133/1985 Sb.

                              ZÁKON

                       České národní rady

                    ze dne 17. prosince 1985

                        o požární ochraně

Změna: 425/1990 Sb.

Změna: 40/1994 Sb.

Změna: 203/1994 Sb.

Změna: 163/1998 Sb.

Změna: 71/2000 Sb.

Změna: 237/2000 Sb.

Změna: 320/2002 Sb.

 

     Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

                               § 1

 

                        Úvodní ustanovení

 

     (1) Účelem  zákona je  vytvořit podmínky  pro účinnou ochranu

života  a zdraví  občanů a  majetku před  požáry a pro poskytování

pomoci  při živelních  pohromách a  jiných mimořádných  událostech

stanovením  povinností  ministerstev  a  jiných  správních  úřadů,

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní

správy a  samosprávy na úseku  požární ochrany, jakož  i postavení

a povinností jednotek požární ochrany.

 

     (2) Každý je povinen počínat si  tak, aby nezavdal příčinu ke

vzniku požáru,  neohrozil život a zdraví  osob, zvířata a majetek;

při  zdolávání  požárů,  živelních  pohrom  a  jiných  mimořádných

událostí   je   povinen   poskytovat   přiměřenou   osobní  pomoc,

nevystaví-li tím  vážnému nebezpečí nebo ohrožení  sebe nebo osoby

blízké anebo  nebrání-li mu v  tom důležitá okolnost,  a potřebnou

věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.

 

                           ČÁST PRVNÍ

        POVINNOSTI MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ,

      PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

 

                           ODDÍL PRVNÍ

        Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů,

        právnických osob a fyzických osob vykonávajících

        podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů

                        a fyzických osob

 

                               § 2

 

                        Obecná ustanovení

 

     (1) Ministerstva  a  jiné  státní  orgány  a právnické osoby,

jakož  i fyzické  osoby vykonávající  podnikatelskou činnost podle

zvláštních  předpisů   (dále  jen  "podnikající   fyzické  osoby")

zabezpečují  plnění  povinností  vyplývajících  pro  ně  z  tohoto

zákona, předpisů  vydaných na jeho základě  nebo z jiných předpisů

upravujících  povinnosti  na  úseku   požární  ochrany  (dále  jen

"předpisy o  požární ochraně") jako  nedílnou součást své  řídicí,

hospodářské  nebo jiné  základní činnosti  a neodkladně odstraňují

zjištěné nedostatky.

 

     (2) Právnické   osoby  a   podnikající  fyzické   osoby  plní

povinnosti  na úseku  požární ochrany  ve všech  prostorách, které

užívají  k provozování  činnosti.  Za  plnění povinností  na úseku

požární  ochrany  u  právnických  osob  odpovídá  statutární orgán

a u podnikajících fyzických osob  tyto osoby nebo jejich odpovědný

zástupce. Provozuje-li činnost v  prostorách více právnických osob

nebo  podnikajících  fyzických  osob,  plní  povinnosti  na  úseku

požární  ochrany  na  místech,  která  užívají  společně, vlastník

těchto  prostor,  není-li  smlouvou   mezi  nimi  sjednáno  jinak.

Součástí  smlouvy  musí  být  i  určení  osoby odpovědné za plnění

povinností na úseku požární ochrany.

 

 

                         nadpis vypuštěn

 

 

 

 

                               § 3

 

 

        Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů

 

     (1) Ministerstva   a  jiné   státní  orgány   v  rozsahu  své

působnosti   spolupracují   s   Ministerstvem   vnitra  (dále  jen

"ministerstvo") při zpracovávání  koncepce rozvoje požární ochrany

a ve vztahu k  právnickým osobám, které řídí, plní  další úkoly na

úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.

 

     (2) Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti

uložené  jinak  tímto  zákonem  právnickým  osobám  a podnikajícím

fyzickým osobám.

 

                               § 4

 

 

                 Členění provozovaných činností

                    podle požárního nebezpečí

 

     (1) Podle  míry požárního  nebezpečí se  provozované činnosti

člení do kategorií

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) s vysokým požárním nebezpečím.

 

     (2) Za provozované  činnosti se zvýšeným  požárním nebezpečím

se považují činnosti

a) při  nichž  se  vyskytují   v  jednom  prostoru  nebo  požárním

   úseku1a) nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány

   jako oxidující, extrémně hořlavé,  vysoce hořlavé a hořlavé,1b)

   v celkovém  množství   převyšujícím  1  000   kg  těchto  látek

   a přípravků  v  pevném  stavu   nebo  250  litrů  těchto  látek

   a přípravků v kapalném stavu,

b) při nichž  se vyskytují hořlavé  nebo hoření podporující  plyny

   v zásobnících,  případně  v   nádobách  (sudech,  lahvích  nebo

   kartuších),   se   součtem   vnitřních   objemů   těchto  nádob

   převyšujícím  100  litrů  umístěných  v  jednom  prostoru  nebo

   požárním  úseku a  v případě  nádob na  zkapalněné uhlovodíkové

   plyny s  celkovým množstvím možných  náplní převyšujícím 60  kg

   umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach

   nebo páry hořlavých kapalin v  ovzduší nebo v zařízení v takové

   míře,  že  nelze  vyloučit  vznik  výbušné  koncentrace nebo se

   hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně

   třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé  požární zatížení 15 kg/m2

   a vyšší,

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení

   120 kg/m2 a vyšší,

f) při nichž  se používá otevřený  oheň nebo jiné  zdroje zapálení

   v bezprostřední přítomnosti hořlavých  látek v pevném, kapalném

   nebo plynném  stavu, kromě lokálních spotřebičů  a zdrojů tepla

   určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,

g) v budovách1c) o sedmi a více  nadzemních podlažích nebo o výšce

   větší než 22,5 m, kromě bytových domů,1d)

h) ve  stavbách  pro  shromažďování   většího  počtu  osob,1e)  ve

   stavbách  pro  obchod,1f)  ve  stavbách ubytovacích zařízení1g)

   a ve  stavbách, které  jsou na  základě kolaudačního rozhodnutí

   určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,1h)

i) v podzemních  prostorách určených  pro poskytování  služeb nebo

   obchod  s nahodilým  požárním zatížením  15 kg/m2  a vyšším, ve

   kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

 

     (3) Za provozované činnosti s  vysokým požárním nebezpečím se

považují činnosti

a) při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou

   klasifikovány jako oxidující,  extrémně hořlavé, vysoce hořlavé

   a hořlavé,1b) v celkovém množství větším než 5 000 tun,

b) při  nichž se  vyrábějí nebo  plní do  zásobníků, cisteren nebo

   nádob  hořlavé   kapaliny  nebo  hořlavé   plyny  anebo  hoření

   podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,

c) v provozech,  ve kterých  se přečerpáváním  a zvyšováním  tlaku

   zabezpečuje přeprava nebezpečných látek  a přípravků v kapalném

   nebo  plynném  stavu,  které  jsou  klasifikovány jako extrémně

   hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v potrubí o vnitřním průměru

   0,8 m a větším,

d) v budovách o 15 a více  nadzemních podlažích nebo o výšce větší

   než 45 m,

e) v podzemních   prostorách   s   nahodilým   požárním  zatížením

   15 kg/m2 a vyšším, ve kterých  se může současně vyskytovat více

   než 200 osob.

 

     (4) Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

se považují činnosti, které nejsou uvedené v odstavcích 2 a 3.

 

     (5) Vyjde-li  najevo,  že  právnická  osoba  nebo podnikající

fyzická osoba  se nesprávně začlenila do  kategorie podle odstavce

1, rozhodne  o jejím správném  začlenění příslušný orgán  státního

požárního dozoru.

------------------------------------------------------------------

1a) § 17 odst. 2 vyhlášky č.  137/1998 Sb., o obecných technických

    požadavcích na výstavbu.

1b) § 2  odst.  8   písm.  b)  až  e)  zákona   č.  157/1998  Sb.,

    o chemických  látkách  a  chemických  přípravcích  a  o  změně

    některých dalších zákonů.

1c) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1d) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1e) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1f) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1g) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1h) § 2  písm.  b)  vyhlášky  č.  174/1994  Sb., kterou se stanoví

    obecné   technické  požadavky   zabezpečující  užívání  staveb

    osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

                               § 5

 

 

                   Povinnosti právnických osob

                 a podnikajících fyzických osob

 

     (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a) obstarávat  a  zabezpečovat  v  potřebném  množství  a  druzích

   požární  techniku, věcné  prostředky požární  ochrany a požárně

   bezpečnostní   zařízení  se   zřetelem  na   požární  nebezpečí

   provozované  činnosti a  udržovat je  v provozuschopném  stavu.

   U vyhrazené   požární  techniky,   věcných  prostředků  požární

   ochrany  a  požárně   bezpečnostních  zařízení,  kromě  výrobků

   stanovených   podle   zvláštních   právních   předpisů,1i)  lze

   instalovat a používat pouze schválené druhy,

b) vytvářet  podmínky pro  hašení  požárů  a pro  záchranné práce,

   zejména udržovat volné příjezdové  komunikace a nástupní plochy

   pro požární techniku, únikové cesty  a volný přístup k nouzovým

   východům, k rozvodným zařízením  elektrické energie, k uzávěrům

   vody,  plynu,  topení  a  produktovodům,  k  věcným prostředkům

   požární  ochrany a  k ručnímu  ovládání požárně  bezpečnostních

   zařízení,

c) dodržovat technické  podmínky a návody vztahující  se k požární

   bezpečnosti výrobků nebo činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními

   značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

   a to  včetně  míst,  na  kterých  se  nachází  věcné prostředky

   požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím  odborně způsobilé osoby

   (§ 11  odst. 1), technika požární  ochrany (§ 11 odst.  2) nebo

   preventisty požární ochrany (§  11 odst. 6) dodržování předpisů

   o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

f) umožnit  orgánu  státního  požárního  dozoru provedení kontroly

   plnění  povinností  na  úseku  požární  ochrany,  poskytovat mu

   požadované  doklady,  dokumentaci  a  informace  vztahující  se

   k zabezpečování požární ochrany v souladu  s tímto zákonem a ve

   stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

g) poskytovat bezúplatně orgánu  státního požárního dozoru výrobky

   nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke

   zjištění příčiny vzniku požáru,

h) bezodkladně  oznamovat územně  příslušnému operačnímu středisku

   hasičského záchranného  sboru kraje1j) každý  požár vzniklý při

   činnostech, které  provozují, nebo v  prostorách, které vlastní

   nebo užívají.

 

     (2) Právnické  osoby   a  podnikající  fyzické   osoby  nesmí

vypalovat  porosty.  Při  spalování   hořlavých  látek  na  volném

prostranství jsou  povinny, se zřetelem  na rozsah této  činnosti,

stanovit  opatření   proti  vzniku  a   šíření  požáru.  Spalování

hořlavých  látek   na  volném  prostranství   včetně  navrhovaných

opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému

záchrannému sboru kraje,1j) který může stanovit další podmínky pro

tuto činnost,  popřípadě může takovou  činnost zakázat. Ustanovení

zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.1k)

------------------------------------------------------------------

1i) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky

    a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

    č. 71/2000 Sb.

1j) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České

    republiky a o změně některých zákonů.

1k) Například  zákon  č.  23/1962  Sb.,  o  myslivosti,  ve  znění

    pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně

    a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších

    předpisů,  zákon  č.  125/1997   Sb.,  o  odpadech,  ve  znění

    pozdějších předpisů, zákon č.  309/1991 Sb., o ochraně ovzduší

    před  znečišťujícími  látkami  (zákon  o  ovzduší),  ve  znění

    pozdějších předpisů.

 

                               § 6

 

 

                         nadpis vypuštěn

 

     (1) Právnické  osoby a podnikající  fyzické osoby provozující

činnosti  se zvýšeným  požárním  nebezpečím  a s  vysokým požárním

nebezpečím jsou dále povinny

a) stanovit  organizaci zabezpečení  požární ochrany  s ohledem na

   požární nebezpečí provozované činnosti,

b) prokazatelným  způsobem stanovit  a dodržovat  podmínky požární

   bezpečnosti  provozovaných  činností,  případně technologických

   postupů  a  zařízení,  nejsou-li  podmínky provozování činností

   a zabezpečování  údržby  a  oprav  zařízení stanoveny zvláštním

   právním předpisem,

c) zajišťovat    údržbu,    kontroly    a    opravy    technických

   a technologických  zařízení způsobem  a ve  lhůtách stanovených

   podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

d) stanovit z  hlediska požární bezpečnosti  požadavky na odbornou

   kvalifikaci   osob  pověřených   obsluhou,  kontrolou,  údržbou

   a opravami  technických  a  technologických  zařízení, pokud to

   není  stanoveno zvláštními  právními předpisy,1l)  a zabezpečit

   provádění prací,  které by mohly  vést ke vzniku  požáru, pouze

   osobami s příslušnou kvalifikací,

e) mít k  dispozici požárně technické  charakteristiky vyráběných,

   používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů

   potřebné ke  stanovení preventivních opatření  k ochraně života

   a zdraví osob a majetku.

 

     (2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle

odstavce 1  písm. b) musí odpovídat  stavu vědeckých a technických

poznatků známých v době jejich stanovení.

------------------------------------------------------------------

1l) Například  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné způsobilosti

    v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

 

                              § 6a

 

     (1) Právnické  osoby  a   podnikající  fyzické  osoby,  které

provozují  činnosti  s  vysokým  požárním  nebezpečím,  jsou  dále

povinny  prostřednictvím odborně  způsobilé osoby  (§ 11  odst. 1)

zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob,

zvířat  a majetku  a plnění  dalších povinností  na úseku  požární

ochrany.

