110/1998 Sb.

                          ÚSTAVNÍ ZÁKON

                      ze dne 22. dubna 1998

                  o bezpečnosti České republiky

Změna: 300/2000 Sb.

 

  Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

 

                       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

                               Čl.1

 

  Zajištění  svrchovanosti a  územní celistvosti  České republiky,

ochrana  jejích demokratických  základů a  ochrana životů,  zdraví

a majetkových hodnot je základní povinností státu.

 

                               Čl.2

 

  (1) Je-li    bezprostředně    ohrožena    svrchovanost,   územní

celistvost, demokratické  základy České republiky  nebo ve značném

rozsahu vnitřní  pořádek a bezpečnost, životy  a zdraví, majetkové

hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní

závazky  o  společné  obraně,  může  se  vyhlásit podle intenzity,

územního rozsahu a charakteru  situace nouzový stav, stav ohrožení

státu nebo válečný stav.

 

  (2) Nouzový stav a stav ohrožení  státu se vyhlašuje pro omezené

nebo  pro celé  území státu,  válečný stav  se vyhlašuje  pro celé

území státu.

 

                               Čl.3

 

  (1)  Bezpečnost   České  republiky  zajišťují   ozbrojené  síly,

ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.

 

  (2) Státní   orgány,   orgány   územních   samosprávných   celků

a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování

bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti

stanoví zákon.

 

                               Čl.4

 

  (1) Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti.

 

  (2) Rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených

bezpečnostních  sborů,  záchranných  sborů  a  havarijních služeb,

jejich organizaci,  přípravu a doplňování  a právní poměry  jejich

příslušníků stanoví  zákon, a to  tak, aby byla  zajištěna civilní

kontrola ozbrojených sil.

 

                          NOUZOVÝ STAV

 

                               Čl.5

 

  (1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom,

ekologických   nebo  průmyslových   havárií,  nehod   nebo  jiného

nebezpečí, které  ve značném rozsahu ohrožují  životy, zdraví nebo

majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

 

  (2) Nouzový stav  nemůže být vyhlášen z  důvodu stávky vedené na

ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

 

  (3) Je-li  nebezpečí  z  prodlení,  může  vyhlásit  nouzový stav

předseda  vlády. Jeho  rozhodnutí vláda  do 24  hodin od vyhlášení

schválí nebo zruší.

 

  (4) Vláda  o  vyhlášení  nouzového  stavu  neprodleně  informuje

Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

 

                               Čl.6

 

  (1) Nouzový  stav  se  může  vyhlásit  jen  s uvedením důvodů na

určitou dobu  a pro určité území.  Současně s vyhlášením nouzového

stavu  musí  vláda  vymezit,  která  práva  stanovená ve zvláštním

zákoně a v  jakém rozsahu se v souladu  s Listinou základních práv

a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají.

Podrobnosti stanoví zákon.

 

  (2) Nouzový  stav  se  může  vyhlásit  nejdéle  na  dobu 30 dnů.

Uvedená  doba  se  může  prodloužit  jen  po  předchozím  souhlasu

Poslanecké sněmovny.

 

  (3) Nouzový stav  končí uplynutím doby, na  kterou byl vyhlášen,

pokud vláda  nebo Poslanecká sněmovna  nerozhodnou o jeho  zrušení

před uplynutím této doby.

 

                       STAV OHROŽENÍ STÁTU

 

                               Čl.7

 

  (1) Parlament může na návrh  vlády vyhlásit stav ohrožení státu,

je-li  bezprostředně  ohrožena   svrchovanost  státu  nebo  územní

celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

 

  (2) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba

souhlasu   nadpoloviční   většiny   všech   poslanců   a  souhlasu

nadpoloviční většiny všech senátorů.

 

               ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ

 

                               Čl.8

 

  (1) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda

požadovat,  aby   Parlament  projednal  vládní   návrh  zákona  ve

zkráceném jednání.

 

  (2) O takovém  návrhu se Poslanecká sněmovna  usnese do 72 hodin

od jeho podání a Senát do  24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou

sněmovnou. Jestliže se Senát v  této lhůtě nevyjádří, platí, že je

návrh zákona přijat.

 

  (3) Po dobu stavu ohrožení  státu nebo válečného stavu prezident

republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.

 

  (4) Ve zkráceném jednání nemůže  vláda předložit návrh ústavního

zákona.

 

                     BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

 

                               Čl.9

 

  (1) Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové

vlády podle rozhodnutí vlády.

 

  (2) Bezpečnostní rada státu v  rozsahu pověření, které stanovila

vláda, připravuje vládě návrhy  opatření k zajišťování bezpečnosti

České republiky.

 

  (3) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní

rady státu,  vyžadovat od ní  a jejích členů  zprávy a projednávat

s ní  nebo   s  jejími  členy   otázky,  které  patří   do  jejich

působnosti.

 

                  PRODLOUŽENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ

 

                               Čl.10

 

  Jestliže  po dobu  nouzového  stavu,  stavu ohrožení  státu nebo

válečného stavu  podmínky na území České  republiky neumožní konat

volby  ve lhůtách,  které  jsou  stanoveny pro  pravidelná volební

období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců.

 

                       SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

                               Čl.11

  V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu

a) rozhodnout  o  prodloužení  nebo  o  zrušení  nouzového  stavu,

   o vyhlášení   stavu   ohrožení   státu   nebo  válečného  stavu

   a o  účasti České  republiky v  obranných systémech mezinárodní

   organizace, jíž je Česká republika členem,

b) vyslovit  souhlas s  vysláním ozbrojených  sil České  republiky

   mimo území  České republiky a s  pobytem ozbrojených sil jiných

   států  na území  České republiky,  nejsou-li taková  rozhodnutí

   vyhrazena vládě.

 

                               Čl.12

 

  Rozhodnutí  o  nouzovém  stavu,  o  stavu  ohrožení  státu  nebo

válečném stavu se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích

a vyhlašují  se stejně  jako zákon.  Účinnosti nabývají okamžikem,

který se v rozhodnutí stanoví.

 

                      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

                               Čl.13

 

  Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

                           Zeman v. r.

                           Havel v. r.

                         Tošovský v. r.