222/1999 Sb.

                              ZÁKON

                      ze dne 14. září 1999

              o zajišťování obrany České republiky

Změna: 320/2002 Sb.

 

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

                             ČÁST PRVNÍ

                        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

                               § 1

 

                           Předmět úpravy

 

     Tento  zákon stanovuje  povinnosti státních  orgánů, územních

samosprávných celků  a právnických a fyzických  osob k zajišťování

obrany  České republiky  (dále  jen  "obrana státu")  před vnějším

napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.

 

                               § 2

 

                           Vymezení pojmů

 

     (1)   Obrana   státu   je   souhrn   opatření   k   zajištění

svrchovanosti, územní celistvosti,  principů demokracie a právního

státu,  ochrany  života  obyvatel  a  jejich  majetku před vnějším

napadením. Obrana státu zahrnuje  výstavbu účinného systému obrany

státu, přípravu a použití odpovídajících  sil a prostředků a účast

v kolektivním obranném systému.

 

     (2) Pracovní povinnost je  povinnost fyzických osob vykonávat

po   nezbytně  nutnou   dobu  určené   práce,  které   jsou  nutné

k zajišťování  obrany  státu  za  stavu  ohrožení  státu  nebo  za

válečného  stavu a  které jsou  tyto fyzické  osoby povinny  konat

v místě  a  podle  potřeb  zajišťování  obrany  státu  i nad rámec

pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

 

     (3)  Pracovní výpomoc  je povinnost  fyzických osob vykonávat

jednorázové a mimořádné úkoly  nezbytné k zajišťování obrany státu

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

     (4)  Věcnými  prostředky  jsou  movité  a  nemovité  věci  ve

vlastnictví  státu,  územních  samosprávných  celků  a právnických

a fyzických osob  nebo jimi poskytované  služby, které lze  využít

v zájmu zajišťování obrany státu.

 

     (5)  Poskytováním  údajů  a  informací  se  rozumí  povinnost

právnických a  fyzických osob poskytnout na  výzvu správních úřadů

a územních  samosprávných  celků  údaje   a  informace  o  věcných

prostředcích,  které vlastní,  o výrobních  programech a výrobních

kapacitách,   o   kvalifikaci   svých   zaměstnanců,  o  zdravotní

způsobilosti  fyzických  osob  povolávaných  k pracovní povinnosti

a pracovní výpomoci,  kterých lze využít  při přípravě zajišťování

obrany  státu, za  stavu ohrožení  státu nebo  za válečného stavu;

fyzické osoby jsou  povinny sdělit údaje o svém  vzdělání a o svém

zdravotním stavu.

 

     (6)  Operační  přípravou  státního  území  je souhrn opatření

vojenského, ekonomického a obranného  charakteru, která se plánují

a uskutečňují v  míru, za stavu  ohrožení státu nebo  za válečného

stavu  s  cílem  vytvořit  na  území  státu  nezbytné podmínky pro

splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva.

 

     (7)  Subjektem hospodářské  mobilizace se  rozumí podnikatel,

který se zavázal  za stavu ohrožení státu nebo  za válečného stavu

dodávat  výrobky,   práce  nebo  služby   nezbytné  pro  zajištění

ozbrojených sil a ozbrojených sborů a byl jím jmenován.

 

     (8) Plánováním  obrany  státu  se  rozumí  soubor plánovaných

opatření,  vzájemně se  ovlivňujících, k  zajištění svrchovanosti,

územní celistvosti, principů demokracie  a právního státu, ochrany

života  obyvatel  a  jejich  majetku  před  vnějším napadením a ke

splnění všech  požadavků na zajišťování  obrany státu, zabezpečení

mezinárodních smluvních  závazků o společné  obraně, včetně podílu

ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch

míru,  účasti  na  mírových  operacích  a  podílu  při záchranných

pracích a při plnění humanitárních  úkolů. Plán obrany státu tvoří

obranné  plánování,  operační  plánování,  mobilizační  plánování,

plánování  připravenosti  obranného   systému  státu  a  plánování

příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.

 

                             ČÁST DRUHÁ

                ŘÍZENÍ A ORGANIZACE OBRANY STÁTU

 

                          Obecná ustanovení

 

                               § 3

 

     Řízení a organizace obrany  státu zahrnují výstavbu, přípravu

a řízení  ozbrojených  sil,   operační  přípravu  státního  území,

plánování  obrany státu  a opatření  v národním  hospodářství a na

všech úsecích veřejného života v zájmu zajišťování obrany státu.

 

                               § 4

 

     Za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda.

 

                               § 5

 

                                Vláda

 

     (1) Vláda k zajišťování obrany státu v míru

a) vyhodnocuje  rizika ohrožení  státu, která  mohou být  příčinou

   ozbrojeného  konfliktu, a  činí nezbytná  opatření ke  snížení,

   popřípadě vyloučení těchto rizik,

b) schvaluje strategickou koncepci obrany státu,

c) řídí   plánování   obrany   státu,   stanoví   obsahovou  náplň

   jednotlivých  plánů  obrany  státu  a  časové  etapy pro jejich

   zpracování,

d) rozhoduje  o  základních  opatřeních  přípravy  státu  k obraně

   a jejím organizování,

e) rozhoduje  o základních  směrech výstavby,  přípravy a  použití

   ozbrojených sil a o zajištění obrany státu,

f) schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil,

g) rozhoduje  o prověření  opatření pro  zabezpečení obrany  státu

   podle § 41 odst. 2,

h) schvaluje koncepci přípravy občanů k obraně státu,

i) stanoví  k provedení  svých rozhodnutí  při zajišťování  obrany

   státu úkoly ministrům, vedoucím  jiných správních úřadů a obcím

   při výkonu jejich přenesené působnosti,

j) rozhoduje   o  dalších   nepředvídatelných  úkolech  nezbytných

   k zajišťování obrany státu.

 

     (2) Vláda k zajišťování obrany  státu za stavu ohrožení státu

nebo za válečného stavu

a) činí  závěry  z  vojensko  politického  hodnocení mezinárodních

   vztahů a rozhoduje o  realizaci potřebných opatření k odvrácení

   ozbrojeného  konfliktu  a  ke  zvýšení  připravenosti  k obraně

   státu,

b) rozhoduje  o  opatřeních  k  účinnému  fungování systému obrany

   státu,

c) rozhoduje  o  prioritách  plnění   úkolů,  které  souvisejí  se

   zajišťováním obrany státu,

d) rozhoduje o opatřeních potřebných pro vedení války,

e) k plnění  úkolů při  zajišťování obrany  státu využívá Ústřední

   krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.

 

                               § 6

 

              Ministerstva, jiné ústřední správní úřady

                      a Česká národní banka

 

     (1)    Ministerstvo   obrany    (dále   jen   "ministerstvo")

k zajišťování obrany státu

a) navrhuje  vládě  základní  opatření  k  přípravě a organizování

   obrany  státu;  k  tomu  zejména  zpracovává  obranné  koncepce

   a požadavky na zabezpečení obrany státu,

b) odpovídá  za proces  plánování obrany  státu a  koordinuje jeho

   přípravu;  k tomu  může vyžadovat  od příslušných ministerstev,

   jiných   správních   úřadů   a   obcí   podkladové   materiály;

   ministerstva, jiné správní úřady a obce jsou povinny požadavkům

   vyhovět,

c) odpovídá za zabezpečení mobilizace ozbrojených sil; k tomu může

   vyžadovat od  příslušných ministerstev, jiných  správních úřadů

   a obcí součinnost; ministerstva, jiné správní úřady a obce jsou

   povinny požadavkům vyhovět,

d) vede    soubornou   evidenci    věcných   prostředků   určených

   k zabezpečení  ozbrojených sil  navazující na  evidenci vedenou

   územními vojenskými správami,

e) přezkušuje  prostřednictvím  svých  orgánů  přípravu mobilizace

   ozbrojených  sil;  k  tomu   jsou  pracovníci,  které  pověřilo

   ministerstvo,  oprávněni  vstupovat  do  objektů kontrolovaných

   subjektů,

f) prověřuje  opatření  pro  zabezpečení  obrany  státu  v rozsahu

   stanoveném vládou podle § 41 odst. 2,

g) řídí  přípravu občanů  k obraně  státu; rozsah  přípravy občanů

   k obraně státu je součástí plánů obranného plánování.

 

     (2) Ministerstva a jiné  ústřední správní úřady k zajišťování

obrany státu v oboru své působnosti

a) vyhodnocují  mezinárodněpolitickou situaci  a navrhují potřebná

   opatření k zajišťování obrany státu,

b) plánují  podle rozhodnutí  vlády opatření  k zajišťování obrany

   státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je,

c) odpovídají za výstavbu, provoz  a údržbu objektů důležitých pro

   obranu státu,

d) plní úkoly k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády.

 

  (3)  Česká   národní  banka  v  oboru   své  působnosti  stanoví

a uskutečňuje opatření k zajišťování obrany státu včetně plánování

prostředků na ně.

 

                               § 7

 

 

                          Krajské úřady

 

     Krajské úřady k zajišťování obrany státu

a) vyhodnocují  objekty, které  za  stavu  ohrožení státu  nebo za

   válečného stavu  mohou být napadeny,  a navrhují vládě,  cestou

   ministerstva,   způsob   jejich   ochrany;   tato  opatření  se

   nevztahují  na   objekty  v  působnosti   Kanceláře  Poslanecké

   sněmovny,  Kanceláře  Senátu,   Nejvyššího  kontrolního  úřadu,

   Kanceláře  prezidenta republiky,  Úřadu vlády  České republiky,

   ministerstev,  Správy státních  hmotných rezerv, zpravodajských

   služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které

   střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,

b) plánují podle rozhodnutí vlády  opatření k vytvoření nezbytných

   podmínek  pro  zajištění  životních  potřeb obyvatel, fungování

   státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených

   sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

c) stanovují  a   realizují  opatření  k   zabezpečení  mobilizace

   ozbrojených  sil  podle  rozhodnutí  ministerstva  a plní další

   nezbytná opatření k obraně státu,

d) řídí  evakuaci obyvatel  a zabezpečují  jejich nezbytné životní

   potřeby,

e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

   státu podle rozhodnutí ministerstva,

f) vedou  soubornou  evidenci   o  určených  věcných  prostředcích

   a jejich vlastnících  a o fyzických  osobách určených za  stavu

   ohrožení státu a za válečného  stavu k pracovní povinnosti nebo

   pracovní výpomoci,

g) zabezpečují  podle  požadavků  obcí  přípravu  občanů  k obraně

   státu.