 

     (2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje

a) zjištění a  zhodnocení rozhodujících vlivů  z hlediska možnosti

   vzniku a  šíření požáru, vyjádření  a posouzení rizik  ohrožení

   osob,   zvířat   a   majetku,   zhodnocení  možností  provedení

   záchranných prací a účinné  likvidace požáru včetně popisu jeho

   možných následků,

b) stanovení  systému  řízení  požární  ochrany  se  zaměřením  na

   snížení pravděpodobnosti vzniku požáru,  jeho šíření a ohrožení

   osob, zvířat a majetku,

c) návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

 

     (3) Právnické  osoby  a   podnikající  fyzické  osoby,  které

provozují  činnosti  s  vysokým  požárním  nebezpečím, předkládají

posouzení  požárního   nebezpečí  ke  schválení   orgánu  státního

požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.

 

     (4) Zjistí-li  orgán státního požárního  dozoru, že posouzení

požárního nebezpečí  předložené ke schválení  vykazuje nedostatky,

pro  které   je  nelze  schválit,  vrátí   je  předkladateli  zpět

s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění

nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

 

     (5) Změní-li  se charakter, podmínky  nebo rozsah provozované

činnosti zakládající  povinnost podle odstavce  1, právnické osoby

nebo  podnikající  fyzické  osoby  bez  zbytečného odkladu uvědomí

písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle

jeho pokynů posouzení požárního  nebezpečí doplní, přepracují nebo

předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

 

     (6) Opatření  a  lhůty  vyplývající  ze schváleného posouzení

požárního  nebezpečí jsou  právnické osoby  a podnikající  fyzické

osoby povinny plnit.

 

     (7) Osoba zpracovávající  posouzení požárního nebezpečí podle

§ 11  odst.  1  je  odpovědná   za  věcnou  a  formální  správnost

zpracované dokumentace.

 

                              § 6b

 

     Prováděcí právní předpis stanoví

a) hodnoty  nahodilého   požárního  zatížení  pro   účely  členění

   činností podle požárního nebezpečí,

b) vymezení složitých podmínek pro zásah,

c) množství,  druhy  a  způsob  vybavení  prostor právnických osob

   a podnikajících  fyzických  osob   věcnými  prostředky  požární

   ochrany a požárně bezpečnostními  zařízeními, jakož i požadavky

   na  jejich  projektování,   montáž,  provoz,  kontrolu,  údržbu

   a opravy,

d) druhy  vyhrazené požární  techniky, věcných  prostředků požární

   ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

e) způsob  vytváření podmínek  pro hašení  požáru a  pro záchranné

   práce,

f) lhůty a způsob provádění  kontrol dodržování předpisů o požární

   ochraně,

g) postup  při  poskytování  výrobků   a  vzorků  orgánu  státního

   požárního  dozoru k  provedení požárně  technické expertizy  za

   účelem zjišťování příčin vzniku požáru,

h) způsob  určení podmínek  požární bezpečnosti  při činnostech se

   zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím,

i) způsob posuzování požárního nebezpečí.

 

 

                         nadpis vypuštěn

 

                               § 7

 

     (1) Vlastník nebo  uživatel zdrojů vody pro  hašení požárů je

povinen tyto  udržovat v takovém stavu,  aby bylo umožněno použití

požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

 

     (2) Vlastník   nebo  uživatel   lesů  v   souvislých  lesních

porostech  o  celkové  výměře  vyšší  než  50  hektarů  je povinen

zabezpečit  v době  zvýšeného nebezpečí  vzniku požáru,  nad rámec

povinností stanovených v § 5,  opatření pro včasné zjištění požáru

v lesích   a  proti   jeho  rozšíření   pomocí  hlídkové  činnosti

s potřebným množstvím sil a  prostředků požární ochrany, pokud tak

neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.1m)

------------------------------------------------------------------

1m) § 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb.

 

                               § 8

 

                             zrušen

 

                               § 9

 

                             zrušen

 

                              § 10

 

 

                             zrušen

 

                              § 11

 

                       Odborná způsobilost

 

     (1) Plnění  povinností  podle  §  6a  odst.  1,  § 16 odst. 1

a § 16a mohou zabezpečovat pouze  odborně způsobilé osoby, není-li

dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci

a znalecké  ústavy  v  základním  oboru  požární  ochrany  zapsaní

v seznamu  znalců a  znaleckých ústavů  vedených krajskými  soudy,

fyzické  osoby, které  jsou absolventy  škol požární  ochrany nebo

absolventy  vysokoškolského  studia,  jehož  součástí je ověřovací

program  pro   odbornou  způsobilost  na   úseku  požární  ochrany

schválený   ministerstvem,  který   odpovídá  požadavkům  uvedeným

v odstavci 4,  nebo fyzické osoby,  které složily zkoušku  odborné

způsobilosti  před  komisí  ustavenou  ministerstvem.  Za  odborně

způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného

sboru  České  republiky  (dále  jen  "hasičský záchranný sbor")1j)

vykonávající  funkce  stanovené   prováděcím  předpisem  k  zákonu

o hasičském záchranném sboru.

 

     (2) Plnění  povinností vyplývajících z  § 5, 6,  § 16 odst. 1

a § 16a  mohou  zabezpečovat  technici  požární  ochrany.  Odborná

způsobilost k  výkonu funkce technika  požární ochrany se  získává

složením  zkoušky  odborné   způsobilosti  před  komisí  ustavenou

ministerstvem.

 

     (3) Fyzickým  osobám  uvedeným  v   odstavcích  1  a  2  vydá

ministerstvo   osvědčení   o   odborné   způsobilosti   (dále  jen

"osvědčení"). Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního

dozoru  rozhodnout  o  odejmutí  osvědčení  tomu,  kdo  při výkonu

činnosti  odborně způsobilé  osoby nebo  technika požární  ochrany

vykazuje závažné nedostatky.

 

     (4) Při  zkoušce  odborné  způsobilosti  se  ověřuje  znalost

zejména

a) právních  předpisů  a  technických  předpisů  na  úseku požární

   ochrany,

b) požární bezpečnosti staveb a technologií,

c) posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,

d) funkcí  a  technických  vlastností  požární  techniky,  věcných

   prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

e) fyzikálních  a  chemických   procesů  hoření,  výbuchů,  hašení

   a toxických účinků zplodin hoření.

 

     (5) Činnost  odborně  způsobilé   osoby  a  technika  požární

ochrany může  být vykonávána v pracovněprávním  vztahu1n) anebo na

základě zvláštního zákona.1o)

 

     (6) Plnění  úkolů podle §  5 odst.  1  písm. d) a  e) a § 16a

odst.  1  písm.  c)  může  vykonávat  preventista požární ochrany.

Preventista   požární   ochrany   vykonává   činnost   na  základě

absolvování odborné přípravy (§ 16 odst. 1).

 

     (7) Osoba  odborně  způsobilá  podle  odstavce  1 má odbornou

způsobilost i  k výkonu činnosti  technika požární ochrany.  Osoba

odborně  způsobilá  podle  odstavce   2  má  odbornou  způsobilost

i k plnění úkolů podle odstavce 6.

 

     (8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověřování odborné

způsobilosti,  vydávání  a  odnímání  osvědčení,  obsah  a  rozsah

odborné přípravy.

------------------------------------------------------------------

1j) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České

    republiky a o změně některých zákonů.

1n) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve znění pozdějších

    předpisů.

1o) Například  zákon č.  455/1991 Sb.,  o živnostenském  podnikání

    (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 12

 

 

                             zrušen

 

                              § 13

 

 

                   Preventivní požární hlídka

 

     (1) Právnické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby  zřizují

preventivní požární hlídky

a) v prostorách s nejméně třemi  zaměstnanci, ve kterých provozují

   činnosti  se  zvýšeným  požárním   nebezpečím  nebo  s  vysokým

   požárním nebezpečím,

b) v případech,  kdy  tak  stanoví  nařízení  kraje  [§ 27 odst. 1

   písm.   f)] nebo  obecně závazná  vyhláška obce  [§ 29  odst. 1

   písm. o)].

 

     (2) Úkolem   preventivní  požární   hlídky  je   dohlížet  na

dodržování předpisů  o požární ochraně  a v případě  vzniku požáru

provést  nutná  opatření  k  záchraně  ohrožených  osob,  přivolat

jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

 

                              § 14

 

 

                             zrušen

                              § 15

 

                   Dokumentace požární ochrany

 

     (1) Právnické osoby  a podnikající fyzické  osoby provozující

činnosti  uvedené v  § 4  odst.  2  a 3  jsou povinny  zpracovávat

předepsanou  dokumentaci požární  ochrany, plnit  podmínky požární

bezpečnosti v  ní stanovené a  udržovat ji v  souladu se skutečným

stavem.

 

     (2) Prováděcí  právní předpis  stanoví druhy,  obsah a vedení

dokumentace požární ochrany.

 

                              § 16

 

 

             Školení a odborná příprava zaměstnanců

                        o požární ochraně

 

     (1) Právnické  osoby a podnikající  fyzické osoby provozující

činnosti  uvedené v  § 4  odst. 2  nebo 3  jsou povinny zabezpečit

pravidelné  školení  zaměstnanců  o  požární  ochraně  a  odbornou

přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,

jakož i preventistů požární ochrany.

 

     (2) Povinnost  školení  zaměstnanců   o  požární  ochraně  se

vztahuje  na všechny  fyzické osoby,  které jsou  v pracovním nebo

jiném obdobném  poměru k právnické osobě  nebo podnikající fyzické

osobě.1n)  Školení  se  provádí  zvlášť  pro  vedoucí  zaměstnance

a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

 

     (3) Pro  fyzické  osoby,  které  se  příležitostně zdržují na

pracovištích právnických  osob nebo podnikajících  fyzických osob,

se  školení o  požární  ochraně  zabezpečuje, jestliže  tyto osoby

vykonávají činnosti uvedené  v § 4 odst. 2 a  3 nebo přicházejí do

styku s těmito činnostmi.

 

     (4) Prováděcí  právní  předpis  stanoví  druhy, obsah, rozsah

a lhůty  školení zaměstnanců  o požární  ochraně, jakož  i odborné

přípravy preventistů  požární ochrany a  zaměstnanců zařazených do

preventivních požárních hlídek.

------------------------------------------------------------------

1n) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve znění pozdějších

    předpisů.

 

                              § 16a

 

     (1) U  právnických   osob  a  podnikajících   fyzických  osob

provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 provádí

a) odborně  způsobilá osoba  nebo technik  požární ochrany školení

   vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,

b) odborně způsobilá  osoba nebo technik  požární ochrany odbornou

   přípravu preventistů  požární ochrany a  zaměstnanců zařazených

   do preventivních požárních hlídek,

c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany

   školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

 

     (2) U  právnických   osob  a  podnikajících   fyzických  osob

provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 provádí

a) odborně  způsobilá osoba  nebo technik  požární ochrany školení

   vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,

b) odborně způsobilá  osoba odbornou přípravu  preventistů požární

   ochrany  a  zaměstnanců  zařazených  do preventivních požárních

   hlídek,

c) technik  požární  ochrany  nebo  proškolený vedoucí zaměstnanec

   školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

 

 

                          nadpis zrušen

 

                              § 17

 

 

               Základní povinnosti fyzických osob

 

     (1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si  tak, aby nedocházelo ke  vzniku požáru, zejména při

   používání   tepelných,   elektrických,   plynových   a   jiných

   spotřebičů a komínů, při  skladování a používání hořlavých nebo

   požárně nebezpečných látek, manipulaci  s nimi nebo s otevřeným

   ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b) zajistit  přístup  k  rozvodným  zařízením  elektrické  energie

   a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na

   označených místech,

d) obstarat  požárně  bezpečnostní  zařízení  a  věcné  prostředky

   požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e) zajistit  přístup k  požárně bezpečnostním  zařízením a  věcným

   prostředkům požární  ochrany za účelem  jejich včasného použití

   a dále    udržovat   tato    zařízení   a    věcné   prostředky

   v provozuschopném  stavu;  uvedené  povinnosti  se  vztahují na

   osoby,  které  mají  uvedená  zařízení  a  věcné  prostředky ve

   vlastnictví či užívání,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky

   pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu  státního požárního dozoru  provedení potřebných

   úkonů  při zjišťování  příčiny vzniku  požáru a  v odůvodněných

   případech   mu  bezúplatně   poskytnout  výrobky   nebo  vzorky

   k provedení  požárně  technické  expertizy  ke zjištění příčiny

   vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému

   sboru každý požár vzniklý  při činnostech, které vykonává, nebo

   v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat  podmínky   nebo  návody  vztahující   se  k  požární

   bezpečnosti výrobků nebo činností.

 

     (2) Ten,  kdo je povinen vykonávat  dohled nad osobami, které

nemohou  posoudit   následky  svého  jednání,   je  povinen  podle

zvláštních zákonů  dbát, aby tyto osoby  svým jednáním nezpůsobily

požár.

 

     (3) Fyzická osoba nesmí

a) vědomě  bezdůvodně  přivolat   jednotku  požární  ochrany  nebo

   zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce,  které mohou vést ke  vzniku požáru, pokud nemá

   odbornou  způsobilost  požadovanou  pro  výkon  takových  prací

   zvláštními právními předpisy,1l)

c) poškozovat, zneužívat  nebo jiným způsobem  znemožňovat použití

   hasicích  přístrojů  nebo  jiných  věcných  prostředků  požární

   ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) omezit nebo  znemožnit použití označených  nástupních ploch pro

   požární techniku,

e) používat  barevné  označení  vozidel,  lodí  a letadel jednotek

   požární ochrany,

f) provádět vypalování porostů.

