380/2002 Sb.

                            VYHLÁŠKA

                       Ministerstva vnitra

                      ze dne 9. srpna 2002

        k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 

 

     Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35  odst. 2 a 3 zákona č.

239/2000  Sb.,  o  integrovaném   záchranném  systému  a  o  změně

některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 písm.

c) až g) zákona a po  projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj

k provedení § 7 odst. 7 písm. h) zákona:

 

 

                           ČÁST PRVNÍ

              POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ

                 OCHRANY A PŘI ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ

                        JEJICH PERSONÁLU

                 [K § 7 odst. 7 písm. c) zákona]

 

                               § 1

 

          Postup při zřizování zařízení civilní ochrany

 

     (1)  Obec,  jiná  právnická  osoba  nebo  podnikající fyzická

osoba1)  (dále jen  "zřizovatel") může  požádat hasičský záchranný

sbor  kraje  o  vyjádření  k  účelnosti  zřízení  zařízení civilní

ochrany.

 

     (2) V žádosti uvede

a) obec -  název, identifikační číslo  obce jako právnické  osoby,

   adresu sídla  obecního úřadu, městského  úřadu nebo magistrátu,

   kontaktní  osobu  a  adresu  objektu,  v  němž  má být zařízení

   civilní ochrany zřízeno,

b) jiná právnická osoba - obchodní firmu nebo název, identifikační

   číslo, sídlo a adresu provozovny, v níž má být zařízení civilní

   ochrany  zřízeno;   není-li  zapsána  v   obchodním  rejstříku,

   v žádosti  dále  uvede  předmět  podnikání  (činnosti)  a jméno

   a příjmení člena statutárního orgánu,

c) podnikající   fyzická  osoba   -  obchodní   firmu  nebo  jméno

   a příjmení,  místo  podnikání,  identifikační  číslo  a  adresu

   provozovny,  v níž  má  být  zařízení civilní  ochrany zřízeno;

   není-li  zapsána v  obchodním rejstříku,  v žádosti  dále uvede

   předmět podnikání (činnosti).

V žádosti se  dále uvedou zdroje možných  rizik vzniku mimořádných

událostí a  další skutečnosti využitelné  při posuzování účelnosti

zřízení zařízení civilní ochrany.

 

     (3) Hasičský záchranný sbor kraje zašle zřizovateli vyjádření

do 30 dnů ode dne doručení žádosti a uvede v něm, pro jaký účel je

vhodné   zařízení  civilní   ochrany  zřídit   z  hlediska  potřeb

zabezpečení  úkolů  vyplývajících  z  vnějšího havarijního plánu2)

nebo  havarijního  plánu  kraje3)  a  doporučí  personální složení

zařízení civilní ochrany.

------------------------------------------------------------------

1) § 23 odst. 3 zákona č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

   systému a o změně některých zákonů

2) §  10  odst.  3  zákona  č.  239/2000  Sb.,  ve znění zákona č.

   320/2002 Sb.

3) §  10  odst.  4  zákona  č.  239/2000  Sb.,  ve znění zákona č.

   320/2002 Sb.

 

                               § 2

 

         Personální složení a věcné prostředky zařízení

                         civilní ochrany

 

     (1) Zařízení pro zajištění evakuace tvoří

a) obsluha  evakuačního střediska  složená z  velitele, nejméně  2

   pomocníků a dále osob vykonávajících doprovod v počtu potřebném

   podle organizace dopravy a

b) obsluha  přijímacího střediska  složená z  velitele, nejméně  2

   pomocníků  a osob  zabezpečujících  péči  o evakuované  v místě

   ubytování.

 

 

 

     (2) Zařízení  pro zajištění nouzového  přežití a organizované

humanitární pomoci tvoří

a) obsluha  zařízení pro  nouzové ubytování  a stravování  složená

   podle charakteru a velikosti zařízení, nebo

b) skupina  humanitární  pomoci  složená  z  velitele  a  2  až  4

   pomocníků.

 

     (3)  Zařízení  pro  nouzové  zásobování  vodou  tvoří obsluha

v počtu osob podle rozsahu zabezpečovaných úkolů.

 

     (4) Zařízení pro poskytování  první pomoci tvoří zdravotnické

družstvo složené z velitele a nejméně 3 zdravotníků.

 

     (5)  Zařízení pro  provádění prací  spojených s vyprošťováním

osob a k odstraňování následků mimořádných událostí tvoří

a) vyprošťovací družstvo složené z  velitele a nejméně 4 pomocníků

   a

b) obsluha strojů složená ze 2 členů.

 

     (6) Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí

tvoří

a) průzkumná hlídka složená z velitele, 3 průzkumníků a řidiče,

b) skupina analytického zjišťování vedená velitelem skupiny, která

   zahrnuje

   1. hlídku  radiačního  a  chemického  průzkumu  složenou  ze  3

      průzkumníků a řidiče,

   2. hlídku  laboratorní  kontroly  složenou  z chemika-analytika

      a laboranta-dozimetristy,

c) hlídka   dozimetrické   kontroly   složená   z   velitele  a  2

   dozimetristů,

d) obsluha stacionárního hlásiče úrovně radiace tvořená 1 členem a

e) povodňová hlídka složená ze 2 členů-pozorovatelů.

 

     (7) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu tvoří

a) hlídka  strojní speciální  očisty složená  z velitele,  1 člena

   a řidiče a

b) družstvo ruční  speciální očisty složené z  velitele, nejméně 2

   členů a řidiče.

 

     (8) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů tvoří

a) skupina zabezpečující provoz stálé umývárny složená z velitele,

   nejméně  2 dozimetristů-chemiků,  2 členů-obsluhy  svlékárny, 2

   členů-obsluhy  sprchové  části,  2  členů-obsluhy  oblékárny, 2

   zdravotníků, 2 směrníků, 2 členů-obsluhy dodávek vody a 2 členů

   vydávajících náhradní oděvy,

b) skupina pro  dekontaminaci oděvů složená z  velitele, nejméně 2

   dozimetristů-chemiků, 10 členů obsluhy a 8 nosičů oděvů.

 

     (9) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků

tvoří  skupina  složená  z  velitele,  2  dozimetristů-chemiků,  5

členů-obsluhy,  2 členů-pomocné  obsluhy, 2  členů obsluhy dodávek

vody a 2 směrníků.

