281/2001 Sb.

                            VYHLÁŠKA

          Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

                    ze dne 3. července 2001,

        kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č.

            240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

                některých zákonů (krizový zákon)

 

     Ministerstvo  školství, mládeže  a tělovýchovy  stanoví podle

§ 40 odst. 2  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém  řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon):

 

                               § 1

 

                       Základní ustanovení

 

     Tato  vyhláška  stanoví  podmínky  a  způsob  vykonávání péče

o děti v  předškolních zařízeních,1) žáky,  kteří plní ve  školách

povinnou  školní   docházku,2)  a  děti  a   mládež  ve  školských

zařízeních   pro   výkon   ústavní   výchovy,   ochranné   výchovy

a preventivně výchovné péče3) (dále jen "žáci") zařazených do sítě

škol,  předškolních  zařízení  a  školských  zařízení4)  (dále jen

"vzdělávací zařízení"), pokud tuto  péči nemohou v krizové situaci

vykonávat rodiče  nebo jiní zákonní zástupci5)  (dále jen "zákonní

zástupci").

------------------------------------------------------------------

1) § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění

   zákona  č. 390/1991  Sb., zákona  č. 190/1993  Sb. a  zákona č.

   138/1995 Sb.

2) § 6  zákona  č.  29/1984   Sb.,  o  soustavě  základních  škol,

   středních  škol a  vyšších odborných  škol (školský  zákon), ve

   znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 9, §  25 a násl.  zákona č. 76/1978  Sb., ve znění  zákona č.

   31/1984 Sb.,  zákona č. 390/1991  Sb., zákona č.  190/1993 Sb.,

   zákona  č. 138/1995  Sb., zákona   č. 19/2000  Sb. a  zákona č.

   132/2000 Sb.

4) § 13a  a   13b  zákona  č.   564/1990  Sb.,  o   státní  správě

   a samosprávě  ve školství,  ve  znění  zákona č.  139/1995 Sb.,

   zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

5) Například § 45 a 45a zákona  č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

   zákona  č. 132/1982  Sb., zákona   č. 91/1998  Sb. a  zákona č.

   360/1999 Sb.

 

                               § 2

 

                    Podmínky vykonávání péče

 

     (1)  Pokud  příslušný  orgán6)  vyhlásí  stav  nebezpečí nebo

nouzový  stav  anebo  stav   ohrožení  státu  (dále  jen  "krizový

stav")7)  a nemohou-li  zákonní  zástupci  vykonávat péči  o žáky,

vykonává po  dobu nezbytně nutnou základní  péči určené vzdělávací

zařízení  s  cílem  zabezpečit  ochranu  života,  zdraví, osobního

majetku  a základních  práv  žáků.  Vzdělávací zařízení  je určeno

k této péči příslušným orgánem krizového řízení.

 

     (2)  Určená vzdělávací  zařízení  vykonávají  péči o  žáky ve

svých objektech vhodných pro tuto činnost s vytvořenými materiálně

technickými,  personálními  a  jinými  podmínkami  nebo  v  jiných

odpovídajících objektech, které jsou  zajištěny na základě smlouvy

uzavřené  určeným  vzdělávacím  zařízením  nebo  stanoveny  orgány

krizového řízení.

 

     (3)  Určená  vzdělávací  zařízení   vykonávají  péči  o  žáky

zpravidla  v  rozsahu  stanoveném  plány  krizové připravenosti,8)

které  zpracovávají  ve  spolupráci  s  orgány  kraje,9) okresními

úřady,10) orgány obcí,11) popřípadě  dalšími orgány určenými podle

zvláštních  právních  předpisů12)  a  začleněnými  v  integrovaném

záchranném  systému. V  plánech krizové  připravenosti a krizových

plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své činnosti

opatření naplňující ustanovení  školského zákona; do organizačního

zabezpečení v nich promítnou i  mimořádná opatření k řešení dopadů

možných krizových situací v oblasti  výchovy a vzdělávání a jejího

zabezpečení.  Tyto  plány  doplní  v  souladu  s  rozsahem  jejich

začlenění  v  systému  krizového  řízení  v  příslušných krizových

plánech13) i v souladu s plány kraje, okresu nebo obce.

 

     (4)   Příslušný   orgán   krizového   řízení   může  určenému

vzdělávacímu  zařízení svěřit  i péči  o žáky  jiných vzdělávacích

zařízení,  nejvýše  však  do  počtu  stanoveného schváleným plánem

krizové připravenosti.

 

     (5)  Vzdělávací zařízení  při vytváření  podmínek pro  řešení

krizových situací zejména

a) přijímají preventivní opatření,

b) zajišťují výběr, školení a výcvik zaměstnanců, popřípadě žáků,

c) spolupracují  s  příslušnými  orgány  veřejné  správy a dalšími

   osobami  při  plnění  povinností  stanovených  orgány krizového

   řízení podle krizového zákona.

------------------------------------------------------------------

 6) Například  čl.  5  až  7  ústavního  zákona  č.  110/1998 Sb.,

    o bezpečnosti České republiky, § 3  odst. 3 zákona č. 240/2000

    Sb.,  o krizovém  řízení a  o změně  některých zákonů (krizový

    zákon).

 7) § 2 písm. c) krizového zákona.

 8) § 29 odst. 1 krizového zákona.

 9) § 14  a násl. krizového zákona.

10) § 18 a násl. krizového zákona.

11) § 21 a násl. krizového zákona.

12) § 4 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

13) § 14 odst.  2 písm. c),  § 18 odst.  2 písm. b),  § 21 odst. 2

    písm. b) krizového zákona.

