239/2000 Sb.

                              ZÁKON

                     ze dne 28. června 2000

  o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Změna: 320/2002 Sb.

 

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

                           ČÁST PRVNÍ

 

                             HLAVA I

                       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

                               § 1

 

                         Předmět úpravy

 

     Tento  zákon vymezuje  integrovaný záchranný  systém, stanoví

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud

tak  nestanoví  zvláštní  právní  předpis,  působnost  a  pravomoc

státních  orgánů  a  orgánů  územních  samosprávných  celků, práva

a povinnosti  právnických   a  fyzických  osob   při  přípravě  na

mimořádné události a při záchranných  a likvidačních pracích a při

ochraně  obyvatelstva před  a po  dobu vyhlášení  stavu nebezpečí,

nouzového stavu, stavu ohrožení státu  a válečného stavu (dále jen

"krizové stavy").

 

                               § 2

 

                         Vymezení pojmů

 

     Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) integrovaným  záchranným  systémem   koordinovaný  postup  jeho

   složek  při  přípravě  na  mimořádné  události  a při provádění

   záchranných a likvidačních prací,

b) mimořádnou  událostí škodlivé  působení sil  a jevů  vyvolaných

   činností  člověka,  přírodními  vlivy,  a  také  havárie, které

   ohrožují   život,  zdraví,   majetek  nebo   životní  prostředí

   a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,

c) záchrannými   pracemi   činnost   k   odvrácení   nebo  omezení

   bezprostředního  působení rizik  vzniklých mimořádnou událostí,

   zejména  ve  vztahu  k  ohrožení  života,  zdraví, majetku nebo

   životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,

d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených

   mimořádnou událostí,

e) ochranou obyvatelstva  plnění úkolů civilní  ochrany,1) zejména

   varování,  evakuace,  ukrytí  a  nouzové  přežití  obyvatelstva

   a další  opatření  k  zabezpečení  ochrany  jeho života, zdraví

   a majetku,

f) zařízením  civilní ochrany  bez právní  subjektivity (dále  jen

   "zařízení civilní ochrany") součásti  právnické osoby nebo obce

   určené k  ochraně obyvatelstva; tvoří je  zaměstnanci nebo jiné

   osoby na základě dohody a věcné prostředky,

g) věcnou  pomocí je  poskytnutí věcných  prostředků při provádění

   záchranných  a  likvidačních  prací  a  při  cvičení  na  výzvu

   velitele  zásahu,  hejtmana  kraje  nebo  starosty obce; věcnou

   pomocí se  rozumí i pomoc poskytnutá  dobrovolně bez výzvy, ale

   se  souhlasem nebo  s vědomím  velitele zásahu,  hejtmana kraje

   nebo starosty obce,

h) osobní pomocí je činnost  nebo služba při provádění záchranných

   a likvidačních prací  a při cvičení  na výzvu velitele  zásahu,

   hejtmana  kraje nebo  starosty  obce;  osobní pomocí  se rozumí

   i pomoc poskytnutá dobrovolně bez  výzvy, ale se souhlasem nebo

   s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

------------------------------------------------------------------

1) Čl. 61    Dodatkového    protokolu    k    Ženevským    úmluvám

   z 12. srpna 1949  o  ochraně  obětí  mezinárodních  ozbrojených

   konfliktů (Protokol  I), přijatého v  Ženevě dne 8. června 1977

   a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            HLAVA II

                  INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

                               § 3

 

            Použití integrovaného záchranného systému

 

     Integrovaný záchranný  systém se použije v  přípravě na vznik

mimořádné  události  a  při  potřebě  provádět  současně záchranné

a likvidační  práce   dvěma  anebo  více   složkami  integrovaného

záchranného systému.

 

                               § 4

 

            Složky integrovaného záchranného systému

 

     (1)  Základními  složkami  integrovaného  záchranného systému

jsou Hasičský záchranný sbor České republiky2) (dále jen "hasičský

záchranný  sbor"), jednotky  požární ochrany  zařazené do plošného

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,3) zdravotnická záchranná

služba a Policie České republiky.

 

     (2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou

vyčleněné  síly a  prostředky ozbrojených  sil, ostatní  ozbrojené

bezpečnostní  sbory,  ostatní   záchranné  sbory,  orgány  ochrany

veřejného  zdraví,4)  havarijní,   pohotovostní,  odborné  a  jiné

služby, zařízení civilní ochrany,  neziskové organizace a sdružení

občanů,  která  lze  využít  k  záchranným  a  likvidačním pracím.

Ostatní  složky  integrovaného  záchranného  systému poskytují při

záchranných  a likvidačních  pracích plánovanou  pomoc na vyžádání

(§ 21).

 

     (3)  V době  krizových  stavů  se stávají  ostatními složkami

integrovaného   záchranného  systému   také  odborná  zdravotnická

zařízení   na   úrovni   fakultních   nemocnic   pro   poskytování

specializované péče obyvatelstvu.

 

     (4)   Základní  složky   integrovaného  záchranného   systému

zajišťují  nepřetržitou  pohotovost  pro  příjem  ohlášení  vzniku

mimořádné události,  její vyhodnocení a  neodkladný zásah v  místě

mimořádné   události.  Za   tímto  účelem   rozmísťují  své   síly

a prostředky po celém území České republiky.

 

     (5)  Působením základních  a ostatních  složek v integrovaném

záchranném systému není dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené

zvláštními právními předpisy.5)

 

     (6) Složky integrovaného záchranného  systému jsou při zásahu

povinny  se  řídit  příkazy   velitele  zásahu,  popřípadě  pokyny

starosty  obce s  rozšířenou působností,  hejtmana kraje,  v Praze

primátora   hlavního  města   Prahy  (dále   jen  "hejtman")  nebo

Ministerstva   vnitra,  pokud   provádějí  koordinaci  záchranných

a likvidačních prací.

 

     (7)   Složka  integrovaného   záchranného  systému   zařazená

v příslušném  poplachovém plánu  integrovaného záchranného systému

kraje  je povinna  při poskytnutí  pomoci jinému  kraji nebo kraje

o tom  informovat  své  místně  příslušné  operační  a  informační

středisko  integrovaného záchranného  systému; poplachovým  plánem

integrovaného  záchranného   systému  okresu  se   rozumí  požární

poplachový   plán   okresu   vydaný   podle   zvláštního  právního

předpisu.3)

 

     (8)  Při  provádění  záchranných   a  likvidačních  prací  za

nouzového  stavu, stavu  ohrožení  státu  nebo válečného  stavu se

složky integrovaného záchranného  systému řídí pokyny Ministerstva

vnitra.  Za stavu  nebezpečí se  složky integrovaného  záchranného

systému na území příslušného kraje  řídí pokyny toho, kdo vyhlásil

stav nebezpečí podle zvláštního právního předpisu.6)

 

     (9) Personál a prostředky  základních a ostatních složek jsou

za  válečného stavu  označeny mezinárodně  platnými rozpoznávacími

znaky  pro  zdravotnickou  službu,  duchovní  personál  a  civilní

ochranu.7)

------------------------------------------------------------------

2) Zákon  č.  238/2000  Sb.,  o  Hasičském  záchranném sboru České

   republiky a o změně některých zákonů.

3) Zákon č.  133/1985 Sb, o  požární ochraně, ve  znění pozdějších

   předpisů.

4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších

   předpisů.

5) Například zákon č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů,

   zákon  č. 283/1991  Sb., o  Policii České  republiky, ve  znění

   pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.

6) Zákon č.  240/2000 Sb., o  krizovém řízení a  o změně některých

   zákonů (krizový zákon).

7) Například  sdělení  č.  168/1991  Sb.,  zákon  č. 126/1992 Sb.,

   o ochraně  znaku a  názvu Červeného  kříže a  o Československém

   červeném kříži.

