462/2000 Sb.

                         NAŘÍZENÍ VLÁDY

                    ze dne 22. listopadu 2000

 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,

  o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Změna: 36/2003 Sb.

 

     Vláda  nařizuje podle  § 40  odst. 1  zákona č. 240/2000 Sb.,

o krizovém  řízení a  o  změně  některých zákonů  (krizový zákon),

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 tohoto zákona:

 

     Označování, evidence, manipulace a ukládání písemností

      a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti

  a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi

 

                               § 1

 

          Podrobnosti o označování písemností a jiných

           materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti

 

     (1)   Zvláštními  skutečnostmi   jsou  informace   v  oblasti

krizového  řízení,   které  by  v  případě   zneužití  mohly  vést

k ohrožení  života,  zdraví,  majetku,  životního  prostředí  nebo

podnikatelského   zájmu  právnické   osoby,  nebo   fyzické  osoby

vykonávající  podnikatelskou  činnost  podle  zvláštních  právních

předpisů1) (dále jen "podnikající fyzická osoba").

 

     (2) Označení krizových plánů, ostatních listin, nosných médií

a jiných materiálů obsahujících  zvláštní skutečnosti1a) (dále jen

"písemnosti"),  které   se  označují  podle   zvláštního  právního

předpisu,2) se uvádí na přední  straně prvního listu v pravé horní

části, na popisném štítku nebo obalu.

 

     (3) Je-li písemnost určena  k doručení adresátovi mimo objekt

orgánu  krizového řízení  nebo je  přenášena mimo  budovu z jiného

vážného  důvodu (dále  jen "přeprava"),  označuje se  také v pravé

horní části obálky.

------------------------------------------------------------------

1)  Například živnostenský zákon, obchodní zákoník.

1a) § 2  písm.  d)  zákona  č.  240/2000  Sb.,  o  krizovém řízení

    a o změně některých zákonů (krizový zákon).

2)  § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.

 

                               § 2

 

 

              Stanovení režimu evidence písemností

 

     (1)  Samostatný  jednací  protokol3)  pro evidenci písemností

vede  pracoviště krizového  řízení;4) není-li  zřízeno, vede tento

protokol  jiné pracoviště,  které určí  vedoucí příslušného orgánu

krizového  řízení,   statutární  zástupce  právnické   osoby  nebo

podnikající fyzická osoba (dále jen "pověřené pracoviště").

 

     (2)  Písemnosti se  při příjmu  pověřenou osobou  nebo osobou

určenou k  tomuto převzetí (podatelna) neotevírají  a předávají se

nejkratší cestou adresátovi. Adresát předloží písemnosti po jejich

otevření  pracovišti krizového  řízení nebo  pověřenému pracovišti

k doplnění údajů v samostatném jednacím protokolu.

------------------------------------------------------------------

3) § 27 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.

4) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.

 

                               § 3

 

            Stanovení režimu manipulace s písemností

 

     (1) Opis,  kopii nebo výpis  z písemnosti lze  pořídit jen se

souhlasem  vedoucího pracoviště  krizového řízení  nebo pověřeného

pracoviště.

 

     (2)  Na písemnost,  ze které  se vyhotovuje  opis, kopie nebo

výpis, se vyznačí datum a důvod vyhotovení, počet výtisků a jejich

rozdělovník, jméno, příjmení a  podpis osoby, která vydala souhlas

podle  odstavce 1,  a dále  jméno, příjmení  a podpis osoby, která

opis, kopii nebo výpis vyhotovila.

 

     (3) Vadné nebo nadpočetné výtisky písemnosti se předají osobě

oprávněné  seznamovat se  s  písemnostmi  (§ 5),  která neprodleně

zabezpečí jejich zničení.5)

 

     (4)   Písemnosti  určené   k  přepravě   vybavuje  pracoviště

krizového řízení  nebo pověřené pracoviště; k  odeslání je předává

pověřené  osobě nebo  osobě určené  k tomuto  převzetí (podatelna)

proti podpisu.

 

     (5) Přeprava písemností se provádí

a) kurýrní službou,

b) technickými prostředky,

c) držitelem poštovní licence, nebo

d) osobou určenou ke styku se zvláštními skutečnostmi.

 

     (6)  Písemnosti se  přepravují způsobem  stanoveným zvláštním

právním  předpisem6) §  17 vyhlášky  č. 244/1998  Sb. pro přepravu

písemností  obsahujících  utajované   skutečnosti  stupně  utajení

"Vyhrazené".

