240/2000 Sb.

                              ZÁKON

                     ze dne 28. června 2000

          o krizovém řízení a o změně některých zákonů

                         (krizový zákon)

Změna: 320/2002 Sb.

 

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

                           ČÁST PRVNÍ

 

                             HLAVA I

                       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

                               § 1

 

                         Předmět úpravy

 

     Tento  zákon  stanoví  působnost  a  pravomoc státních orgánů

a orgánů  územních  samosprávných  celků   a  práva  a  povinnosti

právnických  a fyzických  osob  při  přípravě na  krizové situace,

které  nesouvisejí  se  zajišťováním  obrany  České republiky před

vnějším napadením,1) a při jejich řešení.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

 

                               § 2

 

                         Vymezení pojmů

 

     Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) krizovým  řízením  souhrn  řídících  činností věcně příslušných

   orgánů  zaměřených  na  analýzu  a  vyhodnocení  bezpečnostních

   rizik, plánování,  organizování, realizaci a  kontrolu činností

   prováděných v souvislosti s řešením krizové situace,

b) krizovou situací mimořádná událost,2)  při níž je vyhlášen stav

   nebezpečí nebo nouzový stav nebo  stav ohrožení státu (dále jen

   "krizové stavy"),

c) pracovní  povinností  povinnost  fyzických  osob  vykonávat  po

   nezbytně nutnou dobu určené práce,  které jsou nutné pro řešení

   krizové situace a  které jsou tyto osoby povinny  konat v místě

   určeném  orgánem krizového  řízení, a  podle potřeb  pro řešení

   krizové   situace   i   nad   rámec   pracovní  doby  stanovené

   v pracovněprávních předpisech,

d) pracovní   výpomocí   povinnost    fyzických   osob   vykonávat

   jednorázové  a  mimořádné  úkoly  nezbytné  pro  řešení krizové

   situace,  které  jsou  povinny  konat  v  místě určeném orgánem

   krizového  řízení, a  podle potřeb  pro řešení  krizové situace

   i nad   rámec  pracovní   doby  stanovené   v  pracovněprávních

   předpisech,

e) věcnými prostředky movité a nemovité věci ve vlastnictví státu,

   územních  samosprávných celků  a právnických  a fyzických  osob

   nebo  jimi  poskytované  služby,  které  lze  využít při řešení

   krizových situací.

------------------------------------------------------------------

2) Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému

   a o změně některých zákonů.

3) Například  zákon  č.  455/1991  Sb.,  o živnostenském podnikání

   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon

   č. 513/1991   Sb.,  obchodní   zákoník,  ve   znění  pozdějších

   předpisů.

 

                               § 3

 

                         Stav nebezpečí

 

     (1)  Stav   nebezpečí  se  jako   bezodkladné  opatření  může

vyhlásit,  jsou-li  v  případě  živelní  pohromy,  ekologické nebo

průmyslové havárie, nehody nebo  jiného nebezpečí ohroženy životy,

zdraví,  majetek,  životní  prostředí,  pokud nedosahuje intenzita

ohrožení značného rozsahu,4) a není možné odvrátit ohrožení běžnou

činností  správních  úřadů   a  složek  integrovaného  záchranného

systému.

 

     (2)  Stav nebezpečí  lze vyhlásit  jen s  uvedením důvodů, na

nezbytně nutnou  dobu a pro celé  území kraje nebo pro  jeho část.

Rozhodnutí  o  vyhlášení  stavu  nebezpečí  musí obsahovat krizová

opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž

vyhlášena.

 

     (3) Stav nebezpečí  pro území kraje nebo  jeho část vyhlašuje

hejtman  kraje, v  Praze primátor  hlavního města  Prahy (dále jen

"hejtman").  Hejtman,   který  stav  nebezpečí   vyhlásil,  o  tom

neprodleně informuje vládu, Ministerstvo  vnitra a sousední kraje,

pokud mohou být krizovou situací dotčeny.

 

     (4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na  dobu nejvýše 30 dnů. Tuto

dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.

 

     (5) Není-li  možné účelně odvrátit  vzniklé ohrožení v  rámci

stavu  nebezpečí,  hejtman  neprodleně  požádá  vládu  o vyhlášení

nouzového stavu.

 

     (6)  Rozhodnutí o  stavu nebezpečí  se vyhlašuje  stejně jako

nařízení kraje.5) Rozhodnutí nabývá  účinnosti okamžikem, který se

v něm stanoví.  Rozhodnutí se vyvěšuje  na úřední desce  krajského

úřadu a na  úředních deskách obecních úřadů na  území, kde je stav

nebezpečí vyhlášen.  Krajský úřad zveřejní  rozhodnutí též dalšími

způsoby  v  místě  obvyklými,  zejména  prostřednictvím hromadných

informačních prostředků a místního rozhlasu.

 

     (7) Stav  nebezpečí nelze vyhlásit z  důvodu stávky vedené na

ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

 

     (8)  Stav  nebezpečí  končí  uplynutím  doby,  na  kterou byl

vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před

uplynutím této doby. Vláda stav  nebezpečí zruší též, pokud nejsou

splněny podmínky pro jeho vyhlášení.

 

     (9) Rozhodnutí  vlády o zrušení stavu  nebezpečí se vyvěsí na

úřední desce krajského úřadu a  na úředních deskách obecních úřadů

na   území,  kde   byl  stav   nebezpečí  vyhlášen,   zveřejní  se

v hromadných  informačních  prostředcích  a  vyhlásí  se ve Sbírce

zákonů. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

------------------------------------------------------------------

4) Čl.  5 ústavního  zákona č.  110/1998 Sb.,  o bezpečnosti České

   republiky.

5) § 8 a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

 

                            HLAVA II

                     ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

 

                              DÍL 1

                              Vláda

 

                               § 4

 

     (1)  Vláda při  zajišťování připravenosti  České republiky na

krizové situace

a) ukládá   úkoly   ostatním   orgánům   krizového   řízení,  řídí

   a kontroluje jejich činnost,

b) určuje  ministerstvo  nebo  jiný   ústřední  správní  úřad  pro

   koordinaci  přípravy   na  řešení  konkrétní   krizové  situace

   v případě,  kdy  příslušnost  ke  koordinující funkci nevyplývá

   z působností stanovených ve zvláštním právním předpisu,7)

c) zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení

   krizových situací.

 

     (2) Vláda při přípravě na krizové situace a při jejich řešení

projednává  s  Českou  národní  bankou  opatření,  která se týkají

působnosti této banky.

------------------------------------------------------------------

7) Například zákon č. 2/1969 Sb.,  o zřízení ministerstev a jiných

   ústředních  orgánů  státní  správy  České  republiky,  ve znění

   pozdějších předpisů.