 

                              § 7a

 

 

            Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 

     Obecní  úřady  obcí  s  rozšířenou  působností  k zajišťování

obrany státu

a) podílejí   se,  v   rozsahu  stanoveném   krajským  úřadem,  na

   vyhodnocování objektů,  které za stavu  ohrožení státu nebo  za

   válečného stavu  mohou být napadeny,  a navrhují způsob  jejich

   ochrany,

b) plánují,  v   rozsahu  stanoveném  krajským   úřadem,  opatření

   k vytvoření nezbytných podmínek  pro zajištění životních potřeb

   obyvatel,  fungování státní  správy a  samosprávy a zabezpečení

   mobilizace  ozbrojených  sil  za   stavu  ohrožení  státu  nebo

   válečného stavu,

c) vedou  evidenci  o  vhodných  věcných  prostředcích,  které lze

   využít pro  potřeby zajišťování obrany státu  za stavu ohrožení

   státu  nebo  za  válečného  stavu  a  v nezbytném rozsahu vedou

   osobní údaje o jejich vlastnících,

d) vedou evidenci  nezbytných osobních údajů  o fyzických osobách,

   které lze  určit pro potřeby zajišťování  obrany státu za stavu

   ohrožení státu  nebo za válečného  stavu k pracovní  povinnosti

   nebo  pracovní výpomoci;  zvlášť vedou  evidenci osobních údajů

   zdravotnických   pracovnic,  v   rozsahu  stanoveném  zvláštním

   právním předpisem,1) pro doplnění  ozbrojených sil za válečného

   stavu,

e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených

   věcných prostředků;  výběrem vhodných věcných  prostředků mohou

   vydáním   plné  moci   pověřit  určené   pracovníky  ústředních

   správních   úřadů,   jiných   správních   úřadů  nebo  subjektů

   hospodářské  mobilizace,  pokud  o  věcné  prostředky požádaly,

   a jejich  následnou kontrolou  mohou vydáním  plné moci pověřit

   určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních

   úřadů,

f) rozhodují  o určení  věcných prostředků  pro účely  zajišťování

   obrany  státu podle  druhu a  množství v  souladu s  požadavkem

   vyplývajícím ze schválených plánů  obrany státu; k tomuto účelu

   provádějí rozpis  věcných prostředků podle druhu  a množství na

   další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním

   předpisem2) (dále jen "obvod"),

g) rozhodují o  povolání fyzických osob,  které mají trvalý  pobyt

   v jejich  obvodu,  v  souladu   s  požadavkem  vyplývajícím  ze

   schválených   plánů   obrany   státu,   k  pracovním  výpomocím

   a k pracovním povinnostem pro  potřeby zajišťování obrany státu

   za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich

   výběr a  spolupracují s dalšími  obcemi, úřady práce  a dalšími

   správními úřady,

h) podílejí   se  na   evakuaci  obyvatel   a  zabezpečení  jejich

   nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,

i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

   státu podle rozhodnutí ministerstva,

j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,

k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu

   podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,

l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,

m) provádějí výkon  rozhodnutí za podmínek  stanovených v §  69 až

   72,

n) rozhodují o  vyvlastnění ve zkráceném řízení  za stavu ohrožení

   státu nebo za válečného stavu.

------------------------------------------------------------------

1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

2) Zákon  č. 314/2002  Sb., o  stanovení obcí  s pověřeným obecním

   úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

 

                               § 8

 

 

                   Obce v přenesené působnosti

 

     Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu

a) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle

   požadavků  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou působností nebo

   krajského úřadu,

b) zabezpečují  výběr  a  povolávání  fyzických  osob  k pracovním

   výpomocím nebo k pracovním  povinnostem pro potřeby zajišťování

   obrany státu podle rozhodnutí  obecního úřadu obce s rozšířenou

   působností,

c) podílejí se  na zabezpečení dodání  určených věcných prostředků

   pro potřeby zajišťování obrany  státu podle rozhodnutí obecního

   úřadu obce s rozšířenou působností,

d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

   státu  podle  rozhodnutí  obecního   úřadu  obce  s  rozšířenou

   působností,

e) poskytují  potřebnou součinnost  v případě  výcviku ozbrojených

   sil  mimo  území  vojenských  újezdů;  sepisují škody způsobené

   právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce,

   došlo-li ke  škodě v přímé  souvislosti s výcvikem  ozbrojených

   sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,

f) uplatňují   požadavky  na   přípravu  občanů   k  obraně  státu

   u krajského  úřadu  cestou  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou

   působností a organizují jejich přípravu,

g) plní  úkoly  spojené  s   evakuací  obyvatel  podle  rozhodnutí

   krajského   úřadu  nebo   obecního  úřadu   obce  s  rozšířenou

   působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku

   evakuovaných osob.

 

                               § 9

 

            Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů

                 a územních samosprávných celků

 

     (1)   Pověření   pracovníci   správních   úřadů   a  územních

samosprávných   celků  (dále   jen  "pověření   pracovníci")  jsou

oprávněni v nezbytně nutném rozsahu

a) vyžadovat a shromažďovat potřebné  údaje pro zajišťování obrany

   státu,

b) vstupovat,  popřípadě vjíždět  na cizí  pozemky a  vstupovat do

   cizích  objektů v  souvislosti s  plněním úkolů  potřebných pro

   zajišťování obrany státu.

 

     (2) Pověření pracovníci jsou povinni

a) zachovávat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  které  se  dověděli

   v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování obrany státu,

b) před  vstupem  do  cizího   objektu  informovat  majitele  nebo

   provozovatele objektu a prokázat se plnou mocí.

 

     (3) Za škodu způsobenou pověřenými pracovníky při kontrolních

činnostech podle tohoto zákona odpovídá stát; této odpovědnosti se

nemůže zprostit.

 

                              § 9a

 

 

                    Vztah ke krizovému řízení

 

     (1)  Ústřední  správní  úřady,  správní  úřady,  orgány krajů

a orgány  obcí jsou  povinny při  plnění úkolů  zajišťování obrany

státu  vzájemně spolupracovat  a  vyměňovat  si v  nezbytně nutném

rozsahu informace z informačních  systémů, které vedou. Při plnění

úkolů  zajišťování  obrany  státu  využívají  pracovišť  krizového

řízení, pracovních  a poradních orgánů  zřízených podle zvláštních

právních  předpisů.2a)  Vzájemnou  spolupráci  a  výměnu informací

koordinuje ministerstvo.

 

     (2)  Za stavu  ohrožení  státu  vyhlášeného v  souvislosti se

zajišťováním obrany  České republiky před  vnějším napadením a  za

válečného  stavu  mohou  orgány  krizového  řízení  nařizovat také

opatření podle  zvláštního právního předpisu,  nejsou-li v rozporu

s tímto zákonem.

 

     (3)  Krizové  plány   zpracované  podle  zvláštního  právního

předpisu  za stavu  ohrožení  státu  vyhlášeného v  souvislosti se

zajišťováním obrany  České republiky před  vnějším napadením a  za

válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.

------------------------------------------------------------------

2a) Například zákon č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně

    některých zákonů (krizový zákon).

 

                             ČÁST TŘETÍ

                     POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH

                        A FYZICKÝCH OSOB

 

                              § 10

 

                     Povinnosti právnických osob

 

     Právnické osoby jsou povinny

a) poskytovat  podle rozhodnutí  obecního úřadu  obce s rozšířenou

   působností nebo  na výzvu územní  vojenské správy určené  věcné

   prostředky pro potřeby zajišťování obrany státu, které vlastní,

b) strpět   činnosti   spojené   s   výběrem,   evidencí,  určením

   a dodáváním věcných  prostředků pro potřeby  zajišťování obrany

   státu  nebo  s  jejich   kontrolou,  včetně  vstupu  pověřených

   zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního

   úřadu,  ministerstva a  jiných správních  úřadů, pokud  o věcné

   prostředky požádaly, do objektů,

c) bezodkladně   oznamovat   příslušnému   obecnímu   úřadu   obce

   s rozšířenou   působností  podstatné   změny  určených  věcných

   prostředků, které mají význam pro jejich využitelnost,

d) uposlechnout  výzvy  k  dodání  věcných  prostředků k prověření

   opatření pro zabezpečení obrany státu,

e) poskytovat   na  žádost   příslušných  správních   úřadů  údaje

   a informace  v  nezbytně  nutném  rozsahu  pro potřeby přípravy

   a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu.

 

                              § 11

 

                      Povinnosti fyzických osob

 

     Fyzické  osoby, pokud  jde  o  věcné prostředky,  mají stejné

povinnosti,  jaké mají  podle §  10 právnické  osoby. Nevyužívá-li

fyzická  osoba  své  obydlí  pro  podnikání  nebo provozování jiné

hospodářské  činnosti, mohou  pověření pracovníci  uvedení v  § 10

písm. b) vstupovat do jejího obydlí jen s jejím souhlasem, a to za

účelem výběru,  evidence, určení a dodání  věcných prostředků nebo

jejich kontroly.

 

                              § 12

 

     Právnické  a  fyzické  osoby,  které  mají  zaměstnance, jsou

povinny poskytovat pracovní volno  těmto zaměstnancům, kteří budou

povoláni k pracovním výpomocem nebo k plnění pracovních povinností

v zájmu zajišťování obrany státu.

 

                             ČÁST ČTVRTÁ

                   VĚCNÉ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ

                  POVINNOST A PRACOVNÍ VÝPOMOC

 

                               HLAVA I

                        VĚCNÉ PROSTŘEDKY

 

                          Obecná ustanovení

 

                              § 13

 

     (1)  Za stavu  ohrožení státu  nebo za  válečného stavu  stát

zajišťuje obranu především vlastními věcnými prostředky.

 

     (2)  Věcné prostředky  státu  se  k zajišťování  obrany státu

použijí  v  souladu  se  schválenými  plány  obranného  plánování.

Ostatní  věcné prostředky  se k  zajišťování obrany  státu použijí

v souladu  se  schválenými   krizovými  plány  zpracovanými  podle

zvláštních právních předpisů.