 

     (7)  Vedoucí  pracoviště  krizového  řízení  nebo  pověřeného

pracoviště  písemně  oznámí   vedoucímu  orgánu  krizového  řízení

neoprávněnou  manipulaci  s  písemnostmi  ihned,  jakmile  se o ní

dozví;  zároveň zajistí  objektivní zjištění  všech okolností této

neoprávněné  manipulace,  zejména  rozsah  nastalých  či hrozících

následků.  Po  provedení  úkonů   přijme  bez  zbytečného  odkladu

opatření k zamezení nebo  zmírnění následků neoprávněné manipulace

s písemnostmi.

------------------------------------------------------------------

5) § 26  odst.  5  vyhlášky   č.  244/1998  Sb.,  o  podrobnostech

   stanovení a  označení stupně utajení a  o postupech při tvorbě,

   evidenci,  přenášení,  přepravě,  zapůjčování,  ukládání a jiné

   manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky

   č. 338/1999 Sb.

 

                               § 4

 

 

              Stanovení režimu ukládání písemností

 

     (1) Písemnosti  se v průběhu zpracování  a po jejich vyřízení

ukládají  způsobem  stanoveným  zvláštním  právním předpisem7) pro

ukládání  písemností  obsahujících  utajované  skutečnosti  stupně

utajení "Vyhrazené".

 

     (2) Vyřazování, archivování a  skartace písemností se provádí

podle zvláštních právních předpisů.8)

------------------------------------------------------------------

7) § 23   vyhlášky   č.   244/1998    Sb.,   ve   znění   vyhlášky

   č. 338/1999 Sb.

8) Vyhláška  č.  117/1974  Sb.,  kterou  se  stanoví  kritéria  na

   posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního

   řízení.

   § 26 vyhlášky č. 244/1988 Sb.

 

 

                                    § 5

 

                Postup při určování osob ke styku

                   se zvláštními skutečnostmi

 

     (1)  Určení  ke  styku  se  zvláštními  skutečnostmi  provádí

vedoucí orgánu  krizového řízení schválením  zvláštního seznamu,9)

ve  kterém  se  zaznamenává  rozsah  oprávnění  pracovníků  orgánu

krizového  řízení, zaměstnanců  právnických osob  nebo zaměstnanců

podnikajících   fyzických  osob   oprávněných  seznamovat   se  se

zvláštními  skutečnostmi.   Vzor  zvláštního  seznamu   je  uveden

v příloze č. 1.

 

     (2)  O   určení  ke  styku  se   zvláštními  skutečnostmi  se

zpracovává písemný záznam, který se ukládá na pracovišti krizového

řízení  nebo na  pověřeném pracovišti.  Vzor písemného  záznamu je

uveden v příloze č. 2.

 

     (3)  Určený  pracovník  se  při  jednání  k zabezpečení úkolů

krizového  řízení prokazuje  zmocněním,  které  se vydává  na dobu

2 let. Zmocnění se nevyžaduje  u vedoucího orgánu krizového řízení

a osob  určených  ke  styku  s  utajovanými  skutečnostmi.10) Vzor

zmocnění je uveden v příloze č. 3.

 

     (4) Při  ukončení určení ke styku  se zvláštními skutečnostmi

pracovníka se provede záznam ve sloupcích 6 a 7 zvláštního seznamu

podle odstavce 1.

------------------------------------------------------------------

 9) § 27 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.

10) § 43 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

    a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb.

 

 

           Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady

             a  krizového štábu kraje  a obce určené

                hasičským záchranným sborem kraje

 

                               § 6

 

             Obsah činnosti bezpečnostní rady kraje

 

     (1) Bezpečnostní rada kraje projednává

a) stav připravenosti kraje na řešení krizových situací,

b) krizový plán kraje,

c) havarijní plán kraje,

d) vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj,

e) návrh  koncepce  ochrany  obyvatelstva  na  území  kraje a její

   rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření,

f) zprávu  o  stavu  monitorovacích,  informačních  a  spojovacích

   systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů,

g) finanční  zabezpečení  přípravy  a  řešení mimořádných událostí

   a krizových situací na území kraje včetně informace o náhradách

   za  omezení  vlastnického  nebo  užívacího  práva  a poskytnutí

   pomoci  a náhrady  škody vzniklé  v souvislosti  se záchrannými

   a likvidačními pracemi  nebo cvičením při  zásahu integrovaného

   záchranného systému,

h) návrhy  dohod   o  spolupráci  při   řešení  krizových  situací

   s jinými kraji a  při poskytování  pomoci s  územními celky

   sousedního státu,

i) závěry  z  kontrol  prováděných  v  rámci  prověřování  krizové

   připravenosti kraje,

j) dokumenty související s krizovou připraveností kraje a činností

   integrovaného záchranného systému v kraji,

k) závěrečnou  zprávu  o  hodnocení  krizové  situace  a přijatých

   opatřeních a navrhuje způsob odstranění nedostatků a

l) způsob   seznámení   obcí,   právnických   a   fyzických   osob

   s charakterem   ohrožení   na   území   kraje   a  s  krizovými

   opatřeními.