 

                               § 5

 

               Stálé orgány pro koordinaci složek

                integrovaného záchranného systému

 

     (1)  Stálými  orgány   pro  koordinaci  složek  integrovaného

záchranného   systému   jsou   operační   a  informační  střediska

integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační střediska

hasičského  záchranného  sboru  kraje   a  operační  a  informační

středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

 

     (2) Operační a informační střediska integrovaného záchranného

systému jsou povinna

a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech,

b) zprostředkovávat  organizaci plnění  úkolů ukládaných velitelem

   zásahu podle § 19 odst. 3,

c) plnit  úkoly uložené  orgány oprávněnými  koordinovat záchranné

   a likvidační práce,

d) zabezpečovat   v   případě    potřeby   vyrozumění   základních

   i ostatních    složek    integrovaného    záchranného   systému

   a vyrozumění  státních orgánů  a orgánů  územních samosprávných

   celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému.

 

     (3) Operační a informační střediska integrovaného záchranného

systému jsou oprávněna

a) povolávat a nasazovat síly  a prostředky hasičského záchranného

   sboru a jednotek požární  ochrany, dalších složek integrovaného

   záchranného  systému  podle  poplachového  plánu  integrovaného

   záchranného systému  nebo podle požadavků  velitele zásahu; při

   tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím

   příslušného funkcionáře hasičského  záchranného sboru, hejtmana

   nebo  Ministerstva  vnitra  při  jejich  koordinaci záchranných

   a likvidačních prací,

b) vyžadovat  a organizovat  pomoc (§  20), osobní  a věcnou pomoc

   podle požadavků velitele zásahu (§ 19),

c) provést  při  nebezpečí  z  prodlení  varování  obyvatelstva na

   ohroženém  území,  pokud   zvláštní  právní  předpis  nestanoví

   jinak.8)

 

     (4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) zásady koordinace složek  integrovaného záchranného systému při

   společném  zásahu, spolupráce  operačních středisek  základních

   složek   integrovaného   záchranného   systému   a  podrobnosti

   o úkolech  operačních  a  informačních  středisek integrovaného

   záchranného systému,

b) obsah  dokumentace  integrovaného  záchranného  systému, způsob

   jejího   zpracování   a   podrobnosti   o   stupních   poplachů

   poplachového plánu integrovaného záchranného systému.

------------------------------------------------------------------

8) Například  zákon č.  18/1997 Sb.,  o mírovém  využívání jaderné

   energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o  změně

   a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů,

   nařízení vlády  č. 11/1999 Sb.,  o zóně havarijního  plánování,

   zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených

   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   a  chemickými

   přípravky  a  o  změně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o okresních

   úřadech,  úpravě  jejich  působnosti   a  o  některých  dalších

   opatřeních s  tím souvisejících, ve  znění pozdějších předpisů,

   (zákon o prevenci závažných havárií).

 

 

 

 

 

                            HLAVA III

       POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH

     SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

        A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ

 

                              DÍL 1

           Ministerstva a jiné ústřední správní úřady

 

                               § 6

 

     Ministerstva  a   jiné  ústřední  správní   úřady  (dále  jen

"ministerstvo") při přípravě na  mimořádné události, při provádění

záchranných  a  likvidačních  prací  a  při  ochraně  obyvatelstva

v oboru své působnosti

a) vedou přehled možných zdrojů  rizik, provádějí analýzy ohrožení

   a v  rámci   prevence  podle  zvláštních   právních  předpisů9)

   sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit

   vznik mimořádné situace,

b) rozhodují o  činnostech k provádění  záchranných a likvidačních

   prací  a ke  zmírnění  jejich  následků, pokud  zvláštní právní

   předpis10) nestanoví jinak,

c) organizují  okamžité opravy  nezbytných veřejných  zařízení pro

   ochranu obyvatelstva.

------------------------------------------------------------------

 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

    zákon  č. 18/1997  Sb.,  ve  znění pozdějších  předpisů, zákon

    č. 353/1999 Sb.

10) Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

                               § 7

 

                       Ministerstvo vnitra

 

     (1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11)

a) přípravy  na  mimořádné   události,  integrovaného  záchranného

   systému a ochrany obyvatelstva,

b) zapojení České  republiky do mezinárodních  záchranných operací

   při   mimořádných   událostech   v   zahraničí   a  poskytování

   humanitární pomoci  do zahraničí v  součinnosti s Ministerstvem

   zahraničních  věcí;  humanitární  pomocí  se  pro  účely tohoto

   zákona rozumí opatření prováděná  za účelem pomoci obyvatelstvu

   postiženému mimořádnou  událostí, v jejichž  rámci se využívají

   lidské a materiální zdroje.

 

     (2)  Ministerstvo   vnitra  při  plnění   úkolů  uvedených  v

odstavci 1

a) sjednocuje  postupy  ministerstev,  krajských  úřadů,  obecních

   úřadů,  právnických   osob  a  fyzických   osob  vykonávajících

   podnikatelskou  činnost podle  zvláštních právních  předpisů12)

   (dále jen "podnikající fyzické osoby"),

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém,

c) provádí kontrolu a  koordinaci poplachových plánů integrovaného

   záchranného systému krajů a zpracovává ústřední poplachový plán

   integrovaného  záchranného  systému,  který  schvaluje  ministr

   vnitra,

d) řídí  výstavbu  a  provoz  informačních  a  komunikačních  sítí

   a služeb integrovaného záchranného systému,

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva,

f) zajišťuje  a provozuje  jednotný systém  varování a vyrozumění,

   stanoví  způsob   informování  právnických  a   fyzických  osob

   o charakteru   možného  ohrožení,   připravovaných  opatřeních,

   způsobu a době jejich provedení,

g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva

   a pro   přípravu  složek   integrovaného  záchranného   systému

   zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje

   vzdělávací zařízení,

h) stanoví,  po  projednání  s  Ministerstvem  pro  místní rozvoj,

   stavebně  technické  požadavky  na   stavby  určené  k  ochraně

   obyvatelstva   při   mimořádných   událostech,   k  zabezpečení

   záchranných  prací,  ke  skladování  materiálu  civilní ochrany

   a k  ochraně  a  ukrytí  obsluh  důležitých  provozů  (dále jen

   "stavby civilní  ochrany nebo stavby  dotčené požadavky civilní

   ochrany"),

i) rozhoduje   v   dohodě   s   Ministerstvem   zahraničních  věcí

   o humanitární   pomoci   poskytované    státem   do   zahraničí

   a zapojování do mezinárodních záchranných operací,

j) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany.

 

     (3)  Ministerstvo  vnitra   zabezpečuje  ústřední  koordinaci

záchranných a likvidačních prací, jestliže

a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je

   nutná  koordinace záchranných  a likvidačních  prací nad  rámec

   příhraničních styků, nebo

b) mimořádná  událost  přesahuje  území  kraje  a  velitel  zásahu

   (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, anebo

c) o tuto koordinaci  požádá velitel zásahu (§  19), starosta obce

   s rozšířenou působností nebo hejtman.

 

     (4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 a 3 plní

generální ředitelství  hasičského záchranného sboru  zřízené podle

zvláštního zákona.2)

 

     (5)  Ministerstvo  vnitra  je   oprávněno  vyžádat  si  účast

zástupců  ostatních  ministerstev   a  zástupců  složek  uvedených

v §  4  odst.  2  a  popřípadě  jiných  odborníků  při přípravě na

mimořádné  události  a  při  provádění  záchranných a likvidačních

prací.

 

     (6)  Ministerstvo  vnitra  určí  způsob zajištění nepřetržité

obsluhy  telefonní  linky  jednotného  evropského  čísla tísňového

volání.

 

     (7) Prováděcí právní předpis stanoví

a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací,

b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci,

c) postup  při zřizování  zařízení civilní  ochrany a  při odborné

   přípravě jejich personálu,

d) způsob  informování právnických  a fyzických  osob o charakteru

   možného  ohrožení, připravovaných  opatřeních a  způsobu jejich

   provedení,

e) technické,   provozní  a   organizační  zabezpečení  jednotného

   systému  varování a  vyrozumění a  způsob poskytování tísňových

   informací,

f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení,

g) zásady  postupu  při  poskytování  úkrytů  a  způsob  a  rozsah

   kolektivní a individuální ochrany obyvatel,

h) požadavky ochrany  obyvatelstva v územním  plánování a stavebně

   technické  požadavky  na  stavby  civilní  ochrany  nebo stavby

   dotčené požadavky civilní ochrany,

i) postup územního  rozhodování a povolování staveb  a jejich změn

   při uplatňování požadavků ochrany  obyvatelstva a postup orgánů

   územního  plánování  a  stavebních   úřadů  při  řešení  těchto

   požadavků.