 

                              § 14

 

     (1) Nepostačují-li  věcné prostředky státu,  může obecní úřad

obce s  rozšířenou působností právnické nebo  fyzické osobě, která

má věcné prostředky potřebné k zajišťování obrany státu, (dále jen

"vlastník")  uložit  povinnost  tyto  prostředky  pro obranu státu

poskytnout.

 

     (2)  Movité  a  nemovité  věci  a  služby se stávají  věcnými

prostředky   rozhodnutím   obecního   úřadu   obce   s  rozšířenou

působností.

 

     (3)  Obecním úřadem  obce s  rozšířenou působností příslušným

pro vydání rozhodnutí

a) o nemovitém věcném prostředku je  obecní úřad obce s rozšířenou

   působností, v jehož obvodu se nemovitost nachází,

b) o movitém věcném  prostředku je obecní  úřad obce s  rozšířenou

   působností,  v  jehož  obvodu  má  vlastník  movité  věci místo

   trvalého pobytu nebo právnická osoba sídlo,

c) o požadované   službě  je   obecní  úřad   obce  s   rozšířenou

   působností, v  jehož obvodu má fyzická  osoba trvalý pobyt nebo

   právnická osoba sídlo.

 

     (4)  Proti  rozhodnutí  obecního   úřadu  obce  s  rozšířenou

působností o určení věcného prostředku není přípustné odvolání. Na

rozhodování o určení věcných prostředků se nevztahuje správní řád.

 

                              § 15

 

     Na  základě   rozhodnutí  příslušného  obecního   úřadu  obce

s rozšířenou  působností  je  vlastník  věcných prostředků povinen

tyto  věcné  prostředky  odevzdat  nebo  poskytnout  a strpět, aby

s nimi bylo naloženo určeným způsobem.

 

                     

              Rozhodování o dodání

       a převzetí věcných prostředků

 

                              § 16

 

     O   povinnosti  poskytnout   věcné  prostředky   ve  prospěch

zajišťování  obrany  státu  rozhoduje  příslušný  obecní úřad obce

s rozšířenou   působností   dodávacím   příkazem.   O   povinnosti

poskytnout věcné prostředky pro  potřeby ozbrojených sil rozhoduje

příslušný  okresní  úřad  v  souladu  s  návrhem  příslušné územní

vojenské správy.

 

                              § 17

 

     (1) Dodávací příkaz má tři části:

a) část  "A.  Rozhodnutí  o  dodání  věcného  prostředku" obsahuje

   zejména název  a identifikační údaje  věcného prostředku, údaje

   o vlastníkovi  věcného   prostředku,   osobní  údaje   o  osobě

   odpovědné za  dodání věcného prostředku,  kterou vlastník určí,

   poučení a označení správního úřadu, který je vydal,

b) část "B.  Výzva k dodání  věcného prostředku" obsahuje  zejména

   způsob,  místo  a  dobu   předání  věcného  prostředku, poučení

   a označení správního úřadu, který výzvu učinil,

c) část  "C.   Potvrzení  o  doručení  výzvy   k  dodání   věcného

   prostředku"  obsahuje  zejména   název  a  identifikační  údaje

   věcného prostředku,  na který byl dodávací  příkaz vydán, údaje

   o vlastníkovi věcného prostředku,  údaje o  doručení dodávacího

   příkazu  potvrzené podpisem  vlastníka nebo  osoby odpovědné za

   doručení výzvy.

 

     (2)  Ministerstvo  v  dohodě  s  Ministerstvem vnitra stanoví

vyhláškou  postup  při  uplatňování  požadavku  na  určení věcných

prostředků, náležitosti dodávacího příkazu a jeho vzor.

 

 

                              § 18

 

     (1)  Každý,   komu  bylo  uloženo   poskytnout  určené  věcné

prostředky  ve  prospěch  zajištění  obrany  státu,  je povinen je

předat na výzvu  podle § 17 odst. 1  písm. b) příslušného obecního

úřadu obce s rozšířenou působností a u věcných prostředků určených

pro  potřeby ozbrojených  sil na  výzvu příslušné  územní vojenské

správy ve  stanovené době, na  určeném místě, v  použitelném stavu

a s  potřebným  příslušenstvím.  Věcné  prostředky převezme obecní

úřad obce  s rozšířenou působností.  Věcné prostředky pro  potřeby

ozbrojených sil převezmou příslušné územní vojenské správy.

 

     (2) Orgán,  který věcný prostředek přebírá,  je povinen vydat

doklad o  převzetí věcného prostředku.  Doklad o převzetí  věcného

prostředku   obsahuje   zejména   označení   orgánu,  který  věcný

prostředek přebírá, údaje o vlastníkovi věcného prostředku, osobní

údaje  fyzické  osoby,  která  jej  předává,  identifikační  údaje

věcného prostředku a jeho  příslušenství, údaje o zjevných vadách,

poškození  a celkovém  stavu věcného  prostředku v  době  převzetí

a potvrzení  uvedených  údajů  podpisem  odpovědné  fyzické  osoby

orgánu,  který věcný  prostředek přebírá,  a fyzické  osoby, která

věcný prostředek předává.

 

     (3)  Ministerstvo  v  dohodě  s  Ministerstvem vnitra stanoví

vyhláškou  postup  při  převzetí  věcného  prostředku, náležitosti

dokladu o převzetí věcného prostředku a jeho vzor.

 

                              § 19

 

                      Osvobození od povinnosti

                   poskytnout věcné prostředky

 

     (1) Od povinnosti poskytnout věcné prostředky jsou osvobozeny

obce,  subjekty  hospodářské  mobilizace  a zdravotnická záchranná

služba, a to  jen v takovém rozsahu, který  je nezbytný pro plnění

jejich  úkolů  v  zájmu  zajišťování  obrany  státu. Od povinnosti

poskytnout  věcné  prostředky  jsou  osvobozeny  fyzické  osoby se

změněnou pracovní  schopností3) v takovém  rozsahu, aby poskytnutí

věcných prostředků nezpůsobilo újmu na jejich zdraví.

 

     (2) Věcné prostředky nelze požadovat od cizích diplomatických

a zvláštních  misí,  konzulárních  úřadů  a  fyzických osob, které

požívají  imunitu a  výsady podle  mezinárodní smlouvy,  kterou je

Česká republika  vázána,4) a od cizích  států. Věcné prostředky od

ostatních cizinců5) lze požadovat  jen v tom případě, nestanoví-li

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak.

 

     (3) Obecní  úřad obce  s rozšířenou  působností může zprostit

fyzické osoby  povinnosti poskytnout věcné  prostředky, byla-li by

ohrožena  výživa  vlastníka  věcného  prostředku  nebo  bylo-li by

ohroženo   plnění   vyživovací    povinnosti   vlastníka   věcného

prostředku.6)

------------------------------------------------------------------

1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

2) Zákon  č. 314/2002  Sb., o  stanovení obcí  s pověřeným obecním

   úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

3) § 21 zákona č. 1/1991 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění zákona č.

   160/1995 Sb.

4) Například  vyhláška č.  52/1956 Sb.,  o přístupu Československé

   republiky k Úmluvě o  výsadách a imunitách Organizace spojených

   národů  schválené  Valným   shromážděním  Organizace  spojených

   národů  dne  13.  února  1946,  vyhláška  č.  157/  /1964  Sb.,

   o Vídeňské  úmluvě   o  diplomatických  stycích,   vyhláška  č.

   21/1968  Sb., o  Úmluvě  o  výsadách a  imunitách mezinárodních

   odborných  organizací,  vyhláška  č.  32/1969  Sb.,  o Vídeňské

   úmluvě  o  konzulárních  stycích,   vyhláška  č.  40/1987  Sb.,

   o Úmluvě o zvláštních misích, zákon  č. 125/1992 Sb., o zřízení

   Sekretariátu  Konference o  bezpečnosti a  spolupráci v  Evropě

   a o  výsadách   a  imunitách  tohoto   sekretariátu  a  dalších

   institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

5) § 1 odst. 3  zákona č. 123/1992 Sb., o  pobytu cizinců na území

   České a Slovenské Federativní Republiky.

6) § 85 až 94 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

                              § 20

 

                     Vrácení věcných prostředků

 

     (1)  Poskytnuté věcné  prostředky se  bezprostředně po zániku

důvodů, pro které byly poskytnuty, vrátí vlastníkovi. Za vlastníka

věcného prostředku se pro účely jeho vrácení, pro účely náhrady za

poskytnutí věcného prostředku nebo náhrady majetkové újmy považují

osoby  uvedené na  dodávacím příkazu;  neexistují-li takové osoby,

jejich  právní   nástupce  nebo  dědic.   Věcné  prostředky  vrací

příslušný  okresní úřad,  a byly-li  věcné prostředky  převzaty do

užívání  ozbrojených  sil,  vrací  je  příslušná  územní  vojenská

správa. Nemůže-li  příslušná územní vojenská  správa vrátit  věcný

prostředek vlastníkovi, předá jej okresnímu úřadu.

 

     (2)  Orgán, který  věcný prostředek  vrací, je  povinen vydat

doklad  o vrácení  věcného  prostředku.  Doklad o  vrácení věcného

prostředku   obsahuje   zejména   označení   orgánu,  který  věcný

prostředek vrací,  údaje o vlastníkovi  věcného prostředku, osobní

údaje  fyzické  osoby,  která  jej  přebírá,  identifikační  údaje

věcného  prostředku a  jeho příslušenství  a údaje  o jejich stavu

v době předání. Fyzická osoba,  která věcný prostředek přebírá, má

právo  v dokladu  o  vrácení  věcného prostředku  písemně uplatnit

námitky  vůči jeho  obsahu a  povinnost potvrdit  převzetí věcného

prostředku a tohoto dokladu. Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem

vnitra  stanoví vyhláškou  náležitosti  a  vzor dokladu  o vrácení

věcného prostředku.

 

     (3)  K převzetí  věcného  prostředku  za účelem  jeho vrácení

okresní úřad písemně vyzve  vlastníka věcného prostředku. Nelze-li

písemnou výzvu  vlastníkovi doručit po dobu  3 měsíců, obecní úřad

obce s rozšířenou působností doručí výzvu veřejnou vyhláškou.7)

 

     (4) Nepřihlásí-li se vlastník  o vydání věcného prostředku do

12  měsíců ode  dne doručení  písemné výzvy  nebo ode dne vyvěšení

veřejné  vyhlášky  obecnímu  úřadu  obce  s rozšířenou působností,

prodá  se  věcný  prostředek  ve  veřejné  dražbě. Veřejnou dražbu

organizuje obecní  úřad obce s  rozšířenou působností, který  také

jmenuje licitátora.  Výtěžek z dražby se  použije k úhradě nákladů

za  dražbu a  úschovu  věcného  prostředku; zbytek  výtěžku náleží

vlastníkovi.  Nárok na  náhradu za  poskytnutí věcného  prostředku

podle části deváté zůstává nedotčen.