 

     (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního

dozoru  podle §  35 a  ve stanovené  lhůtě splnit opatření uložená

orgánem státního požárního dozoru.

 

     (5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární

bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

------------------------------------------------------------------

11) § 13  odst. 1  zákona ČNR   č. 418/1990  Sb., o  hlavním městě

    Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

                           ODDÍL DRUHÝ

                   Pomoc při zdolávání požárů

 

                              § 18

 

                          Osobní pomoc

 

     Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

 a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 b) uhasit  požár,  jestliže  je  to  možné,  nebo  provést  nutná

    opatření k zamezení jeho šíření,

 c) ohlásit  neodkladně  na  určeném  místě  zjištěný  požár  nebo

    zabezpečit jeho ohlášení,

 d) poskytnout  osobní  pomoc  jednotce  požární  ochrany na výzvu

    velitele  zásahu,  velitele   jednotky  požární  ochrany  nebo

    obce.

 

                              § 19

 

                           Věcná pomoc

 

     Každý je povinen na  výzvu velitele zásahu, velitele jednotky

požární ochrany  nebo obce poskytnout  dopravní prostředky, zdroje

vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

 

                              § 20

 

                 Vynětí z povinnosti poskytnout

                      osobní a věcnou pomoc

 

     (1) Povinnost  poskytovat  pomoc  uvedenou  v  §  18  a 19 se

nevztahuje na

a) útvary  a  vojáky  ozbrojených   sil  České  republiky,  útvary

   a příslušníky Policie České  republiky, Bezpečnostní informační

   služby a  Vězeňské služby, jestliže  by poskytnutím pomoci  byl

   vážně ohrožen důležitý zájem služby,

b) právnické osoby  a podnikající fyzické osoby  v oblasti veřejné

   hromadné  dopravy,  energetiky  a  spojů  a jejich zaměstnance,

   jestliže by  poskytnutí pomoci mohlo  mít za následek  závažnou

   poruchu  provozu  u  těchto  právnických  osob  a podnikajících

   fyzických osob, nebo jiný závažný následek,

c) právnické   osoby  a   podnikající  fyzické   osoby  v  oblasti

   zdravotnictví  a  jejich  zaměstnance,  jestliže by poskytnutím

   pomoci  bylo  vážně  ohroženo  plnění  úkolů  podle  zvláštních

   předpisů.1p)

 

     (2) Fyzická  osoba  není  povinna  poskytnout  pomoc uvedenou

v §  18 a  19, jestliže  jí  v  tom brání  důležitá okolnost  nebo

jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

------------------------------------------------------------------

1p) Zákon  č.  20/1966  Sb.,  o  péči  o  zdraví  lidu,  ve  znění

    pozdějších předpisů.

 

                              § 20a

 

 

                     Náhrada ušlého výdělku

 

     (1) Poskytne-li   fyzická  osoba,   která  podniká   nebo  je

samostatně výdělečně činná, osobní  pomoc jednotce požární ochrany

na výzvu  velitele zásahu, velitele jednotky  požární ochrany nebo

obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

 

     (2) O  náhradě rozhoduje a tuto  poskytuje hasičský záchranný

sbor kraje, v jehož územním  obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno

uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku

nároku, jinak tento nárok zanikne.

 

                              § 21

 

                         Náhrada výdajů

 

     (1) Jestliže jsou s poskytnutím  věcné pomoci spojeny výdaje,

patří  tomu,  kdo  je  poskytl,  náhrada  výdajů. Právo na náhradu

výdajů  může oprávněný  uplatnit do   tří měsíců  ode dne,  kdy je

zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo

zanikne.  Právo  na  náhradu  výdajů  se  uplatňuje  u  hasičského

záchranného  sboru kraje,  v  jehož  územním obvodu  požár vznikl.

Hasičský záchranný  sbor kraje o  náhradě výdajů rozhoduje  a tuto

náhradu poskytuje.

 

     (2) Jestliže právnická  osoba nebo podnikající  fyzická osoba

poskytly věcnou  pomoc při zdolávání  požárů jiné právnické  osobě

nebo  podnikající  fyzické  osobě,  mají  právo  na náhradu výdajů

s touto pomocí spojených. Náhradu  výdajů poskytuje ten, komu byla

věcná pomoc poskytnuta.

 

     (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu

škody.

 

                              § 22

 

                      Vstup na nemovitosti

 

     (1) Vlastník  (správce,  uživatel)   nemovitosti  je  povinen

umožnit  vstup  na  nemovitost  k  provedení  opatření  nutných ke

zdolání požáru nebo k zamezení  jeho šíření, popřípadě k provedení

jiných záchranných  prací, zejména vyklidit  nebo strpět vyklizení

pozemku,  odstranit nebo  strpět odstranění  staveb, jejich  částí

nebo  porostů.  O  potřebě  a  rozsahu  těchto  opatření rozhoduje

velitel zásahu.

 

     (2) Je-li  to  nezbytně  nutné  pro  účely  cvičení  jednotky

požární  ochrany,  vlastník  (správce,  uživatel)  nemovitosti  je

povinen  umožnit  vstup  na  nemovitost;  o  tomto vstupu musí být

hasičským  záchranným  sborem  kraje   nebo  obcí,  které  cvičení

jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně

24  hodiny  před  zahájením  cvičení.  Přitom  se  musí  dbát, aby

cvičením jednotky  požární ochrany bylo co  nejméně rušeno užívání

nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

 

     (3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se

vstupem  na   nemovitost  podle  odstavce   2,  rozhodne  hasičský

záchranný sbor  kraje nebo  obec,  které  cvičení jednotky požární

ochrany organizují, o tom, zda  vstup na nemovitost je pro cvičení

této  jednotky  nutný.  To  neplatí,  jde-li  o  obydlí,  kam  lze

vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

 

                           ČÁST DRUHÁ

                   Státní správa a samospráva

                    na úseku požární ochrany

 

                           ODDÍL PRVNÍ

                Orgány státní správy a samosprávy

                       a jejich působnost

 

                              § 23

 

     Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a

hasičský  záchranný  sbor  kraje.  Úkoly  státní  správy  na úseku

požární   ochrany  stanovené   na  základě   tohoto  zákona   plní

v přenesené působnosti také orgány krajů2a) a orgány obcí.

------------------------------------------------------------------

2a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

 

 

                          Ministerstvo

 

                              § 24

 

     (1) Ministerstvo na úseku požární ochrany

a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,

b) předkládá   Ministerstvu  financí   návrh  rozpočtu  hasičského

   záchranného  sboru  a  návrh  na  poskytnutí  dotací  občanským

   sdružením,

c) předkládá  Ministerstvu   financí  návrh  účelové   dotace  pro

   jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,

d) zabezpečuje  ve spolupráci  s Ministerstvem  financí uvolňování

   finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace

   na  pořízení  a  obnovu  požární  techniky  pro  obce,  jejichž

   jednotky  požární  ochrany  jsou  určeny  požárním  poplachovým

   plánem  kraje  k  zásahům  mimo  svůj  územní  obvod (dále jen

   "vybrané obecní úřady"),

e) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu

   pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje

   přípravu na činnost v tomto období,2b)

f) řídí výkon státní správy,

g) vykonává  státní požární  dozor  a  je dotčeným  orgánem státní

   správy na úseku požární ochrany,

h) kontroluje  plnění úkolů,  které tento  zákon ukládá  hasičským

   záchranným sborům krajů,

i) řídí  odbornou přípravu  a usměrňuje  po odborné  stránce výkon

   služby v jednotkách požární ochrany,

j) zabezpečuje výzkum a vývoj,

k) stanoví postup  zjišťování příčin vzniku  požárů a v  závažných

   případech  se zjišťování  těchto příčin  zúčastňuje; zpracovává

   rozbory příčin vzniku požárů,

l) stanoví  zaměření  preventivně  výchovné,  propagační  a ediční

   činnosti  na  úseku  požární  ochrany  a  podílí  se  na  jejím

   zabezpečování,

m) vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,

n) na  vyžádání  hasičského   záchranného  sboru  kraje  poskytuje

   odbornou a  metodickou pomoc při  posuzování dokumentace staveb

   a technologií zvláštního významu,

o) soustřeďuje  a   vyhodnocuje  informace  potřebné   pro  zásahy

   jednotek požární ochrany a ústřední řízení záchranných prací,

p) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí

   se zásahy jednotek požární ochrany,

r) zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,*)

------------------------------------------------------------------

*) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. q).

------------------------------------------------------------------

s) zajišťuje   mezinárodní   spolupráci   hasičského   záchranného

   sboru.*)

------------------------------------------------------------------

*) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. r).

------------------------------------------------------------------

 

     (2) Ministerstvo  je  oprávněno  stanovit  prováděcím právním

předpisem technické podmínky požární ochrany staveb a technologií,

podmínky  požární bezpečnosti  výrobků a  činností, u  nichž hrozí

nebezpečí  vzniku požárů  a technické  podmínky požární  techniky,

věcných  prostředků  požární   ochrany  a  požárně  bezpečnostních

zařízení.

------------------------------------------------------------------

2b) Ústavní   zákon   č.   110/1998   Sb.,   o  bezpečnosti  České

    republiky.

 

                              § 25

 

     (1) Ministerstvo  je  orgánem  státní  správy  ve věcech škol

požární ochrany.3) V rámci této působnosti zřizuje, zrušuje a řídí

střední  školy  požární  ochrany  a  vyšší  odborné  školy požární

ochrany,   provádí   v   nich   inspekci   výchovy   a  vzdělávání

a hospodářsky je zabezpečuje.

 

     (2) Výkon  státní  správy  ve  škole  požární ochrany provádí

ředitel, který

a) řídí  školu,  plní  povinnosti  vedoucího  organizace,  jmenuje

   a odvolává  své  zástupce,  odpovídá  za  plnění učebních plánů

   a učebních  osnov, za  odbornou a  pedagogickou úroveň výchovně

   vzdělávací práce školy, za  vytvoření podmínek pro výkon školní

   inspekce  a  přijetí   následných  opatření,  kontroluje  práci

   pedagogických  pracovníků  a  ostatních  pracovníků  a studijní

   výsledky žáků,

b) rozhoduje o  přijetí ke studiu, o  přerušení studia, o přiznání

   a odnětí   stipendia   a   hmotného   zabezpečení  žákům  škol,

   o podmíněném  vyloučení  ze  studia  a  o  vyloučení ze studia,

   o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku,

c) zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci

   byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

 

     (3) Prováděcí  právní  předpis   stanoví  finanční  a  hmotné

zabezpečení  žáků,  organizaci  přijímacího  řízení, průběh studia

a jeho ukončování.

------------------------------------------------------------------

3) § 55  zákona  č.  29/1984  Sb.,  o  soustavě  základních  škol,

   středních  škol a  vyšších odborných  škol (školský  zákon), ve

   znění zákona č. 138/1995 Sb.

                         nadpis vypuštěn

 

                              § 26

 

 

                     Hasičský záchranný sbor

 

     (1) Generální ředitelství  hasičského záchranného sboru (dále

jen  "generální  ředitelství")  plní  úkoly  ministerstva na úseku

požární ochrany uvedené v § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1.

 

     (2) Hasičský záchranný sbor kraje

a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

b) vykonává  státní požární  dozor  a  je dotčeným  orgánem státní

   správy na úseku požární ochrany,

c) kontroluje  plnění  nařízení  orgánů  kraje  vydaných  na úseku

   požární ochrany,

d) odpovídá  za připravenost  a akceschopnost  jednotek hasičského

   záchranného sboru kraje,

e) zabezpečuje  výstavbu a  údržbu objektů  pro potřeby hasičského

   záchranného sboru,

f) řídí  po  odborné  stránce  výkon  služby  v jednotkách požární

   ochrany,

g) koordinuje  zabezpečování požární  ochrany v  kraji s ostatními

   orgány,

h) soustřeďuje podklady pro  zabezpečení materiálních a finančních

   prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,

i) zpracovává  podklady k  vydání právních  předpisů pro příslušné

   správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,

j) soustřeďuje  a   vyhodnocuje  informace  potřebné   pro  zásahy

   jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,

k) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí

   se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,

l) v rozsahu stanoveném  ministerstvem řídí a  organizuje odbornou

   přípravu příslušníků, velitelů  jednotek hasičských záchranných

   sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných

   hasičů obcí,  velitelů a strojníků  jednotek sborů dobrovolných

   hasičů podniků,

m) projednává  přestupky  a  správní   delikty  na  úseku  požární

   ochrany,

n) zpracovává  jedenkrát  ročně  zprávu  o  stavu  požární ochrany

   v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,

o) zabezpečuje preventivně výchovnou,  propagační a ediční činnost

   na   úseku   požární   ochrany   podle   zaměření   stanoveného

   ministerstvem.

 

                              § 27

 

 

                              Kraj

 

     (1) Krajské úřady

a) projednávají koncepci požární ochrany v kraji,

b) vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského

   záchranného sboru,

c) organizují s hasičským záchranným  sborem kraje požární ochranu

   v období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

d) hradí  k zabezpečení  plošného pokrytí  území kraje  jednotkami

   požární  ochrany  náklady  jednotkám  sborů dobrovolných hasičů

   vybraných  obcí  spojené  se  zásahy  mimo  jejich územní obvod

   a podílí  se  na  financování  jejich  akceschopnosti, pořízení

   a obnově požární techniky,

 

     (2) Rada kraje

a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,

b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

   1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,

   2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

   3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

   4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,

   5. požární  ochrany  při  akcích,  kterých  se zúčastňuje větší

      počet osob.