------------------------------------------------------------------

 2) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České

    republiky a o změně některých zákonů.

11) § 12  odst.  2  písm.  m)  zákona  č.  2/1969  Sb.,  o zřízení

    ministerstev  a jiných  ústředních orgánů  státní správy České

    republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12) Například  zákon č.  455/1991 Sb.,  o živnostenském  podnikání

    (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon

    č. 513/1991  Sb.,   obchodní  zákoník,  ve   znění  pozdějších

    předpisů.

 

                               § 8

 

                   Ministerstvo zdravotnictví

 

     (1) Přesahuje-li  mimořádná událost  územní obvod  kraje, pro

který  bylo zařízení  zdravotnické záchranné  služby zřízeno, nebo

je-li   to  nutné   z   odborných   nebo  z   kapacitních  důvodů,

a nedohodnou-li  se kraje  na řešení  situace, koordinuje  činnost

zařízení  zdravotnické  záchranné  služby  a zařízení zdravotnické

dopravní  služby  na  vyžádání  kraje  Ministerstvo zdravotnictví.

Bližší  podmínky   o  organizaci,  činnosti   a  úkolech  zařízení

zdravotnické   záchranné   služby   může   stanovit   Ministerstvo

zdravotnictví vyhláškou.

 

     (2) Při   koordinaci   podle   odstavce   1   jsou  střediska

zdravotnické   záchranné   služby   povinna   uposlechnout  pokynů

Ministerstva  zdravotnictví  a   územních  středisek  zdravotnické

záchranné  služby  ve  správních   obvodech  obecních  úřadů  obcí

s rozšířenou působností.

 

                               § 9

 

                  Ministerstvo dopravy a spojů

 

     (1)  Ministerstvo  dopravy  a  spojů  zabezpečuje pro potřeby

správních  úřadů  a  základních  složek  integrovaného záchranného

systému  celostátní informační  systém pro  záchranné a likvidační

práce  v oblasti  mobilních zdrojů  nebezpečí v  dopravě (dále jen

"dopravní informační systém").

 

     (2)  Správní  úřady  a  dopravci  jsou  povinni  Ministerstvu

dopravy  a spojů  poskytnout potřebné  podklady a  údaje pro účely

dopravního  informačního systému  před každým  provedením přepravy

nebezpečných věcí  v silniční, železniční,  letecké a vnitrozemské

vodní dopravě. Údaje z  dopravního informačního systému se použijí

jen pro účely stanovené tímto zákonem.

 

     (3)  Provozovatel dopravního  informačního systému  zabezpečí

ochranu poskytnutých informací a  údajů, jejichž případné zneužití

by  mohlo  vést  k  ohrožení  zdraví,  života,  majetku, životního

prostředí  nebo   podnikatelských  zájmů  právnických   osob  nebo

podnikajících fyzických osob.

 

     (4) Prováděcí právní předpis  stanoví způsob zřízení a vedení

dopravního informačního systému a obsah  a rozsah podkladů a údajů

poskytovaných pro účely dopravního informačního systému.

 

                              DÍL 2

                          Orgány kraje

 

                              § 10

 

     (1)  Orgány kraje  zajišťují přípravu  na mimořádné události,

provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

 

     (2) Krajský úřad při výkonu  státní správy za účelem uvedeným

v odstavci 1

a) organizuje  součinnost mezi  obecními úřady  obcí s  rozšířenou

   působností a dalšími správními úřady  a obcemi v kraji, zejména

   při  zpracování  poplachového  plánu  integrovaného záchranného

   systému,   zajišťuje  havarijní   připravenost  a   ověřuje  ji

   cvičeními (§ 17),

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,

c) sjednocuje postupy obecních úřadů  obcí s rozšířenou působností

   a územních  správních  úřadů  s  krajskou  působností v oblasti

   ochrany obyvatelstva,

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na

   území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"),

e) zpracovává  poplachový plán  integrovaného záchranného  systému

   kraje,

f) spolupracuje  při  zpracování  a  aktualizaci povodňového plánu

   uceleného povodí podle zvláštního právního předpisu,13)

g) uzavírá  dohody s  příslušným územním  celkem sousedního státu,

   pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky

   a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv

   nestanoví jinak.

 

     (3) Pokud  zóna havarijního  plánování8) zasahuje  území více

než  jednoho   správního  obvodu  obce   s  rozšířenou  působností

vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje,

zpracovává krajský  úřad ve spolupráci s  dotčenými obecními úřady

obcí  s   rozšířenou  působností  plán   k  provádění  záchranných

a likvidačních prací  v okolí zdroje  nebezpečí (dále jen  "vnější

havarijní  plán").  V  případě,   že  zóna  havarijního  plánování

zasahuje  území  více  krajů,  zabezpečuje  koordinaci  zpracování

vnějšího  havarijního plánu  a společné  řešení mimořádné události

krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.

 

     (4) Pro  zpracování   havarijního  plánu  kraje   a  vnějších

havarijních  plánů je  krajský úřad  oprávněn za  podmínek ochrany

údajů využívat,  shromažďovat a evidovat  údaje z krizového  plánu

kraje podle zvláštního právního předpisu.6)

 

 

 

     (5)  Úkoly orgánů  kraje uvedené   v odstavcích  1 až  4 plní

hasičský záchranný  sbor kraje zřízený  podle zvláštního zákona.2)

Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále

a) řídí  výstavbu  a  provoz  informačních  a  komunikačních  sítí

   integrovaného záchranného systému,

b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva

   a v přípravě složek  integrovaného záchranného systému zaměřené

   na  jejich   vzájemnou  součinnost;  k   tomuto  účelu  zřizuje

   vzdělávací zařízení,

c) zabezpečuje varování a vyrozumění,

d) koordinuje  záchranné  a  likvidační  práce  a  plní  úkoly při

   provádění   záchranných   a    likvidačních   prací   stanovené

   Ministerstvem vnitra,

e) organizuje   zjišťování  a   označování  nebezpečných  oblastí,

   provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,

f) organizuje  a koordinuje  evakuaci, nouzové  ubytování, nouzové

   zásobování  pitnou  vodou,  potravinami  a  dalšími  nezbytnými

   prostředky k přežití obyvatelstva,

g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,

h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,

i) vede  evidenci  a  provádí   kontrolu  staveb  civilní  ochrany

   a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji.

 

     (6)  Hasičský  záchranný  sbor   kraje  je  dotčeným  orgánem

v územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva.

 

     (7)     Krajský     úřad     vykonává     činnosti    uvedené

v odstavcích 1 až 5  tak,  aby  byly   přiměřené  a  svým  obsahem

a rozsahem  odpovídaly  účelu   a  podmínkám  konkrétní  mimořádné

události.

------------------------------------------------------------------

 2) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České

    republiky a o změně některých zákonů.

 6) Zákon č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení a  o změně některých

    zákonů (krizový zákon).

 8) Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné

    energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně

    a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů,

    nařízení vlády  č. 11/1999 Sb., o  zóně havarijního plánování,

    zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

    způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

    a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

    o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

    dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

    předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

13) Například zákon  č. 138/1973 Sb.,  o vodách (vodní  zákon), ve

    znění pozdějších předpisů.

14) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 11

 

                             Hejtman

 

a) organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,

b) koordinuje   a  kontroluje   přípravu  na   mimořádné  události

   prováděnou  orgány kraje,  územními správními  úřady s krajskou

   působností, právnickými a fyzickými osobami,

c) koordinuje  záchranné a  likvidační práce  při řešení mimořádné

   události vzniklé na území  kraje, pokud přesahuje území jednoho

   správního obvodu obce s  rozšířenou působností a velitel zásahu

   vyhlásil nejvyšší  stupeň poplachu nebo jej  o to požádal anebo

   jej o koordinaci požádal starosta obce s rozšířenou působností.

   Pro  koordinaci záchranných  a likvidačních  prací může hejtman

   použít  krizový štáb  kraje zřízený  podle zvláštního  právního

   předpisu,6)

d) schvaluje   havarijní   plán   kraje,   vnější  havarijní  plán

   a poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje.

------------------------------------------------------------------

6) Zákon č.  240/2000 Sb., o  krizovém řízení a  o změně některých

   zákonů (krizový zákon).

