného

   prostředku podle § 18 odst. 1  věty první zákona a o následcích

   při nesplnění této povinnosti podle § 64 až 72 zákona.

 

     (5)  Část  "C.  Potvrzení  doručení  výzvy  k  dodání věcného

prostředku" obsahuje tyto náležitosti:

a) údaje  o   věcném  prostředku,  jeho  název,   značku  a  další

   identifikační údaje,

b) údaje o  vlastníkovi nebo o  odpovědné osobě za  dodání věcného

   prostředku,

c) datum a čas doručení výzvy a podpis příjemce výzvy,

d) místo  pro vypsání  důvodů  nedoručení  výzvy k  dodání věcného

   prostředku a podpis doručovatele, popřípadě podpis osoby, která

   sdělila důvody o nemožnosti výzvu doručit.

 

     (6)  Druhá  strana  dodávacího  příkazu  obsahuje organizační

pokyny  pro  dodání  věcného   prostředku  a  podrobnější  poučení

vlastníka  věcného  prostředku  nebo  odpovědné  osoby  za  dodání

věcného prostředku.

 

 

     (7)  Náležitosti  a  vzor  dodávacího  příkazu  jsou  uvedeny

v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

                               § 3

 

             Vyhotovení a doručování dodávacího příkazu

 

     (1) Dodávací příkaz se vyhotovuje ve třech výtiscích.

 

     (2)  Výtisk č.  1 s  vyplněnou částí  "A. Rozhodnutí o dodání

věcného prostředku" může obecní  úřad obce s rozšířenou působností

doručit vlastníkovi věcného prostředku bezprostředně po rozhodnutí

již v  míru. Určil-li vlastník odpovědnou  osobu za dodání věcného

prostředku, doručí se též této osobě.

 

 

    (3)  Výtisk  č.  1  vyplněný  ve  všech  částech  lze doručit

vlastníkovi nebo  odpovědné osobě za stavu  ohrožení státu nebo za

válečného stavu.

 

     (4)  Výtisk  č.  2  vyplněný  ve  všech  částech  se doručuje

vlastníkovi nebo  odpovědné osobě v době  vyhlášení stavu ohrožení

státu nebo  v době vyhlášení  válečného stavu, vznikne-li  potřeba

doplnění věcných  prostředků k zajišťování  obrany státu a  byl-li

v míru doručen výtisk č. 1 podle odstavce 2.

 

     (5) Výtisk č. 3 dodávacího příkazu slouží správním úřadům pro

vlastní evidenci.

 

     (6)  Dodávací příkaz  vyplněný ve  všech částech  lze doručit

v míru vlastníkovi nebo odpovědné osobě, nařídí-li vláda prověření

opatření pro zabezpečení  obrany státu podle § 41  zákona. V tomto

případě  se  údaje  uvedené  v  části  "B.  Výzva k dodání věcného

prostředku"  výrazně označují  "CVIČNÉ" s  uvedením čísla usnesení

vlády.

 

 

 

 

 

 

        Postup při převzetí a vrácení věcného prostředku,

        náležitosti dokladu o převzetí věcného prostředku

       a náležitosti dokladu o vrácení věcného prostředku

 

                               § 4

     (1)  Po  obdržení  dodávacího  příkazu  vyplněného  ve  všech

částech  jsou vlastník  nebo odpovědná  osoba povinni  dodat věcný

prostředek  ve stanovené  době a  v místě  určení podle  části "B.

Výzva k dodání věcného prostředku" dodávacího příkazu.

 

     (2)  Obecní úřad  obce  s  rozšířenou působností  nebo územní

vojenská  správa,  která  věcný  prostředek  přebírá, jsou povinny

řádně věcný prostředek a  jeho příslušenství zkontrolovat, vyplnit

a vydat doklad  o převzetí věcného  prostředku. Doklad o  převzetí

věcného prostředku  se zpracovává ve  dvou výtiscích. Výtisk  č. 1

tohoto dokladu se předá osobě, která věcný prostředek dodala.