 

     (3) Kraj

a) projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,

b) k zabezpečení plošného  pokrytí území kraje  jednotkami požární

   ochrany přispívá

   1. hasičskému  záchrannému  sboru  kraje  na  financování  jeho

      potřeb,

   2. obcím   na   financování   potřeb   jejich   jednotek  sborů

      dobrovolných hasičů obcí.

 

                              § 28

 

  

                             zrušen

 

                              § 29

 

 

                       Obec a obecní úřad

 

     (1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných  hasičů obce, která provádí

   hašení  požárů  a  záchranné   práce  při  živelních  pohromách

   a jiných  mimořádných  událostech  a  plní  další  úkoly  podle

   zvláštního právního předpisu3a) ve  svém územním obvodu; členům

   jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  za  hašení  požárů

   a záchranné práce při živelních  pohromách a jiných mimořádných

   událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných

   hasičů obce,

d) zabezpečuje  materiální  a   finanční  potřeby  jednotky  sboru

   dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

   jakož  i péči  o zaměstnance  zařazené v  jednotkách hasičských

   záchranných   sborů  podniků,   členy  jiných   jednotek  sborů

   dobrovolných  hasičů obce  nebo  podniků,  popřípadě i  o osoby

   vyzvané  k  poskytnutí  osobní  pomoci  podle  §  18,  jestliže

   zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na

   území obce,

f) poskytuje   náhradu   ušlého   výdělku   členu  jednotky  sboru

   dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době3b) nebo

   v době,  ze  které  mu  plyne  příjem  z  podnikání  nebo  jiné

   samostatně výdělečné činnosti, zúčastní  zásahu při požáru nebo

   jiných  záchranných prací  při živelních  pohromách nebo jiných

   mimořádných událostech  nebo nařízeného cvičení  anebo nařízené

   odborné přípravy,

g) zabezpečuje  a  hradí  pro  členy  jednotky  sboru dobrovolných

   hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně

   bezpečnostních  zařízení,  zejména  pro  potřeby svého územního

   obvodu,

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

k) zabezpečuje  zdroje vody  pro  hašení  požárů a  jejich trvalou

   použitelnost  a stanoví  další  zdroje  vody pro  hašení požárů

   a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

l) umožňuje   dislokaci  jednotek   hasičského  záchranného  sboru

   v katastrálním území  obce podle nařízení  kraje a přispívá  na

   provoz a vybavení těchto jednotek,

m) spolupracuje   se   sousedními    obcemi   při   plnění   úkolů

   k zabezpečení  požární  ochrany;  za   tím  účelem  mohou  obce

   soustřeďovat finanční prostředky,

n) organizuje preventivně výchovnou činnost,

o) obecně závaznou vyhláškou

   1. vydává požární řád obce,

   2. stanoví podmínky  k zabezpečení požární  ochrany při akcích,

      kterých se zúčastní větší počet osob.

 

     (2)  Obec  plní  obdobně  povinnosti  uložené  tímto  zákonem

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

 

     (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

a) zajišťuje   účast   velitelů   a   strojníků   jednotky   sboru

   dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu

   a válečného stavu.

 

     (4) Vybrané obecní úřady

a) zabezpečují  podle  požárního  poplachového  plánu kraje hašení

   požárů  a  záchranné  práce  při  živelních  pohromách a jiných

   mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,

b) zabezpečují  akceschopnost jednotky  sboru dobrovolných  hasičů

   obce k zásahům mimo svůj územní obvod,

c) na základě nařízení kraje,  kterým se stanoví podmínky plošného

   pokrytí  území  kraje  jednotkami  požární ochrany, zabezpečují

   nepřetržitou  pracovní  pohotovost   mimo  pracoviště  v  počtu

   nejméně   jednoho  požárního   družstva  o   sníženém  početním

   stavu.3c)

------------------------------------------------------------------

3a) Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném systému

    a o změně některých zákonů.

3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí

    zákoník práce a některé další zákony.

3c) § 32 odst. 1 a 3 vyhlášky  č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí

    některá  ustanovení  zákona  České   národní  rady  o  požární

    ochraně.

 

                              § 30

 

     Vláda stanoví nařízením

a) druhy dokumentace  požární ochrany krajů  a obcí, jejich  obsah

   a vedení,

b) minimální  podmínky  a   rozsah  poskytování  péče  zasahujícím

   příslušníkům    jednotky    hasičského    záchranného    sboru,

   zaměstnancům zařazeným v  jednotce hasičského záchranného sboru

   podniku, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům

   jednotky    sboru    dobrovolných    hasičů    podniku   (§ 65)

   a příslušníkům   vojenské  hasičské   jednotky  (§ 65a),  jakož

   i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci podle § 18,

c) systém  pracovní  pohotovosti  mimo  pracoviště  členů jednotek

   sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí a odměnu za ni,

d) způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru

   dobrovolných hasičů obce, kteří  se zúčastní zásahu, nařízeného

   cvičení anebo  nařízené odborné přípravy  v době, ze  které jim

   plynou  příjmy  z  podnikání  nebo  jiné  samostatně  výdělečné

   činnosti,

e) podmínky  akceschopnosti  jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů

   vybraných obcí.

 

                           ODDÍL DRUHÝ

                       Státní požární dozor

 

                              § 31

 

                 Výkon státního požárního dozoru

 

     (1) Státní požární dozor se vykonává

a) kontrolou dodržování povinností  stanovených předpisy o požární

   ochraně,

b) posuzováním územně  plánovací dokumentace, podkladů  pro vydání

   územního   rozhodnutí,   projektové   dokumentace   stavby   ke

   stavebnímu  řízení, dokumentace  k povolení  změny stavby  před

   jejím  dokončením a  posuzováním dokumentace  k řízení  o změně

   v užívání  stavby,  k  nařízení  nezbytných  úprav,  k nařízení

   zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení

   výjimky3d)  v  rozsahu   požárně  bezpečnostního  řešení  podle

   zvláštních právních předpisů,3e)

c) ověřováním,  zda  byly  dodrženy  podmínky  požární bezpečnosti

   staveb vyplývající  z posouzených podkladů  a dokumentace podle

   písmene   b),   včetně   podmínek   vyplývajících   z  vydaných

   stanovisek,

d) posuzováním  výrobků,  které  nejsou  výrobky stanovenými podle

   zvláštních  právních  předpisů,1i)  z  hlediska  jejich požární

   bezpečnosti   a  posuzováním   funkčnosti  systémů  vyhrazených

   požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a),

e) schvalováním posouzení  požárního nebezpečí činností  s vysokým

   požárním nebezpečím,

f) zjišťováním příčin vzniku požárů,

g) kontrolou  připravenosti  a   akceschopnosti  jednotek  požární

   ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) až d)],

h) ukládáním   opatření   k   odstranění   zjištěných   nedostatků

   a kontrolou plnění těchto opatření.

 

     (2)  O provedené  kontrole podle   odstavce 1  písm. a)  a g)

vyhotoví orgán vykonávající státní  požární dozor zápis, ve kterém

uvede výsledky  kontroly. Do zápisu  se uvedou i  opatření a lhůty

k odstranění  zjištěných   závad.  Výsledky  kontroly   a  uložená

opatření musí být projednány  s pověřeným pracovníkem ministerstva

a jiného státního  orgánu, se statutárním  orgánem právnické osoby

nebo   s  podnikající   fyzickou  osobou   nebo  jejím  odpovědným

zástupcem, kteří  jsou povinni podat písemnou  zprávu o odstranění

závad ve stanovené lhůtě.

 

     (3) Státní  požární dozor podle odstavce  1 písm. b) a  c) se

nevykonává  u  jednoduchých  a  drobných  staveb,3d)  kromě staveb

určených  pro  výrobu   a  skladování,3f)  zemědělských  staveb3g)

a stavebních úprav včetně udržovacích  prací, jejichž provedení by

mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.

 

     (4) Výsledkem  posuzování podkladů,  dokumentace a  ověřování

splnění stanovených  požadavků podle odstavce  1 písm. b)  a c) je

stanovisko, které  je podkladem k dalšímu  řízení podle zvláštních

právních předpisů.3d)

------------------------------------------------------------------

1i) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky

    a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

    č. 71/2000 Sb.

3d) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu

    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3e) § 18  odst. 1  písm. a)  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se

    provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

3f) § 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

 

                              § 31a

 

     Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob výkonu státního požárního dozoru,

b) obsah a rozsah požárně technických expertiz,

c) obsah a rozsah požárně bezpečnostních řešení.

 

            Orgány vykonávající státní požární dozor

 

                              § 32

 

     Ministerstvo  vykonává   státní  požární  dozor   podle  § 31

odst. 1 písm. b) a c) u  staveb, které se mají uskutečnit na území

dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.

 

                              § 33

 

                             zrušen

 

                              § 34

 

                             zrušen

 

                              § 35

 

     Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor

a) podle § 31  odst. 1 písm. a) u  právnických osob, podnikajících

   fyzických osob  a u ministerstev a  jiných státních orgánů (§ 3

   odst. 2),  u obcí (§ 29)  a u fyzických osob;  u fyzických osob

   v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7,

b) podle § 31 odst. 1 písm. b)  a c) s výjimkou případů, u kterých

   vykonává státní požární dozor ministerstvo v rozsahu § 32,

c) podle § 31 odst. 1 písm. e) až h).

 

 

  Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu

 

                              § 36

 

     (1) Jestliže  věc  nebo  činnost  při  provozu  anebo  provoz

vyvolávají  bezprostřední nebezpečí  vzniku požáru  a k odstranění

tohoto nebezpečí nestačí jiná  opatření, orgán vykonávající státní

požární dozor rozhodne o

a) vyloučení věci z užívání,

b) zákazu činnosti,

c) zastavení provozu.

 

     (2) O zastavení  provozu lze rozhodnout i  tehdy, jestliže by

byla  znemožněna  záchrana  osob  nebo  majetku  v  případě vzniku

požáru.

 

     (3) Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené

v odstavcích 1  a 2 oznámit  ústně a uvést  je do zápisu;  písemné

vyhotovení tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.

 

     (4) Proti  rozhodnutí o  opatřeních uvedených  v odstavcích 1

a 2 je možno podat odvolání do  tří dnů ode dne doručení písemného

vyhotovení  tohoto  rozhodnutí.  Odvolání  nemá  odkladný  účinek.

Odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.

 

                              § 37

 

     Vydání  rozhodnutí o  zastavení provozu  podle §  36 odst.  1

písm.  c)  musí  být  předem  projednáno  se  statutárním  orgánem

právnické  osoby,  s  podnikající   fyzickou  osobou  anebo  jejím

odpovědným zástupcem.

 

                              § 38

 

     Užívat  věc, která  byla vyloučena  z užívání  [§ 36  odst. 1

písm. a)], obnovit zakázanou činnost  [§ 36 odst. 1 písm. b)] nebo

obnovit  zastavený  provoz  [§  36  odst.  1  písm.  c)] lze až po

odstranění   nedostatků  vyvolávajících   bezprostřední  nebezpečí

vzniku požáru  a jen s  písemným souhlasem orgánu,  který vyloučil

věc  z užívání  nebo rozhodl  o zákazu  činnosti anebo o zastavení

provozu.

 

                           ODDÍL TŘETÍ

                             zrušen

 

                              § 39

 

                             zrušen

 

                              § 40

 

                             zrušen

 

                              § 41

 

                             zrušen

 

                              § 42

 

                             zrušen

 

                           ČÁST TŘETÍ

                             zrušena

 

                           ODDÍL PRVNÍ

                             zrušen

 

                              § 43

 

                             zrušen

 

                              § 44

 

                             zrušen

 

                              § 45

 

                             zrušen

 

                              § 46

 

                             zrušen

 

                           ODDÍL DRUHÝ

                             zrušen

 

                              § 47

 

 

                             zrušen

 

                              § 48

 

 

                             zrušen

 

                              § 49

 

 

                             zrušen

 

                              § 50

 

 

                             zrušen

 

                              § 51

 

 

                             zrušen

 

                              § 52

 

 

                             zrušen

 

                              § 53

 

 

                             zrušen

 

                              § 54

 

 

                             zrušen

 

 

                          nadpis zrušen

 

                              § 55

 

                             zrušen

 

                              § 56

 

                             zrušen

 

                              § 57

 

 

                             zrušen

 

                              § 57a

 

 

                             zrušen

 

                              § 57b

 

 

                             zrušen

 

                              § 57c

 

 

                             zrušen

 

 

                          nadpis zrušen

 

                              § 58

 

                             zrušen

 

                              § 59

 

                             zrušen

 

                           ODDÍL TŘETÍ

                             zrušen

 

                              § 60

 

 

                             zrušen

 

 

                          nadpis zrušen

 

                              § 61

 

 

                             zrušen

 

                              § 61a

 

                             zrušen

 

                              § 62

 

 

                             zrušen

 

                              § 63

 

 

                             zrušen

 

                              § 64

 

                             zrušen

 

                           ČÁST ČTVRTÁ

                    Jednotky požární ochrany

 

                              § 65

 

                 Druhy jednotek požární ochrany

 

     (1) Jednotkami požární ochrany jsou

a) jednotka hasičského  záchranného sboru kraje,  která je složena

   z příslušníků   hasičského   záchranného    sboru   (dále   jen

   "příslušník") určených k výkonu  služby na stanicích hasičského

   záchranného sboru kraje,

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena

   ze zaměstnanců právnické osoby  nebo podnikající fyzické osoby,

   kteří vykonávají  činnost v této  jednotce jako své  zaměstnání

   (dále jen "zaměstnanec podniku"),

c) jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce,  která  je složena

   z fyzických  osob, které  nevykonávají činnost  v této jednotce

   požární ochrany jako své zaměstnání,

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze

   zaměstnanců  právnické  osoby  nebo  podnikající fyzické osoby,

   kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako

   své zaměstnání.