 

 

 

 

 

 

 

                              DÍL 3

               Orgány obce s rozšířenou působností

 

                              § 12

 

 

            Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

     (1) Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  při výkonu

státní správy kromě úkolů uvedených  v § 15 zajišťuje připravenost

správního obvodu  obecního úřadu obce  s rozšířenou působností  na

mimořádné  události,  provádění  záchranných  a likvidačních prací

a ochranu obyvatelstva.

 

     (2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené

v odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu

správních  obvodů  obecních  úřadů  obcí  s  rozšířenou působností

a přípravu záchranných a likvidačních prací dále

a) plní  úkoly  při  provádění  záchranných  a  likvidačních prací

   stanovené Ministerstvem vnitra,

b) organizuje  součinnost mezi  obecním úřadem  obce s  rozšířenou

   působností  a  územními  správními  úřady  s  působností v jeho

   správním obvodu a ostatními obcemi,

c) pro  zabezpečení  záchranných  a  likvidačních  prací  vykonává

   obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených

   v § 10 odst. 7,

d) za podmínek  stanovených v §  10 odst. 4  shromažďuje a používá

   pro zpracování  vnějších havarijních plánů  a havarijního plánu

   kraje potřebné údaje,

e) seznamuje  ostatní  obce,  právnické  a  fyzické  osoby ve svém

   správním  obvodu   s  charakterem  možného   ohrožení  obyvatel

   s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,

f) zpracovává   vnější  havarijní   plán,  pokud   to  vyplývá  ze

   zvláštního  právního  předpisu8)  a  zóna havarijního plánování

   nepřesahuje  správní  obvod  obecního  úřadu  obce s rozšířenou

   působností,

g) spolupracuje  při zpracování  vnějšího havarijního  plánu a při

   koordinovaném  řešení  mimořádné  události  s  krajským úřadem,

   pokud  zóna  havarijního  plánování  přesahuje  území správního

   obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

h) zajišťuje  havarijní připravenost  stanovenou havarijním plánem

   kraje  a  vnějšími  havarijními  plány  a  ověřuje ji cvičeními

   (§ 17).

 

     (3)  Prováděcí   právní  předpis  stanoví   zásady  a  způsob

zpracování,  schvalování  a   používání  havarijního  plánu  kraje

a vnějšího havarijního plánu.

------------------------------------------------------------------

8) Například  zákon č.  18/1997 Sb.,  o mírovém  využívání jaderné

   energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o  změně

   a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů,

   nařízení vlády  č. 11/1999 Sb.,  o zóně havarijního  plánování,

   zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených

   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   a  chemickými

   přípravky  a  o  změně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o okresních

   úřadech,  úpravě  jejich  působnosti   a  o  některých  dalších

   opatřeních s  tím souvisejících, ve  znění pozdějších předpisů,

   (zákon o prevenci závažných havárií).

 

                              § 13

 

                Starosta obce s rozšířenou působností

 

     Starosta obce s rozšířenou působností

a) koordinuje  záchranné a  likvidační práce  při řešení mimořádné

   události  vzniklé  ve  správním   obvodu  obecního  úřadu  obce

   s rozšířenou působností, pokud jej  velitel zásahu o koordinaci

   požádal. Pro  koordinaci záchranných a  likvidačních prací může

   starosta obce  s rozšířenou působností použít  krizový štáb své

   obce,

b) schvaluje vnější havarijní plány.

 

                              § 14

 

     Hejtman  a starosta  obce  s  rozšířenou působností  jsou při

své koordinaci  záchranných a likvidačních  prací povinni předávat

Ministerstvu  vnitra  zprávy   o  jejich  průběhu  prostřednictvím

operačních  a  informačních  středisek  integrovaného  záchranného

systému (§ 5).

                              DÍL 4

                           Orgány obce

 

                              § 15

 

     (1)  Orgány  obce  zajišťují  připravenost  obce na mimořádné

události  a podílejí  se na  provádění záchranných  a likvidačních

prací a na ochraně obyvatelstva.

 

     (2) Obecní  úřad při výkonu státní  správy za účelem uvedeným

v odstavci 1

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,

b) podílí  se  na  provádění   záchranných  a  likvidačních  prací

   s integrovaným záchranným systémem,

c) zajišťuje  varování,  evakuaci  a  ukrytí  osob  před  hrozícím

   nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,8)

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,

e) poskytuje   hasičskému   záchrannému   sboru   kraje   podklady

   a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo

   vnějšího havarijního plánu,

f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,

g) vede evidenci  a provádí kontrolu  staveb civilní ochrany  nebo

   staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

 

     (3) K plnění  úkolů uvedených v odstavci 2  je obec oprávněna

zřizovat zařízení  civilní ochrany. Při  zřizování těchto zařízení

a plnění   úkolů  ochrany   obyvatel  jsou   orgány  obce  povinny

postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.3)

 

     (4) Obecní  úřad seznamuje právnické  a fyzické osoby  v obci

s charakterem   možného  ohrožení,   s  připravenými   záchrannými

a likvidačními  pracemi a  ochranou obyvatelstva.  Za tímto účelem

organizuje jejich školení.

 

     (5) Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený

orgán ve stavebním a územním řízení.14)

------------------------------------------------------------------

 3) Zákon č.  133/1985 Sb, o požární  ochraně, ve znění pozdějších

    předpisů.

 8) Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné

    energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně

    a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů,

    nařízení vlády  č. 11/1999 Sb., o  zóně havarijního plánování,

    zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

    způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

    a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

    o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

    dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

    předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

14) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 16

 

     Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací

a) zajišťuje  varování osob  nacházejících se  na území  obce před

   hrozícím nebezpečím,

b) organizuje v  dohodě s velitelem zásahu  nebo se starostou obce

   s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce,

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel

   obce,

d) je  oprávněn  vyzvat  právnické  a  fyzické  osoby k poskytnutí

   osobní nebo věcné pomoci.

 

                              DÍL 5

                   Cvičení a komunikace složek

                integrovaného záchranného systému

 

                              § 17

 

             Prověřovací cvičení a taktické cvičení

 

     (1) Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy

složek integrovaného  záchranného systému k  provádění záchranných

a likvidačních  prací.  Součástí  cvičení  může  být  i  vyhlášení

cvičného poplachu pro složky integrovaného záchranného systému.

 

 

   (2)  Taktické cvičení  se provádí  za účelem  přípravy složek

integrovaného  záchranného  systému  a  orgánů  podílejících se na

provedení  a  koordinaci  záchranných  a  likvidačních  prací  při

mimořádné události.  Konání taktického cvičení  se předem projedná

se zúčastněnými složkami a orgány.

 

     (3)  Prověřovací cvičení  nebo taktické  cvičení je  oprávněn

nařídit ministr  vnitra, generální ředitel  hasičského záchranného

sboru,  hejtman kraje  nebo ředitel  hasičského záchranného  sboru

kraje.

 

                              § 18

 

                        Komunikace složek

                integrovaného záchranného systému

 

     (1)  Při  přípravě  na  mimořádnou  událost  a  při provádění

záchranných  a likvidačních  prací se  použije krizová komunikace;

krizovou  komunikací  se  pro  účely  tohoto  zákona rozumí přenos

informací  mezi  státními  orgány,  územními  samosprávnými orgány

a mezi  složkami  integrovaného  záchranného  systému  za  využití

prostředků   hlasového  a   datového  přenosu   informací  veřejné

telekomunikační sítě i vybrané části neveřejných telekomunikačních

sítí.

 

     (2) Ministerstvo vnitra je  povinno umožnit orgánům a složkám

uvedeným   v   odstavci   1    krizovou   komunikaci   v   účelové

telekomunikační síti Ministerstva vnitra.

 

     (3)  Poskytovatelé služeb  v oblasti  komunikací jsou povinni

spolupracovat s Ministerstvem vnitra při přípravě a řešení způsobu

krizové komunikace a jednotného  evropského čísla tísňového volání

(§ 7 odst. 6).

 

     (4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) zásady  způsobu  krizové  komunikace  a  spojení v integrovaném

   záchranném systému a strukturu sdílených dat,

b) způsob využívání telekomunikačních  sítí složkami integrovaného

   záchranného systému.