 

                               § 3

 

                     Způsob vykonávání péče

 

     (1)  Určená   vzdělávací  zařízení  zajišťují   po  vyhlášení

krizového  stavu nepřetržitý  provoz,  pokud  péči o  žáky nemohou

v krizové  situaci  vykonávat  zákonní  zástupci; orgány krizového

řízení  mohou v  rámci krizových  opatření a  v dohodě  s řediteli

vzdělávacích  zařízení uložit  fyzickým osobám  pracovní povinnost

nebo  pracovní  výpomoc14)  ve  vztahu  k  příslušným  vzdělávacím

zařízením.  Po  vyhlášení  krizového  stavu  lze  nařídit pracovní

pohotovost15) příslušných zaměstnanců.

 

     (2) Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči

o žáky mimo výchovně vzdělávací činnost, zejména

a) ubytování,

b) stravování,

c) první  pomoc,  psychologickou  a  zdravotní  péči v součinnosti

   s příslušnými odbornými orgány a zařízeními,

d) pomoc  žákům  při  vyhledání  jejich  zákonných  zástupců i při

   řešení dalších potřeb vyvolaných krizovou situací,

e) trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob.

 

     (3) Určená  vzdělávací zařízení v  rámci svých plánů  krizové

připravenosti zejména

a) postupují způsobem zohledňujícím  způsoby ohrožení a jednotlivé

   druhy  možných krizových  situací  i  jejich úrovně  z hlediska

   předpokládaného  rizika,  včetně   stanovení  nezbytného  počtu

   zaměstnanců  určeného  vzdělávacího  zařízení  k zajištění jeho

   provozu a maximálního počtu žáků, které lze v daném vzdělávacím

   zařízení  po dobu  krizového  stavu  umístit, případně  v rámci

   náhradních opatření stravovat nebo i ubytovat,

b) připraví  pro období  krizového stavu  upravený vnitřní předpis

   obsahující organizační zabezpečení provozu v krizové situaci,

c) zajišťují v  období krizového stavu dozor  nebo dohled nad žáky

   umístěnými v objektech mimo dobu vyučování,

d) zabezpečují  provoz personálně,  především zajišťují  seznámení

   příslušných    zaměstnanců   a    žáků,   včetně    zaměstnanců

   zajišťujících   dozor  a   zaměstnanců  zajišťujících   provoz,

   s úkoly,   které   budou   plnit   při   krizové   situaci,  se

   souvisejícími  právními  předpisy,  s  vnitřním předpisem podle

   písmene  b)   tohoto  ustanovení  a   se  změnou  druhu   práce

   u stávajících  zaměstnanců;  dále  stanovují  nezbytné navýšení

   počtu zaměstnanců k zajištění plnění úkolů při krizové situaci,

e) zajišťují  nezbytné  materiálové   zdroje,  energetické  zdroje

   a techniku,  především  potraviny,  vodu,  hygienické  potřeby,

   léky, potřeby pro nouzové ubytování, požární techniku,

f) vytvářejí  podmínky  pro  dodržení  hygienických  a zdravotních

   předpisů a  předpisů pro bezpečný provoz,  případně mohou měnit

   tyto  podmínky za  předpokladu, že  byly příslušným  odpovědným

   orgánem  povoleny mimořádné  dočasné výjimky  z těchto předpisů

   v souvislosti s předpokládanými krizovými situacemi,

g) zajišťují   dočasnou  úpravu   výchovně  vzdělávacího   procesu

   v návaznosti  na  změny  v   provozu,  včetně  úprav  příslušné

   pedagogické dokumentace,

h) zabezpečují  organizační náležitosti  krizového řízení, zejména

   vedou seznam adres a  telefonních spojení a vyžádají přednostní

   telekomunikační  služby  především  na  nadřízený krizový štáb,

   zásobovací   střediska,  lékaře,   pracovníky  sociální   péče,

   pedagogicko  psychologické poradny,  dále zabezpečují formuláře

   pro  evidenci  umístěných  žáků   a  přehled  o  zaměstnancích,

   podklady k účetnictví a k ekonomické evidenci,

i) uzavírají smlouvy  k zabezpečení spolupráce  v období krizového

   stavu.

 

     (4)  Připravenost  určených  vzdělávacích  zařízení na řešení

krizových  situací  zajišťují  v   rámci  svých  pravomocí  jejich

ředitelé16)  buď  jako  statutární  orgány  právnických  osob nebo

v případě  organizačních  složek   spolu  se  statutárními  orgány

právnických osob, jejichž jsou určená výchovně vzdělávací zařízení

součástí.

 

     (5)  Odbornou  připravenost   ředitelů  na  řešení  krizových

situací17)  zajišťuje   ve  spolupráci  se   zřizovateli  určených

vzdělávacích  zařízení  okresní  úřad   v  rámci  přípravy  okresu

v součinnosti s krajem v  přenesené působnosti18) nebo orgán kraje

v rámci přípravy kraje.

------------------------------------------------------------------

14) § 31 odst. 3 písm. c) a d) krizového zákona.

15) § 95 zákona č. 65/1965 Sb.,  zákoník práce, ve znění zákona č.

    188/1988  Sb., zákona  č. 3/1991  Sb., zákona  č. 74/1994  Sb.

    a zákona č. 155/2000 Sb.

16) Například § 1  písm. a) a § 3 odst.  1 zákona č. 564/1990 Sb.,

    ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.,

    § 29 krizového zákona.

17) § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 4 krizového zákona.

18) § 64d zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

 

                               § 4

 

                            Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

                            Ministr:

                        Mgr. Zeman v. r.