 

     (2) Činnost  v jednotce  sboru dobrovolných  hasičů obce  při

hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách

a jiných  mimořádných  událostech  se  považuje  za výkon občanské

povinnosti.3b) Činnost  v jednotce sboru  dobrovolných hasičů obce

při  nařízeném cvičení  nebo  nařízené  odborné přípravě  je jiným

úkonem v obecném zájmu.4a)

 

     (3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce

je  vykonávána  zpravidla  v  pracovněprávním  vztahu  k obci nebo

v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

     (4) Zaměstnanci podniků,  členové jednotek sborů dobrovolných

hasičů obcí  a členové jednotek sborů  dobrovolných hasičů podniků

musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí.

 

     (5) Ministerstvo  může k  plnění mimořádných  úkolů na  úseku

požární ochrany zřídit jednotku generálního ředitelství.

 

     (6) Vnitřní  organizace a  vybavení jednotek  požární ochrany

včetně dislokace  jednotlivých druhů a  kategorií jednotek požární

ochrany  musí být  volena tak,  aby území  obce bylo  podle stupně

nebezpečí zabezpečeno  požadovaným množstvím sil  a prostředků při

splnění  požadované  doby  jejich  dojezdu  na  místo zásahu podle

základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.

 

     (7) Jednotky  požární  ochrany   používají  jednotné  barevné

označení  vozidel,  lodí  a  letadel.  Stanovené  barevné označení

vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany4b) mohou používat

jen jednotky požární ochrany uvedené v odstavci 1.

 

     (8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany,

b) organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek

   zaměstnanců podniků a členů  jednotek sborů dobrovolných hasičů

   obcí a  podniků, obsah lékařského  posudku, seznam nemocí,  vad

   a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr,

c) barevné  označení  vozidel,  lodí  a  letadel  jednotek požární

   ochrany,

d) způsob  zřizování,  vnitřní   organizaci  a  vybavení  jednotek

   požární ochrany požární technikou  a věcnými prostředky požární

   ochrany, jakož i jejich používání.

------------------------------------------------------------------

3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí

    zákoník práce a některé další zákony.

4a) § 124 zákoníku práce.

4b) Vyhláška  č. 254/1999  Sb., o  technických podmínkách  požární

    techniky.

 

                              § 65a

 

 

                   Vojenská hasičská jednotka

 

     (1) Za  jednotky  požární  ochrany  uvedené  v  §  65 odst. 1

písm. b)  a d)  se ve  vojenských objektech,  vojenských útvarech,

vojenských    zařízeních,    vojenských    záchranných    útvarech

a u  právnických  osob  založených  nebo  zřízených  Ministerstvem

obrany považují vojenské hasičské jednotky.

 

     (2) Vojenská   hasičská   jednotka   je   složena   z  vojáků

a občanských  zaměstnanců  (dále  jen  "členové  vojenské hasičské

jednotky").  Zřizování, vnitřní  organizace a  vybavení vojenských

hasičských jednotek požární technikou a věcnými prostředky požární

ochrany je  v působnosti Ministerstva  obrany. Ministerstvo obrany

rovněž  stanoví  podmínky  výkonu  služby,  odborné  způsobilosti,

nástupního   odborného   výcviku,   odborné   přípravy,  zdravotní

způsobilosti  a  funkční   označení  členů  vojenských  hasičských

jednotek,  které  nesmí  být  zaměnitelné  s  hodnostním označením

příslušníků hasičského záchranného sboru.

 

     (3) Pro vojenskou hasičskou  jednotku se při společném zásahu

jednotek   požární  ochrany   a  vojenských   hasičských  jednotek

uplatňuje  právo  přednostního  velení  jako  pro  jednotku  sboru

dobrovolných hasičů  podniku a členové  vojenské hasičské jednotky

jsou podřízeni veliteli zásahu.

 

     (4) Tam,  kde není zřízena  vojenská hasičská jednotka,  může

orgán požární ochrany Ministerstva  obrany nařídit zřízení požární

hlídky.

 

                              § 66

 

 

           Jednotka hasičského záchranného sboru kraje

 

     (1) Jednotka  hasičského záchranného sboru  kraje je součástí

hasičského záchranného sboru kraje.

 

     (2) V  případech určených  vládou může  být zřízena  jednotka

hasičského záchranného sboru kraje i u právnických osob.

 

                              § 67

 

 

          Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

 

     (1) Jednotku  hasičského  záchranného  sboru  podniku zřizuje

k plnění úkolů podle § 70 odst. 1 právnická osoba nebo podnikající

fyzická  osoba provozující  činnosti  uvedené  v §  4 odst. 2 a 3,

kterou určí hasičský záchranný sbor  kraje; u právnické osoby nebo

podnikající fyzické osoby s  celostátní působností nebo působností

zasahující  do  dvou  nebo  více  krajů,  po  souhlasu generálního

ředitelství.   Hasičský  záchranný   sbor  kraje   přitom  vychází

z výsledků   posouzení   požárního   nebezpečí   nebo  dokumentace

zdolávání  požárů.4c) Počet  zaměstnanců podniku  a vybavení  této

jednotky stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí

nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje.

 

     (2) Právnická  osoba nebo  podnikající fyzická  osoba jmenuje

a odvolává   velitele  této   jednotky  po   vyjádření  hasičského

záchranného  sboru  kraje  k  jeho  způsobilosti  vykonávat funkci

velitele.

 

     (3) Právnická  osoba  nebo  podnikající  fyzická  osoba mohou

zrušit  jednotku  hasičského  záchranného  sboru  podniku  jen  se

souhlasem  hasičského záchranného  sboru kraje;  u právnické osoby

nebo  podnikající  fyzické  osoby  s  celostátní  působností  nebo

působností  zasahující  do  dvou   nebo  více  krajů  si  hasičský

záchranný sbor kraje vyžádá souhlas generálního ředitelství.

------------------------------------------------------------------

4c) § 12 vyhlášky č. 21/1996 Sb.

 

 

               Jednotky sborů dobrovolných hasičů

 

                              § 68

 

     (1) Obec  zřizuje  a  spravuje  jednotku  sboru  dobrovolných

hasičů  obce.  Velitele  této  jednotky,  po  vyjádření hasičského

záchranného  sboru  kraje  k  jeho  způsobilosti  vykonávat funkci

velitele,  jmenuje  a  odvolává  starosta  obce.  Přihlíží  přitom

k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

 

     (2) Právnické   osoby   nebo    podnikající   fyzické   osoby

provozující  činnosti  uvedené  v  §  4  odst.  2  a 3, které určí

hasičský  záchranný sbor  kraje, mohou  místo jednotky  hasičského

záchranného  sboru  podniku  zřídit  jednotku  sboru  dobrovolných

hasičů  podniku.  Hasičský  záchranný  sbor  kraje  přitom vychází

z výsledků   posouzení   požárního   nebezpečí   nebo  dokumentace

zdolávání požárů.  Velitele této jednotky  po vyjádření hasičského

záchranného  sboru  kraje  k  jeho  způsobilosti  vykonávat funkci

velitele  jmenují a  odvolávají právnické  osoby nebo  podnikající

fyzické osoby. Počet členů  a vybavení jednotky sboru dobrovolných

hasičů  podniku stanoví  na základě  výsledků posouzení  požárního

nebezpečí  nebo  dokumentace  zdolávání  požárů hasičský záchranný

sbor kraje.

 

     (3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky

sboru  dobrovolných hasičů  obce nebo  jednotky sboru dobrovolných

hasičů podniku (dále jen "dobrovolná jednotka požární ochrany") se

mohou do těchto jednotek zařadit  i osoby vykonávající tuto službu

jako svoje  zaměstnání. O tomto opatření  rozhodne obec, právnická

osoba  nebo podnikající  fyzická osoba  po projednání  s hasičským

záchranným sborem kraje.

 

     (4) Obec,  právnické osoby a podnikající  fyzické osoby mohou

zrušit  dobrovolnou  jednotku  požární  ochrany  jen  se souhlasem

hasičského záchranného sboru kraje.

 

                              § 69

 

     (1) Požární hlídku zřizuje

a) právnická  osoba   a  podnikající  fyzická   osoba  provozující

   činnosti  uvedené v  § 4  odst.  2  a 3,  kterou určí  hasičský

   záchranný  sbor kraje  na základě  výsledků posouzení požárního

   nebezpečí  nebo dokumentace  zdolávání požárů,  pokud nezřizuje

   jednotku požární ochrany podle § 67 ani podle § 68,

b) obec,  která  nezřizuje  jednotku  požární  ochrany podle § 68,

   kterou určí hasičský záchranný sbor kraje.

 

     (2) Na  požární hlídky  zřízené podle  odstavce 1  se obdobně

vztahují ustanovení tohoto zákona o jednotkách požární ochrany.

 

                              § 69a

 

     (1) Právnické  osoby a podnikající fyzické  osoby, které jsou

povinny zřídit  jednotku požární ochrany, a  obce mohou na základě

smlouvy  o sdružení  uzavřené podle  zvláštního zákona4d) vzájemně

mezi  sebou nebo  s  hasičským  záchranným sborem  kraje sdružovat

prostředky a zřídit společnou  jednotku požární ochrany. Společnou

jednotku  požární  ochrany  mohou  dvě  nebo  více obcí zřídit jen

vytvořením svazku obcí.4e) Druh  společné jednotky požární ochrany se  stanoví  podle  toho,  jakou  jednotku  požární  ochrany 

 

jsou právnické  osoby a  podnikající  fyzické  osoby nebo  obce povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1.

 

     (2) Hasičský   záchranný  sbor   kraje  schvaluje   zřizování

společných jednotek požární ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly

dodrženy  požadavky  základní  tabulky  plošného  pokrytí  uvedené

v příloze   zákona.  Ministerstvo   schvaluje  zřizování  společné

jednotky  požární ochrany,  pokud je  jedním z  účastníků hasičský

záchranný  sbor kraje.  V hlavním  městě Praze  a ve městech Brno,

Ostrava a  Plzeň budou společné  jednotky požární ochrany  zřízeny

smlouvou o  sdružení4f) mezi těmito  městy a hasičským  záchranným

sborem kraje.  Tyto smlouvy upraví užívání  majetku ve vlastnictví

těchto měst a další vztahy.

 

     (3) Obce,  které nezřídí jednotku požární  ochrany podle § 68

odst.  1, jsou  povinny sdružit  prostředky na  společnou jednotku

podle odstavce 1 s hasičským záchranným sborem kraje4d) nebo obcí,

jejichž   jednotky  požární   ochrany  jsou   předurčeny  požárním

poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou obec.

 

     (4) Prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární

ochrany  zřízenou  podle  odstavce  3  musí  být minimálně ve výši

potřebné  k  zajištění  akceschopnosti  jednoho požárního družstva

o sníženém početním stavu.3c)

 

     (5) U  obce sdružující prostředky  v místě dislokace  stanice

hasičského záchranného sboru kraje musí být prostředky vynakládané

obcí  na  společnou  jednotku  požární  ochrany  minimálně ve výši

potřebné  k  zajištění  akceschopnosti  jednoho požárního družstva

příslušného  typu  stanice   hasičského  záchranného  sboru  kraje

vynásobené počtem těchto stanic  zřizovaných v obci podle základní

tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.

------------------------------------------------------------------

3c) § 32 odst. 1 a 3 vyhlášky  č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí

    některá  ustanovení  zákona  České   národní  rady  o  požární

    ochraně.

4d) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

4e) § 49 a 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4f) § 20 odst.  3 zákona č.  238/2000 Sb., o  Hasičském záchranném

    sboru České republiky a o změně některých zákonů.

 

                              § 69b

 

 

                 Povinnosti zaměstnanců podniků

          a členů dobrovolných jednotek požární ochrany

 

     Zaměstnanci podniků  a členové dobrovolných  jednotek požární

ochrany jsou povinni

a) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek

   požární ochrany,

b) při  zásahu na  místě požáru  nebo při  záchranných pracích při

   živelní  pohromě  nebo  jiné  mimořádné  události plnit rozkazy

   velitele zásahu a pokyny svých nadřízených,

c) dodržovat  předpisy  o  požární  ochraně  upravující činnost na

   místě zásahu,

d) prohlubovat  své  odborné  znalosti  v  oblasti požární ochrany

   a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost,

e) podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám.

 

                              § 70

 

             Základní úkoly jednotek požární ochrany

 

     (1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly

 a) provádí  požární  zásah  podle  příslušné  dokumentace požární

    ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

 b) provádí  záchranné  práce  při  živelních  pohromách  a jiných

    mimořádných událostech,

 c) podává  neprodleně  zprávy  o  svém  výjezdu  a  zásahu územně

    příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

     (2) Výkonem  služby příslušníků, zaměstnanců  podniků a členů

zařazených  v jednotkách  požární ochrany  se podle  tohoto zákona

rozumí veškerá  činnost směřující k  předcházení požárům a  jejich

zdolávání,   snižování   následků   živelních   pohrom   a  jiných

mimořádných  událostí  včetně  zvyšování  akceschopnosti  jednotky

požární ochrany.  Výkon služby se člení  na organizační a operační

řízení.