 

                            HLAVA IV

   ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU

 

                              DÍL 1

                         Velitel zásahu

 

                              § 19

 

     (1)  Koordinování záchranných  a likvidačních  prací v  místě

nasazení  složek integrovaného  záchranného systému  a v  prostoru

předpokládaných  účinků   mimořádné  události  (dále   jen  "místo

zásahu")  a  řízení  součinnosti  těchto  složek  provádí  velitel

zásahu,   který  vyhlásí   podle  závažnosti   mimořádné  události

odpovídající stupeň poplachu  podle příslušného poplachového plánu

integrovaného záchranného  systému. Pokud zvláštní  právní předpis

nestanoví  jinak,5) je  velitelem zásahu  velitel jednotky požární

ochrany3) nebo  příslušný funkcionář hasičského  záchranného sboru

s právem  přednostního velení.15)

 

     (2) Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle

odstavce  1, řídí  součinnost těchto  složek velitel  nebo vedoucí

zasahujících  sil  a  prostředků  složky integrovaného záchranného

systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost.

 

     (3)   Velitel    zásahu   je   při    provádění   záchranných

a likvidačních prací oprávněn

a) zakázat nebo omezit  vstup osob na místo zásahu  a nařídit, aby

   místo  zásahu opustila  osoba, jejíž  přítomnost není potřebná,

   nařídit  evakuaci  osob,  popřípadě  stanovit  i  jiná  dočasná

   omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí

   a vyzvat  osobu, která  se nepodřídí  stanoveným omezením,  aby

   prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět,

b) nařídit   bezodkladné  provádění   nebo  odstraňování   staveb,

   terénních  úprav  za  účelem   zmírnění  nebo  odvrácení  rizik

   vzniklých mimořádnou událostí,

c) vyzvat právnické  osoby nebo fyzické osoby  k poskytnutí osobní

   nebo věcné pomoci,

d) zřídit  štáb velitele  zásahu jako  svůj výkonný  orgán a určit

   náčelníka  a členy  štábu.  Členy  štábu jsou  zejména velitelé

   a vedoucí  složek  integrovaného   záchranného  systému.  Členy

   tohoto  štábu   mohou  být  dále   fyzické  osoby  a   zástupci

   právnických osob,  se kterými složky  integrovaného záchranného

   systému  spolupracují nebo  které poskytují  osobní nebo věcnou

   pomoc,

e) rozdělit místo  zásahu na sektory,  popřípadě úseky a  stanovit

   jejich velitele, kterým je  oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat

   o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů

   a úseků.

------------------------------------------------------------------

 3) Zákon č.  133/1985 Sb, o požární  ochraně, ve znění pozdějších

    předpisů.

 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

    zákon  č. 283/1991  Sb., o  Policii České  republiky, ve znění

    pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.

15) § 13 vyhlášky  č. 22/1996 Sb., kterou  se upravují podrobnosti

    o úkolech  jednotek požární  ochrany, stanoví  se činnost osob

    zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu.

 

                              DÍL 2

                        Vyžadování pomoci

         pro provádění záchranných a likvidačních prací

 

                              § 20

 

                    Oprávnění vyžadovat pomoc

 

     (1)  Ministerstvo  vnitra  vyžaduje  pomoc  podle  ústředního

poplachového     plánu    integrovaného     záchranného    systému

prostřednictvím  operačního a  informačního střediska  generálního

ředitelství  hasičského  záchranného  sboru;  pomocí  se pro účely

tohoto  zákona  rozumí  poskytnutí  sil,  věcných  prostředků nebo

činností  složek  integrovaného   záchranného  systému  pro  účely

záchranných  a  likvidačních  prací,  v  případě  ostatních složek

integrovaného  záchranného  systému  se  takto realizuje plánovaná

pomoc na vyžádání (§ 21).

 

     (2) Hejtman a starosta  obce s rozšířenou působností vyžadují

pomoc   podle   příslušného   poplachového   plánu   integrovaného

záchranného systému.  Tuto i další  pomoc vyžadují prostřednictvím

operačního  a  informačního  střediska  integrovaného  záchranného

systému kraje.

 

     (3)   Velitel  zásahu   vyžaduje  pomoc   přímo  u   velitelů

a vedoucích  složek  integrovaného  záchranného  systému  na místě

zásahu,  v  ostatních  případech  vyžaduje  pomoc  prostřednictvím

místně    příslušného   operačního    a   informačního   střediska

integrovaného záchranného systému.

 

     (4) Pro  provádění záchranných a likvidačních  prací na území

České republiky  vyžaduje Ministerstvo vnitra  zahraniční pomoc po

dohodě  s  Ministerstvem  zahraničních   věcí  a  připravuje  její

využití,  pokud  mezinárodní  smlouva  schválená Parlamentem České

republiky   a  vyhlášená   ve   Sbírce   zákonů  nebo   ve  Sbírce

mezinárodních smluv nestanoví jinak.

 

     (5) Hejtman oprávněn  vyžadovat pomoc z  příslušného územního

celku sousedního  státu a připravovat  její využití pro  provádění

záchranných  a  likvidačních   prací,  pokud  mezinárodní  smlouva

schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů

nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

 

     (6) Starosta  obce  při  výzvě   k  poskytnutí  věcné  pomoci

postupuje  při  evidenci  poskytnutého  věcného  prostředku  podle

zvláštního právního  předpisu.6) Jde-li o  poskytnutí věcné pomoci

na základě výzvy velitele  zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto

skutečnost  do dokumentace  o vedení  zásahu. Obsah  záznamu tvoří

údaje  o  osobě,  která  věcný  prostředek poskytla, identifikační

údaje tohoto prostředku a údaje  o době a účelu využití vyžádaného

prostředku.

------------------------------------------------------------------

6) Zákon č.  240/2000 Sb., o  krizovém řízení a  o změně některých

   zákonů (krizový zákon).

 

 

                              § 21

 

                   Plánovaná pomoc na vyžádání

 

     (1) Poskytování  plánované pomoci na vyžádání  se zahrnuje do

poplachového  plánu integrovaného  záchranného systému; plánovanou

pomocí  na  vyžádání  se  pro  účely  tohoto  zákona rozumí předem

písemně  dohodnutý  způsob  poskytnutí  pomoci  ostatními složkami

integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností,  krajskému úřadu,  Ministerstvu vnitra  nebo základním

složkám   integrovaného   záchranného    systému   při   provádění

záchranných a likvidačních prací.

 

     (2) Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout

a) ministerstva,  územní  správní  úřady,   orgány  krajů  a  obcí

   v mezích své působnosti,

b) právnické   a  fyzické   osoby,  které   jsou  vlastníkem  nebo

   uživatelem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky

   civilní ochrany,

c) zdravotnická zařízení,

d) ostatní   složky  integrovaného   záchranného  systému  uvedené

   v § 4 odst. 2,

e) vojenské záchranné útvary,16)

f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.

 

     (3) Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten,

kdo  by poskytnutím  této  pomoci  vážně ohrozil  plnění vlastních

závažnějších   úkolů   stanovených   podle   zvláštních   právních

předpisů.5)

 

     (4)  Ostatní  složky  integrovaného  záchranného systému jsou

povinny  při stanovení  rozsahu  plánované  pomoci na  vyžádání na

základě žádosti operačního  a informačního střediska integrovaného

záchranného systému sdělit

a) osoby  pověřené  pro  zabezpečování   pomoci  a  způsob  jejich

   vyrozumění,

b) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci,

c) dobu  potřebnou  pro  poskytnutí  sil  a  prostředků  v případě

   vyžádání pomoci.

------------------------------------------------------------------

 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

    zákon  č. 283/1991  Sb., o  Policii České  republiky, ve znění

    pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.

16) § 19  zákona  č.  219/1999  Sb.,  o  ozbrojených  silách České

    republiky.

 

                              § 22

 

                          Ostatní pomoc

 

     Na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu

nebo   Ministerstva   vnitra   mohou   být   pro   potřebu  složek

integrovaného   záchranného  systému   při  provádění  záchranných

a likvidačních prací využita hospodářská opatření, vojenské útvary

a vojenská   zařízení  ozbrojených   sil  České   republiky  podle

zvláštních právních předpisů.17)

------------------------------------------------------------------

17) Například  §   15  až  18   zákona  č.  219/1999   Sb.,  zákon

    č. 241/2000 Sb., o hospodářských  opatřeních pro krizové stavy

    a o změně některých souvisejících zákonů.