 

     (2) Bezpečnostní rada kraje posuzuje vždy

a) možná rizika vzniku krizové situace v kraji,

b) dokumentaci obcí,  kterým hasičský záchranný  sbor kraje uložil

   povinnost rozpracovat  vybrané úkoly krizového  plánu kraje10a)

   (dále jen "určené obce"), a

c) roční  zprávy o  činnosti a  připravenosti složek integrovaného

   záchranného  systému11) v  kraji a  v případě  potřeby navrhuje

   posílení těchto složek.

------------------------------------------------------------------

10a) § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona

     č. 320/2002 Sb.

11)  § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

     a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

                               § 7

 

                 Složení bezpečnostní rady kraje

 

     Bezpečnostní rada kraje má nejvíce  10 členů a hejtman jejími

členy jmenuje vždy

a) zástupce hejtmana,

b) ředitele krajského úřadu,

c) příslušníka   Policie  České   republiky  určeného   policejním

   prezidentem,

d) ředitele hasičského záchranného sboru kraje,

e) příslušníka   Armády   České   republiky   určeného  náčelníkem

   Generálního štábu Armády České republiky,

f) ředitele  územně  příslušného  územního  střediska zdravotnické

   záchranné služby, a

g) zaměstnance kraje zařazeného do  krajského úřadu, jehož zároveň

   jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady kraje.

 

                               § 8

 

 

          Obsah činnosti bezpečnostní rady určené obce

 

     Bezpečnostní rada určené obce projednává

a) zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové

   situace včetně návrhů opatření,

b) rozpracování úkolů  krizového plánu kraje,  uložených hasičským

   záchranným sborem kraje,

c) roční zprávu  o stavu prostředků pro  varování osob ve správním

   obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,

d) plán evakuace  osob z ohroženého území  správního obvodu určené

   obce,

e) zprávu   o  činnosti   a  připravenosti   složek  integrovaného

   záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,

f) návrh  objemu  finančních  prostředků  v  rozpočtu určené obce,

   vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním

   obvodu určené obce,

g) informaci o  financování krizových opatření  ve správním obvodu

   určené   obce  při   vyhlášeném  krizovém   stavu  v  uplynulém

   rozpočtovém roce,

h) způsob  seznámení právnických  a fyzických  osob s  charakterem

   možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými

   krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

i) způsob shromažďování  nezbytných údajů o osobách,  které v době

   krizového stavu přechodně změní pobyt,

j) zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,

k) vnější havarijní plán a

l) podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

 

                               § 9

 

 

              Složení bezpečnostní rady určené obce

 

     Bezpečnostní rada  určené obce má nejvíce  8 členů a starosta

určené obce jejími členy jmenuje vždy

a) místostarostu,

b) tajemníka obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena,

c) příslušníka   Policie  České   republiky  určeného   policejním

   prezidentem nebo jím určeným služebním funkcionářem,

d) příslušníka   hasičského  záchranného   sboru  kraje   určeného

   ředitelem hasičského  záchranného sboru kraje  nebo jím určeným

   služebním funkcionářem,

e) velitele  sboru dobrovolných  hasičů určené  obce, je-li  tento

   sbor zřízen, a

f) zaměstnance  určené  obce,  jehož  zároveň  jmenuje  tajemníkem

   bezpečnostní rady určené obce.

 

                              § 10

 

 

                             zrušen

 

                              § 11

 

 

                             zrušen

 

                              § 12

 

 

              Obsah činnosti krizového  štábu kraje

                          a určené obce

 

     (1) Krizový štáb kraje svolává  hejtman a krizový štáb určené

obce svolává starosta v případě, že

a) je  vyhlášen krizový  stav pro  celé území  státu nebo pro jeho

   část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti

   orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k  tomu vyzván Ministerstvem vnitra  při ústřední koordinaci

   záchranných a likvidačních prací,12) nebo

e) jde o úkol prováděný při cvičení.

 

     (2)  Krizový   štáb  kraje  nebo  určené   obce  je  svoláván

operativně, zejména k  projednání zásadních záležitostí týkajících

se řešení  krizové situace a přijetí  krizových opatření spojených

s nezbytným omezením základních práv a svobod.

 

     (3)  Krizový   štáb  kraje  posuzuje   přiměřenost  krizových

opatření   přijatých   v   určených   obcích   a  navrhuje  jejich

pozastavení,  změnu nebo  zrušení. V  případě závažných nedostatků

v době krizového stavu doporučuje  převedení plnění úkolů starosty

na zmocněnce.