 

     (3) Organizačním  řízením se rozumí činnost  k dosažení stálé

organizační,  technické a  odborné způsobilosti  sil a  prostředků

požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Operačním

řízením  se  rozumí  činnost  od  přijetí  zprávy  o skutečnostech

vyvolávajících potřebu nasazení sil  a prostředků požární ochrany,

provedení  požárního  zásahu  a  záchranných  prací  při živelních

pohromách  a   jiných  mimořádných  událostech,   do  návratu  sil

a prostředků požární ochrany na základnu.

 

     (4) Při   zdolávání  požáru   spolupracují  jednotky  požární

ochrany  s   Policií  České  republiky  a   dalšími  orgány  podle

zvláštních předpisů.5)

 

     (5) Jednotky  požární  ochrany  plní  úkoly  na úseku civilní

ochrany a ochrany obyvatel.5a)

 

     (6) Prováděcí právní předpis stanoví

a) organizaci řízení v jednotkách požární ochrany,

b) podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany,

c) zásady  velení  a  činnosti  velitelů, příslušníků, zaměstnanců

   podniku  a  členů  dobrovolných  jednotek  požární  ochrany při

   zásahu,

d) zásady  činnosti  jednotek  požární  ochrany  na  úseku civilní

   ochrany a ochrany obyvatel.

------------------------------------------------------------------

5)  Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné

    energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně

    a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení a  o změně některých

    zákonů (krizový zákon).

 

                              § 71

 

          Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany

 

     (1) Příslušníci,  zaměstnanci podniku  a členové dobrovolných

jednotek  požární ochrany  jsou  při  činnosti v  jednotce požární

ochrany podřízeni  svým velitelům a při  zdolávání požáru veliteli

zásahu.

 

     (2) Velitel jednotky požární ochrany odpovídá za připravenost

a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.

 

                              § 72

 

                 Odborná způsobilost a příprava

 

     (1) Příslušníci,  zaměstnanci podniku  a velitelé,  strojníci

a technici speciálních  služeb ostatních jednotek  požární ochrany

mohou   své   funkce   vykonávat   jen   s   požadovanou  odbornou

způsobilostí.

 

     (2) Příslušníci,  zaměstnanci podniku a  členové dobrovolných

jednotek  požární ochrany  mohou samostatně  vykonávat službu  při

zdolávání požárů až po absolvování základní odborné přípravy.

 

     (3) Zaměstnanci  podniku  a   členové  dobrovolných  jednotek

požární  ochrany jsou  povinni  se  zúčastňovat v  určeném rozsahu

odborné  přípravy.  Zúčastňují-li   se  odborné  přípravy  členové

dobrovolných  jednotek  požární  ochrany  ve  své  pracovní  době,

považuje se to  za překážku na straně zaměstnance  z důvodu jiných

úkonů v obecném zájmu.4a)

 

     (4) Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický

výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární

sport.

 

     (5) Odborná  způsobilost se ověřuje  zkouškou a prokazuje  se

osvědčením. Ověřování  odborné způsobilosti a  vydávání a odnímání

osvědčení o odborné způsobilosti provádí

a) ministerstvo  u  příslušníků,  velitelů,  strojníků  a techniků

   speciálních   služeb  jednotek   hasičských  záchranných  sborů

   podniků  a  u  osob  vykonávajících  službu  v jednotkách sborů

   dobrovolných  hasičů  obcí  a  v  jednotkách sborů dobrovolných

   hasičů podniků jako svoje zaměstnání,

b) hasičský   záchranný  sbor   kraje  u   velitelů  a   strojníků

   dobrovolných jednotek požární ochrany,

c) velitelé   jednotek   hasičských   záchranných   sborů  podniků

   u zaměstnanců podniku.

 

     (6) Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může

osvědčení odejmout,  vykazuje-li osoba uvedená  v odstavcích 1 a 5

ve své činnosti závažné nedostatky.

 

     (7) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění odborné

přípravy  příslušníků,  zaměstnanců  podniků  a členů dobrovolných

jednotek požární  ochrany, její ověřování  a osvědčování, vydávání

a odnímání  osvědčení,  jakož  i  organizování  soutěží v požárním

sportu a tělesné přípravě.

------------------------------------------------------------------

4a) § 124 zákoníku práce.

 

                              § 73

 

                       Poskytování pomoci

                      při zdolávání požárů

 

     (1) Obec,  právnické osoby  a podnikající  fyzické osoby jsou

povinny si poskytovat při zdolávání požárů vzájemnou pomoc.

 

     (2) Hasičské záchranné  sbory krajů jsou  oprávněny v případě

naléhavé  potřeby při  zdolávání požárů  soustřeďovat a  nasazovat

jednotky požární  ochrany bez ohledu  na to, komu  jsou podřízeny,

a věcné prostředky  požární ochrany bez  ohledu na to,  kdo s nimi

disponuje. Obdobné oprávnění má  ministerstvo při potřebě nasazení

jednotek  požární  ochrany  a  věcných  prostředků požární ochrany

z více  krajů, při  poskytování mezistátní  pomoci, nebo  hrozí-li

nebezpečí z prodlení.

 

     (3) Orgán,    který   rozhoduje    o   opatřeních   uvedených

v odstavci 2,  je povinen  přihlédnout k  tomu, aby  byla v nutném

rozsahu zabezpečena požární ochrana  v územních obvodech obcí nebo

u právnických osob  a podnikajících fyzických  osob, které takovou

pomoc poskytnou.

 

     (4) O  použití Armády České republiky  k záchranným pracím6a)

a o   poskytování   mezistátní   pomoci   platí   zvláštní  právní

předpisy.7)

------------------------------------------------------------------

6a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

 7) Například   vyhláška   č.   80/1971   Sb.,   o   Smlouvě  mezi

    Československou  socialistickou republikou  a Polskou  lidovou

    republikou  o  právních  vztazích  na  československo-polských

    státních   hranicích,   o   spolupráci   a   vzájemné   pomoci

    v hraničních otázkách.

 

                            ČÁST PÁTÁ

              Spolupráce  na úseku požární ochrany

 

                              § 74

 

     Hasičský záchranný  sbor, správní úřady  a orgány samosprávy,

jakož  i právnické  osoby a  podnikající fyzické  osoby při plnění

úkolů  podle tohoto  zákona spolupracují  s občanskými sdruženími,

veřejně  prospěšnými organizacemi  a jinými  orgány a organizacemi

působícími na úseku požární ochrany.

 

                              § 75

 

  Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány

         a organizace působící na úseku požární ochrany

 

     (1) Občanská  sdružení, veřejně  prospěšné organizace  a jiné

orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při

plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

a) pomáhají  vyhledávat členy  jednotek sborů  dobrovolných hasičů

   obcí,

b) podílejí   se  na   odborné  přípravě   členů  jednotek   sborů

   dobrovolných hasičů obcí,

c) podílejí se  se souhlasem vlastníka na  provádění údržby, oprav

   požární techniky, věcných prostředků  požární ochrany a objektů

   požární ochrany, včetně vodních zdrojů,

d) podílejí  se  na  činnosti  směřující  k  předcházení  požárům,

   zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

e) podílejí se  na ediční a  publikační činnosti a  na dokumentaci

   historie požární ochrany a hasičstva.

 

     (2) Občanským   sdružením,  veřejně   prospěšným  organizacím

a jiným  orgánům   a  organizacím  vykonávajícím   činnosti  podle

odstavce  1 může  být poskytována  dotace v  souladu se  zvláštním

právním předpisem.7a)

------------------------------------------------------------------

7a) Zákon  č. 218/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech  a o změně

    některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

    Zákon  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových pravidlech územních

    rozpočtů.

 

                           ČÁST ŠESTÁ

      POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

                        A FYZICKÝCH OSOB

 

 

     Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

 

                              § 76

 

     (1) Hasičský  záchranný   sbor  kraje  při   výkonu  státního

požárního  dozoru může  uložit pokutu  až do  250 000 Kč právnické

osobě  nebo  podnikající  fyzické  osobě  provozující činnosti bez

zvýšeného  požárního nebezpečí  nebo až  do 500  000 Kč  právnické

osobě  nebo  podnikající  fyzické  osobě  provozující  činnosti se

zvýšeným   požárním   nebezpečím,   jestliže   poruší   povinnosti

vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

a) neoznačí   místa   a   pracoviště   příslušnými  bezpečnostními

   značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

   včetně  míst, na  kterých se  nachází věcné  prostředky požární

   ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

b) neprovádí  pravidelně  kontrolu  dodržování  předpisů o požární

   ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární

   ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

c) nezabezpečí  pravidelné  školení  svých  zaměstnanců  o požární

   ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo

   preventistů   požární  ochrany,   jakož  i   odbornou  přípravu

   v jednotkách požární ochrany,

d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,

e) nevyhotoví  předepsanou  dokumentaci  požární  ochrany  nebo ji

   neudržuje v  souladu se skutečným stavem  anebo neplní podmínky

   požární bezpečnosti v ní stanovené,

f) nezabezpečí  v potřebném  množství a  druzích požární techniku,

   věcné  prostředky  požární  ochrany  nebo  požárně bezpečnostní

   zařízení  nebo  tyto  neudržuje  v  provozuschopném stavu anebo

   u vyhrazené   požární  techniky,   věcných  prostředků  požární

   ochrany   nebo   požárně    bezpečnostních   zařízení   používá

   neschválené druhy,

g) neumožní  vstup na  nemovitost k  provedení potřebných opatření

   v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoli tomu

   byla povinna podle rozhodnutí  obce nebo hasičského záchranného

   sboru kraje,

h) neoznámí bez odkladu  územně příslušnému hasičskému záchrannému

   sboru kraje vznik požáru  při činnostech, které provozuje, nebo

   v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) nepodá  písemnou  zprávu  o  odstranění  závad  zjištěných  při

   kontrole  ve  lhůtě   stanovené  orgánem  vykonávajícím  státní

   požární dozor,

j) nestanoví organizaci  zabezpečení požární ochrany  s ohledem na

   požární nebezpečí nebo  prokazatelně nestanoví podmínky požární

   bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2,

k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných

   činností,   technologických   postupů   nebo   zařízení   anebo

   nezabezpečuje  údržbu  a  opravy  technických a technologických

   zařízení   způsobem  a   ve  lhůtách   stanovených  technickými

   podmínkami nebo výrobcem zařízení,

l) nestanoví  požadavky  na  odbornou  kvalifikaci  osob podle § 6

   odst.  1 písm.  d) nebo  nezabezpečí provádění  prací, které by

   mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou kvalifikací,

m) používá  neoprávněně barevné  označení vozidel,  lodí a letadel

   jednotek požární ochrany.

 

     (2) Hasičský  záchranný   sbor  kraje  při   výkonu  státního

požárního  dozoru může  uložit pokutu  až do  500 000 Kč právnické

osobě  nebo podnikající  fyzické osobě,  která porušila  povinnost

vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

a) nezabezpečí  posouzení požárního  nebezpečí podle  § 6a odst. 1

   nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě orgánu státního požárního

   dozoru,

b) nevytváří  podmínky pro  hašení požárů  a pro  záchranné práce,

   neudržuje  volné příjezdové  komunikace a  nástupní plochy  pro

   požární  techniku, únikové  cesty  a  volný přístup  k nouzovým

   východům,  rozvodným  zařízením  elektrické  energie,  uzávěrům

   vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární

   ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

c) poruší  rozhodnutí  o  vyloučení  věci  z  užívání,  rozhodnutí

   o zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,

d) nezajistí   plnění  úkolů   požární  ochrany   podle  kategorie

   požárního  nebezpečí  osobami   s  odbornou  způsobilostí  nebo

   nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

e) nezřídí jednotku  požární ochrany nebo  ji smluvně nezabezpečí,

   ačkoli k tomu byla povinna,

f) nevybaví jednotku požární  ochrany potřebnou požární technikou,

   věcnými  prostředky  požární  ochrany  a požárně bezpečnostními

   zařízeními anebo jednotku požární  ochrany využívá k činnostem,

   které by mohly ohrozit její akceschopnost,

g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,

h) neprovede  ve  stanovené  lhůtě  opatření  uložená k odstranění

   zjištěných nedostatků,

i) neposkytne  na  výzvu  velitele  zásahu  nebo velitele jednotky

   požární ochrany obce potřebnou věcnou pomoc,

j) neumožní  vstup na  nemovitost k  provedení potřebných opatření

   v souvislosti se zdoláváním  požáru nebo prováděním záchranných

   prací,

k) nemá k dispozici  požárně technické charakteristiky vyráběných,

   používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů

   nutných ke  stanovení preventivních opatření  k ochraně života,

   zdraví a majetku,

l) nedodržuje  návody a  technické podmínky  výrobce nebo obchodní

   organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

m) neposkytne bezúplatně  výrobky nebo vzorky  k provedení požárně

   technické expertizy v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,

n) vypaluje  porosty nebo  neoznámí spalování  hořlavých látek  na

   volném prostranství orgánu  státního požárního dozoru, případně

   nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,

o) neuvědomí   písemně  orgán   státního  požárního   dozoru  nebo

   nepostupuje podle  jeho pokynu v případě  změny charakteru nebo

   podmínek anebo rozsahu provozované činnosti, která je předmětem

   posouzení požárního nebezpečí,

p) nesplní  lhůtu  stanovenou  orgánem  státního  požárního dozoru

   k odstranění  nedostatků  v   předloženém  posouzení  požárního

   nebezpečí,

r) neudržuje zdroje  vody pro hašení  požárů v takovém  stavu, aby

   bylo umožněno použití požární techniky  a čerpání vody k hašení

   požáru,  neplní  povinnosti  k  ochraně  lesů  v době zvýšeného

   nebezpečí  vzniku  požáru  podle  §  7  odst. 2 nebo povinnosti

   vlastníka podle § 2 odst. 2,

s) při  přepravě  nebezpečných  látek  nemá  k  dispozici na místě

   s nákladem  požárně  technické  charakteristiky  přepravovaných

   látek   nebo  tyto   neodpovídají  vykazovanému  přepravovanému

   nákladu.