 

     (3)  Doklad  o  převzetí  věcného  prostředku  obsahuje  tyto

náležitosti:

a) označení  přebírajícího   subjektu  a  otisk   jeho  záhlavního

   razítka,

b) údaje o  vlastníkovi věcného prostředku;  u právnické osoby  se

   uvede  obchodní firma  a sídlo,  identifikační číslo, příjmení,

   jméno  a rodné  číslo osoby  oprávněné jednat  jménem právnické

   osoby  a  její  telefonní  číslo;  u  fyzické  osoby  se  uvede

   příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu a telefonní

   číslo,

c) údaje o odpovědné osobě za dodání věcného prostředku,

d) název  věcného prostředku,  jeho značku  a další  identifikační

   údaje,

e) doklady odevzdané s věcným prostředkem,

f) stav měřicích zařízení, náplň provozních a pohonných hmot,

g) seznam výstroje, příslušenství a nářadí,

h) závady zjištěné při převzetí věcného prostředku,

i) podpis  osoby,  která  věcný  prostředek  dodala, podpis osoby,

   kterou  obecní úřad  obce s  rozšířenou působností  nebo územní

   vojenská správa pověřila k převzetí věcného prostředku, a otisk

   kulatého razítka přebírajícího subjektu,

j) datum a čas převzetí věcného prostředku.

 

     (4) Náležitosti a vzor  dokladu o převzetí věcného prostředku

jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

                               § 5

 

     (1) Pominou-li důvody, pro  které byl určený věcný prostředek

převzat  do užívání  státu, vyzve  obecní úřad  obce s  rozšířenou

působností nebo  územní vojenská správa  vlastníka nebo oprávněnou

osobu k jeho zpětnému převzetí.

 

     (2) Před  vrácením věcného prostředku  jsou obecní úřad  obce

s rozšířenou působností nebo územní  vojenská správa povinny řádně

věcný  prostředek  a   jeho  příslušenství  zkontrolovat,  vyplnit

a vydat  doklad o  vrácení  věcného  prostředku. Doklad  o vrácení

věcného  prostředku  se  zpracovává  ve  dvou výtiscích. Stejnopis

tohoto dokladu  se předá osobě,  která věcný prostředek  převzala.

Přebírající osoba může vůči zápisu uplatnit námitky.

 

     (3)  Doklad  o  vrácení   věcného  prostředku  obsahuje  tyto

náležitosti:

a) označení subjektu,  který vrací věcný prostředek,  a otisk jeho

   záhlavního razítka,

 

b) údaje o  vlastníkovi věcného prostředku;  u právnické osoby  se

   uvede  obchodní firma  a sídlo,  identifikační číslo, příjmení,

   jméno  a rodné  číslo osoby  oprávněné jednat  jménem právnické

   osoby  a  její  telefonní  číslo;  u  fyzické  osoby  se  uvede

   příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu a telefonní

   číslo,

c) údaje o osobě, která věcný prostředek přebírá,

d) název  věcného prostředku,  jeho značku  a další  identifikační

   údaje,

e) doklady odevzdané s věcným prostředkem,

f) stav měřicích zařízení, náplň provozních a pohonných hmot,

g) seznam výstroje, příslušenství a nářadí,

h) závady zjištěné při vrácení věcného prostředku,

i) poučení o náhradách spojených s používáním věcného prostředku,

j) námitky  vůči zápisu,  které uplatňuje  osoba přebírající věcný

   prostředek,

k) podpis  osoby, která  věcný prostředek  převzala, podpis osoby,

   kterou  obecní úřad  obce s  rozšířenou působností  nebo územní

   vojenská správa pověřily k  vrácení věcného prostředku, a otisk

   kulatého razítka subjektu, který věcný prostředek vrací,

j) datum a čas vrácení věcného prostředku.

 

     (4) Náležitosti  a vzor dokladu o  vrácení věcného prostředku

jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

 

 

                               § 6

 

                 Postup při uplatňování požadavku

         na určení fyzických osob k pracovním výpomocem

                    a k pracovním povinnostem

 

     (1)   Ministerstva,   jiné   správní   úřady   nebo  subjekty

hospodářské  mobilizace mohou  již v  míru, v  souladu s krizovými

plány,  písemně požádat  příslušný obecní  úřad obce  s rozšířenou

působností  o  výběr  a  určení  osob  k  pracovním výpomocem nebo

pracovním  povinnostem pro  splnění úkolů  při zajišťování  obrany

státu.  Požadavek  o  výběru   osob  k  pracovním  výpomocem  nebo

k pracovním  povinnostem  obsahuje  zejména  označení  druhu práce

v příslušném  oboru,  požadovaný  počet  osob  a odůvodnění jejich

potřeby.