 

                               § 5

 

     Za nouzového stavu nebo za  stavu ohrožení státu podle tohoto

zákona  lze na  nezbytně nutnou  dobu a  v nezbytně nutném rozsahu

omezit8)

a) právo  na nedotknutelnost  osoby a  nedotknutelnost obydlí  při

   evakuaci osoby z místa, na  kterém je bezprostředně ohrožena na

   životě nebo zdraví,

b) vlastnické  a  užívací  právo   právnických  a  fyzických  osob

   k majetku  (§  29  a  31),  pokud  jde  o  nucené omezení práva

   vlastníka  nebo  uživatele  z  důvodu  ochrany  života, zdraví,

   majetku nebo životního prostředí,  které jsou ohroženy krizovou

   situací,  přičemž  je  za  toto  omezení  poskytnuta  přiměřená

   náhrada,

c) svobodu pohybu a pobytu  ve vymezeném prostoru území ohroženého

   nebo postiženého krizovou situací,

d) právo  pokojně  se  shromažďovat  ve  vymezeném  prostoru území

   ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

e) právo  provozovat podnikatelskou  činnost, která  by ohrožovala

   prováděná   krizová   opatření   nebo   narušovala,   popřípadě

   znemožňovala jejich provádění,

f) právo  na  stávku,  pokud  by  tato  stávka  vedla  k narušení,

   případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

------------------------------------------------------------------

8) Čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

 

                               § 6

 

     (1)  Vláda  v  době  trvání  nouzového  stavu je oprávněna za

podmínek uvedených v § 5

a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,

b) zakázat vstup,  pobyt a pohyb  osob na vymezených  místech nebo

   území,

c) rozhodnout  o ukládání  pracovní povinnosti,  pracovní výpomoci

   nebo  povinnosti poskytnout  věcné prostředky  k řešení krizové

   situace,

d) rozhodnout o  bezodkladném provádění staveb,  stavebních prací,

   terénních  úprav nebo  odstraňování staveb  za účelem  zmírnění

   nebo  odvrácení  veřejného  ohrožení  vyplývajícího  z  krizové

   situace.

 

     (2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna

a) nařídit povinné hlášení přechodné  změny pobytu osob, kterou se

   rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena

   v místě,  ze kterého  byla organizovaně  evakuována nebo  které

   o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví,

   pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,

b) přijmout opatření  k ochraně státních hranic,  k pobytu cizinců

   nebo osob bez státní  příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin,

   nebezpečných chemických  látek a přípravků,  jaderných zařízení

   a zdrojů ionizujícího záření,

c) nařídit přemístění  osob ve vazbě nebo  ve výkonu trestu odnětí

   svobody do  jiné věznice nebo vyloučit  volný pohyb těchto osob

   mimo věznici,

d) nařídit  použití  občanů  povinných  civilní  službou  a vojáků

   v činné službě k provádění krizových opatření,

e) nařídit  vykonávání  péče  o  děti  a  mládež,  pokud tuto péči

   nemohou v  krizové situaci vykonávat  rodiče nebo jiný  zákonný

   zástupce,

f) zajistit   přednostní  zásobování   dětských  a  zdravotnických

   zařízení a ozbrojených  bezpečnostních a hasičských záchranných

   sborů,

g) zabezpečit  náhradní  způsob  rozhodování  o dávkách sociálního

   zabezpečení  (péče),  kterými   se  rozumí  dávky  nemocenského

   pojištění,  důchodového   pojištění,  důchodového  zabezpečení,

   státní  sociální podpory  a dávky  sociální péče,9)  a o jejich

   výplatě.

 

     (3) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) lze uložit pouze

tehdy, pokud nelze tyto činnosti  a věci zajistit smluvně, subjekt

plnění  klade zjevně  finančně  a  časově nevýhodné  podmínky nebo

plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

------------------------------------------------------------------

9) Například  zákon  č.  54/1956   Sb.,  o  nemocenském  pojištění

   zaměstnanců,    ve    znění    pozdějších    předpisů,    zákon

   č. 100/1988 Sb., o  sociálním zabezpečení, ve  znění pozdějších

   přepisů,  zákon  č.  114/1988  Sb.,  o  působnosti orgánů České

   republiky   v  sociálním   zabezpečení,  ve   znění  pozdějších

   předpisů,  zákon č.  155/1995 Sb.,  o důchodovém  pojištění, ve

   znění  pozdějších předpisů,  zákon  č.  117/1995 Sb.,  o státní

   sociální   podpoře,   ve   znění   pozdějších  předpisů,  zákon

   č. 482/1991 Sb.,  o sociální  potřebnosti, ve  znění pozdějších

   předpisů.

 

                               § 7

 

     Vláda v době trvání stavu  ohrožení státu podle tohoto zákona

je vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 a 2 oprávněna nařídit

a) omezení vstupu  na území České  republiky osobám, které  nejsou

   občany České republiky,

b) povinné hlášení  místa trvalého pobytu, popřípadě  i místa, kde

   se osoba dočasně zdržuje,

c) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva,

d) zvýšenou  kontrolní činnost  na úseku  zabezpečení skladovaných

   střelných   zbraní,  střeliva,   munice,  výbušnin,   jaderných

   materiálů a zdrojů ionizujícího záření, nebezpečných chemických

   a jiných nebezpečných látek.

 

                               § 8

 

     Rozhodnutí   o   krizových   opatřeních   uvedených   v   § 6

odst. 1 a 2  a  v  §  7  se  zveřejňují  v hromadných informačních

prostředcích a vyhlašují se  stejně jako zákon. Účinnosti nabývají

okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

 

                              DÍL 2

                Ministerstva a jiné správní úřady

 

                               § 9

 

     (1) Ministerstva  a  jiné  správní  úřady  (dále jen "správní

úřad")  k  zajištění  připravenosti  na  řešení  krizových situací

v oboru své působnosti

a) zřizují pracoviště krizového řízení,

b) zpracovávají  plán,  který  obsahuje  souhrn krizových opatření

   a postupů  k  řešení  krizových  situací,  (dále  jen  "krizový

   plán"); krizový  plán schvaluje ministr  nebo vedoucí správního

   úřadu,

c) zřizují  krizový štáb  jako pracovní  orgán k  řešení krizových

   situací,  jehož  složení  a  úkoly  určí  ministr  nebo vedoucí

   správního úřadu,

d) zajišťují na základě vyžádání  jiného správního úřadu provedení

   odborných prací vyplývajících z jejich působnosti,

e) poskytují na  požádání podklady ministerstvům,  krajským úřadům

   a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,

f) vyžadují prostřednictvím Ministerstva  vnitra potřebné podklady

   od  krajských   úřadů  a  obecních  úřadů   obcí  s  rozšířenou

   působností,

g) stanovují   podřízeným   územním   správním   úřadům  povinnost

   poskytovat na vyžádání podklady  pro zpracování krizových plánů

   krajů.

 

     (2) Správní úřady

a) vedou přehled možných zdrojů  rizik, provádějí analýzy ohrožení

   a v  rámci  prevence   podle  zvláštních  právních  předpisů10)

   odstraňují nedostatky,  které by mohly  vést ke vzniku  krizové

   situace,

b) rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění

   jejich  následků,  pokud  zvláštní  právní předpis11) nestanoví

   jinak,

c) organizují  okamžité opravy  nezbytných veřejných  zařízení pro

   přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy,

d) vytvářejí podmínky  pro nouzovou komunikaci  ve vztahu k  jiným

   správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám.

 

     (3) Pro přípravu na krizové situace a jejich řešení prováděcí

právní předpis stanoví

a) podmínky  a  způsob  vykonávání  péče  o  děti  v  předškolních

   zařízeních,  žáky plnící  ve školách  povinnou školní  docházku

   a děti  a  mládež  ve  školských  zařízeních  pro výkon ústavní

   výchovy,  ochranné výchovy  a preventivně  výchovné péče, pokud

   tuto péči nemohou v krizové  situaci vykonávat rodiče nebo jiný

   zákonný zástupce,

b) báňsko  technické  podmínky  pro  zřizování,  využití a ochranu

   důlních    děl,    uplatňování    preventivních,    technických

   a bezpečnostních opatření a provádění kontrol.

------------------------------------------------------------------

10) Například zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární ochraně, ve znění

    pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

    jaderné   energie  a   ionizujícího  záření   (atomový  zákon)

    a o  změně a  doplnění některých  zákonů, ve  znění pozdějších

    předpisů.

11) Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

                             § 10

 

                       Ministerstvo vnitra

 

     (1)  Ministerstvo  vnitra  koordinuje12)  přípravu na krizové

stavy a jejich řešení.

 

     (2) Ministerstvo vnitra při činnostech uvedených v odstavci 1

a) sjednocuje  postupy  ministerstev,  krajských  úřadů,  obecních

   úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob,

b) organizuje  instruktáže,  školení  a  další  přípravu k získání

   zvláštní  odborné způsobilosti13)  pracovníků orgánů  krizového

   řízení; k tomu účelu zřizuje vzdělávací zařízení,

c) provádí   kontrolu  krizových   plánů  zpracovaných   ostatními

   ministerstvy  a   ve  spolupráci  s   příslušným  ministerstvem

   kontrolu krizových plánů krajů,

d) vede ústřední evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob.

 

     (3) Ministerstvo  vnitra   odpovídá  za  přípravu   a  řešení

krizových situací  souvisejících s vnitřní  bezpečností a veřejným

pořádkem  a  přitom  určuje  a  kontroluje  postupy  Policie České

republiky.13a)

 

     (4) Ministerstvo  vnitra  řeší  rozpory  v  oblasti krizového

řízení.

------------------------------------------------------------------

 12) § 12  odst.  1  písm.  m)  zákona  č.  2/1969  Sb.,  ve znění

     pozdějších předpisů.

 13) Například zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 147/2000 Sb.

13a) Zákon č.  283/1991 Sb., o  Policii České republiky,  ve znění

     pozdějších předpisů.

 

                              § 11

 

                   Ministerstvo zdravotnictví

 

     (1) Ministerstvo zdravotnictví je  oprávněno na území, kde je

vyhlášen krizový  stav, vyhlásit opatření  proti šíření přenosných

nemocí.14)

 

     (2)  Ministerstvo  zdravotnictví  je  v  době krizového stavu

oprávněno

a) stanovit  opatření  k  ochraně  veřejného  zdraví a koordinovat

   činnost orgánů ochrany veřejného zdraví,

b) zajistit   nákup  a   distribuci  potřebných  imunobiologických

   přípravků,  a to  i neregistrovaných  podle zvláštního právního

   předpisu;15)  v   tomto  případě  neplatí   povinnost  oznámení

   a zveřejnění výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu,

c) zajistit mezinárodní spolupráci k ochraně veřejného zdraví,

d) koordinovat  činnost zdravotnických  zařízení podle  zvláštního

   právního  předpisu  v  souladu   s  koncepcí  krizového  řízení

   zdravotnictví.

------------------------------------------------------------------

14) Zákon  č.  20/1966  Sb.,  o  péči  o  zdraví  lidu,  ve  znění

    pozdějších předpisů.

15) Zákon  č.  79/1997  Sb.,  o  léčivech  a  o změnách a doplnění

    některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 12

 

                  Ministerstvo dopravy a spojů

 

     (1) Ministerstvo  dopravy a spojů  je v době  krizového stavu

oprávněno uložit

a) provozovateli dráhy, drážní dopravy, silniční dopravy, letadel,

   letišť, vnitrozemské vodní dopravy  a veřejných přístavů, jakož

   i vlastníku  a  provozovateli   ostatních  objektů  a  zařízení

   sloužících dopravě povinnost zabezpečování dopravních potřeb,

b) provozovateli    veřejných   telekomunikačních    sítí,   jakož

   i vlastníku  a provozovateli  ostatních telekomunikačních  sítí

   a zařízení,  s  výjimkou  sítí   a  zařízení  ozbrojených  sil,

   ozbrojených sborů  a složek integrovaného  záchranného systému,

   povinnost zabezpečování spojových služeb.

 

     (2) V  případě nebezpečí z  prodlení může být  tato povinnost

uložena  rozhodnutím  jiného   správního  úřadu  podle  zvláštního

právního předpisu.  V rozhodnutí se  stanoví povinný provozovatel,

předmět  a  rozsah  veřejného  závazku,  způsob  jeho plnění, doba

platnosti rozhodnutí a poučení o následcích jeho neplnění.

 

                              DÍL 3

                       Česká národní banka

 

                              § 13

 

     (1)  Česká  národní  banka  při  přípravě  na krizové situace

a jejich řešení  zřizuje krizový štáb, plní  úkoly stanovené v § 9

odst. 2  písm. a) a  d) a koordinuje  s vládou opatření,  která se

dotýkají působnosti České národní banky.

 

     (2)  Česká národní  banka zpracovává  krizový plán  v oblasti

měnové politiky  a bankovnictví a spolupracuje  s ministerstvy při

zpracovávání jejich krizových plánů.

 

     (3)   Krizový  plán   České  národní   banky  schvaluje  její

guvernér.

 

                              DÍL 4

        Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností

 

                              § 14

 

     (1) Orgány  kraje  zajišťují  připravenost  kraje  na  řešení

krizových situací.

 

     (2) Hejtman

a) řídí  a  kontroluje  přípravná   opatření,  činnosti  k  řešení

   krizových  situací  a  činnosti  ke  zmírnění  jejich  následků

   prováděné  územními  správními  úřady  s  krajskou  působností,

   obcemi, právnickými a fyzickými osobami,

b) zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj

   pracovní orgán.

 

     (3) Za stavu nebezpečí hejtman

a) koordinuje  záchranné  a  likvidační  práce  (§  28  odst.  4),

   poskytování zdravotnické  pomoci, provádění opatření  k ochraně

   veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,

b) organizuje  a koordinuje  evakuaci, nouzové  ubytování, nouzové

   zásobování  pitnou  vodou,  potravinami  a  dalšími  nezbytnými

   prostředky k přežití obyvatelstva,

c) zajišťuje ochranu  majetku a podílí  se na zajištění  veřejného

   pořádku na území, kde byla provedena evakuace,

d) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,

e) chrání práva  a oprávněné zájmy  bezprostředně ohrožených osob,

   které  jsou povinny  strpět záchranné  práce prováděné  v zájmu

   ochrany životů a zdraví osob.

 

     (4) Hejtman je povinen  vykonávat činnosti uvedené v odstavci

3 tak, aby  byly přiměřené a odpovídající  svým obsahem a rozsahem

účelu a podmínkám konkrétní krizové situace.

 

     (5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn

a) rozhodnout  o   ukládání  pracovní  výpomoci   nebo  povinnosti

   poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

b) nařídit   bezodkladné  provádění   staveb,  stavebních   prací,

   terénních  úprav nebo  odstraňování staveb  za účelem  zmírnění

   nebo odvrácení ohrožení.

 

     (6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněn

a) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,

b) nařídit  použití občanů  povinných civilní  službou k realizaci

   krizových opatření,

c) nařídit  vykonávání  péče  o  děti  a  mládež,  pokud tuto péči

   nemohou v  krizové situaci vykonávat  rodiče nebo jiný  zákonný

   zástupce,

d) zajistit   přednostní  zásobování   dětských  a  zdravotnických

   zařízení a ozbrojených  bezpečnostních a hasičských záchranných

   sborů,

e) zabezpečit  náhradní  způsob  rozhodování  o dávkách sociálního

   zabezpečení (péče) a jejich výplatě.