 

     (10) Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech

tvoří    krytové    družstvo    složené    z   velitele,   obsluhy

filtroventilačního zařízení, zdravotníků a pomocníků v počtu podle

kapacity úkrytu.

 

     (11) Zařízení pro  zabezpečení výdeje prostředků individuální

ochrany  tvoří  skupina  výdeje  prostředků  individuální  ochrany

složená z velitele a nejméně 2 členů.

 

     (12)  Věcné  prostředky  pro  zařízení  civilní  ochrany jsou

stanoveny v příloze č. 1.

 

                               § 3

 

               Odborná příprava personálu zařízení

                         civilní ochrany

 

     (1) Za odborně připraveného je považován velitel, zdravotník,

chemik,  laborant,  průzkumník  a  dozimetrista,  který absolvoval

nejméně  16  hodin  teoretické  přípravy  zpravidla ve vzdělávacím

zařízení Hasičského  záchranného sboru České republiky  a 4 hodiny

praktické přípravy v objektu  zřizovatele zařízení civilní ochrany

a který jednou za 2 roky tuto přípravu ve stejném rozsahu opakuje.

Pomocník,  obsluha,  řidič,   pozorovatel,  směrník,  nosič,  člen

zabezpečující dekontaminaci a  člen výdeje prostředků individuální

ochrany  je  považován  za  odborně  připraveného  po  absolvování

praktické přípravy v rozsahu 4 hodin za 2 roky.

 

     (2) Odborná  příprava se zaměřuje na  objasnění místa a úlohy

zařízení  civilní  ochrany  při   vzniku  mimořádné  události,  na

součinnost  se  složkami  integrovaného  záchranného  systému a na

plnění úkolů vyplývajících z funkce  s důrazem na opatření ochrany

obyvatelstva (ukrytí, evakuace,  nouzové přežití, výdej prostředků

individuální  ochrany,  poskytování  první  pomoci, dekontaminace,

vyprošťování, průzkum).

 

 

                           ČÁST DRUHÁ

  ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB O CHARAKTERU

  MOŽNÉHO OHROŽENÍ, PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍCH A ZPŮSOBU JEJICH

                            PROVEDENÍ

                 [K § 7 odst. 7 písm. d) zákona]

 

                               § 4

 

                       Způsob informování

 

     (1)  Informování  právnických  a  fyzických  osob  (dále  jen

"informování")  o  charakteru   možného  ohrožení,  připravovaných

opatřeních  a  způsobu  jejich  provedení  zabezpečuje obecní úřad

a zaměstnavatel.  K  tomu  využívají  informace poskytnuté zejména

hasičským záchranným sborem kraje.

 

     (2) Informování se uskutečňuje zejména

a) hromadnými informačními prostředky,4)

b) letáky a informačními brožurami,

c) ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, nebo

d) besedami s obyvatelstvem.

------------------------------------------------------------------

4) § 32 zákona č. 239/2000 Sb.

 

                               § 5

 

                        Obsah informování

 

     V rámci informování se sdělují zejména údaje o

a) zdrojích   rizik   vzniku   mimořádných   událostí   a   s  tím

   souvisejících preventivních opatřeních,

b) činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení

   mimořádných událostí,

c) opatřeních ochrany obyvatelstva,  zejména o varování, evakuaci,

   ukrytí, individuální ochraně a nouzovém přežití,

d) sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a

e) organizaci humanitární pomoci.

 

 

                           ČÁST TŘETÍ

          TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

        JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A ZPŮSOB

                 POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ

                 [K § 7 odst. 7 písm. e) zákona]

 

                               § 6

 

          Technické, provozní a organizační zabezpečení

            jednotného systému varování a vyrozumění

 

     Jednotný systém varování a  vyrozumění je technicky, provozně

a organizačně zabezpečen  vyrozumívacími centry, telekomunikačními

sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění.

 

                               § 7

 

                       Vyrozumívací centra

 

     (1)    Vyrozumívací   centra    jsou   součástí    operačních

a informačních  středisek  integrovaného  záchranného  systému pro

zabezpečení varování, vyrozumění a předávání tísňových informací.

 

 

   (2) Za vyrozumívací centra se  považují i zařízení zřízená za

účelem  varování a  poskytování tísňových  informací u právnických

osob nebo podnikajících fyzických osob.

 

                               § 8

 

                      Telekomunikační sítě

 

     Telekomunikační   sítě   jsou    linkové   a   rádiové   sítě

zabezpečující přenos  povelů z vyrozumívacích  center pro aktivaci

koncových prvků varování a vyrozumění.

 

                               § 9

 

               Koncové prvky varování a vyrozumění

 

     (1)  Koncové prvky  varování jsou  technická zařízení schopná

vydávat varovný signál, např. sirény.

 

     (2) Koncové prvky vyrozumění  jsou technická zařízení schopná

předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony.

 

     (3)  Hasičský  záchranný  sbor  kraje  umísťuje koncové prvky

varování  na  území  obcí  s  počtem  nad  500  obyvatel, v zónách

havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku mimořádné

události.

 

     (4)  Varovný signál  je stanovený  způsob akustické  aktivace

koncových prvků  varování obyvatelstva před  hrozící nebo nastalou

mimořádnou událostí.

 

     (5) Tvar a význam varovného signálu je uveden v příloze č. 2.

 

     (6) V  místech, která nejsou pokryta  varovným signálem, může

obecní úřad  provádět náhradní způsob  varování v dohodě  s místně

příslušným hasičským záchranným sborem kraje.

 

     (7) Připojení technického zařízení, které provozuje obec nebo

jiná  právnická  osoba,  jež  je  využitelné  jako  koncový  prvek

varování  do jednotného  systému varování  a vyrozumění,  připustí

hasičský  záchranný  sbor  kraje,  splňuje-li  technické požadavky

stanovené  generálním  ředitelstvím  Hasičského  záchranného sboru

České republiky.

 

                              § 10

 

                 Poskytování tísňových informací

 

     (1)   Tísňovou  informací   se  obyvatelstvu   sdělují  údaje

o bezprostředním  nebezpečí  vzniku  nebo  již  nastalé  mimořádné

události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva.

 

     (2)  K  poskytování  tísňové  informace  se využívá koncových

prvků varování,  které jsou vybaveny modulem  pro vysílání hlasové

informace, a všech hromadných informačních prostředků.