 

     (3) Hasičský  záchranný   sbor  kraje  při   výkonu  státního

požárního dozoru může  uložit pokutu až do 1  000 000 Kč právnické

osobě   nebo  podnikající   fyzické  osobě   provozující  činnosti

s vysokým   požárním   nebezpečím,   jestliže   poruší  povinnosti

vyplývající    z    předpisů    o    požární    ochraně    uvedené

v odstavcích 1 a 2.

 

     (4) Právnické  osobě  nebo  podnikající  fyzické osobě, která

zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného

sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může hasičský záchranný

sbor kraje uložit pokutu až do 10 000 000 Kč.

 

     (5) Právnické  osobě  nebo  podnikající  fyzické osobě, která

opětovně poruší  povinnost, za kterou jí  byla v předchozích třech

letech  uložena  pokuta  pravomocným  rozhodnutím,  může  hasičský

záchranný sbor  kraje při výkonu státního  požárního dozoru uložit

další   pokutu   až   do   výše   dvojnásobku   pokuty   stanovené

v odstavcích 1 až 4.

 

     (6) Při   stanovení   výše   pokuty   se   přihlíží   zejména

k závažnosti  a  době  trvání  protiprávního  jednání  a k rozsahu

způsobené škody.

 

     (7) Uložení   pokuty   nezbavuje    právnickou   osobu   nebo

podnikající  fyzickou osobu  povinnosti odstranit  závadný stav ve

stanovené  lhůtě. Uložením  pokuty podle  odstavců 1  až 4 zůstává

nedotčena  odpovědnost  právnické  osoby  nebo podnikající fyzické

osoby  za  způsobenou  škodu  a  postih  jejích  zaměstnanců podle

pracovněprávních předpisů.

 

                              § 77

 

     (1) Řízení o  uložení pokuty lze zahájit do  jednoho roku ode

dne,  kdy se  o  porušení  povinnosti dozvěděl  orgán vykonávající

státní požární  dozor, a musí  být pravomocně skončeno  do tří let

od porušení povinnosti.

 

     (2) Hasičský  záchranný  sbor  kraje  vybírá  a vymáhá pokuty

podle zvláštního  zákona.7b) Pokuta uložená podle  § 76 je příjmem

státního rozpočtu.

------------------------------------------------------------------

7b) Zákon  č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků,  ve znění

    pozdějších předpisů.

 

                            Přestupky

 

                              § 78

 

     (1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo

a) poruší  příkazy  nebo  zákazy  týkající  se  požární ochrany na

   označených místech,

b) neumožní  vstup  na  nemovitost  při  cvičení  jednotky požární

   ochrany, ačkoliv je k  tomu povinen podle rozhodnutí hasičského

   záchranného sboru kraje nebo obce,

c) neuposlechne  nařízení velitele  zásahu nebo  velitele jednotky

   požární ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a),

d) poruší  zásady  bezpečného   provozu  tepelných,  elektrických,

   plynových a jiných spotřebičů a komínů,

e) neobstará   nebo  neudržuje   v  provozuschopném   stavu  věcné

   prostředky požární ochrany  nebo požárně bezpečnostní zařízení,

   poškodí, zneužije nebo jiným  způsobem znemožní použití věcných

   prostředků   požární   ochrany   nebo   požárně  bezpečnostních

   zařízení,

f) vědomě  bezdůvodně   přivolá  jednotku  požární   ochrany  nebo

   zneužije linku tísňového volání,

g) nedodrží   podmínky  nebo   návody  vztahující   se  k  požární

   bezpečnosti výrobků nebo činností,

h) neumožní  výkon  státního  požárního  dozoru  nebo ve stanovené

   lhůtě  nesplní  opatření  uložená  orgánem  státního  požárního

   dozoru,

i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním

   požáru, ačkoli je k tomu povinen,

j) neumožní orgánu státního  požárního dozoru provedení potřebných

   úkonů  ke  zjišťování  příčiny  vzniku  požáru  nebo bezúplatně

   neposkytne  výrobky nebo  vzorky k  provedení požárně technické

   expertizy,

k) nedodrží   předpisy  o   používání,  skladování   a  manipulaci

   s hořlavými nebo  požárně nebezpečnými látkami  nebo nesprávným

   skladováním  materiálu znemožní  přístup k  rozvodným zařízením

   elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,

l) nedodrží  zásady požární  bezpečnosti při  používání otevřeného

   ohně nebo jiného zdroje zapálení,

m) nevytváří  v  prostorách  ve   svém  vlastnictví  nebo  užívání

   podmínky   pro  rychlé   zdolávání  požáru   a  pro   provádění

   záchranných prací nebo neumožní  jednotce požární ochrany vstup

   na nemovitost  při zdolávání požáru  nebo provádění záchranných

   prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání

   požáru nebo při provádění záchranných prací,

n) poruší rozhodnutí  o vyloučení věci  z užívání nebo  rozhodnutí

   o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,

o) provádí práce,  které mohou vést ke  vzniku požáru, ačkoli nemá

   odbornou  způsobilost  požadovanou  pro  výkon  takových  prací

   zvláštními právními předpisy,

p) zanedbá z  hlediska požární ochrany  dohled nad osobami,  které

   nemohou posoudit následky svého jednání,

r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,

s) vypaluje porosty,

t) neoznámí bezodkladně místně  příslušnému hasičskému záchrannému

   sboru kraje  požár v objektech a  jiných místech, které vlastní

   nebo užívá,

u) omezí  nebo znemožní  použití označených  nástupních ploch  pro

   požární techniku,

v) používá  neoprávněně barevné  označení vozidel,  lodí a letadel

   jednotek požární ochrany,

z) neudržuje zdroje  vody pro hašení  požárů v takovém  stavu, aby

   bylo umožněno použití požární  techniky k hašení požáru, neplní

   povinnosti k  ochraně lesů před požáry  podle § 7 odst.  2 nebo

   neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2.

 

     (2) Za přestupek podle  odstavce 1 písm. a) až  d) lze uložit

pokutu do 10 000 Kč, za  přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l)

pokutu  do  20 000 Kč  a  za  přestupek  podle odstavce 1 písm. m)

až z) pokutu do 25 000 Kč.

 

                              § 79

 

     (1) Není-li   v   tomto   zákoně   stanoveno   jinak,   platí

o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy.8)

 

     (2) Pokutu za přestupek podle  § 78 ukládá hasičský záchranný

sbor kraje,  který pokutu rovněž vybírá  a vymáhá podle zvláštního

zákona.7b) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

------------------------------------------------------------------

7b) Zákon  č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků,  ve znění

    pozdějších předpisů.

8)  Zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších

    předpisů.

    Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

                           ČÁST SEDMÁ

                          Náhrada škody

 

                              § 80

 

                       Odškodňování úrazů

 

     (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti

 a) při jeho  činnosti v jednotce  sboru dobrovolných hasičů  obce

    a v požární hlídce,

 b) v souvislosti  s pomocí,  kterou poskytl  při zdolávání požáru

    nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky

    požární  ochrany,  (dále  jen  "poškozený"),  uhradí škodu tím

    vzniklou   stát,   obdobně   podle   předpisů  o  odškodňování

    pracovních úrazů,9)  pokud mu nevznikl  nárok na náhradu  této

    škody již z pracovněprávního vztahu.

 

 

     (2) Náhradu  škody podle  odstavce 1  poskytuje v  zastoupení

státu  hasičský  záchranný  sbor  kraje,  v  jehož  územním obvodu

k poškození na zdraví nebo k smrti poškozeného došlo.

------------------------------------------------------------------

9) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce.

   Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

   a některé další zákony.

 

                              § 81

 

                Jednorázové mimořádné odškodnění

 

     (1) Vláda stanoví  nařízením, v kterých  případech a v  jakém

rozsahu  náleží  poškozenému  a  pozůstalým  po  poškozeném, kromě

nároků   podle   předpisů   o   odškodňování   pracovních   úrazů,

i jednorázové  mimořádné   odškodnění,  a  kdy   je  možné  takové

odškodnění  přiznat  osobám,  které  byly  na poškozeného odkázány

výživou.

 

     (2) Toto   nařízení   upraví   také   jednorázové   mimořádné

odškodnění   zaměstnanci   podniku   a   členovi   jednotky  sboru

dobrovolných hasičů podniku a pozůstalým po nich.

 

     (3) Jednorázové  mimořádné  odškodnění  zaměstnancům podniku,

členům jednotky  sboru dobrovolných hasičů podniku,  jakož i jiným

zaměstnancům  právnické  osoby   nebo  podnikající  fyzické  osoby

a pozůstalým  po nich  poskytuje právnická  osoba nebo podnikající

fyzická  osoba,  pokud  ke  škodě  na  zdraví  došlo v souvislosti

s činností jejich jednotek požární  ochrany na vlastní nemovitosti

nebo v jejich vlastních objektech. V ostatních případech poskytuje

jednorázové mimořádné odškodnění ministerstvo.

 

     (4) Nárok na odškodnění podle odstavců 1 až 3 se promlčuje ve

lhůtě tří let ode dne vzniku škody.

 

                       Náhrada věcné škody

 

                              § 82

 

     Právnická nebo fyzická osoba má nárok na náhradu věcné škody,

která  jí  vznikla  při  pomoci  poskytnuté  při zdolávání požáru,

popřípadě  při   cvičení  jednotky  požární   ochrany.  Ve  zvlášť

odůvodněných případech  se může přiznat  náhrada nákladů spojených

s pořízením nové věci za věc poškozenou.

 

                              § 83

 

     (1) Právnické  nebo  fyzické  osobě  se  nahrazuje také věcná

škoda,  která jí  vznikla v  důsledku opatření  nutných ke zdolání

požáru, zamezení jeho šíření nebo záchranných prací provedených na

příkaz velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany nebo

při cvičení  jednotky požární ochrany; to  neplatí, jestliže škoda

vznikla  použitím  hasicích  látek  v  souvislosti  se  zdoláváním

požáru.

 

     (2) Náhrada  věcné  škody  podle  odstavce  1  se neposkytuje

právnické nebo fyzické osobě, jejíž objekty byly zasaženy požárem.

 

                              § 84

 

     (1) Náhradu škody podle § 82 a  83 poskytuje a o ní rozhoduje

hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl

nebo se konalo cvičení jednotky požární ochrany.

 

     (2) Jestliže vznikla právnické nebo fyzické osobě věcná škoda

v souvislosti s  pomocí poskytnutou v  zájmu právnické osoby  nebo

podnikající fyzické  osoby, má hasičský záchranný  sbor kraje vůči

této právnické osobě nebo této  podnikající fyzické osobě právo na

náhradu toho, co právnické nebo fyzické osobě poskytl.

 

     (3) Právo na náhradu škody podle §  82 a 83 je třeba uplatnit

do  tří  měsíců  ode  dne,  kdy  se  poškozený  dověděl  o  škodě,

nejpozději do dvou let od vzniku škody; jinak toto právo zanikne.

 

                            ČÁST OSMÁ

                 Společná, přechodná a závěrečná

                           ustanovení

 

                              § 85

 

     Působnost ministerstva  a hasičského záchranného  sboru kraje

při výkonu státního požárního dozoru se nevztahuje na

 a) útvary  a  zařízení   Policie  České  republiky,  Bezpečnostní

    informační  služby  a  Vězeňské   služby;  v  těchto  útvarech

    a zařízeních  se zabezpečují  a provádějí  uvedené úkoly podle

    zvláštních předpisů,

 b) báňská  díla,  zařízení,  pracoviště   a  činnosti  v  podzemí

    podléhající dozoru orgánů státní báňské správy, která vykonává

    státní správu na tomto úseku,

 c) námořní   lodě  a   civilní  letadla;   v  těchto   dopravních

    prostředcích  se zabezpečují  a provádějí uvedené  úkoly podle

    zvláštních předpisů,

 d) drážní vozidla a říční  plavidla  s výjimkou zjišťování příčin

    vzniku požárů,

 e) objekty  Ministerstva  zahraničních  věcí  nacházející se mimo

    území České republiky.

 

 

 

                              § 85a

 

     (1) Působnost  ministerstva  a  hasičského  záchranného sboru

kraje  při  výkonu  státního  požárního  dozoru  se  nevztahuje na

vojenské  objekty,  vojenské  útvary,  vojenská zařízení, vojenské

záchranné   útvary  a   právnické  osoby   založené  nebo  zřízené

Ministerstvem obrany (dále jen "objekty").

 

     (2) V objektech uvedených v odstavci 1 vykonává požární dozor

Ministerstvo obrany vlastními orgány požární ochrany.

 

                              § 86

 

     Ustanovení  tohoto zákona  se vztahují  na železniční,  vodní

a leteckou   dopravu,  pokud   mezinárodní  smlouvy,   kterými  je

Česká republika vázána, nestanoví jinak.

 

                              § 87

 

     (1) Ustanovení  tohoto zákona  se nedotýkají  výsad a  imunit

přiznávaných podle  mezinárodního práva nebo  mezinárodních smluv,

kterými je Česká republika vázána.