 

     (7) Povinnosti  uvedené v odstavci 3  lze uložit pouze tehdy,

pokud nelze tyto činnosti a  věci zajistit smluvně, subjekt plnění

klade  zjevně finančně  a  časově  nevýhodné podmínky  nebo plnění

odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

 

     (8) Opatření uvedená v odstavcích 5  a 6 se využijí jen v tom

rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

 

     (9) Hejtman je v době  nouzového stavu a stavu ohrožení státu

podle  tohoto   zákona  povinen  zajistit   provedení  stanovených

krizových opatření v podmínkách kraje.

 

                              § 15

 

     (1) Hasičský  záchranný sbor kraje,  zřízený podle zvláštního

zákona,16) plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které

nesouvisejí s  vnitřní bezpečností a veřejným  pořádkem a s jejich

řešením.

 

     (2) Hasičský záchranný  sbor kraje za účelem uvedeným  v § 14

odst. 1

a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,

b) zabezpečuje zpracování  krizového plánu kraje,  který schvaluje

   hejtman,

c) plní  při  řešení  krizových  situací  úkoly  stanovené vládou,

   ministerstvy a jinými správními úřady.

 

     (3) Hasičský  záchranný  sbor  kraje  je  oprávněn  za účelem

přípravy  na krizové  situace vyžadovat,  shromažďovat a  evidovat

údaje o

a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,

b) předmětu  a rozsahu  činnosti právnických  osob a podnikajících

   fyzických osob v oblasti  výroby a služeb, výrobních programech

   a výrobních  kapacitách,  rozsahu   zásob  surovin,  polotovarů

   a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,

c) počtech  zaměstnanců  ve  výrobních  provozech  a  počtech osob

   bydlících v místech předpokládané evakuace,

d) množství,  složení  a  umístění  vyráběných,  používaných  nebo

   skladovaných nebezpečných látek,

e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,

f) počtech  a   typech  dopravních,  mechanizačních   a  výrobních

   prostředků  ve  vlastnictví  právnických  nebo  fyzických  osob

   a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,

g) uspořádání  vnitřních  prostorů  výrobních  objektů,  popřípadě

   jiných  objektů   důležitých  pro  řešení   krizových  situací,

   vodovodech,   kanalizacích,   produktovodech   a  energetických

   sítích,

h) stavbách   určených  k   ochraně  obyvatelstva   při  krizových

   situacích,  k  zabezpečení  záchranných  prací,  ke  skladování

   materiálu  civilní   ochrany  a  k  ochraně   a  ukrytí  obsluh

   důležitých provozů,

i) výměrách  pěstovaných  zemědělských  plodin  a  druhu  a  počtu

   zemědělských   zvířat  chovaných   právnickými  nebo  fyzickými

   osobami,

pokud tyto údaje jsou nezbytné  pro zpracování krizových plánů pro

přípravu a řešení krizových situací.

 

     (4) Hasičský záchranný sbor kraje

a) ukládá obcím,  které určí, povinnost  rozpracovat vybrané úkoly

   krizového plánu kraje,

b) poskytuje obcím  určeným podle písmena a)  na vyžádání podklady

   nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,

c) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného

   ohrožení,  s připravenými  krizovými opatřeními  a se  způsobem

   jejich provedení,

d) koordinuje  pro účely  krizového  řízení  sběr dat  od územních

   správních úřadů,

e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.

 

     (5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje

a) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,

b) zabezpečuje varování a vyrozumění,

c) organizuje   zjišťování  a   označování  nebezpečných  oblastí,

   provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

------------------------------------------------------------------

16) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České

    republiky a o změně některých zákonů.

 

                              § 16

 

     (1) Policie   České   republiky13a)   zajišťuje  připravenost

k řešení  krizových   situací  spojených  s   vnitřní  bezpečností

a veřejným pořádkem na území kraje.

 

     (2) Policie České  republiky za účelem uvedeným  v odstavci 1

je  oprávněna  vyžadovat  od  hasičského  záchranného  sboru kraje

údaje, které tento shromažďuje podle § 15 odst. 3.

------------------------------------------------------------------

13a) Zákon č.  283/1991 Sb., o  Policii České republiky,  ve znění

     pozdějších předpisů.

 

                              § 17

 

                             zrušen

 

 

                              DÍL 5

                             zrušen

 

                              § 18

 

                             zrušen

 

                              § 19

 

                             zrušen

 

                              § 20

 

                             zrušen

 

                              DÍL 6

                           Orgány obce

 

                              § 21

 

     (1)  Orgány  obce  zajišťují   připravenost  obce  na  řešení

krizových situací.

 

     (2) Obecní úřad za účelem uvedeným v odstavci 1

a) organizuje přípravu obce na krizové situace,

b) rozpracovává  úkoly krizového  plánu  kraje,  pokud jde  o obec

   určenou podle §  15 odst. 4 písm. a);  v tomto případě starosta

   zřizuje  bezpečnostní radu  obce (§  24) a  jako svůj  pracovní

   orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,

c) poskytuje   hasičskému   záchrannému   sboru   kraje   podklady

   a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,

d) shromažďuje  údaje  o  počtu  a  totožnosti  osob, které v době

   krizového  stavu  přechodně  změnily  pobyt  a  nachází  se  na

   správním území obce, a předává  tyto údaje krajskému úřadu a do

   ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob,

e) podílí se na zajištění veřejného pořádku,

f) plní  další úkoly  stanovené  krajským  úřadem při  přípravě na

   krizové situace a jejich řešení.

 

     (3)   Obecní  úřad   seznamuje  právnické   a  fyzické  osoby

s charakterem   možného   ohrožení,   s   připravenými   krizovými

opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

     (4) Starosta  obce  odpovídá  za  připravenost  obce k řešení

krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních

prostředků  a  pomůcek  krizového  řízení  určených  Ministerstvem

vnitra.

 

                              § 22

 

     (1) Při  vyhlášení nouzového stavu nebo  stavu nebezpečí jsou

orgány   obce  povinny   zajistit  provedení   krizových  opatření

v podmínkách  obce.  Je-li  k  tomuto  účelu  nutné vydat nařízení

obce,17) nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na

úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími

způsoby  v  místě  obvyklými,  zejména  prostřednictvím hromadných

informačních  prostředků  a  místního  rozhlasu.  Stejný postup se

použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

 

     (2)  Náklady  vynaložené   na  provedení  krizových  opatření

stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

------------------------------------------------------------------

17) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

                              § 23

 

     (1) V době krizového stavu starosta

a) zabezpečuje varování  osob nacházejících se na  území obce před

   hrozícím nebezpečím,

b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel

   obce,

d) je  oprávněn požádat  právnické  a  fyzické osoby  o poskytnutí

   dobrovolné pomoci,

e) plní úkoly a opatření uvedené  v krizovém plánu kraje,

f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

 

     (2) K  řešení krizových situací může  starosta zřídit krizový

štáb obce jako svůj pracovní orgán.

 

     (3) Pokud  starosta  neplní  v  době  krizového  stavu  úkoly

stanovené  tímto zákonem,  může  hejtman  převést jejich  výkon na

předem  stanovenou  dobu  na  zmocněnce,  kterého  za  tím  účelem

jmenuje.  O  této  skutečnosti  hejtman  neprodleně informuje obec

a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

 

                              DÍL 7

                       Společná ustanovení

 

                              § 24

 

                        Bezpečnostní rady

 

     (1) Bezpečnostní  rada kraje a bezpečnostní  rada obce určené

podle § 15 odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu

na krizové situace.