 

 

     (5) Zbytek výtěžku z dražby věcného prostředku podle odstavce

4, o  jehož vydání se  vlastník nepřihlásil do  3 let od  ukončení

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, připadá státu.

------------------------------------------------------------------

7)  § 26 správního řádu.

 

                              HLAVA II

                       PRACOVNÍ POVINNOST

 

                              § 21

 

                     Rozsah pracovní povinnosti

 

     (1)  Pracovní  povinnost  za  stavu  ohrožení  státu  nebo za

válečného stavu  může být uložena všem  fyzickým osobám, nebyly-li

od  ní osvobozeny  nebo nebyly-li  povolány k  mimořádné službě.8)

Pracovní povinnost se vykonává zejména v těch oborech práce, které

jsou  nevyhnutelné k  zajišťování životně  důležitých funkcí státu

nebo k zabezpečení ozbrojených sil.

 

     (2)  Fyzické osoby,  kterým byla  uložena pracovní povinnost,

jsou povinny  podrobit se lékařské  prohlídce, nastoupit k  výkonu

práce  u určeného  zaměstnavatele (dále  jen "zaměstnávající")  ve

stanoveném  čase a  do určeného  místa a  podle potřeb zajišťování

obrany státu zde  konat určené práce i nad  časový limit stanovený

ve zvláštních  právních předpisech, včetně prací  v noci, ve dnech

pracovního klidu a ve dnech státních svátků.

------------------------------------------------------------------

8) § 47  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu  branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

                  Rozhodování o pracovní povinnosti

 

                              § 22

 

     Dnem vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mají

pracovní  povinnost podle  tohoto zákona  fyzické osoby,  které po

stanovenou  týdenní  pracovní  dobu  vykonávají  práci  na základě

pracovního poměru  ke Kanceláři Poslanecké  sněmovny, ke Kanceláři

Senátu,  k Nejvyššímu  kontrolnímu úřadu,  ke Kanceláři prezidenta

republiky,  k Úřadu  vlády  České  republiky, ke  správním úřadům,

k obcím, k Policii České republiky, ke zpravodajským službám České

republiky,  ke zdravotnickým  záchranným službám,  k České národní

bance,  k   Vězeňské  službě  České  republiky,   k  České  poště,

k subjektům hospodářské mobilizace a k jiným právnickým a fyzickým

osobám,  které převzaly  závazek  k  zajišťování obrany  státu, ke

státním  podnikům  a  k  rozpočtovým  a  příspěvkovým organizacím,

jejichž  zakladatelem  nebo   zřizovatelem  je  ministerstvo  nebo

Ministerstvo  vnitra,   soudci,  státní  zástupci   a  příslušníci

Hasičského záchranného  sboru České republiky,  pokud tyto fyzické

osoby  nebyly povolány  k mimořádné  službě,8) aniž  by k  ní byly

povolány rozhodnutím obecního úřadu  obce s rozšířenou působností,

nestanoví-li vláda jinak.

------------------------------------------------------------------

8) § 47  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu  branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

                              § 23

 

     (1)  O  povolání  k   plnění  pracovní  povinnosti  rozhoduje

příslušný  obecní úřad  obce s  rozšířenou působností  povolávacím

příkazem.   Povolávací  příkaz   obsahuje  zejména   osobní  údaje

povolávané  fyzické osoby,  základní údaje  o zaměstnávajícím, den

a místo  nástupu  pracovní  povinnosti,  odvětví,  ve  kterém bude

pracovní povinnost konána, druh práce, předpokládanou délku plnění

pracovní  povinnosti,  adresu  určeného  zdravotnického  zařízení,

které  provede  lékařskou  prohlídku  povolávané  fyzické osoby za

účelem  posouzení zdravotní  způsobilosti pro  určený druh  práce,

poučení a označení orgánu, který jej vydal.

 

     (2)  Po obdržení  povolávacího příkazu  je povolávaná fyzická

osoba  povinna  neodkladně  se  dostavit  k  lékařské prohlídce do

určeného  zdravotnického zařízení.  Toto zdravotnické  zařízení je

povinno přednostně provést  lékařskou prohlídku povolávané fyzické

osoby a  posoudit zdravotní způsobilost k  navrhované práci. Podle

výsledku   lékařské   prohlídky   zapíše   lékař  posudkový  závěr

o zdravotní způsobilosti nebo  zdravotní nezpůsobilosti povolávané

fyzické osoby k navrhované práci do povolávacího příkazu.

 

     (3)   Nástup   pracovní   povinnosti   je   povinen   oznámit

zaměstnávající  příslušnému  obecnímu   úřadu  obce  s  rozšířenou

působností.

 

     (4)  Ženy se  v  rámci  pracovní povinnosti  povolávají pouze

k takovým pracím,  které jsou pro  ně fyzicky přiměřené  a neškodí

jejich zdraví.

 

     (5)  Není-li  povolávaná  fyzická  osoba  zdravotně způsobilá

konat  určený  druh  práce,  je  povinna  tuto  skutečnost oznámit

příslušnému  obecnímu úřadu  obce s  rozšířenou působností. Obecní

úřad  obce  s  rozšířenou  působností  podle  výsledku posudkového

závěru  určí povolávané  fyzické osobě  druh práce,  pro který  je

zdravotně   způsobilá,  nebo   takovou  fyzickou   osobu  pracovní

povinnosti zprostí podle § 26 odst. 4.

 

     (6)  Proti  rozhodnutí  obecního   úřadu  obce  s  rozšířenou

působností o  povolání k pracovní povinnosti  ani proti lékařskému

posudku  není  přípustné  odvolání.   Na  rozhodování  o  povolání

k pracovní povinnosti se nevztahuje správní řád.

 

     (7)  Náklady   spojené  s  lékařskou   prohlídkou  za  účelem

stanovení  zdravotní způsobilosti  povolávané fyzické  osoby hradí

příslušná obec.

 

                              HLAVA III

                        PRACOVNÍ VÝPOMOC

 

                              § 24

 

                      Rozsah pracovní výpomoci

 

     (1)  Pracovní  výpomocí  za  stavu  ohrožení  státu  nebo  za

válečného stavu  jsou povinny všechny fyzické  osoby, nebyly-li od

ní osvobozeny nebo nebyla-li  jim uložena pracovní povinnost anebo

nebyly-li povolány k mimořádné službě.8)

 

     (2)  Fyzické osoby  určené k  pracovní výpomoci  jsou povinny

konat   práce  nad   časový  limit   stanovený  zvláštním  právním

předpisem,  včetně prací  v noci,  ve dnech  pracovního klidu a ve

dnech státních svátků.

------------------------------------------------------------------

8) § 47  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu  branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

                              § 25

 

                   Rozhodování o pracovní výpomoci

 

     (1)  O  povolání  k  pracovní  výpomoci  rozhoduje  příslušný

obecní úřad obce s rozšířenou působností povolávacím příkazem.

 

     (2) Výběr  fyzických osob pro  určení k pracovní  výpomoci ve

prospěch ozbrojených sil zabezpečuje  příslušný okresní úřad podle

požadavku   územní   vojenské   správy.   Fyzické  osoby  povolané

k pracovní  výpomoci ve  prospěch ozbrojených  sil jsou  podřízeny

velitelským orgánům  vojenských útvarů a zařízení ozbrojených sil,

ke kterým byly přiděleny, a plní úkoly podle jejich pokynů.

 

     (3) Na  rozhodování o určení  k pracovní výpomoci  se obdobně

použije ustanovení § 23.

 

                              HLAVA IV

                 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ

                 POVINNOSTI A PRACOVNÍ VÝPOMOCI

 

                              § 26

 

     (1) Povolávací  příkaz  k  plnění  pracovní  povinnosti  nebo

pracovní  výpomoci lze  vydat v  souladu se  schválenými krizovými

plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.

 

     (2)  Od pracovní  povinnosti nebo  od pracovní  výpomoci jsou

osvobozeny   fyzické   osoby   zdravotně   nezpůsobilé   k  výkonu

požadovaných  druhů  práce,  plně  invalidní  osoby, fyzické osoby

mladší  18 let  a starší  62  let,  těhotné ženy  a ženy  do konce

třetího  měsíce po  porodu, jestliže  se dítě  narodilo mrtvé nebo

zemřelo; osvobození se vztahuje též  na ženy a osamělé muže, kteří

pečují o dítě ve věku do 15 let.

 

     (3) Pracovní povinnost nebo  pracovní výpomoc nelze požadovat

od poslanců a senátorů Parlamentu a členů vlády.

 

     (4) Pracovní povinnost nebo  pracovní výpomoc nelze požadovat

od  fyzických   osob,  které  požívají  imunitu   a  výsady  podle

mezinárodní smlouvy, kterou je  Česká republika vázána.4) Pracovní

povinnost  nebo  pracovní  výpomoc   od  ostatních  cizinců5)  lze

požadovat  jen  v  případě,  nebrání-li  tomu mezinárodní smlouva,

kterou je Česká republika vázána.

 

     (5) Od pracovní povinnosti  nebo od pracovní výpomoci zprostí

obecní úřad obce s rozšířenou  působností fyzické osoby, u kterých

nastane  po  povolání  k  těmto  povinnostem  některá  z  podmínek

uvedených v odstavcích 1 až 3.

 

     (6)  Fyzické  osoby  osvobozené  od  pracovní povinnosti nebo

pracovní   výpomoci   se   mohou   potřebných  činností  zúčastnit

dobrovolně.

------------------------------------------------------------------

4) Například  vyhláška č.  52/1956 Sb.,  o přístupu Československé

   republiky k Úmluvě o  výsadách a imunitách Organizace spojených

   národů  schválené  Valným   shromážděním  Organizace  spojených

   národů  dne  13.  února  1946,  vyhláška  č.  157/  /1964  Sb.,

   o Vídeňské  úmluvě   o  diplomatických  stycích,   vyhláška  č.