 

     (2) Při  zdolávání  požárů  lze  vstoupit  do  objektů, které

požívají  ochrany podle  odstavce  1,  jen na  základě příslušného

souhlasu.

 

                              § 88

 

             Oprávnění osob pověřených plněním úkolů

                    na úseku požární ochrany

 

     (1) Velitelé  jednotek hasičských  záchranných sborů podniků,

velitelé jednotek sborů dobrovolných  hasičů obcí a jednotek sborů

dobrovolných  hasičů podniků  a  velitelé  zásahů jsou  při plnění

svých úkolů na úseku požární ochrany oprávněni

 a) nařídit v  souvislosti se zdoláváním  požáru nebo při  cvičení

    jednotky  požární  ochrany,  aby  se  z  místa zásahu vzdálily

    osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily

    jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,

 b) nařídit  provedení nutných  opatření směřujících  k odstranění

    nebezpečí  opětovného vzniku  požáru. O  nařízených opatřeních

    neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.

 

     (2) Prováděcí  právní  předpis   stanoví  způsob  prokazování

oprávnění podle odstavce 1.

 

                              § 89

 

                     Povinnost mlčenlivosti

 

     (1) Osoby  pověřené plněním  úkolů na  úseku požární  ochrany

jsou  povinny   zachovávat  mlčenlivost  o   skutečnostech,  které

v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny

před    nepovolanými   osobami.    Povinnost   mlčenlivosti   trvá

i po skončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu.

 

     (2) O zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje ředitel

hasičského záchranného sboru kraje.

 

                              § 89a

 

     Působnosti  stanovené  krajskému  úřadu  a  radě  kraje  nebo

obecnímu  úřadu   podle  tohoto  zákona   jsou  výkonem  přenesené

působnosti.

 

                              § 90

 

     Předpisy   o   ochraně   utajovaných   skutečností10)  nejsou

ustanovením § 89 dotčeny.

------------------------------------------------------------------

10) Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných skutečností

    a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

                              § 91

 

                    Ocenění mimořádné odvahy

 

     (1) K  ocenění  mimořádné  odvahy  a  obětavosti  zaměstnanců

podniků, členů dobrovolných jednotek  požární ochrany a občanů při

záchraně života  a majetku může  ministr vnitra udělit  věcný nebo

peněžitý dar nebo medaili. Věcný nebo peněžitý dar může udělit též

generální ředitel.

 

     (2) Prováděcí   právní  předpis   stanoví  způsob   udělování

medaile.

 

                              § 92

 

            Živelní pohromy a jiné mimořádné události

 

     Pokud   zvláštní  předpisy   nestanoví  jinak,   vztahují  se

ustanovení  tohoto zákona  o  poskytování  osobní a  věcné pomoci,

o jednotkách   požární   ochrany,   o   právech   a   povinnostech

zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany,

o náhradě  škody a  o ocenění  mimořádné odvahy  přiměřeně také na

záchranné   práce  při   živelních  pohromách.   Totéž  platí  při

záchranných  pracích   při  mimořádných  událostech,   pokud  jsou

bezprostředně ohroženy lidské životy nebo hrozí značná škoda.

 

                              § 93

 

 

                 Stejnokroje a funkční označení

 

     (1) Zaměstnancům   podniků  náleží   stejnokroj  s   funkčním

označením   a   označením   příslušnosti   k  jednotce  hasičského

záchranného sboru podniku.

 

     (2) Členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek

sborů  dobrovolných  hasičů  podniků  náleží  stejnokroj a funkční

označení.

 

     (3) Prováděcí  právní předpis  stanoví náležitosti  funkčních

označení  a stejnokrojů  zaměstnanců podniků  a členů dobrovolných

jednotek  požární  ochrany,  případně  stanoví  další osoby plnící

úkoly na úseku požární ochrany, kterým náleží stejnokroj.

 

                              § 94

 

 

                             zrušen

 

                              § 95

 

           Vztah zákona k obecným předpisům o správním

                             řízení

 

     Na  řízení  podle  tohoto  zákona  se  vztahuje  správní  řád

s výjimkou rozhodování podle § 68 odst. 2 a § 73 odst. 3.

 

                              § 96

 

                             zrušen

 

                              § 97

 

 

                         nadpis vypuštěn

 

     Jednotky požární ochrany mohou poskytovat pohotovostní a jiné

služby nebo  práce za úhradu vynaložených  nákladů za předpokladu,

že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich

činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.

 

 

                         nadpis vypuštěn

 

                              § 98

 

     (1) Za  odborně způsobilé osoby se  též považují osoby, které

jsou ke  dni účinnosti tohoto  zákona držiteli platného  osvědčení

odborné způsobilosti podle dosavadních předpisů.

 

 

     (2) Jednotky    hasičských    záchranných    sborů    podniků

a dobrovolné  jednotky požární  ochrany zřízené  podle dosavadních

předpisů  se považují  za jednotky  požární ochrany  zřízené podle

tohoto zákona.

 

     (3) Posouzení  požárního nebezpečí  činností uvedených  v § 4

odst. 3  písm. a)  až e)  schválená podle  dosavadních předpisů se

považují  za  posouzení  požárního  nebezpečí  činností  s vysokým

požárním  nebezpečím   podle  tohoto  zákona.   Ostatní  posouzení

požárního  nebezpečí podle  dosavadních předpisů  se za  posouzení

požárního nebezpečí podle § 6a nepovažují.

 

     (4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které ke dni

účinnosti tohoto zákona provozují činnosti  uvedené v § 4 odst. 3,

jsou  povinny posouzení  požárního  nebezpečí  podle §  6a odst. 1

předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru do jednoho

roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

     (5) Řízení  zahájená před nabytím účinnosti  tohoto zákona se

dokončí podle tohoto zákona.

 

                              § 99

 

                             zrušen

 

                              § 100

 

                             zrušen

 

                      Závěrečná ustanovení

 

                              § 101

 

     Ministerstvo vydá

a) prováděcí právní předpisy k provedení §  6b, § 11 odst. 8, § 15

   odst. 2, § 16 odst. 4, § 17  odst. 5, § 24 odst. 2, § 31a, § 65

   odst. 8  písm. a), c) a  d), § 70 odst.  6, § 72 odst.  7, § 88

   odst. 2, § 91 odst. 2 a § 93 odst. 3,

b) po  projednání s  Ministerstvem zdravotnictví  prováděcí právní

   předpis k provedení § 65 odst. 7 písm. b),

c) po projednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství,

   mládeže  a  tělovýchovy  prováděcí  právní  předpis k provedení

   § 25 odst. 3.

 

                             § 101a

 

                             zrušen

 

                              § 102

 

                             zrušen

 

                              § 103

 

     (1) Zrušují se:

 1. zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České

    národní rady č. 146/1971 Sb. (pol.  40 a 41 přílohy C), zákona

    České  národní rady  č. 130/1974  Sb., zákona  č. 20/1975  Sb.

    a zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. (pol. 23 přílohy),

 2. §  18 zákona  č. 60/1961  Sb., o  úkolech národních výborů při

    zajišťování  socialistického pořádku,  pokud upravuje skutkové

    podstaty přestupků proti ochraně před požáry,

 3. vládní nařízení  č. 12/1951 Sb., o  náhradě škody příslušníkům

    hasičstva a jiným osobám v  oboru ochrany před požáry a jinými

    živelními pohromami,

 4. vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  248/1951  Ú.l.,  kterou se

    upravují  podrobnosti o  náhradě  škody  v oboru  ochrany před

    požáry a jinými živelními pohromami,

 5. vyhláška Ministerstva vnitra č. 91/1952 Ú.l., kterou se vydává

    služební a disciplinární řád  pro příslušníky požárních sborů,

    požárních  hlídek   a  pro  příslušníky   velitelství  požární

    ochrany,

 6. vyhláška  ministra  vnitra  č.   169/1955  Ú.l.,  o  zajištění

    a organizaci  požární ochrany  v závodech,  ve znění  vyhlášky

    ministra  vnitra  č.  119/1958  Ú.l.  a  vyhlášky Ministerstva

    vnitra České socialistické republiky č. 60/1976 Sb.,

 7. vyhláška Ministerstva  vnitra č. 198/1958  Ú.l., o opatřování,

    rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany,

 8. vyhláška  Ministerstva vnitra  č. 106/1959  Ú.l., o organizaci

    požární   ochrany,  ve   znění  zákona   České  národní   rady

    č. 146/1971 Sb., (pol. 42 přílohy C),

 9. vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  70/1960  Sb.,  o zajištění

    pohotovosti hasicích zařízení,

10. vyhláška Ministerstva školství a kultury a Ministerstva vnitra

    č. 87/1960 Sb., o zavedení bezpečného filmu,

11. vyhláška  Ministerstva  vnitra  České  socialistické republiky

    č. 60/1976 Sb.,  kterou se vydávají  zásady školení pracovníků

    o požární ochraně,

12. vyhláška  Ministerstva  vnitra  České  socialistické republiky

    č. 35/1977   Sb.,   o   požární   bezpečnosti   při skladování

    a používání topné nafty, ve znění vyhlášky č. 46/1981 Sb.,

13. směrnice  Ministerstva  vnitra  České  socialistické republiky

    čj. PO-2065  ze  dne  3.  července  1972  o ochraně úrody před

    požáry, registrované v částce 14/1972 Sb.

 

     (2) Platnosti pozbývají

 1. pro    příslušníky   směrnice    Ministerstva   vnitra   České

    socialistické  republiky  čj.  PO-2403  ze  dne  1. října 1976

    o  jmenování  a  povyšování   pracovníků  požární  ochrany  do

    hodností, registrované v částce 25/1976 Sb.,

 2. předpisy,  které  byly  ponechány  v  platnosti podle vyhlášky

    předsedy vlády č. 129/1967 Sb.  a uvedeny v částce 47/1967 Sb.

    (část XVIII).

 

                              § 104

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.

 

 

 

                               Příl.

 

 

               KATEGORIE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

              A ZÁKLADNÍ TABULKA PLOŠNÉHO POKRYTÍ

 

     Kategorie jednotek požární ochrany

 

     Pro účely  plošného pokrytí se jednotky  požární ochrany dělí

na jednotky

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

   1. JPO I   - jednotka  hasičského  záchranného  sboru  s územní

                působností  zpravidla do  20 minut  jízdy z  místa

                dislokace,

   2. JPO II  - jednotka sboru  dobrovolných hasičů obce  s členy,

                kteří  vykonávají  službu  jako  svoje hlavní nebo

                vedlejší  povolání, s  územní působností zpravidla

                do 10 minut jízdy z místa dislokace,

   3. JPO III - jednotka sboru  dobrovolných hasičů obce  s členy,

                kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany

                dobrovolně,  s  územní   působností  zpravidla  do

                10 minut jízdy z místa dislokace,

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

   1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku,

   2. JPO V  - jednotka  sboru dobrovolných  hasičů obce  s členy,

               kteří vykonávají službu  v jednotce požární ochrany

               dobrovolně,

   3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

 

   V dohodě  se  zřizovatelem  mohou  být  tyto jednotky využívány

   k zásahům i mimo svůj územní obvod.

 

+--------------------------------------------------------+

|            Základní tabulka plošného pokrytí           |

+----------------+---------------------------------------+

|Stupeň nebezpečí|Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu|

|   území obce   |          na místo zásahu              |

+---------+------+---------------------------------------+

|     I   |   A  |2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min |

|         +------+---------------------------------------+

|         |   B  |1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min |

+---------+------+---------------------------------------+

|    II   |   A  |2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min|

|         +------+---------------------------------------+

|         |   B  |1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min|

+---------+------+---------------------------------------+

|   III   |   A  |2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min|

|         +------+---------------------------------------+

|         |   B  |1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min|

+---------+------+---------------------------------------+

|    IV   |   A  |1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min|

+---------+------+---------------------------------------+

 

Poznámka: 1 JPO  - jedna  jednotka PO;  2 JPO  - dvě  jednotky PO;

          min - minut.

 

     Síly  a  prostředky  požadované  základní  tabulkou  plošného

pokrytí jsou

a) pro první  jednotku požární ochrany, která  se dostaví na místo

   zásahu,  minimálně družstvo  ve zmenšeném  početním stavu  nebo

   družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou;

 

Poznámka:

 

     U obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce

III A,  III B nebo  IV, může být  první jednotkou požární  ochrany

jednotka, která  nemá cisternovou automobilovou  stříkačku, ale je

vybavena  alespoň  přívěsnou  nebo  přenosnou  požární  stříkačkou

o výkonu 800  l/min a vyšším,  tažným nebo dopravním  automobilem,

pokud  v místě  zásahu je  možné použít  zdroj požární  vody, a za

podmínky, že  druhá a další  jednotka požární ochrany  cisternovou

automobilovou stříkačku má.

 

b) pro druhou  a další jednotku požární  ochrany, která se dostaví

   na místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu

   nebo  družstvo s  cisternovou automobilovou  stříkačkou a další

   technika podle složitosti zdolávání požáru.

 

Poznámka:

 

     U všech  obcí nebo objektů, s  výjimkou objektů zařazených do

stupně nebezpečí území  obce I A, I B, může  být druhou nebo další

jednotkou  požární ochrany  také jednotka,  která nemá cisternovou

automobilovou  stříkačku, ale  je vybavena  alespoň přívěsnou nebo

přenosnou požární  stříkačkou o výkonu 800  l/min a vyšším, tažným

nebo dopravním  automobilem, pokud v místě  zásahu je možné použít

zdroj požární vody.