 

     (2)  Vydání rozhodnutí  o  povolání  určené osoby  k pracovní

výpomoci nebo  pracovní povinnosti předchází  výběr vhodných osob.

Vhodné  osoby pro  určení k  pracovní povinnosti  nebo k  pracovní

výpomoci  vybírá, v  souladu s  krizovými plány,  obecní úřad obce

s rozšířenou působností a vede jejich evidenci.

 

                               § 7

 

          Podrobnosti o náležitostech povolávacího příkazu

 

     (1)  Povolávací příkaz  k  pracovní  povinnosti a  k pracovní

výpomoci  se dělí  na dvě  části, část  "A. Rozhodnutí o povolání"

a část "B. Potvrzení o  příjmu povolávacího příkazu". Druhá strana

povolávacího příkazu  k pracovní povinnosti a  k pracovní výpomoci

obsahuje organizační pokyny pro povolávanou osobu.

 

 

     (2)  Povolávací příkaz  k  pracovní  povinnosti a  k pracovní

výpomoci v části "A. Rozhodnutí o povolání" obsahuje tyto údaje:

a) otisk  záhlavního  razítka  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou

   působností,

b) údaje pro doručení povolávacího příkazu,

c) příjmení,  jméno, titul,  rodné číslo  a místo  trvalého pobytu

   povolávané osoby,

d) rozhodnutí o určení osoby k pracovní povinnosti nebo k pracovní

   výpomoci,

e) určený druh práce v příslušném oboru,

f) údaje  o  době  a   místu  pracovní  povinnosti  nebo  pracovní

   výpomoci,

g) údaj o délce trvání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

h) potvrzení o zdravotní způsobilosti,

i) poučení povolávané osoby,

j) datum, kdy bylo rozhodnuto  o povolání, kulaté razítko obecního

   úřadu obce s rozšířenou působností a podpis starosty této obce.

 

     (3) Povolávací  příkaz k pracovní povinnosti  nebo k pracovní

výpomoci  v části  "B.  Potvrzení  o příjmu  povolávacího příkazu"

obsahuje tyto údaje:

a) příjmení,  jméno, titul,  rodné číslo  a místo  trvalého pobytu

   povolávané osoby,

b) datum, čas  a podpis příjemce  povolávacího příkazu k  pracovní

   povinnosti nebo k pracovní výpomoci,

c) místo  pro  vypsání   důvodů  nedoručení  povolávacího  příkazu

   a podpis  doručovatele, popřípadě  podpis osoby,  která sdělila

   důvody o nemožnosti doručení povolávacího příkazu.

 

     (4)  Náležitosti  a  vzor  povolávacího  příkazu  k  pracovní

povinnosti  a  k  pracovní   výpomoci  jsou  uvedeny  v  přílohách

č. 4 a č. 5 k této vyhlášce.

 

                               § 8

 

          Vyhotovení a doručování povolávacího příkazu

           k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci

 

     (1) Povolávací  příkaz vyhotovuje příslušný  obecní úřad obce

s rozšířenou působností.  Povolávací příkaz se  vyhotovuje ve dvou

výtiscích.

 

     (2) Výtisk č. 1 se  doručuje povolávané osobě až po vyhlášení

stavu ohrožení  státu nebo až  po vyhlášení válečného  stavu, a to

tak,  aby  se  mohla  včas  dostavit  k  lékařské prohlídce a včas

nastoupit k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

 

     (3)  Výtisk   č.  2  se  ponechává   u  obecního  úřadu  obce

s rozšířenou  působností pro  evidenci osob  povolaných k pracovní

povinnosti nebo k pracovní výpomoci.

 

                               § 9

 

                Společná ustanovení o doručování

            dodávacího příkazu a povolávacího příkazu

 

     (1)  Příslušný správní  úřad zabezpečuje  doručení dodávacího

příkazu  nebo povolávacího  příkazu přímo  určené osobě;  náhradní

doručení je vyloučeno.