 

                           ČÁST DRUHÁ

         PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

                   PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

 

                             HLAVA I

   PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY

 

                              § 23

 

     (1)  Pokud krajský  úřad zahrne  do havarijního  plánu  kraje

nebo  vnějšího havarijního  plánu konkrétní  právnickou osobu nebo

podnikající fyzickou osobu, je tato povinna

a) bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,

 

b) zajistit   vůči  svým   zaměstnancům  dotčeným   předpokládanou

   mimořádnou událostí  opatření uvedená v  § 24 odst.  1 písm. b)

   tohoto zákona.

 

     (2)  Právnické   osoby  a  podnikající   fyzické  osoby  jsou

v souvislosti  se záchrannými  a likvidačními  pracemi a  s jejich

přípravou povinny

a) poskytnout osobní  nebo věcnou pomoc  na přímou výzvu  velitele

   zásahu (§  19) nebo starosty  obce (§ 16)  nebo prostřednictvím

   operačního  a informačního  střediska integrovaného záchranného

   systému,

b) strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce

   na pozemky  a do staveb a  použití nezbytné techniky, provedení

   terénních úprav, budování  ochranných staveb, vyklizení pozemku

   a odstranění  staveb,  jejich  částí   a  porostů,  pokud  jsou

   vlastníky  nebo uživateli  nemovitostí a  pokud zvláštní právní

   předpis9) nestanoví jinak,

c) strpět  umístění  zařízení  systému  varování  a  vyrozumění na

   nemovitostech,  které  mají  ve  vlastnictví,  a  umožnit k nim

   přístup hasičskému  záchrannému sboru kraje  nebo jím zmocněným

   osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,

d) pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené

   požadavky civilní ochrany, dbát  při užívání těchto nemovitostí

   a veškerých činnostech  s tím spojených,  aby nedošlo ke  změně

   charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její

   využití   pro  potřeby   civilní  ochrany   a  přístup  orgánům

   hasičského  záchranného  sboru  nebo  jimi  zmocněným osobám do

   těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,

e) pokud  provozují školská,  zdravotnická, sociální  nebo obdobná

   zařízení, vytvořit v nich  podmínky pro výdej ochranných masek,

   dětských   ochranných   vaků,   dětských   ochranných  kazajek,

   ochranných oděvů,  filtrů pro ochranu dýchacích  cest a povrchu

   těla a dalších ochranných prostředků.

 

     (3)  K plnění  úkolů podle  odstavce 1  mohou právnické osoby

a podnikající  fyzické  osoby  zřizovat  zařízení  civilní ochrany

podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.3)

 

     (4)   Prováděcí   právní   předpis   stanoví  náhrady  výdajů

vynakládaných   právnickými  osobami   a  podnikajícími  fyzickými

osobami na ochranu obyvatelstva.

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č.  133/1985 Sb, o  požární ochraně, ve  znění pozdějších

   předpisů.

9) Například zákon č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů,

   zákon  č.  18/1997  Sb.,  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon

   č. 353/1999 Sb.

 

                              § 24

 

     (1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem

technických  zařízení  a  budov,   při  nakládání  s  nebezpečnými

chemickými  látkami18) a  při jejich  přepravě nebo  při nakládání

s nebezpečnými  odpady  (dále  jen  "havárie"),  je právnická nebo

podnikající  fyzická  osoba,  která  je  vlastníkem, správcem nebo

uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna

a) podílet se  na přípravě záchranných  a likvidačních prací  a na

   zpracování havarijního  plánu kraje  nebo  vnějšího havarijního

   plánu tím, že poskytne na vyžádání hasičskému záchrannému sboru

   kraje,  pokud   zvláštní  právní  předpis   nestanoví  jinak,8)

   informace o

   1. zdrojích rizik,

   2. pravděpodobných  následcích  havárií   a  možných  způsobech

      jejich likvidace,

   3. možných účincích na obyvatele a životní prostředí,

   4. opatřeních  připravených  ve  své  působnosti  pro zajištění

      nezbytných   sil  a   prostředků  k   provedení  záchranných

      a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení,

b) vůči svým zaměstnancům zajistit,  pokud zvláštní právní předpis

   nestanoví jinak,8)

   1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných

      opatřeních,

   2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí,

   3. organizování záchranných prací,

   4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.

 

     (2) Právnická  osoba nebo podnikající fyzická  osoba, u které

došlo k havárii, je povinna

a) provádět neprodleně záchranné a likvidační práce,

b) ohlásit   neprodleně  havárii   místně  příslušnému  operačnímu

   a informačnímu  středisku  integrovaného  záchranného  systému

   a  bezprostředně ohroženým  obcím; tím není  dotčena oznamovací

   povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů,

c) podílet  se  na  varování  osob  ohrožených  havárií  v rozsahu

   stanoveném zvláštním právním předpisem,8)

d) poskytnout veliteli zásahu informace  o skutečnostech, které by

   mohly ohrozit životy nebo  zdraví osob provádějících zásah nebo

   ostatního   obyvatelstva,  zejména   informace  o  výbušninách,

   nebezpečných chemických látkách,  zdrojích ionizujícího záření,

   dravých či nebezpečných zvířatech,

e) spolupracovat    při   odstraňování    havárie   se    složkami

   integrovaného  záchranného  systému,  správními  úřady a orgány

   krajů a obcí,

f) uhradit krajskému úřadu  nebo složkám integrovaného záchranného

   systému náklady  spojené s poskytnutím  věcné a osobní  pomoci,

   s likvidačními  pracemi  a  se  škodami  prokazatelně vzniklými

   havárií,

g) zabezpečit  asanační práce  podle pokynů  příslušných správních

   úřadů nebo obcí,

h) zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie

   i v důsledku její likvidace,

i) spolupracovat   při   zpracování   dokumentace   o  záchranných

   a likvidačních pracích.

------------------------------------------------------------------

 8) Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné

    energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně

    a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů,

    nařízení vlády  č. 11/1999 Sb., o  zóně havarijního plánování,

    zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií

    způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami

    a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,

    o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých

    dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších

    předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

18) § 3  až  5  zákona  č.  157/1998  Sb.,  o  chemických  látkách

    a chemických přípravcích  a o změně  některých dalších zákonů,

    ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

 

                              § 25

 

                          Fyzické osoby

 

     (1)  Fyzická osoba  pobývající  na  území České  republiky má

právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva

a na  poskytnutí  instruktáže  a   školení  ke  své  činnosti  při

mimořádných událostech.

 

     (2) Fyzická osoba je povinna

a) strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné

   události  a  omezení  nařízená  velitelem  zásahu při provádění

   záchranných a likvidačních prací,

b) poskytnout na  výzvu starosty obce nebo  velitele zásahu osobní

   nebo věcnou pomoc,

c) strpět,   pokud   je   to   nutné   k   provádění   záchranných

   a likvidačních  prací a  pokud je  vlastníkem, uživatelem  nebo

   správcem nemovitosti,  vstup osob provádějících  záchranné nebo

   likvidační práce  na pozemky nebo do  objektů, použití nezbytné

   techniky,   provedení  terénních   úprav,  budování  ochranných

   staveb,  vyklizení pozemku  a odstranění  staveb, jejich částí,

   zařízení a porostů,

d) poskytnout veliteli zásahu informace  o skutečnostech, které by

   mohly ohrozit životy nebo  zdraví osob provádějících zásah nebo

   ostatního   obyvatelstva,  zejména   informace  o  výbušninách,

   nebezpečných chemických látkách,  zdrojích ionizujícího záření,

   dravých či nebezpečných zvířatech,

e) strpět  umístění  zařízení  systému  varování  a  vyrozumění na

   nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup

   hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za

   účelem používání, kontroly, údržby a oprav,

f) pokud je vlastníkem stavby  civilní ochrany nebo stavby dotčené

   požadavky civilní ochrany, dbát  při užívání těchto nemovitostí

   a veškerých činnostech  s tím spojených,  aby nedošlo ke  změně

   charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její

   využití  pro  potřeby  civilní  ochrany  a  přístup  hasičskému

   záchrannému  sboru kraje  nebo jím  zmocněným osobám  do těchto

   staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

 

     (3)  Plnění povinností  uvedených v  odstavci 2  může fyzická

osoba odmítnout,  pokud by tím ohrozila  život nebo zdraví vlastní

nebo jiných  osob anebo pokud  ji v tom  brání důležité okolnosti,

které  by  zjevně  způsobily  závažnější  následek  než  ohrožení,

kterému se má předcházet.