 

     (4) Stálá  pracovní skupina krizového  štábu (§ 13  odst. 2),

která při  řešení krizové situace nebo  při koordinaci záchranných

a likvidačních prací12) jedná nepřetržitě,

a) analyzuje  vývoj   krizové  situace  nebo   mimořádné  události

   a dokumentuje postup řešení,

b) podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup

   při ochraně  obyvatelstva a na  vyhlášení, změnu nebo  odvolání

   krizového stavu; využívá při tom zejména havarijní plán, vnější

   havarijní plány a krizový plán,

c) soustřeďuje informace  o stavu sil  a prostředků, vede  celkový

   přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,

d) organizuje  spojení  s  krizovými  štáby  určených  obcí, krajů

   a krizovým štábem Ministerstva vnitra,

e) zabezpečuje  informování  veřejnosti   o  přijatých  opatřeních

   a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,

f) připravuje  technickou  a  informační  podporu  nasazeným silám

   a prostředkům,  vede evidenci  finančních výdajů  a nákladů  na

   opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,

g) organizuje ochranu obyvatel  postiženého území včetně zajištění

   zásobování a humanitární pomoci, a

h) zabezpečuje ukládání a  využívání pracovní povinnosti, pracovní

   výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky.

------------------------------------------------------------------

12) § 7 odst. 3, § 11 písm. c)  a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000

    Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

                              § 13

 

 

           Složení krizového štábu kraje a určené obce

 

     (1) Členy krizového štábu kraje nebo obce jsou

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

b) členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.

 

     (2) Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou

a) tajemník krizového štábu,

b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené obce a

c) zástupci    složek    integrovaného    záchranného   systému11)

   a odborníci s  ohledem na druh  řešené mimořádné události  nebo

   krizové situace.

 

     (3)  Vedoucí  krizového  štábu  rozhodne  podle druhu krizové

situace nebo  mimořádné události o  uvedení pracovní skupiny  nebo

její části do  pohotovosti a o povolání osob  uvedených v odstavci

2 písm. b) a c).

 

                              § 14

 

                       Společné ustanovení

 

     (1)   Tajemníkem  krizového   štábu  je   tajemník  příslušné

bezpečnostní rady.

 

     (2)  Pokud  starosta  obce  zřídí  k  řešení  krizové situace

krizový štáb obce,12a) platí přiměřeně § 12 a 13.

 

     (3) Vzor jednacího řádu bezpečnostní rady je uveden v příloze

č. 4.

------------------------------------------------------------------

12a) § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.

 

            Náležitosti a způsob zpracování krizového

               plánu a plánu krizové připravenosti

 

 

 

 

                              § 15

 

                   Náležitosti krizového plánu

 

     (1)  Krizový plán  se skládá  ze základní  části a  přílohové

části.

 

     (2) Základní část obsahuje

a) vymezení  působnosti,  odpovědnosti  a  úkolů  správních  úřadů

   a jiných státních orgánů a orgánů samosprávy, jimž zákon ukládá

   povinnost  zpracovat  krizový  plán13)  (dále  jen "zpracovatel

   krizového plánu") s ohledem na charakteristiku území,

b) charakteristiku organizace krizového řízení,

c) výčet  a hodnocení  možných  krizových  rizik, jejich  dopad na

   území  a činnost  orgánů a  organizačních složek  státu, jejich

   organizačních  celků, právnických  nebo podnikajících fyzických

   osob podílejících  se na zajištění  krizových opatření v  rámci

   krizového plánování (dále jen "subjekt krizového plánování"), a

d) další podklady a zásady  potřebné pro používání přílohové části

   krizového plánu.

 

     (3) Přílohovou část krizového  plánu tvoří dokumenty nezbytné

ke zvládnutí krizové situace, zejména

a) přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitelnosti,

b) katalog   krizových  opatření,   obsahující  zásady   a  postup

   realizace krizových opatření,

c) typové   plány,  kterými   ústřední  správní   úřad  podle  své

   působnosti  stanoví  pro  jednotlivé  druhy  krizových  situací

   doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení,

d) povodňové  a   havarijní  plány  zpracované   podle  zvláštních

   právních  předpisů14)   a  další  operační   plány,  které  pro

   konkrétní druh krizové situace  na daném území stanoví postupy,

   zásady,  opatření, síly  a  prostředky  pro její  řešení, plány

   jejich nasazení a zabezpečení,

e) plán  nezbytných dodávek  zpracovaný podle  zvláštního právního

   předpisu,15)

f) plán   hospodářské  mobilizace   zpracovaný  podle   zvláštního

   právního předpisu,16)

g) plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, který stanoví

   postupy a termíny zabezpečení  připravenosti k plnění úkolů při

   krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany před

   následky krizových situací, a

h) plány   spojení,   materiálně   technického   a  zdravotnického

   zabezpečení a topografické mapy  s vyznačenými riziky a řešením

   ohrožení.