 

     (2)  Dodávací  příkaz  nebo  povolávací  příkaz  se  doručují

zpravidla  prostřednictvím  vojáků  v  záloze  určených  k osobním

úkonům,1) územních orgánů státní správy, obecních úřadů, popřípadě

poštovní zásilkou.

 

 

     (3)  Obsah  dodávacího  příkazu  a  povolávacího  příkazu  je

vykonatelný jejich doručením.

------------------------------------------------------------------

1) § 41  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu  branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

                              § 10

 

   Zrušují se:

1. Nařízení  ministra  spravedlnosti  č.  21/1950  Sb., o odepsání

   parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih.

 

2. Vyhláška ministra  národní obrany a ministra  vnitra č. 43/1961

   Sb., o náhradě za ubytování ozbrojených sil.

 

                              § 11

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

 

                            Ministr:

                    RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

 

                                Příl.1

 

+------------------------+   +------+   +------------------------+

|Údaje pro doručení      |   | 1)   |   |Doplněk číslo2)         |

|                        |   |      |   |                        |

+------------------------+   +------+   +------------------------+

 

 

 -------------------------

(razítko obecního úřadu obce

 s rozšířenou působností)

 

                         Dodávací příkaz

 

A. Rozhodnutí o dodání věcného prostředku

 

1. Pro ...........................................................

   (obchodní firma, IČO, příjmení, jméno, rodné číslo a telefonní

   číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby; příjmení,

   jméno, rodné číslo a telefonní číslo fyzické osoby)

 

2. ...............................................................

   [sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby]

 

3. ...............................................................

   (příjmení, jméno a rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu

   osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo)

 

podle  § 18 zákona  č. 222/1999  Sb., o  zajišťování obrany  České

republiky  (dále  jen  "zákon")  jste  po  obdržení výzvy k dodání

věcného  prostředku (vyplněné  části "B"  tohoto příkazu)  povinen

dodat níže uvedený věcný prostředek:

 

+----------------------------------------------------------------+

| 4. Název věcného prostředku, značka a vzorec3)4)               |

+----------------------------------------------------------------+

|                                                                |

|                                                                |

+----------------------------------------------------------------+

 

5. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle § 14 odst. 4 zákona

   přípustné  odvolání.  V  souladu  s  § 10  zákona  jste povinen

   bezodkladně   oznamovat  obecnímu   úřadu  obce   s  rozšířenou

   působností podstatné změny na  určeném věcném prostředku, které

   mají  význam  pro  jeho   využití,  a  umožnit  jeho  kontrolu.

   V případě porušení uvedených povinností lze uložit pokutu podle

   § 64  zákona. Fyzická  osoba, která  splňuje podmínky stanovené

   v § 19  odst.   3  zákona,  může   požádat  obecní  úřad   obce

   s rozšířenou působností o zproštění poskytnout požadovaný věcný

   prostředek.

 

       ..................           ..............................

             datum                  razítko  a  podpis  starosty

                                    obce s rozšířenou působností

 

B. Výzva k dodání věcného prostředku5)

 

6. Způsob, místo a doba dodání ...................................

 

   ................................ pro ..........................

 

7. Poučení:  Proti  tomuto  rozhodnutí  není  přípustné  odvolání.

   V případě opožděného  dodání určeného věcného  prostředku, nebo

   vyhýbání  se  splnění  dodávacích  povinností,  bude  proti Vám

   postupováno podle § 64 až 72 zákona.

 

       ..................           ..............................

             datum                        razítko a podpis5)

 

-----------------------------zde oddělit--------------------------

 

C. Potvrzení příjmu výzvy k dodání věcného prostředku

 

Dodávací příkaz na ...............................................

(název, značka a další identifikační údaje věcného prostředku3)4)

 

pro ..............................................................