   21/1968  Sb., o  Úmluvě  o  výsadách a  imunitách mezinárodních

   odborných  organizací,  vyhláška  č.  32/1969  Sb.,  o Vídeňské

   úmluvě  o  konzulárních  stycích,   vyhláška  č.  40/1987  Sb.,

   o Úmluvě o zvláštních misích, zákon  č. 125/1992 Sb., o zřízení

   Sekretariátu  Konference o  bezpečnosti a  spolupráci v  Evropě

   a o  výsadách   a  imunitách  tohoto   sekretariátu  a  dalších

   institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

5) § 1 odst. 3  zákona č. 123/1992 Sb., o  pobytu cizinců na území

   České a Slovenské Federativní Republiky.

 

                              § 27

 

     (1) O propuštění z pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci

rozhoduje příslušný  obecní úřad obce  s rozšířenou působností  na

základě  oznámení  zaměstnávajícího  bezodkladně  po zániku jejich

potřeby.  Zaměstnávající,  u  kterého  se  pracovní povinnost nebo

pracovní  výpomoc  vykonávají,  je  povinen  zánik  jejich potřeby

ohlásit   příslušnému  okresnímu   úřadu  v   dostatečném  časovém

předstihu.

 

     (2)  Nemůže-li  příslušný  obecní   úřad  obce  s  rozšířenou

působností  o  propuštění  z  pracovní  povinnosti  nebo  pracovní

výpomoci   rozhodnout  bezodkladně   po  zániku   jejich  potřeby,

o propuštění rozhodne zaměstnávající, u kterého je povinné fyzické

osoby vykonávají, a tuto skutečnost bezodkladně oznámí příslušnému

okresnímu úřadu.

 

     (3)  Pro  úpravu  vztahů  mezi  povinnými  fyzickými  osobami

a zaměstnávajícím,  které vznikly  z nařízené  pracovní povinnosti

nebo  pracovní  výpomoci,  se  přiměřeně  použijí  zvláštní právní

předpisy.

 

                              § 28

 

     Ministerstvo v dohodě s  Ministerstvem vnitra a Ministerstvem

práce a  sociálních věcí stanoví vyhláškou  postup při uplatňování

požadavku  na určení  fyzických  osob  k pracovní  povinnosti nebo

pracovní výpomoci, náležitosti povolávacího příkazu a jeho vzor.

 

                              ČÁST PÁTÁ

                OBJEKTY DŮLEŽITÉ PRO OBRANU STÁTU

 

                              § 29

 

     (1) Objekty  důležité pro obranu státu  jsou pozemky a stavby

umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají

z politického, vojenského  nebo hospodářského hlediska  význam pro

zajišťování  obrany  státu,  zejména  pro  zabezpečení  základních

funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil.

 

     (2) Objekty důležité pro obranu státu jsou dále

a) pozemky  a  stavby,  k  nimž  výkon  vlastnického  práva  státu

   a jiných  majetkových  práv  státu  vykonává  ministerstvo nebo

   právnická osoba jím zřízená nebo založená,

b) pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel,

c) pozemky,  stavby a  další objekty  strategického významu, které

   určí vláda,

d) pozemky  a  stavby,  které  za  stavu  ohrožení  státu  nebo za

   válečného  stavu  mohou  mít  strategický  význam  a které určí

   vláda.

 

     (3) Do objektů důležitých pro obranu státu z důvodu veřejného

zájmu  nebo   z  důvodu  bezpečnosti   fyzických  osob  může   být

statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou, do jehož působnosti

objekty  důležité  pro  obranu  státu  náleží,  vstup  omezen nebo

zakázán.

 

                             ČÁST ŠESTÁ

                         VOJENSKÉ ÚJEZDY

 

                              § 30

 

     (1) Vojenský újezd (dále jen  "újezd") je vymezená část území

státu určená  k zajišťování obrany  státu a k  výcviku ozbrojených

sil.  Újezd  tvoří  územní   správní  jednotku.  Způsob  evidování

nemovitostí  na území  újezdu a  označování hranic  újezdu stanoví

zvláštní právní předpis.

 

     (2) Újezd a  újezdní úřady se zřizují, mění  a ruší zvláštním

zákonem.

 

                              § 31

 

     (1) Majetek  na území újezdu,  s výjimkou vneseného  majetku,

smí být jen ve vlastnictví státu.

 

     (2) Z  důvodů veřejného zájmu  a hospodářského využití  území

újezdu   rozhodne   ministerstvo   po   projednání  s  příslušnými

ministerstvy a  jinými ústředními správními  úřady, jaké právnické

osoby budou založeny k provozování podnikatelské činnosti na území

újezdů.

 

                              § 32

 

     (1)  Fyzické osoby,  které ke  dni zřízení  nebo změny újezdu

mají  na  jeho  území  pobyt  a  neobdrží povolení újezdního úřadu

k pobytu na  jeho území nebo  kterým se takové  povolení dodatečně

odejme z  důvodu veřejného zájmu,  jsou povinny se  z území újezdu

vystěhovat.

 

     (2) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 mají nárok na náhradní

byt    a   náhradu    stěhovacích   nákladů.    Nároky   uplatňují

prostřednictvím  újezdního  úřadu  u  ministerstva. Pro poskytnutí

bytu  a náhrady  stěhovacích  nákladů  se použije  zvláštní právní

předpis.9)

------------------------------------------------------------------

9) § 710 až 712 občanského zákoníku.

 

                              § 33

 

     (1)  Fyzické osoby,  které v  důsledku zřízení,  změny újezdu

nebo z důvodu odejmutí povolení k pobytu ne vlastní vinou ztratily

na  jeho území  zaměstnání nebo  možnost podnikat,  mají nárok  na

náhradu ušlé  mzdy nebo ušlého  příjmu do té  doby, než si  opatří

nové zaměstnání nebo nové možnosti  pro podnikání, nejvýše však po

dobu 3 měsíců.

 

     (2) Náhrada  ušlé mzdy se poskytuje  ve výši podle zvláštního

právního předpisu.10)

 

     (3) Náhrada ušlého příjmu  fyzické osoby, která je samostatně

výdělečně činná, činí za každý den,

a) nevyživuje-li žádnou osobu, 60 %,

b) vyživuje-li jednu osobu, 75 %,

c) vyživuje-li dvě osoby, 90 %,

d) vyživuje-li tři a více osob, 95 %

z částky   denního  vyměřovacího   základu.11) U   fyzických  osob

samostatně  výdělečně  činných,  které   nejsou  plátci  záloh  na

pojistné  na   nemocenské  pojištění,12)  je   denním  vyměřovacím

základem  jedna  třicetina  z  částky,  která  se stanoví z částky

osobního  vyměřovacího základu  pro stanovení  výpočtového základu

pro vyměření  důchodu z důchodového  pojištění,11) která je platná

k prvnímu  dni  kalendářního  měsíce,  za  který  náhrada  náleží,

snížená o jednu čtvrtinu vynásobená třemi.

 

     (4) O nároku  na náhradu ušlé mzdy a  ušlého příjmu rozhoduje

újezdní úřad a zajišťuje jejich výplatu.

------------------------------------------------------------------

10) § 125 odst. 3 zákoníku práce.

    § 20 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník

    práce a některé další zákony.

11) § 145e  zákona č.  100/1988 Sb.,  o sociálním  zabezpečení, ve

    znění zákona č. 160/1995 Sb.

12) § 145b zákona č. 100/1988 Sb.

 

                              § 34

 

     Nároky,   které  vyplývají   z  jiných   zvláštních  právních

předpisů,13) zůstávají ustanovením § 33 nedotčeny.

------------------------------------------------------------------

13) Například zákon č. 1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

                            Správa újezdu

 

                              § 35

 

     (1) Státní  správu na území újezdu  vykonává v rozsahu úkolů,

které stanoví  tento zákon nebo jiné  zvláštní právní předpisy,14)

správní úřad s názvem újezdní úřad.

 

     (2) Újezdní  úřad je současně  vojenským orgánem, který  plní

úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen ministerstvu.

 

     (3)  Výdaje na  činnost újezdního  úřadu se  hradí z rozpočtu

ministerstva.

------------------------------------------------------------------

14) Například  § 13  odst. 2   zákona č.  334/1992 Sb.,  o ochraně

    zemědělského  půdního  fondu,  §  2  zákona  č.  135/1982 Sb.,

    o hlášení  a evidenci  pobytu občanů,  zákon č.  268/1949 Sb.,

    o matrikách, ve znění pozdějších  předpisů, 1 odst. 2 nařízení

    vlády č. 24/1999  Sb., kterým se stanoví na  rok 1999 podpůrné

    programy   k  podpoře   mimoprodukčních  funkcí   zemědělství,

    k podpoře  aktivit   podílejících  se  na   udržování  krajiny

    a programy pomoci k podpoře  méně příznivých oblastí, vyhláška

    č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí

    vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech

    a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti),

    ve znění vyhlášky č. 121/1999 Sb.

 

                              § 36

 

     V  čele  újezdního  úřadu   je  přednosta,  kterým  je  voják

z povolání; o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany.

 

                        Úkoly újezdního úřadu

 

                              § 37

 

     (1) Újezdní úřad, jako správní úřad  podle § 35 odst. 1, plní

k zajišťování obrany státu, k  výcviku ozbrojených sil, vojenského

a hospodářského využití území újezdu zejména tyto úkoly:

a) zpracovává   podklady   pro   tvorbu   územního   plánu  újezdu

   a zajišťuje  koordinaci  vojenského   a  hospodářského  využití

   spravovaného území,

b) zabezpečuje  podmínky  pro  výcvik  ozbrojených  sil  v polních

   podmínkách,

c) rozhoduje o vstupu a pobytu fyzických osob na území újezdu.

 

     (2) Pro zajišťování práv  a povinností fyzických osob, kterým

byl povolen pobyt na území újezdu  podle § 40, (dále jen "obyvatel

újezdu") újezdní úřad zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní

rozvoj území újezdu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí

a uspokojuje potřeby obyvatel újezdu, které by jinak zabezpečovala

obec podle zvláštních právních předpisů,15) zejména

a) plněním úkolů v oblasti  školství, sociální péče, zdravotnictví

   a kultury,  s výjimkou  výkonu  státní  správy; k  tomuto účelu

   zřizuje   a  spravuje   předškolní  zařízení,   základní  školy

   a zařízení jim sloužící a  podílí se na zabezpečování zdravotní

   a sociální péče,

b) výstavbou  a  správou  účelových  komunikací  a  zabezpečováním

   dopravní obslužnosti,

c) výstavbou a správou veřejného osvětlení,

d) plněním úkolů požární ochrany,

e) zabezpečováním  čistoty  na  území  újezdu,  odvozem  domovních

   odpadů a jejich nezávadnou likvidací,

f) zásobováním vodou, odváděním a čištěním odpadních vod,

g) zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku.