 

     (3) Tísňová  informace je předávaná  bezodkladně po vyhlášení

varovného signálu.

 

                              § 11

 

                   Ověřování provozuschopnosti

 

     (1)  Ověřování provozuschopnosti  jednotného systému varování

a vyrozumění se provádí zpravidla každou  první středu v měsíci ve

12  hodin akustickou  zkouškou koncových  prvků varování zkušebním

tónem.

 

     (2)  V případě  akustické aktivace  koncových prvků  varování

v důsledku technické závady nebo  neoprávněného zásahu třetí osoby

informuje  obecní  úřad  obce,  ve  které  k  této události došlo,

bezodkladně obyvatele obce a hasičský záchranný sbor kraje.

 

 

 

 

 

                           ČÁST ČTVRTÁ

   ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE A JEJÍHO VŠESTRANNÉHO ZABEZPEČENÍ

                 [K § 7 odst. 7 písm. f) zákona]

 

                              § 12

 

                    Způsob provádění evakuace

 

     (1) Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů

kulturní   hodnoty,   technického    zařízení,   případně   strojů

a materiálu k  zachování nutné výroby a  nebezpečných látek z míst

ohrožených mimořádnou událostí.

 

     (2) Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí

do  míst,  která  zajišťují  pro  evakuované obyvatelstvo náhradní

ubytování  a   stravování,  pro  zvířata   ustájení  a  pro   věci

uskladnění.

 

     (3)  Evakuace   se  vztahuje  na  všechny   osoby  v  místech

ohrožených  mimořádnou událostí  s výjimkou  osob, které  se budou

podílet  na záchranných  pracích,  na  řízení evakuace  nebo budou

vykonávat  jinou neodkladnou  činnost; přednostně  se plánuje  pro

následující skupiny obyvatelstva

a) děti do 15 let,

b) pacienty ve zdravotnických zařízeních,

c) osoby umístěné v sociálních zařízeních,

d) osoby zdravotně postižené,

e) doprovod osob uvedených v písmenech a) až d).

 

     (4) Evakuace se plánuje

a) pro  řešení  mimořádných  událostí,  které  vyžadují  vyhlášení

   třetího   nebo   zvláštního   stupně   poplachu;5)  zvláštnosti

   provádění  evakuace  v  rámci  povodňové  ochrany  jsou uvedeny

   v příloze č. 3,

b) ze zón havarijního plánování  jaderných zařízení nebo pracovišť

   s velmi  významnými zdroji  ionizujícího záření;6)  zvláštnosti

   provádění evakuačních opatření v  okolí jaderných zařízení jsou

   uvedeny v příloze č. 4,

c) ze   zón   havarijního    plánování   objektů   nebo   zařízení

   s nebezpečnými   chemickými  látkami,7)   při  hrozbě   možného

   ozbrojeného konfliktu z území  vyčleněného pro potřeby operační

   přípravy,  předpokládané  bojové  činnosti  a dalších zájmových

   prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany

   státu. Opuštění míst ohrožených  mimořádnou událostí se plánuje

   do 48 hodin a u velké  sídelní a průmyslové aglomerace až do 72

   hodin od vyhlášení evakuace.

 

     (5) Plánování evakuačních opatření zahrnuje

a) stanovení  evakuačních  prostorů   a  pořadí  jejich  evakuace,

   vymezení evakuačních  tras s dostatečnou  propustností vozidel,

   stanovení   potřeby   a    zajištění   dopravních   prostředků,

   zabezpečení  činnosti  evakuačních   a  přijímacích  středisek,

   stanovení  míst nouzového  ubytování a  vytvoření podmínek  pro

   ubytování evakuovaného obyvatelstva,

b) zajištění   propustnosti  evakuačních   tras,  regulaci  pohybu

   obyvatelstva  při  evakuaci  a  provedení  uzávěry evakuovaného

   prostoru,

c) stanovení,  přípravu a  zajištění označení  míst shromažďování,

   stanovení postupu  při evakuaci ohroženého  prostoru a kontrole

   opuštění obydlí, zajištění ostrahy evakuovaného prostoru,

d) přípravu  podkladů  pro  provedení  příjmu  evakuovaných  osob,

   upřesnění  potřeby nouzového  ubytování, přípravu  podkladů pro

   rozdělování evakuovaného obyvatelstva v evakuačních střediscích

   k přepravě do přijímacích středisek,

e) přípravu  na  řízení  dopravy  s  využitím  grafikonů přepravy,

   založenou  na  analýze  evakuačních  tras  a  z  ní vyplývající

   kapacitě,

f) přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích

   střediscích,  pro  přerozdělení   evakuovaných  osob  a  jejich

   přepravu do obcí přijímajících evakuované osoby,

g) zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem

   evakuovaných osob v místech nouzového ubytování,

h) přípravu   postupů  pro   evakuaci  a   umístění  hospodářského

   zvířectva,  strojů,  předmětů   kulturní  hodnoty,  technických

   zařízení a materiálu k zachování nutné výroby,

i) přípravu postupu informování osob,

j) psychologickou přípravu  osob před a  v průběhu evakuace  a při

   dlouhodobém pobytu v náhradním ubytovacím zařízení a

k) zabezpečení   dokumentace  přijatých   rozhodnutí  a   opatření

   realizovaných v průběhu celé evakuace.

------------------------------------------------------------------

5) §  23,  24   a  25  vyhlášky  č.   328/2001  Sb.,  o  některých

   podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

6) Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání jaderné energie

   a ionizujícího  záření (atomový  zákon)  a  o změně  a doplnění

   některých  zákonů, ve  znění zákona  č. 83/1998  Sb., zákona č.

   71/2000  Sb., zákona  č. 132/2000  Sb., zákona  č. 13/2002  Sb.

   a zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených

   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   a  chemickými

   přípravky  a  o  změně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o okresních

   úřadech,  úpravě  jejich  působnosti   a  o  některých  dalších

   opatřeních s  tím souvisejících, ve  znění pozdějších předpisů,

   (zákon  o  prevenci  závažných  havárií),  ve  znění  zákona č.