    (údaje o vlastníkovi nebo o odpovědné osobě za dodání věcného

     prostředku)

 

přijal dne ......................... v ..................... hodin

 

+----------------------------------------------+

|Důvody nedoručení                             |

|                                              |

|                                              |

|.....................    .....................|  ................

|Podpis doručovatele       Podpis sdělujícího  |   Podpis příjemce

+----------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+

|Je-li  to  možné,  při   dodání  movitého  věcného  prostředku  -|

|silničního a  jiného vozidla upevněte dodávací  příkaz zevnitř na|

|přední  sklo do  pravého horního  rohu před  spolujezdce tak, aby|

|písmeno "V" bylo zvenčí viditelné.                               |

+-----------------------------------------------------------------+

 

                       Organizační pokyny

------------------------------------------------------------------

1) uvést symbolem druh věcného prostředku  podle § 2 odst. 2 písm.

   b) vyhlášky č. 280/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.

2) vyplní pouze územní vojenská správa

3) v případě nemovitého věcného prostředku uveďte i jeho adresu

4) škrtněte, co se nehodí

5) jde-li  o  dodání  věcného  prostředku  pro potřeby zajišťování

   obrany  státu mimo  ozbrojené síly,  vyplňuje obecní  úřad obce

   s rozšířenou  působností a  jde-li o  dodání věcného prostředku

   pro potřeby ozbrojených sil, vyplňuje územní vojenská správa

 

 

 

                              Příl.2

 

                             Doklad

                  o převzetí věcného prostředku

 

      +--------+

      |   1)   |

      |        |

      |        |

      +--------+

 

 -------------------

      (razítko)

 

..................................................................

                (označení přebírajícího subjektu)

 

..................................................................

(věcný prostředek od: obchodní firma, IČO, příjmení, jméno, rodné

číslo a telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické

osoby; příjmení, jméno, rodné číslo a telefonní číslo fyzické

osoby)

 

..................................................................

[sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby]

 

..................................................................

(příjmení,   jméno   a   rodné   číslo,   adresa  místa  trvalého

(přechodného) pobytu osoby odpovědné za dodání, telefonní číslo)

 

Název   věcného   prostředku,   značka   a   další   identifikační

údaje2)...........................................................

 

Státní poznávací značka3) ........................................

 

Doklady odevzdané s věcným prostředkem ...........................

 

..................................................................

 

Stav měřicího zařízení při převzetí věcného prostředku4) .........

 

..................................................................

 

...........................................

 

Doplnění provozních a pohonných hmot u silničního a jiného vozidla

................,  ............,   ................  litrů  nafty,

benzinu, oleje5)

 

Závěr:věcný prostředek převzat - nepřevzat5)

 

Seznam  výstroje,  příslušenství,  nářadí  a  závady  zjištěné při

převzetí jsou uvedeny na druhé straně tiskopisu.

 

.......................    ................   ....................

podpis osoby, která          datum a čas        razítko a podpis

 věcný prostředek                                pověřené osoby

      dodala

 

V používání u ....................................................

 

..................................................................

 

Vozidlo bylo přiděleno řidiči - věcný prostředek převzal6) .......

 

..................................................................

 

        ...........................            ....................

         hodnost, příjmení a jméno                   podpis

 

 

 Seznam  výstroje,  nářadí  a  příslušenství  převzatého  s věcným

 prostředkem:

+--------------+----------------------------------+--------------+

|Poř. číslo    | Název                            |   Počet kusů |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

 

 Závady zjištěné při převzetí věcného prostředku:

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 

 

.......................    ................   ....................

podpis osoby, která          datum a čas        razítko a podpis

 věcný prostředek                                pověřené osoby

      dodala

------------------------------------------------------------------

1) uvést symbolem druh věcného prostředku  podle § 2 odst. 2 písm.

   b) vyhlášky č. 280/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.

2) v případě nemovitého věcného prostředku vyplňovat obecný název,

   v případě  zvířete   uveďte,  jedná-li  se   o  "služební  nebo

   hospodářské zvíře" rodové a druhové jméno

3) v případě nemovitého věcného prostředku vyplnit jeho adresu

4) vyplňte  stav  příslušného  měřicího  zařízení  s  udáním měrné

   jednotky

5) škrtněte, co se nehodí

6) vyplnit pouze na výtisku č. 2

 

                              Příl.3

 

                             Doklad

                  o vrácení věcného prostředku

 

      +--------+

      |   1)   |

      |        |

      |        |

      +--------+

 

 -------------------

     (razítko)

 

..................................................................