 

     (3) Újezdní  úřad při výkonu  státní správy plní  další úkoly

pro   zabezpečování  potřeb   obyvatel  újezdu,   které  by  jinak

zabezpečovala obec podle zvláštního právního předpisu.

 

     (4)  Pro  zabezpečení  úkolů  podle  odstavců  2  a 3 vytváří

újezdní  úřad  podmínky  pro  podnikání  zejména obyvatelům újezdu

a právnickým osobám, které mají sídlo na území újezdu.

------------------------------------------------------------------

15) Například § 13,  14, 16 a 17 zákona č.  367/1990 Sb., o obcích

    (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  § 29 odst. 1

    zákona č. 133/1985 Sb., o  požární ochraně, ve znění zákona č.

    203/1994 Sb.

 

                              § 38

 

     K zabezpečení úkolů podle § 37  odst. 2 a 3 může újezdní úřad

podle místních podmínek zřizovat  občanské aktivy jako své poradní

orgány;  své zástupce  do občanských  aktivů navrhuje  shromáždění

obyvatel újezdu. Újezdní úřad je  povinen  aktiv zřídit, požádá-li

o jeho zřízení nejméně polovina obyvatel újezdu.

 

                              § 39

 

                 Povolení ke vstupu na území újezdu

 

     (1)  Újezdní  úřad  může  vydat  povolení  ke vstupu na území

újezdu. Újezdní úřad při vydání povolení ke vstupu na území újezdu

zabezpečí  seznámení fyzických  osob, kterým  takové povolení bylo

vydáno, s platnými režimovými a bezpečnostními opatřeními. Fyzické

osoby,  kterým byl  povolen vstup  na území  újezdu, jsou  povinny

dodržovat  režimová a  bezpečnostní opatření,  dbát zásad  ochrany

přírody a veřejného pořádku.

 

     (2) Vydané  povolení ke vstupu  na území újezdu  může újezdní

úřad odejmout kdykoli, a to bez udání důvodů.

 

     (3) Na  rozhodování o povolení  ke vstupu a  jeho odejmutí se

nevztahuje správní řád.

 

                              § 40

 

                        Pobyt na území újezdu

 

     (1) Újezdní úřad vydává povolení k pobytu na území újezdu.

 

     (2)  Újezdní úřad  může odejmout  povolení k  pobytu fyzickým

osobám, které  mají na území  újezdu bydliště, z  důvodu veřejného

zájmu, nebo  vyžaduje-li to bezpečnost  a ochrana zdraví  obyvatel

újezdu.  Rozhodnutí   o  odejmutí  povolení   k  pobytu  se   musí

odůvodnit.

 

     (3) Na  rozhodování o odejmutí  povolení k pobytu  se použije

správní řád.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ČÁST SEDMÁ

               DALŠÍ OPATŘENÍ V ZÁJMU OBRANY STÁTU

 

                              § 41

 

         Prověření opatření pro zabezpečení obrany státu

 

     (1)  Prověřením  opatření  pro  zabezpečení  obrany  státu se

rozumí   praktické   ověření   nebo   realizace   úkolů  uložených

jednotlivým subjektům podle tohoto  zákona (dále jen "prověření").

Prověření uskutečňuje ministerstvo.

 

     (2)  Přesahuje-li  rozsah  prověření  působnost ministerstva,

kterou stanoví  tento zákon nebo  zvláštní právní předpisy,  uloží

vláda  usnesením provést  prověření  většího  rozsahu a  oznámí to

předem Parlamentu a prezidentovi republiky.

 

     (3)  Prověřením většího  rozsahu se  rozumí takové  praktické

ověření, kterého  se účastní ozbrojené síly,  povolávají se vojáci

mimo činnou službu a použijí  se i věcné prostředky ve vlastnictví

právnických a fyzických osob.

 

                              § 42

 

              Výcvik ozbrojených sil mimo území újezdů

 

     (1) Ozbrojené  síly mohou po  dohodě s příslušnými  správními

úřady, orgány územních samosprávných  celků a s vlastníky používat

ke svému  výcviku pozemky, vodní toky,  pozemní komunikace, stavby

určené k demolici  a jiné stavby, nepostačuje-li jim  k tomu území

újezdů. Přitom  jsou povinny co nejvíce  šetřit zemědělské a lesní

kultury,  pozemní   komunikace,  stavby  a   jiný  majetek.  Škodu

způsobenou vojenským cvičením hradí stát.

 

     (2) Po  dobu výcviku ozbrojených  sil a při  jejich přesunech

může z důvodu bezpečnosti fyzických osob příslušný správní úřad na

návrh ministerstva  omezit, zakázat nebo jinak  upravit přístup do

určených prostorů, jakož i pobyt a dopravu v nich.

 

                              § 43

 

                           Zvláštní stavby

 

     Na stavby  určené ke speciálnímu  využití, popřípadě na  jiné

stavby,  které slouží  k zajišťování  obrany státu,  u nichž výkon

vlastnického  práva  státu  přísluší  ministerstvu,  se nevztahují

zvláštní právní  předpisy pro výstavbu  staveb a jejich  technické

vybavení  s výjimkou  právních předpisů  o územním  řízení. Právní

předpisy pro  výstavbu staveb a jejich  technické vybavení se však

v plném  rozsahu vztahují  na stavby  určené ke  stálému ubytování

příslušníků ozbrojených sil, školy  a stavby obdobného charakteru.

Při  výstavbě   a  provozu  těchto  staveb   a  zařízení  přísluší

ministerstvu vykonávat dozor, který  by jinak vykonávaly příslušné

správní úřady.

 

                              § 44

 

                    Bezpečnostní a ochranná pásma

 

     (1)  Bezpečnostní nebo  ochranná  pásma  lze zřídit  z důvodů

zabezpečování  objektů  důležitých  pro  obranu  státu před účinky

nepředvídatelných  stavů,  havárií  nebo  poruch  anebo  z  důvodů

ochrany života, zdraví nebo majetku osob.

 

     (2)  Bezpečnostním pásmem  se rozumí  prostor uvnitř  objektu

důležitého  pro obranu  státu určený  k jeho  ochraně před  účinky

vnitřních  vlivů  nebo  nepředvídatelných  stavů,  pro zabezpečení

spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob.

O bezpečnostních  pásmech  rozhoduje  ministerstvo  a  v terénu se

vyznačují výstražnými tabulemi.

 

     (3)  Ochranným   pásmem  se  rozumí   prostor  kolem  objektu

důležitého  pro obranu  státu určený  k jeho  ochraně před  účinky

vnějších   vlivů,  pro   zabezpečení  jeho   spolehlivého  provozu

a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob.

 

     (4)  O  hranici  ochranného  pásma  rozhoduje ministerstvo po

dohodě s  příslušným správním úřadem a  po projednání s vlastníkem

přilehlého  pozemku. Zřízení  ochranného pásma  se oznámí veřejnou

vyhláškou.  Veřejná  vyhláška  musí  být  vystavena  na místě tomu

obvyklém po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Hranice ochranných

pásem se v terénu vyznačují tabulemi.

 

                   Vyvlastnění ve zkráceném řízení

 

                              § 45

 

     (1)  Za  stavu  ohrožení  státu  nebo  za válečného stavu lze

výjimečně  vyvlastnit   ve  zkráceném  řízení   nezbytné  nemovité

a movité věci  a práva k  nim pro účely  zajišťování obrany státu,

nelze-li je získat jinak.

 

     (2) Vyvlastnění lze uskutečnit pouze za náhradu.

 

                              § 46

 

     (1) Návrh  na vyvlastnění ve zkráceném  řízení může podat jen

správní úřad (dále jen "navrhovatel").

 

     (2) Navrhovatel  v návrhu na vyvlastnění  ve zkráceném řízení

označí  nemovitou nebo  movitou věc,  jejíž vyvlastnění  navrhuje,

důvody  vyvlastnění,  důvody,  pro  něž  nelze  věc  získat jinak,

a účastníky,  jichž  se  vyvlastnění  týká.  Není-li navrhovatelem

ministerstvo,   je   nezbytnou    náležitostí   návrhu   potvrzení

ministerstva  o tom,  že jde  o vyvlastnění  k účelům  zajišťování

obrany státu.

 

                              § 47

 

     Příslušným k  vyvlastnění nemovitosti ve  zkráceném řízení je

okresní úřad, v jehož obvodu  se nemovitost nachází. Nachází-li se

nemovitost  v  obvodu  několika  okresních  úřadů,  podá  se návrh

Ministerstvu   vnitra,  které   určí,  který   obecní  úřad   obce

s rozšířenou působností vyvlastnění uskuteční.

 

                              § 48

 

     Příslušným k  vyvlastnění movité věci ve  zkráceném řízení je

obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností,  v  jehož obvodu má

vlastník movité  věci místo trvalého  pobytu nebo právnická  osoba

sídlo.

 

                              § 49

 

     (1)  Řízení   se  zahajuje  podáním   návrhu  na  vyvlastnění

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

     (2) Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  o zahájení

řízení bezodkladně  uvědomí účastníky řízení  a stanoví jim  lhůtu

pro vyjádření. Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší než 3 dny.

 

     (3) Obecní úřad  obce s rozšířenou  působností před uplynutím

lhůty, kterou stanovil účastníkům  řízení pro vyjádření, uskuteční

místní šetření. V průběhu místního  šetření se ocení věc, která je

předmětem  vyvlastnění.  K  ocenění  se  použijí  zvláštní  právní

předpisy platné v době zahájení řízení.

 

     (4) Rozhodnutí se musí vydat do 7 dnů ode dne zahájení tohoto

řízení.

 

     (5)   Rozhodnutí  obsahuje   výrok,  odůvodnění,   rozhodnutí

o náhradě  za   vyvlastnění  a  poučení   o  odvolání.  Odůvodnění

neobsahuje  utajované  skutečnosti  a  údaje,  kterými  může dojít

k ohrožení  ochrany  utajovaných  skutečností.  Poučení o odvolání

obsahuje  označení správního  úřadu,  ke  kterému se  lze odvolat,

lhůtu  pro odvolání  a poučení  o tom,  že odvolání  nemá odkladný

účinek.