 

     (4) Rozpracování krizového plánu  kraje obecním úřadem určené

obce se člení podle odstavce 1, přičemž v přílohové části obsahuje

dokumenty určené hasičským záchranným sborem kraje.

------------------------------------------------------------------

13) § 9 odst.  1 písm. b),  § 13 odst.  2, § 15  odst. 2 písm.  b)

    a §  28 odst.  2 zákona  č. 240/2000  Sb., ve  znění zákona č.

    320/2002 Sb.

14) Například vodní zákon a energetický zákon.

15) § 2 odst. 1  písm. c) zákona č. 241/2000  Sb., o hospodářských

    opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících

    zákonů.

16) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb.

 

 

 

                              § 16

 

 

             Způsob zpracování krizového plánu kraje

 

     Hasičský  záchranný  sbor  kraje  před  zpracováním krizového

plánu kraje a obecní úřad určené obce před rozpracováním krizového

plánu kraje projednají v územně příslušné bezpečnostní radě

a) zaměření a rozsah krizového plánu kraje,

b) určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu

   kraje,

c) rozdělení  odpovědnosti za  zpracování dílčích  částí krizového

   plánu kraje nebo jeho rozpracování mezi členy bezpečnostní rady

   a harmonogram jeho zpracování,

d) rozsah spolupráce  s dalšími subjekty,  které se na  zpracování

   krizového plánu kraje podílejí,

e) termín  projednání  krizového  plánu  kraje  nebo  rozpracování

   krizového plánu  kraje na podmínky  určené obce v  bezpečnostní

   radě,

f) pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování

   a

g) termíny průběžných kontrol a  termín zpracování krizového plánu

   kraje  nebo  rozpracování  krizového  plánu  kraje  na podmínky

   určené obce.

 

                              § 17

 

             Náležitosti plánu krizové připravenosti

 

     (1) Plán  krizové připravenosti se  skládá ze základní  části

a přílohové části.

 

     (2) Základní část obsahuje

a) vymezení předmětu podnikání  právnické nebo podnikající fyzické

   osoby a  úkolů a opatření, které  byly důvodem zpracování plánu

   krizové připravenosti,

b) charakteristiku   organizace  krizového   řízení  a   havarijní

   připravenosti,

c) výčet  a  analýzu  krizových  ohrožení,  jejich  možný dopad na

   činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby, a

d) zásady pro používání plánu krizové připravenosti.

 

     (3)  Přílohovou  část  tvoří  dokumenty  nezbytné k zvládnutí

krizové situace, zejména

a) výpis  z krizového  plánu příslušného  orgánu krizového  řízení

   s uvedením  požadavku  zpracovatele  krizového  plánu  na účast

   právnických nebo  podnikajících fyzických osob  při zabezpečení

   krizových opatření,

b) plán  akceschopnosti právnické  nebo podnikající  fyzické osoby

   pro  zajištění  pohotovosti,  připravenosti  k plnění krizových

   opatření a ochrany před účinky krizových situací,

c) plán  krizových  opatření  k  řešení  krizových  stavů  v rámci

   působnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby,

d) vnitřní  havarijní plán,  pokud ho  právnická nebo  podnikající

   fyzická    osoba   zpracovává    podle   zvláštních    právních

   předpisů,16a)

e) plán  opatření  hospodářské  mobilizace  u stanovených subjektů

   hospodářské mobilizace,17)

f) plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením

   krizových situací,

g) přehled  uzavřených smluv  a dalších  dokumentů mezi právnickou

   nebo podnikající fyzickou osobou a příslušným orgánem krizového

   řízení nebo zpracovatelem krizového plánu a

h) další dokumentace potřebná pro  řešení krizových stavů, zejména

   statuty  a  jednací  řády,   vzory  hlášení,  předpisy,  dohody

   o spolupráci.

------------------------------------------------------------------

16a) Například vyhláška  č. 8/2000 Sb.,  kterou se stanoví  zásady

     hodnocení rizik  závažné havárie, rozsah  a způsob zpracování

     bezpečnostního    programu     prevence    závažné    havárie

     a bezpečnostní   zprávy,  zpracování   vnitřního  havarijního

     plánu,  zpracování  podkladů  pro  stanovení zóny havarijního

     plánování  a  pro   vypracování  vnějšího  havarijního  plánu

     a rozsah a způsob informací  určených veřejnosti a postup při

     zabezpečování  informování  veřejnosti   v  zóně  havarijního

     plánování,   vyhláška  č.   219/1997  Sb.,   o  podrobnostech

     k zajištění   havarijní   připravenosti   jaderných  zařízení

     a pracovišť se zdroji ionizujícího  záření a o požadavcích na

     obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.