        (označení subjektu, který vrací věcný prostředek)

 

..................................................................

(věcný prostředek od: obchodní  firma, IČO, příjmení, jméno, rodné

číslo a  telefonní číslo osoby  oprávněné jednat jménem  právnické

osoby;  příjmení, jméno,  rodné  číslo  a  telefonní číslo fyzické

osoby)

 

..................................................................

[sídlo právnické osoby; místo trvalého pobytu fyzické osoby]

 

..................................................................

(příjmení,   jméno   a   rodné   číslo,   adresa   místa  trvalého

pobytu osoby, která věcný prostředek přebírá)

 

Název  věcného prostředku,  značka a  další identifikační  údaje2)

..................................................................

 

Státní poznávací značka3) ........................................

 

Doklady odevzdané s věcným prostředkem ...........................

..................................................................

 

Stav měřicího zařízení při vrácení věcného prostředku4) ..........

..................................................................

..................................................................

 

Doplnění provozních a pohonných hmot u silničního a jiného vozidla

..................., ..................., ............litrů nafty,

benzinu, oleje5)

 

Seznam  výstroje,  příslušenství,  nářadí  a  závady  zjištěné při

vrácení jsou uvedeny na druhé straně tiskopisu

 

Souhlasím  s  vrácením  věcného  prostředku  podle  tohoto dokladu

ano - ne6)

 

Námitky přebírající osoby

 

..................................................................

..................................................................

 

Poučení: Za používání  věcného prostředku (popřípadě  za způsobené

         škody)  Vám podle  části deváté  zákona č.  222/1999 Sb.,

         o zajišťování obrany České republiky, náleží náhrada.

 

.......................    ................   ....................

podpis osoby, která          datum a čas        razítko a podpis

 věcný prostředek                                pověřené osoby

   převzala

 

Seznam  výstroje,  nářadí  a   příslušenství  vráceného  s  věcným

prostředkem:

 

+--------------+----------------------------------+--------------+

|Poř. číslo    | Název                            |   Počet kusů |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

|              |                                  |              |

+--------------+----------------------------------+--------------+

 

 Závady zjištěné při převzetí věcného prostředku:

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 .................................................................

 

 

 

.......................    ................   ....................

podpis osoby, která          datum a čas        razítko a podpis

 věcný prostředek                                pověřené osoby

   převzala

------------------------------------------------------------------

1) uvést symbolem druh věcného prostředku  podle § 2 odst. 2 písm.

   b) vyhlášky č. 280/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.

2) v případě nemovitého věcného prostředku vyplňovat obecný název,

   v případě  zvířete   uveďte,  jedná-li  se   o  "služební  nebo

   hospodářské zvíře" rodové a druhové jméno

3) v případě nemovitého věcného prostředku vyplnit jeho adresu

4) vyplňte  stav  příslušného  měřícího  zařízení  s  udáním měrné

   jednotky

5) škrtněte, co se nehodí

6) škrtněte, co se nehodí

 

                                Příl.4

 

 -------------------

(razítko obecního úřadu obce

 s rozšířenou působností)

 

+----------------------------------------------------------------+

|Údaje pro doručení                                              |

|                                                                |

|                                                                |

+----------------------------------------------------------------+

 

                        Povolávací příkaz

                      k pracovní povinnosti

 

A. Rozhodnutí o povolání k pracovní povinnosti

pro

..................................................................

             (příjmení, jméno, titul a rodné číslo)

 

..................................................................

 

.................................................................

                    [místo trvalého pobytu]

 

     Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 23 zákona č.

222/1999  Sb.,  o  zajišťování  obrany  České  republiky (dále jen

"zákon"), rozhodl o Vašem povolání k pracovní povinnosti.

 

Dostavte se dne ............... k výkonu .........................

......................................u ..........................

 

     Tato pracovní povinnost potrvá do ...........................

 

.................                      ..........................

      datum                            razítko a  podpis starosty

                                      obce s rozšířenou působností

 

Po obdržení povolávacího příkazu se dostavte dne .................

ke zdravotní prohlídce do ........................................