 

     (2) Předsedou  bezpečnostní  rady  kraje  je  hejtman,  který

jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady

obce  určené podle  § 15  odst. 4  písm. a)  je starosta příslušné

obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

 

                              § 25

 

             Finanční zabezpečení krizových opatření

 

     Finanční zabezpečení  krizových opatření na  běžný rozpočtový

rok  se provádí  podle zvláštního  právního předpisu.18)  Za tímto

účelem

a) správní  úřady  vyčleňují  v  návrhu  rozpočtu  své kapitoly na

   příslušný rok objem finančních  prostředků potřebný k zajištění

   přípravy na krizové situace,

b) Ministerstvo  financí  po  projednání  s  Ministerstvem  vnitra

   navrhuje  v  rozpočtové   kapitole  Všeobecná  pokladní  správa

   účelovou  rezervu  finančních  prostředků  na  řešení krizových

   situací,  jejich  předcházení  a  odstraňování jejich následků;

   způsob  jejího  použití  upravuje  vláda  ve  svém  usnesení ke

   státnímu rozpočtu na příslušný rok,

c) Ministerstvo  financí  rozepíše   objem  finančních  prostředků

   potřebných k  zajištění přípravy na krizové  situace jako dílčí

   specifický ukazatel rozpočtových kapitol správních úřadů.

------------------------------------------------------------------

18) Zákon  č. 218/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech  a o změně

    některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

 

                              § 26

 

        Zabezpečení informačních systémů krizového řízení

 

     (1) Orgány krizového řízení  při plánování krizových opatření

a při  řešení  krizových   situací  využívají  informační  systémy

krizového řízení.

 

     (2)  Zaváděné a  užívané informační  systémy krizového řízení

musí  splňovat  standardy   informačních  systémů  veřejné  správy

a pravidla

a) přenosu  informací  nadřízeným,  podřízeným  a  spolupracujícím

   orgánům krizového řízení,

b) technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných

   podmínkách,

c) bezpečnosti  uchovávaných  informací  stanovené  pro  informace

   s nejvyšším stupněm utajení obsažené ve zpracované dokumentaci.

 

     (3) Orgány krizového řízení  při plánování krizových opatření

odpovídají    za   dodržení    zásady   rovnocennosti    písemných

a elektronických údajů obsažených v krizovém plánu.

 

                              § 27

 

                      Zvláštní skutečnosti

 

     (1) Orgány krizového řízení  označují krizové plány a ostatní

listiny,  nosná   média  a  jiné   materiály  obsahující  zvláštní

skutečnosti  slovy  "Zvláštní  skutečnosti"  nebo  zkratkou  "ZS".

Uvedené  označení není  stupněm utajení  podle zvláštního právního

předpisu,19) který není ustanoveními tohoto paragrafu dotčen.

 

     (2)  Právnické  osoby  a  podnikající  fyzické osoby označují

podle  odstavce 1  po  projednání  s příslušným  orgánem krizového

řízení listiny,  nosná média a jiné  materiály obsahující zvláštní

skutečnosti  poskytované  orgánům   krizového  řízení  podle  § 14

odst. 3.

 

     (3) Listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní

skutečnosti se evidují v samostatném jednacím protokolu a ukládají

se odděleně od ostatních písemností.

 

     (4)   Pracovníci  oprávnění   se  seznamovat   se  zvláštními

skutečnostmi  musí   být  zapsáni  ve   zvláštním  seznamu,  který

schvaluje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení.

 

     (5)   Pracovníci  oprávnění   se  seznamovat   se  zvláštními

skutečnostmi a osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily při

plnění   úkolů   krizového   řízení,   jsou   povinni   zachovávat

mlčenlivost; zachováváním mlčenlivosti se  pro účely tohoto zákona

rozumí povinnost nesdělovat zvláštní  skutečnost osobě, která není

oprávněna  se  s  takovou   skutečností  seznamovat.  O  zproštění

povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí

zaměstnanec orgánu krizového řízení.

 

     (6) Pracoviště,  kde se ukládají listiny,  nosná média a jiné

materiály  obsahující  zvláštní  skutečnosti,  používá pouze jeden

vstup, který  musí být zajištěn  proti volnému vstupu  osob, které

nejsou oprávněny se seznamovat se zvláštními skutečnostmi.

 

     (7)  Jestliže   právnická  nebo  fyzická   osoba  žádá  orgán

krizového   řízení   o   informaci   podle   zvláštního   právního

předpisu,20)  přičemž   požadovaná  informace  je   označena  jako

zvláštní  skutečnost a  žadatel  k  této informaci  nemá oprávněný

přístup, povinný subjekt žadateli tuto informaci neposkytne.

 

     (8) Prováděcí právní předpis upraví

a) podrobnosti o označování, stanovení režimu evidence, manipulace

   a ukládání písemností a  jiných materiálů obsahujících zvláštní

   skutečnosti,

b) postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi.

------------------------------------------------------------------

19) Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných skutečností

    a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č.  106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve

    znění pozdějších předpisů.

 

                              § 28

 

     (1) Vláda,  správní  úřady,   orgány  krajů,  ostatní  orgány

s územní působností a orgány  obcí stanoví, organizují a provádějí

opatření uvedená  v tomto zákoně v  mezích své působnosti vymezené

zvláštními právními předpisy.21)

 

     (2) Kancelář  Poslanecké sněmovny, Kancelář  Senátu, Kancelář

prezidenta   republiky,  Úřad   vlády,  Nejvyšší   kontrolní  úřad

a Bezpečnostní informační  služba zpracovávají svůj  krizový plán,

který schvaluje v případě Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře

Senátu a Kanceláře prezidenta  republiky jejich vedoucí, v případě

Úřadu vlády vedoucí Úřadu  vlády, v případě Nejvyššího kontrolního

úřadu   prezident  Nejvyššího   kontrolního  úřadu   a  v  případě

Bezpečnostní  informační  služby  ředitel  Bezpečnostní informační

služby.

 

     (3) Při  řešení   krizových  situací  se   přiměřeně  použijí

ustanovení  o  provádění  záchranných  a  likvidačních prací podle

zvláštního zákona.2)

 

     (4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) obsah činnosti a složení bezpečnostní  rady kraje a obce určené

   podle  § 15  odst. 4  písm. a)  a krizového  štábu kraje a obce

   určené podle § 15 odst. 4 písm. a),

b) náležitosti   krizového  plánu,   plánu  krizové  připravenosti

   a způsob jejich zpracování.

------------------------------------------------------------------

 2) Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném systému

    a o změně některých zákonů.

21) Například zákon  č. 2/1969 Sb., ve  znění pozdějších předpisů,

    zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.

 

                            HLAVA III

         PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

 

                              § 29

 

           Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

 

     (1)  Na  výzvu  příslušného   orgánu  krizového  řízení  jsou

právnické osoby  a podnikající fyzické osoby  povinny při přípravě

na  krizové  situace  podílet  se  na  zpracování krizových plánů.

V případě,  že  jde  o  právnické  osoby  nebo podnikající fyzické

osoby, které  zajišťují plnění opatření  vyplývajících z krizového

plánu,  jsou tyto  osoby  dále  povinny zpracovávat  plány krizové

připravenosti;  plánem krizové  připravenosti se  pro účely tohoto

zákona  rozumí  plán,  ve  kterém  je  upravena příprava příslušné

právnické osoby nebo podnikající  fyzické osoby k řešení krizových

situací.

 

     (2) V  případě, že  správní  úřad  zahrne do  krizového plánu

konkrétní  právnickou osobu  nebo podnikající  fyzickou osobu,  je

tato  povinna  bezplatně   poskytnout  a  aktualizovat  požadované

podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Správní

úřady, územní správní úřady nebo  obce mohou uzavřít s právnickými

osobami  a s  podnikajícími fyzickými  osobami smlouvy  ke splnění

úkolů vyplývajících z krizových plánů.