17)  § 16 zákona č. 241/2000 Sb.

 

                              § 18

 

          Způsob zpracování plánu krizové připravenosti

 

     Právnická osoba  nebo podnikající fyzická  osoba při přípravě

plánu  krizové připravenosti  projedná s  příslušným zpracovatelem

krizového plánu

a) zaměření a rozsah plánu krizové připravenosti zpracovávaného ve

   své působnosti,

b) podíl  a   rozsah  spolupráce  s   dalšími  subjekty  krizového

   plánování  na zpracování  plánu krizové  připravenosti a způsob

   jejího zajištění,

c) termíny   pro  průběžnou   kontrolu  prací,   závěrečný  termín

   zpracování plánu krizové připravenosti, a

d) způsob manipulace  s plánem krizové  připravenosti v době  jeho

   zpracování.

 

                              § 19

 

                       Společné ustanovení

 

     (1)  Krizový plán  a plán  krizové připravenosti  se zpracují

nejdéle do 4 let po nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

     (2)  Souhrnná  aktualizace  krizového  plánu  a plánu krizové

připravenosti se provádí v tříletých cyklech od jejich schválení.

 

                              § 20

 

                            Účinnost

 

     Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

                         Předseda vlády:

                        Ing. Zeman v. r.

 

                         Ministr vnitra:

                        Mgr. Gross v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Příl.1

 

...............................

(název orgánu krizového řízení)

Č. j.:

                                                     Výtisk jediný

                                                     Počet listů:

 

 

Schvaluji:

 

.................................

(vedoucí orgánu krizového řízení)

 

 

V .............. dne ............

 

                         ZVLÁŠTNÍ SEZNAM

                           pracovníků

                          (zaměstnanců)

 

      ....................................................

      (název orgánu krizového řízení, právnické osoby nebo

      podnikající fyzické osoby)

 

          určených ke styku se zvláštními skutečnostmi

                   v oblasti krizového řízení

 

         +----------------------------------------------+

         |           Záznam o provedení změn            |

         +----------+-----------+-------------+---------+

         |poř. číslo|datum změny|číslo jednací|podpis x)|

         |změny     |           |             |         |

         +----------+-----------+-------------+---------+

         |          |           |             |         |

         +----------+-----------+-------------+---------+

 

                          druhá strana

    +----+-------------------+------------------------------+

    |Poř.|Zastávaná funkce   |Rozsah oprávnění seznamovat se|

    |čís.|(pracovní zařazení)|se zvláštními skutečnostmi    |

    +----+-------------------+------------------------------+

    | 1  |        2          |              3               |

    +----+-------------------+------------------------------+

    |    |                   |                              |

    +----+-------------------+------------------------------+

 

                          třetí strana

+-------------------+---------------+---------------+------------+

|Jméno a příjmení   |Určení ke styku|Důvod          |Č.j. záznamu|

|určeného pracovníka|               |ukončení určení|o určení    |

+-------------------+------+--------+---------------+------------+

|                   |  od  |   do   |               |            |

+-------------------+------+--------+---------------+------------+

|       4           |   5  |    6   |       7       |      8     |

+-------------------+------+--------+---------------+------------+

|                   |      |        |               |            |

+-------------------+------+--------+---------------+------------+

------------------------------------------------------------------

x) uvádí se podpis pracovníka, který změnu provedl.

 

                              Příl.2

 

...............................

(název orgánu krizového řízení)

Č. j.:

 

                             ZÁZNAM

          o určení ke styku se zvláštními skutečnostmi

                   v oblasti krizového řízení

 

     V  souladu  se  zákonem  č.  240/2000  Sb., o krizovém řízení

a o změně  některých zákonů (krizový  zákon) a ve  smyslu nařízení

vlády č. .../2000 Sb. byl (byla)

 

 

....................................           ...................

     (titul, jméno a příjmení)                    (rodné číslo)

 

 

 

       .................................................

                  (funkce - pracovní zařazení)

 

        určen (určena ke styku se zvláštními skutečnostmi

                   v oblasti krizového řízení

 

v rozsahu:

 

 

..................................................................

   (specifikace rozsahu oprávnění seznamovat se se zvláštními

   skutečnostmi v souladu se sloupcem č. 3 zvláštního seznamu)

 

 

     Určený  pracovník  prohlašuje,  že  byl  seznámen se zásadami

ochrany zvláštních skutečností v  oblasti krizového řízení, poučen

o povinnostech  vyplývajících   z  určení  a   s  následky  jejich

porušení.