   258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

 

                              § 13

 

                      Zabezpečení evakuace

 

     (1)  Pořádkové  zabezpečení  evakuace  zajišťuje  zpracovatel

evakuačního  plánu  v  součinnosti  s  příslušným  orgánem veřejné

správy.  Zahrnuje   zajištění  veřejného  pořádku   a  bezpečnosti

v průběhu celé evakuace.

 

     (2)  Dopravní  zabezpečení   evakuace  zajišťuje  zpracovatel

evakuačního  plánu  v  součinnosti  s  příslušným  orgánem veřejné

správy.   U  organizované   hromadné  přepravy   osob  zabezpečuje

zásobování pohonnými hmotami.

 

     (3)  Zdravotnické  zabezpečení  evakuace,  jež  v  prvé  řadě

zahrnuje zabezpečení poskytování předlékařské zdravotnické pomoci,

převozu     do    zdravotnických     zařízení    a     zabezpečení

hygienicko-epidemiologických   opatření,   zajišťuje   zpracovatel

evakuačního  plánu  v  součinnosti  s  příslušným  orgánem veřejné

správy.8)

 

     (4)  Zabezpečení  ubytování,  zásobování  a  distribuce zásob

zajišťuje  zpracovatel  evakuačního  plánu  na  základě uzavřených

smluv  nebo na  základě mimořádných  pravomocí.9) Zahrnuje  v prvé

řadě zabezpečení  nouzového stravování a  zásobování pitnou vodou,

potravinami a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití.

 

     (5)   Zpracovatel   evakuačního   plánu   zajišťuje  mediální

zabezpečení evakuace, které  zahrnuje zejména zabezpečení varování

obyvatelstva,  vydání návodů  pro chování  obyvatelstva a následné

předání potřebných tísňových informací.

------------------------------------------------------------------

8) Například  zákon  č.  239/2000  Sb.,  zákon  č.  240/2000  Sb.,

   o krizovém řízení  a o změně některých  zákonů (krizový zákon),

   ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

9) Například § 16 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb.

 

                              § 14

 

                   Orgány pro řízení evakuace

 

     (1) Evakuaci zajišťují

a) pracovní skupina krizového štábu,

b) evakuační středisko,

c) přijímací středisko.

 

     (2) Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména

a) řízení průběhu evakuace,

b) koordinaci  přepravy   z  míst  shromažďování   do  evakuačních

   středisek,

c) řízení  přepravy  z  nástupních  stanic  hromadné  přepravy  do

   přijímacích středisek a dále do cílových míst přemístění,

d) dopravní  prostředky  a  jejich  přerozdělování  mezi evakuační

   střediska,

e) řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo,

f) koordinaci   činnosti  evakuačních   středisek  a   přijímacích

   středisek,

g) spolupráci  s   orgány  veřejné  správy   a  se  zdravotnickými

   a humanitárními organizacemi,

h) dokumentování průběhu celé evakuace.

 

     (3)  Evakuačním   střediskem  se  rozumí   zařízení  zřetelně

označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem

civilní  ochrany. Umísťuje  se  zpravidla  v místě  mimo evakuační

prostor,   ve   kterém   jsou   evakuované   osoby   shromažďovány

a informovány  o  dalším  postupu.  Evakuační  středisko zajišťuje

zejména

a) řízení přepravy  z míst shromažďování  do evakuačního střediska

   s využitím dostupných dopravních prostředků,

b) vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci

   při slučování evakuovaných rodin,

c) přerozdělování  evakuovaných  osob  do  předurčených příjmových

   oblastí a přijímacích středisek,

d) vytvoření  a označení  místa pro  podávání základních informací

   v prostoru evakuačního střediska,

e) první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou

   péči  a  převoz  zraněných  nebo  nemocných  do  zdravotnických

   zařízení,

f) vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy,

g) nocleh  a stravování  pro personál  a evakuované  obyvatelstvo,

   které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin,

h) udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska,

i) podávání   informací  o   průběhu  evakuace   pracovní  skupině

   krizového štábu.

 

     (4)  Přijímacím   střediskem  se  rozumí   zařízení  zřetelně

označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem

civilní ochrany, které zajišťuje

a) příjem evakuovaných osob,

b) přerozdělení  evakuovaných osob  do předurčených  cílových míst

   přemístění a míst nouzového ubytování,

c) první  zdravotnickou  pomoc  a   případný  odvoz  nemocných  do

   vyčleněných zdravotnických zařízení,

d) informování orgánů podle odstavce 1 o průběhu evakuace,

e) informování  evakuovaných  osob,   zejména  o  místě  nouzového

   ubytování a stravování,

f) informování   orgánů  veřejné   správy,  dotčených  evakuačními

   opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob.

 

 

                            ČÁST PÁTÁ

              ZÁSADY POSTUPU PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚKRYTŮ

                  A ZPŮSOB A ROZSAH KOLEKTIVNÍ

               A INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA

                 [K § 7 odst. 7 písm. g) zákona]

 

                              § 15

 

              Zásady postupu při poskytování úkrytů

 

     Krytové  družstvo zabezpečuje  plynulý vstup  obyvatelstva do

úkrytu, jeho rozmístění a poučení  o chování v úkrytu. Vyžaduje-li

to situace, může být kapacita úkrytu překročena nejvýše o 20 %.

 

                              § 16

 

               Způsob a rozsah kolektivní ochrany

 

     (1) Způsob  a rozsah kolektivní  ochrany obyvatelstva ukrytím

se stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního plánu.

 

     (2)  Ukrytí   obyvatelstva  se  při   mimořádných  událostech

zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech.

 

     (3)  Improvizované úkryty  se budují  k ochraně  obyvatelstva

před  účinky  světelného  a  tepelného  záření, pronikavé radiace,

kontaminace radioaktivním prachem a  proti tlakovým účinkům zbraní

hromadného ničení  v případě nouzového  stavu nebo stavu  ohrožení

státu  a v  době válečného  stavu v  místech, kde  nelze k ochraně

obyvatelstva využít stálých úkrytů.

 

     (4)  Stálé úkryty  slouží k  ukrytí obyvatelstva  a tvoří  je

trvalé  ochranné  prostory  v  podzemní  části  staveb nebo stavby

samostatně stojící.  Stálé úkryty se dělí  na stálé tlakově odolné

úkryty,   stálé  tlakově   neodolné  úkryty   a  ochranné  systémy

podzemních dopravních staveb.