 

                            HLAVA II

                             VÝJIMKY

 

                              § 26

 

     (1)  K  poskytnutí  věcné  nebo  osobní  pomoci  nelze vyzvat

fyzické osoby, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního

práva.

 

     (2) Od osobní pomoci jsou osvobozeny  osoby ve věku do 18 let

a od 62  let a osoby  zdravotně nezpůsobilé k  výkonu požadovaných

činností,  plně invalidní  osoby, poslanci  a senátoři  Parlamentu

České  republiky  a  členové  vlády  a  dále  osoby,  které by tím

vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

 

     (3) Ženám lze nařídit pouze  takovou osobní pomoc, která není

v rozporu se zvláštním právním předpisem.19)

 

     (4)  Osoby  osvobozené  od  osobní  pomoci  mohou  poskytnout

dobrovolnou pomoc.

------------------------------------------------------------------

19) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve znění pozdějších

    předpisů.

    Vyhláška   č.   261/1997   Sb.,   kterou   se   stanoví  práce

    a pracoviště, které jsou zakázané  všem ženám, těhotným ženám,

    matkám  do  konce  devátého  měsíce  po  porodu  a mladistvým,

    a podmínky,  za  nichž  mohou  mladiství  výjimečně tyto práce

    konat  z  důvodu  přípravy  na  povolání,  ve  znění  vyhlášky

    č. 185/1998 Sb.

 

                            HLAVA III

        KONTROLA, POKUTY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

 

                              § 27

 

                            Kontrola

 

     (1) Ministerstvo,  hasičský  záchranný  sbor  kraje  a orgány

obcí,  které zajišťují  přípravu na  mimořádné události, záchranné

a likvidační práce a ochranu obyvatelstva, jsou oprávněny v mezích

své  působnosti kontrolovat  dodržování tohoto  zákona a  předpisů

vydaných k  jeho provedení. Při  vykonávání kontrolní činnosti  se

řídí    základními   pravidly    stanovenými   zvláštním   právním

předpisem.20)

 

     (2) Kontrolu uvedenou  v odstavci 1  vykonává u obce  krajský

úřad,  u  krajského  úřadu  a  hasičského  záchranného sboru kraje

Ministerstvo vnitra.

------------------------------------------------------------------

20) Zákon č. 552/1991 Sb., o  státní kontrole, ve znění pozdějších

    předpisů.

 

                              § 28

 

                             Pokuty

 

     (1) Za  nesplnění povinnosti podle tohoto  zákona může orgán,

který porušení povinnosti zjistil, uložit

a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč,

b) právnické osobě  nebo podnikající fyzické osobě  pokutu do výše

   3 000 000 Kč.

 

     (2) Nebyla-li  povinnost splněna ani  ve lhůtě stanovené  při

uložení pokuty, lze uložit pokutu opětovně.

 

     (3) Řízení  o uložení pokuty lze  zahájit do 1 roku  ode dne,

kdy se o porušení povinnosti  dozvěděl orgán, který pokutu ukládá,

a musí být  pravomocně skončeno do  3 let od  porušení povinnosti.

Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž

byla pokuta uložena.

 

     (4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

 

     (5) Výnos pokut je  příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní

právní předpis nestanoví jinak.

 

                              § 29

 

      Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva,

                poskytnutí věcné a osobní pomoci

 

     (1) Za omezení vlastnického  nebo užívacího práva, poskytnutí

věcné  nebo  osobní  pomoci  náleží  právnické  nebo fyzické osobě

peněžní náhrada.  Náhradu poskytuje krajský úřad,  v jehož územním

obvodu  byla  pomoc  poskytována.  Peněžní  náhrada  se vyplácí do

6 měsíců od ukončení záchranných nebo likvidačních prací.

 

     (2)   Pokud  dojde   k  omezení   výkonu  vlastnického  práva

k nemovitosti, poskytne  se jejímu vlastníku  náhrada odpovídající

míře  omezení  jeho  majetkových  práv  podle  zvláštního právního

předpisu.21)

 

     (3) Jde-li o  vykonání osobní pomoci, u níž  nelze určit výši

náhrady dohodou nebo postupem  podle zvláštních právních předpisů,

stanoví se náhrada ve výši,  která odpovídá obvyklé mzdě za stejné

či  podobné práce  nebo služby.  Při stanovení  náhrady za  věcnou

pomoc  se vychází  z výše  výdajů vzniklých  povinnému nebo z výše

náhrady  obvykle  účtované  za  použití  stejného  nebo  obdobného

věcného  prostředku   v  době  jeho   poskytnutí,  zjištěné  podle

zvláštního právního předpisu.

 

     (4)  Poskytne-li podnikající  fyzická osoba,  která má příjmy

pouze  z podnikání  nebo z  jiné samostatné  výdělečné činnosti22)

osobní  pomoc  na  výzvu  velitele  zásahu  nebo v rámci plánované

pomoci na vyžádání,  náleží jí náhrada ušlého výdělku  za dobu, po

kterou  pomoc poskytne.  Náhradu poskytuje  krajský úřad,  v jehož

správním obvodu byla pomoc poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého

výdělku   se   postupuje   přiměřeně   podle  zvláštního  právního

předpisu.23)

 

     (5) Obce,  kraje,  popřípadě  základní  složky  integrovaného

záchranného  systému  jsou  oprávněny  požadovat uhrazení nákladů,

které  vynaložily jako  náhradu  za  poskytnutí věcné  nebo osobní

pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé

havárií (§ 24), po původci  havárie. Těmito úhradami se kompenzují

vynaložené výdaje.24)

------------------------------------------------------------------

21) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.

22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

    znění pozdějších předpisů.

23) § 2 odst. 1 vyhlášky č.  298/1993 Sb., o stanovení výše nároku

    náhrady ušlého výdělku při správě daní.

24) §  49  odst.  9.  zákona   č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových

    pravidlech   a   o   změně   některých   souvisejících  zákonů

    (rozpočtová pravidla)

 

                              § 30

 

                          Náhrada škody

 

     (1) Stát  odpovídá za škodu způsobenou  právnickým a fyzickým

osobám   vzniklou   v    příčinné   souvislosti   se   záchrannými

a likvidačními  pracemi  a   cvičeními  prováděnými  podle  tohoto

zákona. Této  odpovědnosti se může stát  zprostit jen tehdy, pokud

se  prokáže,  že  poškozený  si  způsobil  škodu sám nebo způsobil

havárii.

 

     (2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám,

které utrpěly škodu na zdraví nebo věcnou škodu při

a) činnosti složek  integrovaného záchranného systému  nebo orgánů

   koordinujících záchranné a likvidační práce,

b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

 

 

 

     (3)  Škoda  na  zdraví  se  uhrazuje  obdobně  podle předpisů

o odškodňování  pracovních  úrazů,25)   pokud  nevznikl  nárok  na

náhradu této škody již z  pracovněprávního vztahu. V případě úmrtí

poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům.

 

     (4) Peněžní  náhradu poskytne stát  prostřednictvím krajského

úřadu,  v jehož  správním  obvodu  při záchranných  a likvidačních

pracích nebo  cvičení škoda či újma  vznikla. Při poskytování této

náhrady  za věcnou  škodu se  postupuje podle  zvláštních právních

předpisů platných v době vzniku škody.

 

     (5)  Právo  na  náhradu  škody  s  uvedením  důvodů  je třeba

uplatnit  písemně u  příslušného krajského  úřadu do  6 měsíců  od

doby,  kdy  se  právnická  nebo  fyzická  osoba o škodě dozvěděla,

nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad

může v případech hodných  zvláštního zřetele přiznat náhradu škody

i po uplynutí termínu k podání žádosti, nebo i bez podání žádosti,

ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

 

     (6)   Vznikne-li  škoda   složkám  integrovaného  záchranného

systému  nebo  osobám  v  nich  zařazeným  při  poskytování pomoci

v zahraničí, hradí tuto škodu  Ministerstvo vnitra, pokud ke škodě

došlo  při  mezistátní   pomoci  schválené  Ministerstvem  vnitra.