 

                              § 50

 

     (1)  Účastníci řízení  se mohou  proti vyvlastňovacímu výměru

odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

 

     (2) Při řízení o odvolání se použije správní řád.

 

 

                            § 51

 

     (1)  Náhrady za  vyvlastnění vyplácí  Ministerstvo financí na

návrh  příslušného obecního  úřadu obce  s rozšířenou  působností,

který   jej  podá   do  6   měsíců  od   právní  moci   rozhodnutí

o vyvlastnění. Nárok na náhradu se nepromlčuje.

 

     (2)  Byla-li  předmětem  vyvlastnění  nemovitost, obecní úřad

obce  s  rozšířenou  působností  podá  návrh  na zápis do katastru

nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

 

                              § 52

 

                   Příprava občanů k obraně státu

 

     (1) Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná, pokud tento

zákon nebo zvláštní právní předpis16) nestanoví jinak.

 

     (2)   Příprava  občanů   k  obraně   státu  zahrnuje  zejména

zdravotnickou  přípravu,  přípravu  k  civilní  ochraně,  zájmovou

činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva

k sebeobraně   a  vzájemné   pomoci  a   další  činnosti   spojené

s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu.

 

     (3) Příprava  občanů k obraně  státu má charakter  vzdělávání

a provádí se v  rámci základního a středního vzdělávání  i v rámci

jiné  státem uznané  vzdělávací  činnosti.  Občany k  obraně státu

připravují  zejména  školy,  školská  zařízení  a další vzdělávací

zařízení.

 

     (4)  Na  přípravě  občanů  k  obraně  státu  se mohou podílet

i občanská  sdružení,  církve,   náboženské  společnosti  a  další

právnické  osoby  podle  svého   účelu  a  poslání  v  součinnosti

s příslušnými  obecními   úřady  obcí  s   rozšířenou  působností,

krajskými úřady a obcemi.

 

     (5)  Za přípravu  občanů k  obraně státu  podle tohoto zákona

a podle  zvláštních právních  předpisů17) odpovídají ministerstva,

jiné   správní    úřady   a   obce.    Ministerstvo   spolupracuje

s Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy na zabezpečení

odborné   složky   obsahu   vzdělávání   ve   vydávaných  učebních

dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu.

-------------------------------------------------------------------

16) Například branný zákon.

17) Například zákon č. 564/1990 Sb.,  o státní správě a samosprávě

    ve školství, ve znění pozdějších přepisů, branný zákon.

 

                              § 53

 

              Omezení základních lidských práv a svobod

 

     (1) K zajištění obrany státu  za stavu ohrožení státu nebo za

válečného stavu  se v nezbytně  nutné míře omezuje  svoboda pohybu

a pobytu a právo pokojně se shromažďovat.

 

     (2)  Omezení svobody  pohybu  a  pobytu spočívá  v povinnosti

uposlechnout

a) zákaz vstupu do vyznačených prostor,

b) příkaz  zdržovat  se  v  místě  trvalého  pobytu  nebo  pobývat

   v přikázaném místě,

c) zákaz vycházení z budov nebo staveb určených k ochraně obyvatel.

 

     (3)   Omezení   práva   pokojně   se   shromažďovat   spočívá

v povinnosti uposlechnout zákaz  svolávání shromáždění na veřejném

prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací.

 

     (4)  Ustanovení odstavce  2  se  nevztahuje na  fyzické osoby

provádějící záchranné práce  nebo zabezpečující poskytování pomoci

v případě bezprostředního ohrožení zdraví nebo života.

 

     (5) Místní, osobní a  časovou působnost a konkrétní stanovení

omezení lidských  práv a základních svobod  uvedených v odstavcích

2 a 3 nařizuje vláda. Nařízení  se vyhlašuje stejným způsobem jako

právní   předpis  a   zveřejňuje  se   v  hromadných   sdělovacích

prostředcích. Omezení  lidských práv a  základních svobod nabývají

účinnosti okamžikem, který se v nařízení stanoví.

 

     (6)  Ustanovení  předchozích  odstavců  nejsou  na újmu práva

České republiky  omezit i jiná lidská  práva, pokud to připouštějí

smlouvy o lidských právech a  základních svobodách, jimiž je Česká

republika vázána.

 

                              ČÁST OSMÁ

                              VZTAH

                 KE SPOJENECKÝM OZBROJENÝM SILÁM

 

                              § 54

 

            Použití zákona k plnění mezinárodních závazků

 

     Povinnosti   ukládané   podle   tohoto   zákona  pro  potřeby

ozbrojených  sil  se  mohou  ukládat  i  ve  prospěch spojeneckých

ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění mezinárodních smluvních

závazků České republiky o společné obraně proti napadení.

 

                           ČÁST DEVÁTÁ

                    FINANCOVÁNÍ OBRANY STÁTU

 

                               § 55

 

                       Výdaje na obranu státu

 

     Výdaje spojené s  přípravou k obraně státu a  s obranou státu

za stavu ohrožení státu a za válečného stavu hradí stát.

 

                    Obecná ustanovení o náhradách

 

                              § 56

 

     (1)  Náhradou  poskytovanou  podle  tohoto  zákona  se rozumí

finanční  nebo   věcné  plnění  za   poskytnuté  věcné  prostředky

a majetkovou  újmu způsobenou  na nich  a za  poskytnutou pracovní

povinnost nebo pracovní výpomoc.

 

     (2)  Náhrady  podle  tohoto  zákona  se  zpravidla  vyplácejí

v penězích. Místo  náhrady v penězích  se může náhrada  uskutečnit

vydáním  jiného   věcného  prostředku  stejného   druhu  a  stejné

hodnoty.

 

                              § 57

 

     (1) Náhrady  podle tohoto zákona  je povinen vyplatit  obecní

úřad  obce s  rozšířenou  působností,  který o  poskytnutí věcných

prostředků, pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti rozhodl.

 

     (2) Náhrady podle odstavce 1  se vyplácejí zpravidla ve lhůtě

6 měsíců od  odvolání stavu ohrožení  státu nebo válečného  stavu.

Nárok na náhradu se nepromlčuje.

 

                              § 58

 

              Náhrada za poskytnutí věcných prostředků

 

     (1)  Náhrada za  poskytnutí věcného  prostředku v souvislosti

s prověřením podle § 41 se určí,  nedošlo-li k dohodě o její výši,

ve výši ceny zjištěné  podle zvláštního právního předpisu.18) Rada

kraje  nařízením může  stanovit sazby  a způsob  výpočtu maximální

výše  náhrad za  poskytnutí jednotlivých  druhů věcných prostředků

použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.

 

     (2)  Náhrada  za  poskytnutí   věcného  prostředku  za  stavu

ohrožení  státu  nebo  za  válečného  stavu  se  určí odvozením od

pořizovací ceny, popřípadě  reprodukční pořizovací ceny19) věcného

prostředku  s přihlédnutím  k době  používání a  k míře opotřebení

věcného  prostředku  v  době  převzetí  a  s přihlédnutím ke stavu

věcného  prostředku  v  době  jeho  vrácení  a  za podmínek, které

stanoví  regulační  opatření  vyhlášené  podle zvláštního právního

předpisu.

------------------------------------------------------------------

18) § 2  zákona č.  151/1997 Sb.,  o oceňování  majetku a  o změně

    některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

19) § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

 

 

 

                              § 59

 

           Náhrada majetkové újmy na věcných prostředcích

 

     (1) Majetkovou újmou na  věcných prostředcích se rozumí každé

poškození  nebo  opotřebení  nad  obvyklou  míru  dodaného věcného

prostředku,  ke  kterému  došlo  v  příčinné  souvislosti  s  jeho

dodáním, používáním a vracením.

 

     (2) Došlo-li k poškození věcného prostředku a nebyl-li uveden

do původního  stavu ke dni  vrácení, náleží jeho  majiteli náhrada

majetkové újmy.

 

     (3)  Není-li  uplatněno  právo   na  náhradu  majetkové  újmy

u zjevného poškození věcného prostředku nejpozději do 6 měsíců ode

dne jeho vrácení a v ostatních  případech nejpozději do 1 roku ode

dne jeho vrácení, zaniká.

 

                     Náhrada za pracovní výpomoc

                 a za výkon pracovní povinnosti

 

                              § 60

 

     (1)  Za pracovní  výpomoc  se  poskytuje náhrada  podle druhu

a náročnosti přidělené práce.

 

     (2)  Fyzickým osobám,  kterým byla  určena pracovní  výpomoc,

náleží  náhrada  ve  výši  a  za  podmínek  stanovených v mzdových

a platových  předpisech   platných  u  zaměstnávajícího,   kde  se

pracovní  výpomoc  vykonává,  jako  kdyby  byl  stejný  druh práce

vykonáván u zaměstnávajícího v  pracovním poměru. Náhrada škody za

pracovní   úrazy  a   nemoci   z   povolání  se   poskytuje  podle

pracovněprávních předpisů.

 

                              § 61

 

     (1)  Fyzické  osoby,  které  pracovní  výpomoc  vykonávají ve

prospěch ozbrojených  sil, mají nárok  na stejné náležitosti  jako

vojáci  v   mimořádné  službě6)  zařazení   do  obdobných  funkcí,

s výjimkou hodnostního příplatku.

 

     (2)  Pracovní  úrazy  a  nemoci  z  povolání  fyzických  osob

povolaných  k pracovní  výpomoci  ve  prospěch ozbrojených  sil se

odškodňují  za  stejných  podmínek   jako  u  vojáků  v  mimořádné

službě.8)  Pozůstalým po  fyzických osobách  povolaných k pracovní

výpomoci náleží odškodnění jako pozůstalým po vojácích v mimořádné

službě.8)

------------------------------------------------------------------

8) § 47  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu  branné povinnosti

   a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

                              § 62

 

     Fyzickým  osobám,  kterým  byla  uložena  pracovní povinnost,

náleží  náhrada  ve  výši  a  za  podmínek stanovených ve mzdových

a platových  předpisech   platných  u  zaměstnávajícího,   kde  se

pracovní  povinnost  vykonává.  Za  stejných  podmínek  jim náleží

odškodnění za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

 

                              § 63

 

     (1)  Odškodňují se  pouze pracovní  úrazy, nemoci  z povolání

a úmrtí,  ke  kterým  došlo  při  plnění  úkolů  po  dobu pracovní

výpomoci  nebo  pracovní  povinnosti   nebo  v  přímé  souvislosti

s plněním těchto úkolů.