 

 

 

 

V .............. dne ...................

 

 

                                      ............................

                                      (podpis určeného pracovníka)

 

 

Seznámení provedl:

 

 

 

.......................................           ................

   (funkce, titul, jméno a příjmení)                  (podpis)

 

                              Příl.3

 

přední strana                            zadní strana

+--------------------------------------++--------------------------------------+

| ...................................  ||Jmenovaný pracovník je oprávněn       |

|   (název orgánu krizového řízení)    ||se seznamovat se zvláštními           |

|Evidenční číslo: 0000                 ||skutečnostmi v rozsahu:               |

|                                      ||                                      |

|               ZMOCNĚNÍ               ||                                      |

|                "Z S"                 ||(uvést rozsah oprávnění dle sloupce   |

|                                      ||       č. 3 zvláštního seznamu)       |

|pro .........................         ||                                      |

|    (titul, jméno a příjmení)         ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|    .........................         ||                                      |

|       (organizační celek)            ||                                      |

|                                      ||V ................                    |

|platné jen se služebním průkazem,     ||                                      |

|průkazem zaměstnance nebo             ||dne ...............                   |

|občanským průkazem                    ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||    ...........................       |

|                                      ||    (razítko a podpis vedoucího       |

|                                      ||     orgánu krizového řízení)         |

|číslo: ..........................     ||                                      |

+--------------------------------------++--------------------------------------+

 

                              Příl.4

 

         Jednací řád bezpečnostní rady .................

 

                            Článek 1

 

                        Úvodní ustanovení

 

                     kraje, okresu, obce - včetně celku

1. Bezpečnostní rada: .................................. (dále jen

                                název úřadu

 

   "bezpečnostní rada") byla zřízena nařízením číslo .......... ze

   dne .................

 

2. Jednání  bezpečnostní  rady  je  veřejné,  pokud  její předseda

   nerozhodne jinak; jednání se řídí jednacím řádem.

3. Informace  z   jednání  bezpečnostní  rady   se  pro  veřejnost

   a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou

   bezpečnostní rady.

 

                            Článek 2

 

                    Jednání bezpečnostní rady

 

1. Jednání bezpečnostní rady svolává  a řídí předseda bezpečnostní

   rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen bezpečnostní rady.

2. Bezpečnostní  rada  je  svolávána  podle  pracovního  plánu  na

   kalendářní  rok  (dále  jen  "pracovní  plán")  nebo na základě

   odůvodněné písemné žádosti člena bezpečnostní rady.

3. Pravidelné  jednání  bezpečností  rady  se  uskutečňuje alespoň

   dvakrát  v  roce.  Toto  jednání  probíhá  zpravidla na základě

   písemných podkladových materiálů.

4. Členové bezpečnostní  rady se účastní  všech jednání; pouze  ve

   výjimečných případech a po  souhlasu předsedy bezpečnostní rady

   mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.

5. Předseda  bezpečnostní rady  může na  jednání bezpečnostní rady

   přizvat  zástupce  správních  úřadů  působících  na  teritoriu,

   organizací,   občanských   sdružení,   odborníky   z   hlediska

   projednávané problematiky, případně další osoby.

6. Z jednání  bezpečnostní   rady  je  pořizován   zvukový  záznam

   a zápis.

 

                            Článek 3

 

                          Pracovní plán

 

1. Pracovní plán zpracovává tajemník bezpečnostní rady podle

   - prioritních úkolů kraje (okresu, obce) na příslušný rok,

   - úkolů stanovených právními předpisy,

   - aktuálních priorit bezpečnostní situace,

   - pokynů  hejtmana  (přednosty  okresního  úřadu  nebo starosty

     obce),

   - podnětů   od  členů   bezpečnostní  rady,   členů  rady  nebo

     zastupitelstva.

2. Pracovní  plán projednává  bezpečnostní rada  a schvaluje  její

   předseda.

 

                            Článek 4

 

           Písemné podkladové materiály pro pravidelné

                    jednání bezpečnostní rady

 

1. Písemné    podkladové   materiály    pro   pravidelné   jednání

   bezpečnostní  rady  (dále  jen  "podklady")  zpracovávají podle

   pracovního  plánu členové  bezpečností rady  nebo osoby vyzvané

   předsedou bezpečnostní rady.