V případě  poskytování  pomoci  v  příhraničí  hradí  škodu  kraj,

z jehož území  byla pomoc poskytnuta.  Odškodnění se provádí  tak,

jako kdyby škoda vznikla na území České republiky.

 

     (7)  Náhrada  škody  se  neposkytuje  právnickým  a  fyzickým

osobám, které zavinily vznik havárie.

------------------------------------------------------------------

25) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce.

    Nařízení  vlády č.  108/1994  Sb.,  kterým se  provádí zákoník

    práce a některé další zákony.

 

                              § 31

 

                      Finanční zabezpečení

                integrovaného záchranného systému

 

     (1) Finanční  prostředky  ke   krytí  výdajů  potřebných  pro

zpracování dokumentace integrovaného  záchranného systému, ochranu

obyvatelstva,   společných  výdajů   při  ověřování  připravenosti

k záchranným  a likvidačním  pracím  a  na budování  a provozování

společně užívaných zařízení  pro potřeby integrovaného záchranného

systému, zejména v oblasti  telekomunikací a informačních systémů,

uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu.

 

     (2)  K   úhradě  mimořádných  výdajů   vzniklých  v  důsledku

prováděných  záchranných  a  likvidačních  prací  může být použita

rezerva  finančních  prostředků  vyčleněná  v  rozpočtové kapitole

Všeobecná pokladní správa.

 

     (3) Vláda nebo orgány kraje hradí náklady vynaložené složkami

integrovaného  záchranného systému  ke krytí  výdajů vzniklých při

nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému

v případě, že neuhrazení těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost

složek integrovaného  záchranného systému k  provádění záchranných

a likvidačních prací.

 

     (4)   Způsob  finančního   zabezpečení  jednotlivých   složek

integrovaného záchranného systému  při výkonu činností stanovených

těmto  složkám  zvláštními  právními  předpisy  není tímto zákonem

dotčen.

 

                            HLAVA IV

                 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

                              § 32

 

                 Hromadné informační prostředky

 

  Každý,  kdo  provozuje  hromadné  informační  prostředky, včetně

televizního  a  rozhlasového  vysílání,  je  povinen  bez  náhrady

nákladů  na základě  žádosti operačního  a informačního  střediska

integrovaného záchranného  systému neprodleně a  bez úpravy obsahu

a smyslu  uveřejnit  tísňové   informace  potřebné  pro  záchranné

a likvidační práce.

 

                               § 33

 

               Vztah k zvláštním právním předpisům

 

     (1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona,

s výjimkou pokut podle § 28, se nevztahuje správní řád.

 

     (2)  Za stavu  ohrožení  státu  vyhlášeného v  souvislosti se

zajišťováním obrany  České republiky před  vnějším napadením a  za

válečného  stavu  plní  složky  integrovaného  záchranného systému

i právnické a  fyzické osoby úkoly stanovené  tímto zákonem, pokud

zvláštní právní předpis26) nestanoví jinak.

------------------------------------------------------------------

26) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

 

                              § 34

 

                        Zvláštní případy

 

     Tento zákon  se vztahuje i  na případy, kdy  jde o mimořádnou

událost,  kterou  je  ohroženo  veřejné  zdraví  a  orgán  ochrany

veřejného zdraví požádá hasičský záchranný sbor kraje, orgán kraje

nebo Ministerstvo vnitra o společné řešení mimořádné události.

 

                              § 35

 

                      Zmocňovací ustanovení

 

     (1)   Vláda   vydá   nařízení   k   provedení   §  7  odst. 7

písm. a) a b) a § 23 odst. 4.

 

     (2)  Ministerstvo  vnitra  vydá   vyhlášku  k  provedení  § 5

odst. 4, § 7 odst.  7 písm. c) až g), § 12 odst.  3 a § 18 odst. 4

písm. a).

 

     (3)  Ministerstvo vnitra  vydá po  projednání s Ministerstvem

pro místní rozvoj vyhlášku k provedení § 7 odst. 7 písm. h).

 

     (4)  Ministerstvo  pro  místní   rozvoj  vydá  po  projednání

s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 7 odst. 7 písm. i).

 

     (5)   Ministerstvo  dopravy   a  spojů   vydá  po  projednání

s Ministerstvem  vnitra vyhlášku  k provedení  § 9  odst. 4 a § 18

odst. 4 písm. b).

 

                              § 35a

 

     Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce

s rozšířenou  působností podle  tohoto zákona  jsou výkonem státní

správy v přenesené působnosti.

 

                           ČÁST TŘETÍ

 

                             HLAVA I

     Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních

              orgánů státní správy České republiky

 

                              § 36

 

     Zákon  č.  2/1969  Sb.,   o  zřízení  ministerstev  a  jiných

ústředních orgánů  státní správy České republiky,  ve znění zákona

č. 34/1970 Sb.,  zákona č. 125/1970  Sb., zákona č.  147/1970 Sb.,

zákona č. 60/1988 Sb., zákona  č. 173/1989 Sb., zákonného opatření

č. 9/1990  Sb., zákona  č. 126/1990  Sb., zákona  č. 203/1990 Sb.,

zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona

č. 575/1990 Sb.,  zákona č. 173/1991 Sb.,  zákona č. 283/1991 Sb.,

zákona   č.   19/1992   Sb.,   zákona   č.   23/1992  Sb.,  zákona

č. 103/1992 Sb., zákona  č. 167/1992 Sb., zákona  č. 239/1992 Sb.,

zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona

č. 359/1992 Sb.,  zákona č. 474/1992 Sb.,  zákona č. 548/1992 Sb.,

zákona   č.  21/1993   Sb.,   zákona   č.  166/1993   Sb.,  zákona

č. 285/1993 Sb.,  zákona č.  47/1994 Sb.,  zákona č.  89/1995 Sb.,

zákona   č.  289/1995   Sb.,  zákona   č.  135/1996   Sb.,  zákona

č. 272/1996 Sb., zákona  č. 152/1997 Sb.,  zákona č. 15/1998  Sb.,

zákona   č.  148/1998   Sb.,   zákona   č.  63/2000   Sb.,  zákona

č. 130/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb., se mění takto:

 

     1.  V §  12 odst.  1 se  na konci  písmene l) tečka nahrazuje

čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m) krizové    řízení,   civilní    nouzové   plánování,   ochranu

    obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.".

 

     2. V § 12 odstavec 2 zní:

 

     "(2)  Ministerstvo  vnitra  zajišťuje  komunikační  sítě  pro

Policii České republiky,  složky integrovaného záchranného systému

a územní orgány státní správy.".

 

     3. V § 16 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) správu vojenských újezdů.".

 

Dosavadní písmeno e) se zrušuje.

 

     4. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

     "(4) Práva  a povinnosti z pracovněprávních  vztahů ve věcech

státní správy  na úseku civilní ochrany  přecházejí z Ministerstva

obrany  na  Ministerstvo  vnitra   dnem  nabytí  účinnosti  zákona

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.".

 

                            HLAVA II

                     Změna stavebního zákona

 

                              § 37

 

     Zákon č.  50/1976 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu

(stavební  zákon),  ve  znění   zákona  č.  137/1982  Sb.,  zákona

č. 103/1990 Sb.,  zákona č. 425/1990 Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb.,

zákona   č.  262/1992   Sb.,   zákona   č.  43/1994   Sb.,  zákona

č. 19/1997 Sb.,  zákona č.  83/1998  Sb.,  zákona č.  95/2000 Sb.,

zákona  č.   96/2000  Sb.,  zákona   č.  132/2000  Sb.   a  zákona

č. 151/2000 Sb., se mění takto:

 

     V § 2  odst. 1 se na konci písmene  k) tečka nahrazuje čárkou

a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva.".

 

                           ČÁST ČTVRTÁ

                            ÚČINNOST

 

                              § 38

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

                           Klaus v. r.

                           Havel v. r.

                           Zeman v. r.