 

     (5)  Stálé  tlakově  odolné  úkryty  se  využívají  k ochraně

obyvatelstva  proti  účinkům  zbraní  hromadného  ničení v případě

stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 

     (6)  Stálé tlakově  neodolné  úkryty  se využívají  k ochraně

obyvatelstva   proti  účinkům   světelného  a   tepelného  záření,

pronikavé  radiaci, kontaminaci  radioaktivním prachem  a částečně

proti tlakovým  účinkům zbraní hromadného  ničení v případě  stavu

ohrožení státu a válečného stavu.

 

     (7)   Ochranné  systémy   podzemních  dopravních   staveb  se

využívají  k ochraně  obyvatelstva  při  stavech podle  odstavce 5

a při mimořádných událostech.

 

                              § 17

 

              Způsob a rozsah individuální ochrany

 

     (1)   K   individuální   ochraně   obyvatelstva  před  účinky

nebezpečných  škodlivin  při  mimořádných  událostech se využívají

prostředky  improvizované ochrany  dýchacích cest,  očí a  povrchu

těla. Jedná  se o jednoduché  pomůcky, které si  občané připravují

svépomocí  z  dostupných  prostředků  a  které  omezeným  způsobem

nahrazují prostředky individuální ochrany.

 

     (2)  Při stavu  ohrožení státu  a válečném  stavu se  provádí

výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob

a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,

b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,

c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,

d) ochranné   masky   pro   osoby   umístěné   ve   zdravotnických

   a sociálních zařízeních,

e) ochranné masky  pro doprovod osob  uvedených v písmenech  a) až

   d).

 

     (3) K  zabezpečení výdeje prostředků  individuální ochrany se

stanovuje   jejich   množství   a   struktura   podle  počtu  dětí

neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity

školských zařízení  a lůžkové kapacity  zdravotnických, sociálních

a obdobných zařízení se zálohou 10 %.

 

     (4) K  zabezpečení výdeje prostředků  individuální ochrany se

provádí

a) výběr a příprava prostorů pro uskladnění,

b) příprava personálu zabezpečujícího v zařízeních civilní ochrany

   výdej  prostředků  individuální  ochrany  pro výdejní střediska

   a skupin výdeje  prostředků individuální ochrany (§  2 odst. 9)

   k distribuci těchto prostředků obyvatelstvu,

c) evidence prostředků individuální ochrany a jejich výdej.

 

 

                           ČÁST ŠESTÁ

       POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

            A STAVEBNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

  CIVILNÍ OCHRANY NEBO STAVBY DOTČENÉ POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY

                 [K § 7 odst. 7 písm. h) zákona]

 

                              § 18

           Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva

                       v územním plánování

 

     Požadavky  ochrany   obyvatelstva  v  územním   plánování  se

uplatňují   jako   požadavky    civilní   ochrany10)   vyplývající

z havarijních plánů a krizových plánů11) v rozsahu, který odpovídá

charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

------------------------------------------------------------------

10) Vyhláška  č.  135/2001  Sb.,  o  územně plánovacích podkladech

    a územně plánovací dokumentaci.

11) Vyhláška č. 328/2001 Sb.

                              § 19

 

           Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu

                     velkého územního celku

 

     Na   základě  stanoviska   dotčeného  orgánu12)   uplatněného

k návrhu  zadání územního  plánu velkého  územního celku13)  se do

tohoto územního  plánu zapracuje návrh  území speciálních zájmů14)

pro požadované potřeby

a) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

b) nouzového zásobování obyvatelstva vodou,

c) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území,

d) ochrany před důsledky možného  teroristického útoku na objekty,

   jejichž poškození může způsobit mimořádnou událost.

------------------------------------------------------------------

12) § 10 odst. 6 a § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb.

13) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon),  ve znění zákona č.  137/1982 Sb., zákona č.

    103/1990 Sb., zákona č. 425/1990  Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,

    zákona  č.  262/1992  Sb.,  zákona  č.  43/1994 Sb., zákona č.

    19/1997  Sb.,zákona č.  83/1998  Sb.,  zákona č.  95/2000 Sb.,

    zákona  č.  96/2000  Sb.,  zákona  č.  132/2000 Sb., zákona č.

    151/2000 Sb.,  zákona č. 239/2000 Sb.,  zákona č. 59/2001 Sb.,

    zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

14) § 9  odst.  1  zákona  č.  50/1976  Sb.,  ve  znění  zákona č.

    262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.

 

                              § 20

 

         Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

 

     Na   základě  stanoviska   dotčeného  orgánu13)   uplatněného

k návrhu  zadání  územního  plánu  obce  se  v  rozsahu  předaných

podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce

návrh ploch pro požadované potřeby

a) ochrany  území před  průchodem průlomové  vlny vzniklé zvláštní

   povodní,

b) zón havarijního plánování,

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,

f) vyvezení   a  uskladnění   nebezpečných  látek   mimo  současně

   zastavěná území a zastavitelná území obce,

g) záchranných, likvidačních  a obnovovacích prací  pro odstranění

   nebo  snížení  škodlivých  účinků  kontaminace,  vzniklých  při

   mimořádné události,

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

------------------------------------------------------------------

13) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon),  ve znění zákona č.  137/1982 Sb., zákona č.

    103/1990 Sb., zákona č. 425/1990  Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,

    zákona  č.  262/1992  Sb.,  zákona  č.  43/1994 Sb., zákona č.

    19/1997  Sb.,zákona č.  83/1998  Sb.,  zákona č.  95/2000 Sb.,

    zákona  č.  96/2000  Sb.,  zákona  č.  132/2000 Sb., zákona č.

    151/2000 Sb.,  zákona č. 239/2000 Sb.,  zákona č. 59/2001 Sb.,

    zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

 

                              § 21

 

          Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu

 

     (1)  Na  základě  stanoviska  dotčeného orgánu13) uplatněného

k návrhu zadání  regulačního plánu se  v souladu s  územním plánem

obce  zapracuje  do  regulačního  plánu  doložka  civilní  ochrany

členěná na textovou a grafickou část.

 

     (2) Textová část stanoví požadavky  na pozemky a požadavky na

jejich využití pro

a) opatření  vyplývající  z  určení  záplavových  území15)  a  zón

   havarijního plánování,

b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů,

c) ubytování evakuovaného obyvatelstva,

d) skladování materiálu civilní ochrany,

e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva,

f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu,

h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou,

i) záchranné,  likvidační a  obnovovací práce  pro odstranění nebo

   snížení škodlivých účinků  kontaminace, vzniklých při mimořádné

   události,

j) zřízení humanitární základny,

k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů.