 

     (3) Právnické osoby a  podnikající fyzické osoby jsou povinny

poskytnout věcné  prostředky potřebné k řešení  krizové situace na

výzvu oprávněného  orgánu krizového řízení,  pokud zvláštní právní

předpis nestanoví jinak.22)

 

     (4)  Dojde-li za  krizového stavu  k ohrožení  života, zdraví

nebo  hrozí-li  škody  velkého  rozsahu  na  majetku nebo životním

prostředí,  jsou  právnické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby

povinny  splnit úkoly,  které  jdou  nad rámec  opatření uvedených

v krizových  plánech,  pokud  jim  tyto  úkoly  uloží hejtman nebo

orgány obce.

 

     (5)  Povinnost poskytnout  věcný prostředek23)  při krizových

stavech  ukládá právnickým  osobám a  podnikajícím fyzickým osobám

hejtman.  Při  nebezpečí  z  prodlení  je  oprávněn tuto povinnost

uložit právnické osobě a  podnikající fyzické osobě také starosta,

který  o uložení  povinnosti následně  informuje hejtman.  Hejtman

nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek,

zabezpečí  jeho  vrácení  tomu,  jenž  věcný  prostředek  poskytl,

a současně  mu   vydá  potvrzení  o   využití  tohoto  prostředku.

Potvrzení   obsahuje   zejména   údaje   o   uživateli,  popřípadě

vlastníkovi  věcného  prostředku,   nezbytné  identifikační  údaje

věcného prostředku,  datum a hodinu  poskytnutí a vrácení  věcného

prostředku,  stav  opotřebení  a   poškození,  poučení  o  náhradě

a označení orgánu, který potvrzení vydal.

------------------------------------------------------------------

22) Zákon č. 241/2000 Sb.,  o hospodářských opatřeních pro krizové

    stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

23) § 128 občanského zákoníku.

 

                              § 30

 

                 Hromadné informační prostředky

 

     Každý,  kdo provozuje  hromadné informační  prostředky včetně

televizního  a  rozhlasového  vysílání,  je  povinen  bez  náhrady

nákladů  na  základě  žádosti  orgánů  krizového řízení neprodleně

a bez  úpravy  obsahu  a  smyslu  uveřejnit  informace o vyhlášení

krizových  stavů a  nařízených krizových  opatřeních při krizových

stavech.

 

                              § 31

 

                          Fyzické osoby

 

     (1)  Fyzická osoba  pobývající  na  území České  republiky má

právo na nezbytné informace  o připravovaných krizových opatřeních

k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

 

     (2) Na  výzvu příslušného orgánu krizového  řízení je fyzická

osoba  povinna  bezplatně  poskytnout  a  aktualizovat  požadované

podklady uvedené v § 14 odst. 3 a další související údaje.

 

     (3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

a) uposlechnout   výzvy   oprávněných   orgánů   krizového  řízení

   k zaevidování  na stanoveném  místě z  důvodu uložení  pracovní

   povinnosti nebo pracovní výpomoci,

b) hlásit přechodnou změnu svého pobytu  v obci, v jejímž správním

   území bude pobývat, pokud jí tato povinnost vyplyne z krizových

   opatření nařízených orgánem krizového řízení,

c) strpět  omezení  vyplývající  z  krizových opatření stanovených

   v době krizového stavu,

d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,

e) poskytnout požadované věcné prostředky.

 

     (4)  Plnění povinností  uvedených v  odstavci 3  může fyzická

osoba  odmítnout,  pokud  by  jejich  plněním  ohrozila život nebo

zdraví  vlastní nebo  jiných osob  anebo pokud  jsou povinnosti jí

ukládané v rozporu se zákonem.

 

     (5) Obsah,  rozsah a místo prací  v rámci pracovní povinnosti

v době nouzového stavu a stavu  ohrožení státu podle tohoto zákona

stanoví fyzické osobě hejtman  pracovním příkazem. Pracovní příkaz

obsahuje zejména  osobní údaje fyzické osoby,  den a místo nástupu

pracovní  povinnosti,  druh  práce,  předpokládanou  délku  plnění

povinnosti,  poučení  a  označení  orgánu,  který  pracovní příkaz

vydal.

 

     (6)  Pracovní výpomoc  v době  krizového stavu  fyzické osobě

ukládá hejtman nebo obec, které po ukončení této povinnosti vydají

fyzické osobě  potvrzení. Potvrzení obsahuje  zejména osobní údaje

fyzické osoby,  den zahájení a  ukončení pracovní výpomoci,  počet

odpracovaných  hodin,  druh  a  místo  práce,  poučení  o  náhradě

a označení orgánu, který potvrzení vydal.

 

     (7) V  případě, že fyzická osoba  není schopna ze zdravotních

důvodů  uloženou pracovní  povinnost nebo  pracovní výpomoc konat,

doloží   tuto   skutečnost   lékařským   posudkem,  který  vystaví

zdravotnické zařízení  určené orgánem, jenž  vydal pracovní příkaz

nebo  uložil  pracovní  výpomoc.  Toto  zdravotnické  zařízení  je

povinno přednostně  provést lékařskou prohlídku  příslušné fyzické

osoby  a  posoudit  zdravotní  způsobilost  osoby  k předpokládané

práci.  Úhrada nákladů  vynaložených na  provedení prohlídky  bude

vyúčtována k tíži orgánu, který  vydal pracovní příkaz nebo uložil

pracovní výpomoc.

 

     (8)  Při ukládání  povinnosti poskytnout  věcný prostředek se

postupuje obdobně podle § 29 odst. 5.

 

                              § 32

 

                             Výjimky

 

     (1)  Poskytnutí věcných  prostředků, pracovní  povinnost nebo

pracovní  výpomoc  nelze  uložit  fyzickým  osobám, které požívají

výsady  a imunity  podle mezinárodního  práva. Pracovní  povinnost

nebo  pracovní   výpomoc  ostatním  cizincům   lze  uložit,  pokud

mezinárodní   smlouva   schválená   Parlamentem   České  republiky

a vyhlášená ve  Sbírce zákonů nebo  ve Sbírce mezinárodních  smluv

nestanoví jinak.

 

     (2)   Od  pracovní   povinnosti  a   pracovní  výpomoci  jsou

osvobozeny osoby  ve věku do 18  let a od 62  let, osoby zdravotně

nezpůsobilé  k  výkonu  požadovaných  druhů  práce, plně invalidní

osoby, poslanci  a senátoři Parlamentu  České republiky a  členové

vlády a dále  osoby, které by tím vystavily  vážnému ohrožení sebe

nebo  osoby blízké.  Dále jsou  od pracovní  povinnosti a pracovní

výpomoci osvobozeny ženy a osamělí muži  pečující o dítě do 15 let

věku,  těhotné  ženy,  ženy  do  konce  třetího  měsíce po porodu,

jestliže  se  dítě  narodilo  mrtvé,  zemřelo  anebo  žena  o  něj

nepečuje.  Orgán  krizového  řízení  může  osvobodit  od  pracovní

povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila

důležitá  okolnost,  jejíž  opominutí  by  mohlo  vést  k ohrožení

života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje

orgán krizového řízení.

 

     (3) Ženám  lze uložit pouze  takovou pracovní povinnost  nebo

pracovní  výpomoc,  která  není  v  rozporu  se  zvláštním právním

předpisem.24)

 

     (4)  Osoby  osvobozené  od  pracovní  povinnosti  a  pracovní

výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

------------------------------------------------------------------

24) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve znění pozdějších

    předpisů.