 

     (2) Pracovní úrazy, nemoci z  povolání a úmrtí podle odstavce

1 odškodňují obecní  úřady obcí s  rozšířenou působností příslušné

podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

 

 

 

 

 

 

 

                             ČÁST DESÁTÁ

                    SANKCE A VÝKON ROZHODNUTÍ

 

                             HLAVA I

                             POKUTY

 

                              § 64

 

     (1) Za nesplnění  povinností stanovených v § 10  až 12, § 15,

18, 21 až 24 a § 53 lze uložit pokutu

a) právnické osobě až do výše 5 000 000 Kč,

b) fyzické osobě až do výše 1 000 000 Kč.

 

     (2)  Spolu s  uložením pokuty  se stanoví  lhůta ke  zjednání

nápravy; nebyla-li učiněna náprava  ve stanovené lhůtě, lze uložit

novou  pokutu.  Výše  pokuty  spolu  s  uložením nové pokuty nesmí

přesáhnout dvojnásobek částek uvedených v odstavci 1.

 

                              § 65

 

     (1) Za nesplnění povinností stanovených v § 64 odst. 1 lze za

stavu ohrožení státu  nebo za válečného stavu uložit  pokutu až do

výše pětinásobku částek uvedených v § 64 odst. 1.

 

     (2)  Spolu s  uložením pokuty  se stanoví  lhůta ke  zjednání

nápravy; nebyla-li učiněna náprava  ve stanovené lhůtě, lze uložit

novou  pokutu.  Výše  pokuty  spolu  s  uložením nové pokuty nesmí

přesáhnout šestinásobek částek uvedených v § 64 odst. 1.

 

                              § 66

 

     Pokutu  lze uložit  do 1  roku ode  dne, kdy  se o  nesplnění

povinnosti  dověděl  orgán,  který   je  oprávněn  uložit  pokutu,

nejpozději  však do  3 let   ode dne,  kdy k  nesplnění povinnosti

došlo. Doba stavu ohrožení státu a válečného stavu se do běhu lhůt

nezapočítává.

 

                              § 67

 

     (1) Pokuty  ukládá obecní úřad obce  s rozšířenou působností,

v jehož  obvodu působnosti  k nesplnění  povinnosti došlo.  Pokuty

jsou příjmem rozpočtu obce.

 

     (2) Právnická nebo fyzická  osoba, které byla pokuta uložena,

je  povinna ji  zaplatit do   15 dnů  ode dne  doručení rozhodnutí

o jejím uložení.  Za prodlení s úhradou  pravomocně uložené pokuty

zaplatí  příslušná  osoba  penále  z   prodlení  ve  výši  0,25  %

z neuhrazené částky za každý den  prodlení s úhradou, nejméně však

200 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

 

     (3)  Výkon  rozhodnutí  o  uložení  pokuty  se  provádí podle

zvláštního právního předpisu.20)

------------------------------------------------------------------

20) § 1,  73  a  73a  zákona   č.  337/1992  Sb.,  o  správě  daní

    a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 68

 

     Není-li  v  tomto  nebo  zvláštním  zákoně  stanoveno  jinak,

vztahuje se na řízení o pokutách správní řád.

 

                              HLAVA II

                    VÝKON ROZHODNUTÍ ZA STAVU

                OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU

 

                              § 69

 

     (1)  Nesplní-li  vlastník  povinnost,  která  mu byla uložena

dodávacím  příkazem  za  stavu  ohrožení  státu  nebo za válečného

stavu, popřípadě  ve lhůtě stanovené  ke zjednání nápravy  podle §

65 odst. 2, provede se výkon rozhodnutí.

 

     (2)  Hrozí-li  nebezpečí  z  prodlení,  lze  výkon rozhodnutí

provést  okamžitě   po  nesplnění  povinnosti   uložené  dodávacím

příkazem.  V  ostatních  případech  lze  výkon  rozhodnutí provést

nejpozději  do  7  dnů  po  uplynutí  lhůty  stanovené ke zjednání

nápravy.

 

 

                              § 70

 

     Výkon rozhodnutí nařídí a  provede příslušný obecní úřad obce

s rozšířenou  působností. Byly-li   věcné  prostředky  určeny  pro

potřeby ozbrojených sil, výkon  rozhodnutí provede územní vojenská

správa.

 

                              § 71

 

     Námitky  proti   jednotlivým  úkonům  a   opatřením  spojeným

s výkonem rozhodnutí nemají odkladný účinek.

 

                              § 72

 

     Není-li  v  tomto  nebo  zvláštním  zákoně  stanoveno  jinak,

použije se na výkon rozhodnutí správní řád.

 

                           ČÁST JEDENÁCTÁ

                USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

                              § 73

 

     (1) Újezdy,  újezdní úřady a  sídla újezdních úřadů,  uvedené

v příloze č. 1 tohoto zákona, které byly zřízeny podle dosavadních

právních předpisů, jsou újezdy,  újezdními úřady a sídly újezdních

úřadů  podle tohoto  zákona.  Příslušnost  území újezdu  k okresu,

uvedená v příloze č. 1  tohoto zákona, stanovená podle dosavadních

předpisů,  je  příslušností  území  újezdu  k  okresu podle tohoto

zákona.   Hranice  jednotlivých   existujících  újezdů,  vyznačené

v příloze č. 2 až č.  6 tohoto zákona, stanovené podle dosavadních

právních  předpisů,  jsou  zobrazením  hranic  újezdů podle tohoto

zákona, evidovaných ke dni  jeho účinnosti v katastru nemovitostí.

Do dokumentace o podrobném  průběhu hranic jednotlivých újezdů lze

nahlédnout u příslušného katastrálního úřadu nebo u ministerstva.

 

     (2)  Nebyla-li  vlastnická  práva  právnických nebo fyzických

osob  k  nemovitostem  na  území  újezdů  a  věcná  práva  k cizím

nemovitostem  na  území  újezdů  zřízená  ve  prospěch právnických

a fyzických osob ke dni účinnosti  tohoto zákona převedena na stát

a nebude-li do  2 let od  účinnosti tohoto zákona  zahájeno řízení

o povolení vkladu do katastru  nemovitostí po vzájemné dohodě mezi

vlastníkem a ministerstvem, všechny tyto nemovitosti a věcná práva

k nim se vyvlastní.

 

     (3) Tam, kde dosavadní právní předpisy uvádějí pojem vojenská

správa, rozumí se jím ministerstvo.

 

     (4) Požádá-li ministerstvo do 1 roku ode dne účinnosti tohoto

zákona  Pozemkový  fond  České  republiky  o  bezúplatné převedení

nemovitosti ve vlastnictví státu a  jsou-li tyto nemovitosti v den

účinnosti zákona  objekty důležitými pro  obranu státu podle  § 29

odst. 1  a odst. 2  písm. a) a  Pozemkový fond České  republiky je

spravuje, převede  je do 30  dnů od doručení  žádosti ministerstvu

nebo  určené právnické  osobě, kterou  ministerstvo založilo  nebo

zřídilo; ministerstvo nebo určená  právnická osoba začne vykonávat

vlastnická práva  státu k těmto nemovitostem  dnem následujícím po

jejich  převedení. Návrh  na  zápis  do katastru  nemovitostí podá

ministerstvo  nebo jím  zřízená právnická  osoba. Náklady  spojené

s převedením  nemovitosti  a  se  zápisem  do katastru nemovitostí

hradí stát.

 

                             § 73a

 

 

                Příslušnost území újezdu ke kraji

 

     Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto:

a) Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje,

b) Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje,

c) Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje,

d) Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje,

e) Území Vojenského újezdu Libava náleží do Olomouckého kraje.

 

                              § 73b

 

     Působnosti  stanovené  krajskému  úřadu,  obecnímu úřadu obce

s rozšířenou  působností nebo  obecnímu úřadu  podle tohoto zákona

jsou výkonem přenesené působnosti.

 

                              § 74

 

     Zrušují se

1. Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

 

2. Zákon  č. 40/1961  Sb., o  obraně Československé  socialistické

   republiky.

 

3. Zákonné  opatření  Předsednictva   Federálního  shromáždění  č.

   17/1976  Sb.,  kterým  se  mění   a  doplňuje  zákon  o  obraně

   Československé  socialistické  republiky,  zákon  o  působnosti

   federálních ministerstev a zákon o branné výchově.

 

                              § 75

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

 

                           Klaus v. r.

                           Havel v. r.

                           Zeman v. r.

 

 

 

                             Příl.1

 

             Seznam vojenských újezdů a újezdních úřadů,

    sídla újezdních úřadů a příslušnost území újezdu k okresu

 

1. Vojenský  újezd   Boletice;  Újezdní  úřad   vojenského  újezdu

   Boletice;  sídlem újezdního  úřadu jsou  Boletice; území újezdu

   náleží do okresu Český Krumlov.

 

2. Vojenský  újezd  Brdy;  Újezdní  úřad  vojenského  újezdu Brdy;

   sídlem újezdního  úřadu je obec  Jince; území újezdu  náleží do

   okresu Příbram.

 

3. Vojenský újezd Březina; Újezdní úřad vojenského újezdu Březina;

   sídlem újezdního úřadu je město  Vyškov; území újezdu náleží do

   okresu Vyškov.

 

4. Vojenský  újezd   Hradiště;  Újezdní  úřad   vojenského  újezdu

   Hradiště; sídlem  újezdního úřadu je město  Karlovy Vary; území

   újezdu náleží do okresu Karlovy Vary.

 

5. Vojenský újezd  Libavá; Újezdní úřad  vojenského újezdu Libavá;

   sídlem újezdního úřadu je Město  Libavá; území újezdu náleží do

   okresu Olomouc.

 

                              Příl.2

 

                 Hranice vojenského újezdu Boletice

 

.PI 222-99a.pcx

 

                              Příl.3

 

                   Hranice vojenského újezdu Brdy

 

.PI 222-99b.pcx

 

                              Příl.4

 

                  Hranice vojenského újezdu Březina

 

.PI 222-99c.pcx

 

                              Příl.5

 

                 Hranice vojenského újezdu Hradiště

 

.PI 222-99d.pcx

 

                              Příl.6

 

                  Hranice vojenského újezdu Libavá

 

.PI 222-99e.pcx