 

     (3) Grafická  část obsahuje podle  potřeby znázornění pozemků

obsažených v textové části podle odstavce 2.

------------------------------------------------------------------

13) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon),  ve znění zákona č.  137/1982 Sb., zákona č.

    103/1990 Sb., zákona č. 425/1990  Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,

    zákona  č.  262/1992  Sb.,  zákona  č.  43/1994 Sb., zákona č.

    19/1997  Sb.,zákona č.  83/1998  Sb.,  zákona č.  95/2000 Sb.,

    zákona  č.  96/2000  Sb.,  zákona  č.  132/2000 Sb., zákona č.

    151/2000 Sb.,  zákona č. 239/2000 Sb.,  zákona č. 59/2001 Sb.,

    zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

15) § 66  odst. 1  zákona č.  254/2001  Sb.,  o vodách  a o  změně

    některých zákonů (vodní zákon).

 

                              § 22

 

             Stavebně technické požadavky na stavby

                   civilní ochrany nebo stavby

                dotčené požadavky civilní ochrany

 

     (1)  Stavebně technické  požadavky na  stavby civilní ochrany

a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na

a) stálé úkryty,

b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb,

c) stavby  financované  s  využitím  prostředků státního rozpočtu,

   stavby  škol  a  školských  zařízení,  ubytovny  a  stavby  pro

   poskytování  zdravotní  nebo  sociální  péče  z hlediska jejich

   využitelnosti jako improvizované úkryty,

d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

 

     (2) Stálé úkryty se  navrhují především jako zcela zapuštěné,

s dvouúčelovým  využitím, do  míst velké  koncentrace obyvatelstva

s trvalým  nebo přechodným  pobytem v  dosažitelné vzdálenosti  do

500  m  od  těchto  míst,  v  důležitých  provozech, ve školských,

zdravotnických,  sociálních  a  dalších  zařízeních, minimálně 100

m od zásobníků  prchavých látek a plynů  s toxickými účinky, které

by  mohly  ohrozit  bezpečnost  ukrývaného  obyvatelstva,  a  mimo

záplavovou  oblast. Součástí  návrhu  jsou  i požadavky  na jejich

provoz   a  údržbu,   protiseismická  opatření,   vzduchotechnická

a kyslíková  zařízení,  elektrická  vzduchová  soustrojí  a  k nim

příslušející  sklady  pohonných  hmot  a  olejů, zásobování pitnou

a užitkovou vodou a zdravotně technická zařízení.

 

     (3)  Improvizované  úkryty  se  navrhují  v  souladu s plánem

ukrytí   v  dosažitelných   vzdálenostech  k   zabezpečení  ukrytí

obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.

 

     (4) Velkokapacitní sklady nebezpečných látek,16) například ve

stavbách  pro  průmyslovou  výrobu  a  skladování,  se umísťují za

hranice vymezeného zastavitelného území obce.

------------------------------------------------------------------

16) § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb.

 

 

                           ČÁST SEDMÁ

                            ÚČINNOST

 

                              § 23

 

                            Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

                            Ministr:

                        Mgr. Gross v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Příl.1

 

          Věcné prostředky pro zařízení civilní ochrany

 

     I. Zařízení civilní ochrany k poskytování první pomoci

 

Zdravotnické družstvo:                               nejméně:

protichemický oděv, ochranná maska, filtry           4 soupravy

rukavice pracovní gumové                             4 páry

zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá            3 kusy

autolékárničce č. III17)

dlaha drátěná                                        5 kusů

zdravotnická nosítka                                 2 kusy

zdravotnický popruh                                  2 kusy

rouška PVC o rozměru 83 x 90 cm                      2 kusy

rouška PVC o rozměru 110 x 220 cm                    1 kus

polní láhev                                          1 kus

přikrývka vlněná s upínací páskou                    1 kus

 

    II. Zařízení civilní ochrany k provádění prací spojených

   s vyprošťováním osob a k odstraňování následků mimořádných

                            událostí

 

1) Vyprošťovací družstvo:                            nejméně:

   respirátor                                        13 kusů

   radiomaják - přijímač                             1 kus

   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         1 kus

   autolékárničce č. III

   ženijní materiál (krumpáč, lopata apod.           4 kusy

   - z místních zdrojů)

 

2) Obsluha strojů:

   elektrocentrála (z místních zdrojů)               1 kus

   kompresor (z místních zdrojů)                     1 kus

   kladivo pneumatické, bourací, sbíjecí, vrtací     1 souprava

   (u obsluhy kompresoru)

   palice ocelová (u obsluhy kompresoru)             1 kus

   sochor ocelový (u obsluhy kompresoru)             1 kus

   krumpáč (u obsluhy kompresoru)                    1 kus

   lopata (u obsluhy kompresoru)                     1 kus

   jeřáb automobilový (z místních zdrojů)            1 kus

   rypadlo (z místních zdrojů)                       1 kus

   buldozer (z místních zdrojů)                      1 kus

 

           III. Zařízení civilní ochrany ke zjišťování

                a označování nebezpečných oblastí

 

1) Průzkumná hlídka:                                 nejméně:

   protichemický oděv                                5 souprav

   ochranná maska                                    5 souprav

   radiometr                                         1 kus

   chemický průkazník                                1 kus

   souprava osobních operativních dozimetrů          1 souprava

   rozstřikovač přenosný                             1 souprava

   prostředky pro vytyčování nebezpečných prostorů   1 souprava

   spojovací prostředek                              1 souprava

   automobil (z místních zdrojů)                     1 kus

 

