241/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

a o změně některých souvisejících zákonů

Změna: 320/2002 Sb.

Změna: 354/2003 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

     (1) Zákon  upravuje přípravu hospodářských  opatření pro stav nebezpečí,1)  nouzový  stav,2)  stav  ohrožení  státu3)  a válečný stav4) (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.

 

     (2)  Zákon  stanoví  pravomoc  vlády  a  správních  úřadů při

přípravě  a  přijetí  hospodářských  opatření  pro  krizové stavy. Stanoví též  práva a povinnosti  fyzických a právnických  osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.

------------------------------------------------------------------

1) § 3  zákona  č.  240/2000  Sb.,  o  krizovém  řízení  a o změně    některých zákonů (krizový zákon). 2) Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České    republiky. 3) Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 4) Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

     (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) hospodářským   opatřením   pro   krizové   stavy   organizační,   materiální  nebo  finanční  opatření  přijímané správním úřadem    v krizových stavech  pro zabezpečení nezbytné  dodávky výrobků,    prací  a služeb,  bez  níž  nelze zajistit  překonání krizových    stavů, (dále jen "nezbytná dodávka"),

b) dodavatelem  nezbytné dodávky  fyzická osoba  s trvalým pobytem    nebo  právnická  osoba  se  sídlem  na  území  České  republiky    a organizační  složka  právnické  osoby  se  sídlem v zahraničí    podnikající na území České republiky, která má jako předmět své    činnosti  nebo  podnikání  zapsanou  činnost  umožňující  dodat    předmět nezbytné  dodávky nebo která  je schopna dodat  předmět    nezbytné dodávky,

c) plánem  nezbytných  dodávek  samostatná  část  krizového  plánu    zpracovaná  správním  úřadem  v  systému nouzového hospodářství    podle § 10,

d) systémem   hospodářské   mobilizace   organizační,  materiální,    personální  a  jiná  opatření,  kterými  ústřední  správní úřad    zabezpečuje  mobilizační  dodávku  pro  potřeby ozbrojených sil    a ozbrojených  bezpečnostních  sborů  za  stavu  ohrožení státu    a válečného stavu,

e) plánem hospodářské  mobilizace samostatná část  krizového plánu    zpracovaná  ústředním  správním  úřadem  v  systému hospodářské    mobilizace,

f) plánem  opatření hospodářské  mobilizace samostatná  část  plánu    krizové  připravenosti5)   zpracovaná  dodavatelem  mobilizační    dodávky v systému hospodářské mobilizace,

g) mobilizační dodávkou  nezbytná dodávka pro  podporu ozbrojených    sil  a   ozbrojených  bezpečnostních  sborů   uskutečňovaná  po    vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu,

h) správním  úřadem ústřední  správní úřad,  krajský úřad,  obecní    úřad  s rozšířenou  působností  a  příslušný orgán  obce, které    krajský  úřad  podle   zvláštního  právního  předpisu6)  uložil    povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále    jen  "určená  obec"),  a   správní  úřad  podřízený  ústřednímu    správnímu  úřadu, který  má působnost  v rámci  územního obvodu    kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností,

i) podnikající   fyzickou   osobou   fyzická   osoba,   která   je    podnikatelem podle zvláštního zákona,7)

j) uchováním    výrobních    schopností    uchování    speciálních    technologických zařízení ve  vlastnictví dodavatele mobilizační    dodávky  určených  k  zahájení  nebo  rozšíření výroby předmětu    mobilizační   dodávky   a   pro   jinou   výrobu  nevyužívaných    v provozuschopném stavu,

k) infrastrukturou k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro    krizové stavy (dále jen "infrastruktura")

 

   1. stavby určené  pro účely hospodářských  opatření pro krizové       stavy  ve  vlastnictví  České  republiky,  k  nimž  má právo       hospodaření správní úřad,

   2. stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové       stavy,  k  nimž  má  Česká  republika  zřízeno věcné břemeno       a které jsou  ve vlastnictví právnických  nebo podnikajících       fyzických osob,

   3. technické zabezpečení staveb podle  bodu 1 vnitřními rozvody        inženýrských  a telekomunikačních  sítí, počínaje  přípojkou       k veřejnému rozvodu těchto sítí,

   4. technologické vybavení staveb podle bodu 1,

   5. pozemní komunikace,  dráhy, přístavy a  letiště sloužící pro       dopravní obsluhu  staveb podle bodu 1.

 

     (2) Dodavatel,  který se podílí na  splnění nezbytné dodávky,

je  považován  za  dodavatele  nezbytné  dodávky  ve smyslu tohoto zákona.

------------------------------------------------------------------

5) § 29 zákona č. 240/2000 Sb.

6) § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.

7) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

§ 3

 

     (1) Hospodářská opatření pro  krizové stavy jsou přijímána po

vyhlášení krizových stavů a jsou určena

a) k uspokojení  základních potřeb  fyzických osob  na území České    republiky umožňující přežití krizových  stavů bez těžké újmy na    zdraví (dále jen "základní životní potřeba"),

b) pro    podporu    činnosti    ozbrojených    sil,   ozbrojených    bezpečnostních    sborů,     hasičských    záchranných    sborů    a havarijních služeb,

c) pro podporu výkonu státní správy.

 

     (2)  Přípravu   hospodářských  opatření  pro   krizové  stavy organizují správní úřady.

 

§ 4

 

     Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje

a) systém nouzového hospodářství,

b) systém hospodářské mobilizace,

c) použití státních hmotných rezerv,8)

d) výstavbu a údržbu infrastruktury,

e) regulační opatření.