2. Podklady  musí  být  věcné,  stručné  a  v  souladu  s právními

   předpisy. Pokud navrhují nový  způsob řešení problematiky, musí

   zahrnovat též zejména jeho  organizační, personální, finanční a

   materiálně  technické  dopady.  Navrhovaná  opatření  musí  být

   předem projednána  se subjekty, jichž se  dotýkají. Jestliže se

   nedocílí jednotného  stanoviska, je nutné  k podkladům přiložit

   všechna   rozporná   stanoviska   s   odůvodněním   nezbytnosti

   navrhovaného řešení.

3. Navazuje-li  předpokládaný  materiál  na  předcházející  závěry

   bezpečnostní rady, obsahuje zpravidla vyhodnocení plnění úkolů,

   a dále musí obsahovat návrh  na doplnění nebo změnu předmětných

   závěrů.

4. Podklady  se předkládají  v odpovídajícím  počtu výtisků (podle

   počtu  členů) nejpozději  do  14  dnů před  plánovaným jednáním

   bezpečnostní rady tajemníkovi  bezpečnostní rady. Podklady jsou

   předávány  s  průvodním  dopisem,  v  němž  je  možno doporučit

   i přizvání  dalších účastníků  jednání. První  dva výtisky musí

   být vlastnoručně podepsány předkladatelem.

5. Jestliže  je bezpečnostní  rada svolávána  k řešení  naléhavých

   úkolů  a  hrozí-li  nebezpečí  z  prodlení,  mohou být podklady

   předkládány  přímo   na  jednání  nebo   jsou  vysloveny  ústně

   předkladatelem.

6. Pozvánka na  jednání bezpečnostní rady  konané podle pracovního

   plánu se zasílá spolu s programem a předloženými podklady všech

   členů  bezpečnostní rady  nejpozději  do  10 dnů  před vlastním

   jednáním. Přizvaným účastníkům se zasílají podklady pouze k těm

   bodům jednání, k nimž jsou přizváni.

7. Program může  být měněn či doplněn  předsedou bezpečnostní rady

   o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací.

 

                            Článek 5

 

                Zápis z jednání bezpečnostní rady

 

1. Zápis   z   jednání   bezpečnostní   rady  vyhotovuje  tajemník

   bezpečnostní rady.

2. Zápis z jednání bezpečnostní rady obsahuje

   a) datum, čas a místo zahájení jednání,

   b) program jednání,

   c) záznam o účasti na jednání (prezenční listina),

   d) stručný   záznam  přednesených   ústních  informací,  návrhů

      a doporučení,

   e) stručný záznam z diskuse k projednávaným bodům programu,

   f) způsob využití nebo vypořádání připomínek,

   g) závěry  k projednávaným  bodům programu  - stanoviska  členů

      bezpečnostní rady,

   h) případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění,

   i) čas ukončení jednání,

   j) podpisy předsedy bezpečnostní rady a jejího tajemníka.

3. Součástí  zápisu  jsou  podklady.  Pokud  předkladatelé ústních

   informací,  návrhů  a  doporučení  disponují písemnými podklady

   k tomuto jednání, tyto se rovněž přikládají k zápisu.

 

                            Článek 6

 

              Zabezpečení jednání bezpečnostní rady

 

1. Přípravu  a  zabezpečení   průběhu  jednání  bezpečnostní  rady

   zajišťuje tajemník bezpečnostní rady, který

   a) sestavuje návrh programu jednání bezpečnostní rady,

   b) odpovídá za včasné rozeslání podkladů účastníkům jednání,

   c) odpovídá za zpracování zápisu z každého jednání bezpečnostní

      rady  a  za  včasné  doručení  závěrů  z jednání všem členům

      bezpečnostní rad,

   d) zabezpečuje  evidenci  uložených  úkolů,  zajišťuje kontrolu

      jejich  splnění; o  stavu plnění  uložených úkolů pravidelně

      informuje předsedu bezpečnostní rady,

   e) zabezpečuje   podle   pokynů   předsedy   bezpečnostní  rady

      zpracovávání informací pro  veřejnost a sdělovací prostředky

      o projednávaných otázkách a  závěrech přijatých bezpečnostní

      radou,

   f) zabezpečuje  vedení  evidence  zápisů  a  zvukových  záznamů

      z jednání bezpečnostní rady,

   g) navrhuje  u dokumentů  vzniklých v  bezpečnostní radě stupeň

      utajení,    označení    dokumentů    obsahujících   zvláštní

      skutečnosti,

   h) zajišťuje   dodržování   ochrany   utajovaných   skutečností

      a režimu   evidence,   manipulace   a   ukládání   dokumentů

      obsahujících zvláštní skutečnosti.

2. Písemnosti  související  s  jednáním  bezpečnostní  rady včetně

   zvukových záznamů se evidují  samostatně a ukládají odděleně od

   ostatních písemností úřadu.

 

                            Článek 7

 

                      Závěrečné ustanovení

 

     Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem ...............