2) Skupina analytického zjišťování:

   a) hlídka radiačního a chemického průzkumu:

      protichemický oděv                             5 souprav

      ochranná maska                                 5 souprav

      průmyslové filtry                              1 sada

      dýchací přístroje                              3 soupravy

      polní chemická laboratoř                       1 souprava

      chemický průkazník                             1 kus

      průmyslové detekční trubičky                   1 sada

      kvantimetr 1000                                1 souprava

      automatický signalizátor nebezpečných          1 souprava

      škodlivin

      souprava osobních dozimetrů                    5 souprav

      dozimetrický přístroj (např. DC-3B-72)         1 souprava

      souprava radiometru (např. DC-3E-83)           1 souprava

      souprava pro meteorologické pozorování         1 souprava

      MET CHEM

      souprava pro odběr vzorků pevných látek,       1 souprava

      vody a vzduchu

      spojovací prostředek                           2 kusy

      vytyčovací znaky                               30 kusů

      automobil (z místních zdrojů)                  1 kus

      gumové rukavice prstové                        5 párů

      zásobní kovové nebo polyetylenové baňky        3 kusy

      (5, 10, 20 litrů)

      nádoba na dekontaminaci                        2 kusy

      rozstřikovač přenosný                          1 souprava

      polní lopatka                                  2 kusy

      propanbutanový vařič s kovovou lahví           1 souprava

      zdravotnický prostředek jednotlivce            5 souprav

      (např. ZPJ-80)

      kapesní svítilna                               5 kusů

      mezinárodní znak civilní ochrany               3 kusy

   b) hlídka laboratorní kontroly:

      protichemický oděv                             2 soupravy

      ochranná maska                                 2 soupravy

      průmyslové filtry                              1 sada

      dýchací přístroje                              3 soupravy

      polní chemická laboratoř                       1 souprava

      chemický průkazník                             1 kus

      průmyslové detekční trubičky                   1 sada

      kvantimetr 1000                                1 souprava

      automatický signalizátor nebezpečných          1 souprava

      škodlivin

      souprava osobních dozimetrů                    2 soupravy

      dozimetrický přístroj (např. DC-3B-72)         1 souprava

      souprava radiometrů (např. DC-3E-83)           1 souprava

      souprava pro meteorologické pozorování         1 souprava

      MET CHEM

      souprava pro odběr vzorků pevných látek, vody  1 souprava

      a vzduchu

      spojovací prostředek                           2 kusy

      vytyčovací znaky                               30 kusů

      automobil (z místních strojů)                  1 kus

      gumové rukavice prstové                        4 páry

      zásobní kovové nebo polyetylenové baňky        3 kusy

      (5, 10, 20 litrů)

      nádoba na dekontaminaci                        2 kusy

      rozstřikovač přenosný                          1 souprava

      polní lopatka                                  2 kusy

      propanbutanový vařič s kovovou lahví           1 souprava

      zdravotnický prostředek jednotlivce            2 soupravy

      (např. ZPJ-80)

      kapesní svítilna                               2 kusy

      mezinárodní znak civilní ochrany               3 kusy

 

3) Hlídka dozimetrické kontroly:

   protichemický oděv                                3 soupravy

   ochranná maska                                    3 soupravy

   radiometr                                         1 kus

   souprava osobních operativních dozimetrů          1 souprava

   vyhodnocovací zařízení dozimetrů                  1 souprava

 

4) Obsluha stacionárního hlásiče úrovně radiace:

   stacionární hlásič úrovně radiace                 1 souprava

 

    IV. Zařízení civilní ochrany k zabezpečení dekontaminace

            a k provedení jiných ochranných opatření

 

1) Hlídka strojní speciální očisty terénu:           nejméně:

   a) při vybavení technickou na kapaliny:

      protichemický oděv, ochranná maska, filtry     3 soupravy

      kropící automobil (z místních zdrojů)          1 kus

      další materiál (hadry, mýdla, rozpouštědla -

      z místních zdrojů)

 

   b) při vybavení technikou na sypké hmoty:

      protichemický oděv, ochranná maska, filtry     3 soupravy

      sypací automobil (z místních zdrojů)           1 kus

      další materiál (hadry, mýdla, rozpouštědla -

      z místních zdrojů)

 

2) Družstvo ruční speciální očisty:

   protichemický oděv                                4 soupravy

   ochranná maska                                    4 soupravy

   rozstřikovač přenosný                             2 soupravy

   rozmetačka na chlórové vápno                      2 soupravy

   další materiál (krumpáče, lopaty, hrábě, vědra,

   košťata, štětky, rozpouštědla a dekontaminační

   látka - z místních zdrojů)

 

3) Skupina pro dekontaminaci osob a oděvů:

 

   protichemický oděv                                38 souprav

   ochranná maska                                    38 souprav

   radiometr                                         4 kusy

   chemický průkazník                                4 kusy

   prostředky pro vytyčování zamořených prostorů     2 soupravy

   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         2 kusy

   autolékárničce č. III

 

   další materiál (chlornan vápenatý, rozpouštědlo, mýdlo, hadry,

   kapesní svítilna, náhradní oděvy, igelitový pytel, igelitový

   sáček, ručník)

 

4) Skupina pro dekontaminaci věcných prostředků:

 

   protichemický oděv                                14 souprav

   ochranná maska                                    14 souprav

   radiometr                                         2 kusy

   chemický průkazník                                2 kusy

   prostředky pro vytyčování zamořených prostorů     1 souprava

   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         1 kus

   autolékárničce č. III

 

   další materiál (chlornan vápenatý, rozpouštědlo, mýdlo, hadry,

   lopata, koště, kapesní svítilna

 

        V. Zařízení civilní ochrany k zabezpečení ukrytí

                    osob ve stálých úkrytech

 

Krytové družstvo pro stálý úkryt:                    nejméně:

 

   protichemický oděv                                2 soupravy

   ochranná maska                                    2 soupravy

   radiometr                                         1 kus

   chemický průkazník                                1 kus

   zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá         2 kusy

   autolékárničce č. III

 

        VI. Zařízení civilní ochrany k zabezpečení výdeje

                 prostředků individuální ochrany

 

   Středisko výdeje prostředků individuální ochrany: nejméně:

   faciometr                                         1 kus

------------------------------------------------------------------

17) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti

    a technických   podmínkách  provozu   silničních  vozidel   na

    pozemních  komunikací,  ve  znění  vyhlášky  č.  299/1996 Sb.,

    vyhlášky č. 4/1998 Sb., vyhlášky č. 244/1999 Sb. a vyhlášky č.

    160/2001 Sb.

 

                              Příl.2

 

                 Tvar a význam varovného signálu

 

Varovný signál  je vyhlašován kolísavým  tónem sirény po  dobu 140

vteřin. Vyhlašován  může být třikrát za  sebou v cca tříminutových

intervalech.