    Vyhláška   č.   261/1997   Sb.,   kterou   se   stanoví  práce

    a pracoviště, které jsou zakázané  všem ženám, těhotným ženám,

    matkám  do  konce  devátého  měsíce  po  porodu  a mladistvým,

    a podmínky,  za  nichž  mohou  mladiství  výjimečně tyto práce

    konat  z  důvodu  přípravy  na  povolání,  ve  znění  vyhlášky

    č. 185/1998 Sb.

 

                            HLAVA IV

                   KONTROLA, POKUTY A NÁHRADA

 

                              § 33

 

                            Kontrola

 

     (1) Správní  úřad, orgány  krajů  a  ostatní orgány  s územní

působností a  orgány obcí, které  se podílejí na  krizovém řízení,

jsou  oprávněny  v  mezích  své  působnosti kontrolovat dodržování

tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání

kontrolní  činnosti   se  řídí  základními   pravidly  stanovenými

zvláštním právním předpisem.25)

 

     (2) Kontrolu  uvedenou v odstavci  1 vykonává u  obce krajský

úřad  a u  orgánů kraje   a ostatních  orgánů s  územní působností

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným správním úřadem.

------------------------------------------------------------------

25) Zákon č. 552/1991 Sb., o  státní kontrole, ve znění pozdějších

    předpisů.

 

                              § 34

 

                             Pokuty

 

     (1) Za  nesplnění povinnosti podle tohoto  zákona, s výjimkou

porušení  povinnosti  mlčenlivosti,  může  orgán,  který  porušení

povinnosti zjistil, uložit

a) fyzické  osobě  pokutu  do  výše  20  000  Kč;  poruší-li  však

   povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše

   50 000 Kč,

b) právnické osobě  nebo podnikající fyzické osobě  pokutu do výše

   3 000 000 Kč; poruší-li však povinnost  v době krizového stavu,

   může jí uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

 

     (2)  Nebyla-li   uložená  povinnost  splněna   ani  ve  lhůtě

stanovené při uložení pokuty, lze uložit pokutu opětovně.

 

     (3) Za  porušení povinnosti mlčenlivosti  podle tohoto zákona

může  orgán uvedený  v odstavci  1 uložit  fyzické osobě pokutu do

výše 100 000 Kč.

 

     (4) Řízení  o uložení pokuty lze  zahájit do 1 roku  ode dne,

kdy se o porušení povinnosti  dozvěděl orgán, který pokutu ukládá,

a musí být  pravomocně skončeno do  3 let od  porušení povinnosti.

Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž

byla pokuta uložena.

 

     (5) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

 

     (6) Výnos pokut je příjmem kraje nebo obce, které je uložily.

Pokud  byla  pokuta  uložena  ministerstvem  nebo  jiným  správním

úřadem, je výnos pokut příjmem státního rozpočtu.

 

                              § 35

 

    Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných

  prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci

 

     (1) Za omezení vlastnického  nebo užívacího práva, poskytnutí

věcného  prostředku,  vykonání  pracovní  povinnosti nebo pracovní

výpomoci  náleží  právnické  nebo  fyzické  osobě peněžní náhrada.

Peněžní náhradu je povinen  vyplatit orgán krizového řízení, který

o omezení práva  nebo uložení povinnosti  rozhodl. Peněžní náhradu

lze  poskytnout po  vzájemné dohodě  též za  poskytnutí dobrovolné

pomoci. Peněžní  náhrada se vyplácí  do 6 měsíců  od ukončení nebo

zrušení krizového stavu, v jehož  důsledku vznikl nárok na peněžní

náhradu podle tohoto odstavce.

 

     (2) V  případě, že dojde k  omezení výkonu vlastnického práva

k nemovitosti, poskytne  se jejímu vlastníku  náhrada odpovídající

míře  omezení  jeho  majetkových  práv  podle  zvláštního právního

předpisu.26)

 

     (3) Jde-li o vykonání  pracovní povinnosti, pracovní výpomoci

nebo dobrovolné  pomoci, u nichž nelze  určit výši náhrady dohodou

nebo  postupem  podle  zvláštních  právních  předpisů,  stanoví se

náhrada ve výši, která odpovídá  obvyklé mzdě za stejné či podobné

práce. Při  stanovení náhrady za poskytnutí  věcného prostředku se

vychází z výše nákladů vzniklých  povinnému a z obvykle požadované

náhrady  za  použití  stejného  nebo  obdobného věcného prostředku

v době jeho poskytnutí.

 

     (4)  Orgán krizového  řízení je  oprávněn požadovat  uhrazení

nákladů,  které  vynaložil  jako  náhradu  za  poskytnutí  věcných

prostředků, vykonání  pracovní povinnosti, pracovní  výpomoci nebo

dobrovolné  pomoci,  po  původci  havárie2)  nebo  jiné  události,

v jejímž důsledku  vznikla krizová situace  a musela být  nařízena

krizová  opatření.   Těmito  úhradami  se   kompenzují  vynaložené

výdaje.27)

------------------------------------------------------------------

 2) Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném systému

    a o změně některých zákonů.

26) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.

27) § 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb.

 

                              § 36

 

                          Náhrada škody

 

     (1) Stát  odpovídá za škodu způsobenou  právnickým a fyzickým

osobám v  příčinné souvislosti s krizovými  opatřeními a cvičeními

(§ 39 odst. 5) prováděnými  podle tohoto zákona. Této odpovědnosti

se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si

způsobil škodu sám.

 

     (2)   Náhrada  věcné   škody  vzniklé   při  činnosti  orgánů

provádějících  krizová  opatření   nebo  při  uloženém  poskytnutí

věcných prostředků  se poskytuje podle  právních předpisů platných

v době vzniku škody.26)

 

     (3)  Náhrada  škody  či  újmy  na  zdraví  vzniklé při výkonu

uložené  pracovní  povinnosti,  pracovní  výpomoci nebo dobrovolné

pomoci vykonané v rámci organizované činnosti se poskytuje obdobně

podle předpisů o odškodňování  pracovních úrazů,28) pokud nárok na

náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu.

 

     (4)  Peněžní  náhradu  poskytne  ten  orgán krizového řízení,

který  nařídil  krizové  opatření  nebo  cvičení,  při  němž anebo

v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

 

     (5)  Nárok  na  náhradu  škody  s  uvedením  důvodů uplatňuje

právnická  nebo   fyzická  osoba  písemně   u  příslušného  orgánu

krizového řízení  do 6 měsíců od  doby, kdy se o  škodě dozvěděla,

nejdéle  do  5  let  od  vzniku  škody,  jinak právo zaniká. Orgán

krizového  řízení  může  v  případech  hodných  zvláštního zřetele

přiznat náhradu škody i po  uplynutí termínu k podání žádosti nebo

i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

 

     (6)  Náhrada  škody  se  neposkytuje  právnickým  a  fyzickým

osobám, které zavinily vznik škodné události.

 

     (7)  Orgán krizového  řízení je  oprávněn požadovat  uhrazení

nákladů, které  vynaložil jako náhradu  škody, po původci  havárie

nebo  jiné události,  v  jejímž  důsledku vznikla  krizová situace

a musela být nařízena krizová opatření.

------------------------------------------------------------------

26) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.

28) § 109 až 203, § 260 zákoníku práce.

    Nařízení  vlády č.  108/1994  Sb.,  kterým se  provádí zákoník

    práce a některé další zákony.