 

Posudkový závěr: ........................... pro určený druh práce

 

.................    ......................    ...................

      datum          razítko zdravotnického     razítko a podpis

                            zařízení                 lékaře

 

Poučení: Proti rozhodnutí o povolání k pracovní povinnosti a proti

         lékařskému  posudku  podle  § 23   odst.  6  zákona  není

         přípustné  odvolání. Při  kladném posudkovém  závěru jste

         povinen(a) nastoupit ve stanoveném čase do určeného místa

         k výkonu  určeného  druhu   práce.  V  případě  zdravotní

         nezpůsobilosti  jste povinen(a)  neprodleně toto  oznámit

         obecnímu  úřadu  obce   s  rozšířenou  působností,  který

         povolávací příkaz vydal, a  dostavit se k dalšímu řízení.

         V případě  nesplnění  uvedených  povinností  Vám může být

         uložena pokuta podle § 64 až 68 zákona.

 

--------------------------------(zde oddělit)---------------------

 

B. Potvrzení o příjmu povolávacího příkazu k pracovní povinnosti

 

Povolávací příkaz pro ............................................

                        (příjmení, jméno, titul a rodné číslo)

 

..................................................................

              [místo trvalého (přechodného) pobytu]

 

      přijal dne .................. v .............. hodin

 

+----------------------------------------------+

|Důvody nedoručení                             |

|                                              |

|                                              |

|.....................    .....................|  ................

|podpis doručovatele       podpis sdělujícího  |   podpis příjemce

+----------------------------------------------+

 

              Organizační pokyny pro povolávaného

 

                                Příl.5

 

 -------------------

(razítko obecního úřadu obce

 s rozšířenou působností)

 

+----------------------------------------------------------------+

|Údaje pro doručení                                              |

|                                                                |

|                                                                |

+----------------------------------------------------------------+

 

                        Povolávací příkaz

                       k pracovní výpomoci

 

A. Rozhodnutí o povolání k pracovní výpomoci

pro

..................................................................

             (příjmení, jméno, titul a rodné číslo)

 

..................................................................

 

.................................................................

                    [místo trvalého pobytu]

 

     Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 23 zákona č.

222/1999  Sb.,  o  zajišťování  obrany  České  republiky (dále jen

"zákon"), rozhodl o Vašem povolání k pracovní výpomoci.

 

Dostavte se dne ............... k výkonu .........................

......................................u ..........................

 

     Tato pracovní povinnost potrvá do ...........................

 

.................                      ..........................

      datum                            razítko a  podpis starosty

                                      obce s rozšířenou působností

 

Po obdržení povolávacího příkazu se dostavte dne .................

ke zdravotní prohlídce do ........................................

 

Posudkový závěr: ........................... pro určený druh práce

 

.................    ......................    ...................

      datum          razítko zdravotnického     razítko a podpis

                            zařízení                 lékaře

 

Poučení: Proti rozhodnutí  o povolání k pracovní  výpomoci a proti

         lékařskému  posudku  podle  § 23   odst.  6  zákona  není

         přípustné  odvolání. Při  kladném posudkovém  závěru jste

         povinen(a) nastoupit ve stanoveném čase do určeného místa

         k výkonu  určeného  druhu   práce.  V  případě  zdravotní

         nezpůsobilosti  jste povinen(a)  neprodleně toto  oznámit

         obecnímu  úřadu  obce   s  rozšířenou  působností,  který

         povolávací příkaz vydal, a  dostavit se k dalšímu řízení.

         V případě  nesplnění  uvedených  povinností  Vám může být

         uložena pokuta podle § 64 až 68 zákona.

 

--------------------------------(zde oddělit)---------------------

 

B. Potvrzení o příjmu povolávacího příkazu k pracovní výpomoci

 

Povolávací příkaz pro ............................................

                        (příjmení, jméno, titul a rodné číslo)

 

..................................................................

              [místo trvalého (přechodného) pobytu]

 

      přijal dne .................. v .............. hodin

 

+----------------------------------------------+

|Důvody nedoručení                             |

|                                              |

|                                              |

|.....................    .....................|  ................

|podpis doručovatele       podpis sdělujícího  |   podpis příjemce

+----------------------------------------------+

 

              Organizační pokyny pro povolávaného