+-------------------+------------------+-------------------------+

|    Tón sirény     |Délka signálu     |Název varovného signálu  |

+-------------------+------------------+-------------------------+

|    kolísavý       | 140 vteřin       |"Všeobecná výstraha"     |

+-------------------+------------------+-------------------------+

 

1) Akustický tvar varovného signálu pro elektrické sirény

 

.PI 380-202a.pcx

 

2) Akustický tvar varovného signálu pro elektronické sirény

 

.PI 380-202b.pcx

 

3)  Akustický tvar požárního poplachu pro elektrické sirény

 

.PI 380-202c.pcx

 

4)  Akustický tvar požárního poplachu pro elektronické sirény

 

.PI 380-202d.pcx

 

5) Zkušební    tón    pro    akustickou    zkoušku    elektrických

   a elektronických sirén

 

.PI 380-202e.pcx

 

                              Příl.3

 

    Zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany

 

1) Plánování   evakuace   ze   záplavových   území18)   ohrožených

   přirozenými a zvláštními  povodněmi19) vychází z hydrologických

   výpočtů,  analýzy povodňového  ohrožení, z  dostupných podkladů

   správců povodí  a správců vodních toků  o pravděpodobné hranici

   území ohroženého přirozenými  povodněmi a zvláštními povodněmi.

   Dotčený územně příslušný vodoprávní úřad, který záplavová území

   stanovuje,  předává mapovou  dokumentaci těchto  území dotčeným

   stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí.20)

 

2) Evakuace se při přirozených  a zvláštních povodních zahajuje na

   základě  rozhodnutí územně  příslušných povodňových  orgánů,21)

   v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu na povodní

   ohroženém  území,  na  základě  rozhodnutí  příslušného  orgánu

   veřejné   správy.  Evakuace   se  provádí   podle  zpracovaných

   povodňových nebo havarijních plánu.22)

 

3) Při plánování  evakuace je třeba  respektovat rozdílné působení

   dvou základních typů povodňového ohrožení a vycházet z podkladů

   příslušných  povodňových  plánů  územního  celku  a havarijních

   plánů vybraných vodu vzdouvajících vodních děl (dále jen "vodní

   dílo").

 

4) Při   ohrožení  přirozenými   povodněmi  se   evakuace  provádí

   z prostorů  ohrožených záplavami  na základě  rozhodnutí územně

   příslušného  povodňového  orgánu  v  závislosti  na vyhodnocení

   aktuální  povodňové  situace  a  s  ohledem  na  průběh  a dobu

   příchodu záplavové vlny.

 

5) Při  bezprostředním ohrožení  bezpečnosti vodních  děl a vývoji

   směřujícímu k narušení jejich  funkce a vzniku zvláštní povodně

   varují vlastníci  vodních děl23) po  vodním toku níže  položené

   povodňové  orgány,  Hasičský  záchranný  sbor  ČR  a  v případě

   nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty.

 

6) Při ohrožení  zvláštní povodní, při  dosažení kritických hodnot

   sledovaných  jevů a  pokud hrozí  bezprostřední havárie vodního

   díla doprovázená  nebezpečím vzniku průlomové  vlny, se provádí

   okamžitá  evakuace ihned  po varování  obyvatelstva a  nařízení

   evakuace,   a  to   všemi  dostupnými   prostředky  do   předem

   stanovených prostorů.

 

7) Evakuace  se  plánuje  s  důrazem  na  rychlost  a  komplexnost

   přemístění  obyvatelstva  a  zaměstnanců   s  ohledem  na  dobu

   příchodu čela průlomové vlny.

 

8) V případě bezprostřední hrozby nebo vzniku mimořádné situace na

   vodním  díle,  která  vyžaduje  záchranné  povodňové  práce, se

   evakuace  provádí  na  základě  rozhodnutí  územně  příslušného

   povodňového  orgánu. V  případě vyhlášení  stavu nebezpečí nebo

   nouzového stavu na území ohroženém mimořádnou situací na vodním

   díle se  evakuace provádí z tohoto  území na základě rozhodnutí

   příslušného orgánu veřejné správy.

------------------------------------------------------------------

18) § 66  zákona č.  254/2001 Sb.,  o vodách  a o  změně některých

    zákonů (vodní zákon).

19) § 44 a § 69 zákona č. 254/2001 Sb.

20) § 66 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.

21) § 77 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

22) § 11, § 12  a § 13 zákona č. 239/2000  Sb., ve znění zákona č.

    320/2002 Sb.

23) § 84 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

 

                              Příl.4

 

           Zvláštnosti provádění  evakuačních opatření

                   v okolí jaderných zařízení

 

1) V zónách havarijního plánování jaderných zařízení24) se plánuje

   evakuace,  která  se  týká  obyvatelstva  z  části  či z celého

   urbanistického celku, případně většího územního prostoru.

 

2) Příprava  evakuace v  okolí jaderných  elektráren musí vycházet

   jak  z analýzy  rizik, tak   i z  právních norem,  které určují

   limitní hodnoty.24),25),26 Při přípravě se  vychází z vnitřních

   havarijních  plánů jaderných  elektráren, vnějších  havarijních

   plánů     a    podmínek     stanovených    zvláštním    právním

   předpisem.25),27 Přitom se vychází z následujících zásad:

   a) v   případě  poruchy  na   technologickém  zařízení  jaderné

      elektrárny,  která  by  mohla   vyústit  ve  vznik  radiační

      havárie,  se   zahajuje  příprava  přímé   evakuace.  Přímou

      evakuací  se  rozumí  evakuace,  prováděná  bez  předchozího

      ukrytí evakuovaných osob;

   b) v  případě vzniku radiační havárie  se provádí ze středového

      prostoru a  z vybraných sektorů v  závislosti na směru větru

      evakuace s  ukrytím. Evakuací s  ukrytím se rozumí  evakuace

      provedená  po  předchozím  ukrytí  evakuovaných  osob  a  po

      snížení prvotního nebezpečí ozáření z radioaktivního oblaku.

------------------------------------------------------------------

24) Zákon č. 18/1997 Sb.

25) Zákon č. 239/2000 Sb.

26) Vyhláška č. 184/1997 Sb.,  o požadavcích na zajištění radiační

    ochrany

27) Vyhláška č. 328/2001 Sb.