 

                              § 37

 

            Poskytování státní podpory při haváriích

                    nebo živelních pohromách

 

     (1)  Fyzickým osobám  a obcím,  které se  při krizové situaci

z důvodu havárie nebo živelní pohromy přechodně ocitly v mimořádně

obtížných poměrech, lze poskytnout státní podporu.

 

     (2) Státní podpora může  být poskytována ze státního rozpočtu

ve formě jednorázových peněžitých dávek fyzickým osobám nebo jinou

mimořádnou  formou finanční  pomoci fyzickým  osobám a  obcím. Při

poskytování   státní   podpory   fyzickým   osobám   se   přihlíží

k majetkovým  poměrům  žadatele  o  státní  podporu  a  majetkovým

poměrům   příslušníků  jeho   rodiny.  Státní   podpora  může  být

poskytována  i  formou  hmotné  pomoci  podle  zvláštního právního

předpisu.22)

 

     (3) Při  poskytování jednorázových peněžitých  dávek fyzickým

osobám se postupuje podle zvláštních právních předpisů.29)

 

     (4) Rozsah, způsob a  podmínky poskytování jiných mimořádných

forem finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám a obcím

může  v  případě  havárií  nebo  živelních  pohrom velkého rozsahu

stanovit prováděcí právní předpis.

 

     (5)  Jednorázové  peněžité  dávky  fyzickým  osobám vyplácejí

místně příslušné  pověřené obecní úřady  podle zvláštních právních

předpisů30)  z  neinvestiční  účelové  dotace  na  sociální dávky,

kterou  obdrží  v  rámci  souhrnného  finančního  vztahu  státního

rozpočtu k rozpočtům obcí na příslušný rozpočtový rok.

 

     (6)   K  úhradě   výdajů  spojených   s  poskytováním  jiných

mimořádných   forem   finanční   pomoci   a   případnému  posílení

neinvestiční účelové  dotace na poskytování  sociálních peněžitých

dávek uvedených v odstavci 2  může vláda použít rezervu finančních

prostředků  na řešení  krizových situací  vyčleněnou v  rozpočtové

kapitole  Všeobecná pokladní  správa  na  úhradu výdajů  na státní

podporu  podle  tohoto  zákona.  V  mimořádném  případě může vláda

použít vládní rozpočtovou rezervu.

------------------------------------------------------------------

22) Zákon č. 241/2000 Sb.,  o hospodářských opatřeních pro krizové

    stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

29) § 23  a §  51 odst.  3  vyhlášky  č. 182/1991  Sb., kterou  se

    provádí zákon  o sociálním zabezpečení  a zákon České  národní

    rady   o  působnosti   orgánů  České   republiky  v  sociálním

    zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

    § 40a písm. b), § 16 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb.

30) § 63 zákona č. 128/2000 Sb.

 

                             HLAVA V

                 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

                              § 38

 

                     Vztah ke správnímu řádu

 

     Na rozhodování  a ukládání povinností podle  tohoto zákona se

nevztahuje správní řád, s výjimkou § 34.

 

                              § 39

 

     (1) Tento zákon  se vztahuje i na případy,  kdy jsou nařízena

mimořádná   veterinární   opatření   podle   zvláštních   právních

předpisů31) a vzniklé ohrožení má povahu mimořádné události, jejíž

následky vedou  ke vzniku krizové  situace; v těchto  případech se

stává  krajská  nákazová  komise  součástí  krizového  štábu kraje

a Ústřední nákazová komise součástí Ústředního krizového štábu.

 

     (2)  V  případech,  kdy  je  v  době  povodní  vyhlášen  stav

nebezpečí  nebo  nouzový  stav,  se  povodňové  komise32)  stávají

součástí  krizového  štábu  kraje  a  Ústřední povodňová komise32)

součástí Ústředního krizového štábu.

 

     (3)  Za  stavu  ohrožení  státu  podle  tohoto  zákona  a  za

nouzového stavu  se přiměřeně použijí  ustanovení o osvobození  od

dovozního cla,33) která se týkají

a) léčebných  látek lidského  původu a  činidel k  určování krevní

   skupiny a tkání,

b) nástrojů  a přístrojů  dovážených k  lékařské diagnostice  nebo

   léčbě,

c) lékařských, chirurgických a laboratorních zařízení,

d) zboží dováženého k humanitárním účelům,

e) zboží dováženého k provádění záchranných a likvidačních prací,

f) zboží dováženého v pohraničním styku,

g) darů věnovaných v rámci mezinárodních vztahů.

 

     (4)  Za stavu  ohrožení  státu  vyhlášeného v  souvislosti se

zajišťováním obrany  České republiky před  vnějším napadením a  za

válečného stavu plní orgány krizového řízení i právnické a fyzické

osoby  úkoly  stanovené  tímto   zákonem,  pokud  zvláštní  právní

předpis1) nestanoví jinak.

 

     (5)  Připravenost  na  krizové  situace  se ověřuje cvičeními

obdobně podle zvláštního právního předpisu.2)

------------------------------------------------------------------

 1) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

 2) Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném systému

    a o změně některých zákonů.

31) Například  § 15  zákona č.  166/1999 Sb.,  o veterinární  péči

    a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

32) § 18  zákona  č.  130/1974  Sb.,  o  státní  správě  ve vodním

    hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

33) Vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla,

    ve znění vyhlášky č. 125/1999 Sb.

 

                              § 39a

 

     Působnosti  stanovené  krajskému  úřadu  nebo hejtmanovi nebo

obecnímu úřadu  obce s rozšířenou působností  nebo starostovi obce

s rozšířenou působností nebo obecnímu  úřadu nebo starostovi podle

tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

 

                              § 40

 

                      Zmocňovací ustanovení

 

     (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.

 

     (2)  Ministerstvo   školství,  mládeže  a   tělovýchovy  vydá

vyhlášku k provedení § 9 odst. 3 písm. a).

 

     (3) Český báňský  úřad vydá vyhlášku k provedení  § 9 odst. 3

písm. b).

 

                           ČÁST DRUHÁ

       Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství

 

                              § 41

 

     Zákon   č.  130/1974   Sb.,   o   státní  správě   ve  vodním

hospodářství,   ve   znění   zákona   č.   49/1982   Sb.,   zákona

č. 425/1990 Sb.,  zákona  č.  23/1992  Sb., zákona č. 114/1995 Sb.

a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

 

     1.  V §  18 odst.  2  se  doplňuje věta  druhá, která  včetně

poznámky pod čarou č. 13) zní: "Oprávnění a povinnosti povodňových

orgánů  v  případě  vyhlášení  stavu  nebezpečí  a nouzového stavu

přecházejí  na orgány  krizového řízení  podle zvláštního právního

předpisu.13)

------------------------------------------------------------------

13) Zákon č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení a  o změně některých

    zákonů (krizový zákon).".

 

     2. V  § 18 odst. 4  se za větu první  vkládá nová věta, která

zní: "Předsedou povodňové komise je starosta obce.".

 

     3. V §  18 odst. 5 se věta  druhá nahrazuje větou: "Předsedou

povodňové komise je přednosta okresního úřadu.".

 

     4. V  § 18 odst. 6  se za větu první  vkládá nová věta, která

zní: "Předsedou povodňové komise je ředitel krajského úřadu určený

ministerstvem v dohodě s Ministerstvem vnitra.".

 

                           ČÁST TŘETÍ

                            ÚČINNOST

 

                              § 42

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

                           Klaus v. r.

                           Havel v. r.

                           Zeman v. r.