------------------------------------------------------------------

8) § 4  a 5  zákona č.  97/1993 Sb.,  o působnosti Správy státních

   hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

 

HLAVA II

PŮSOBNOST ORGÁNŮ V SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH

OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

 

§ 5

 

Vláda

 

     Vláda  v  systému  hospodářských  opatření  pro krizové stavy rozhoduje o

a) bezplatném uvolnění státních hmotných rezerv,

b) použití regulačních opatření,

c) použití opatření systému hospodářské mobilizace.

 

 

 

 

 

§ 6

 

Ústřední správní úřad

 

     (1)  Ústřední správní  úřad v  systému hospodářských opatření

pro krizové stavy v okruhu své působnosti9)

a) vypracovává koncepci  hospodářských opatření pro  krizové  tavy    jako součásti koncepce rozvoje svěřeného odvětví,

b) zpracovává plán nezbytných dodávek,

c) uplatňuje  požadavky  na  vytvoření  státních  hmotných  rezerv    u Správy státních hmotných rezerv,

d) kontroluje  přípravu hospodářských  opatření pro  krizové stavy    u právnických  a  podnikajících  fyzických  osob  zapojených do    systému  nouzového  hospodářství  nebo  do  systému hospodářské    mobilizace  a  poskytuje  potřebné  informace  o  hospodářských    opatřeních pro krizové stavy těmto osobám,

e) odpovídá  za  řádnou  přípravu  činností umožňující uskutečnění    regulačních opatření.

 

     (2) Ústřední  správní úřad v okruhu  své působnosti zajišťuje nezbytnou dodávku

a) kterou  krajský úřad  nebo jiný  správní úřad  s působností  na    územním obvodu  kraje nemůže zajistit v  rámci svého území nebo    v okruhu jeho působnosti,

b) jejíž význam přesahuje územní obvod kraje,

c) pro    podporu    činnosti    ozbrojených    sil,   ozbrojených    bezpečnostních    sborů,     hasičských    záchranných    sborů    a havarijních služeb zřízených v okruhu jeho působnosti.

------------------------------------------------------------------

9) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních    orgánů  státní  správy  České  republiky,  ve  znění pozdějších    předpisů.  

 

§ 7

 

Krajský úřad

 

     Krajský  úřad v  systému hospodářských  opatření pro  krizové stavy v přenesené působnosti

a) zpracovává plán nezbytných dodávek,

b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních    potřeb obyvatel kraje,

c) rozhoduje o použití regulačních opatření.

 

§ 8

 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec

 

     Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  a  určená obec

v systému  hospodářských  opatření  pro  krizové  stavy připravují a vyhlašují regulační  opatření a plní úkoly  uložené jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.

 

§ 9

 

 

zrušen

 

HLAVA III

SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

 

DÍL 1

Systém nouzového hospodářství

 

§ 10

 

     (1) Systém  nouzového hospodářství zabezpečuje,  aby  ezbytné dodávky pro

a) uspokojení základních životních potřeb,

b) podporu  činnosti  hasičských  záchranných  sborů a havarijních    služeb,

c) podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.

 

     (2) Ústřední  správní  úřad  a  krajský  úřad  zpracují plány nezbytných  dodávek,  které  obsahují  seznam  nezbytných  dodávek a přehled jejich  dostupných dodavatelů, kteří  podnikají v jejich správních obvodech.

 

     (3) Nezbytnou dodávku hradí její odběratel.

 

     (4) Pokud  krajský  úřad  ve  svém  správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné  dodávky, uplatní požadavek  na její zajištění u toho  ústředního   správního  úřadu,  kterému   zvláštní  právní předpis10) svěřuje  v daném okruhu  působnost, (dále jen  "odborně příslušný   ústřední   správní   úřad").   Do   požadavku   zahrne i požadavek, který u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.

Do požadavku  zahrne i požadavek, který  u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.

------------------------------------------------------------------

10) Například zákon  č. 2/1969 Sb., ve  znění pozdějších předpisů,     zákon č.  89/1995 Sb., o  státní statistické službě,  ve znění    zákona č. 356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických     a katastrálních orgánech, ve  znění pozdějších předpisů, zákon     č. 61/1988  Sb.,  o  hornické  činnosti,  výbušninách a státní     báňské   správě,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   zákon     č. 97/1993 Sb.,   ve  znění   pozdějších  předpisů,   a  zákon     č. 18/1997 Sb.,   o   mírovém    využívání   jaderné   energie     a ionizujícího  záření (atomový  zákon) a  o změně  a doplnění     některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 11

 

Pohotovostní zásoby

 

     (1) V případech, kdy  odborně příslušný ústřední správní úřad

prokazatelně  nemůže zajistit  nezbytnou dodávku  podle §  10, lze příslušné  zásoby pořídit  z prostředků  státu a  udržovat je jako pohotovostní zásoby.

 

     (2)  Pohotovostní  zásoby  vytváří  Správa  státních hmotných

rezerv   v    systému   státních   hmotných    rezerv.   Nakládání s pohotovostními zásobami se řídí stejnými zásadami jako nakládání s ostatními složkami státních  hmotných rezerv, nestanoví-li zákon jinak.

 

     (3)   O  použití   pohotovostních  zásob   rozhoduje  vedoucí ústředního  správního  úřadu,  na  základě  jehož  požadavku  byly pohotovostní zásoby vytvořeny. Na základě tohoto rozhodnutí Správa státních hmotných  rezerv vydá pohotovostní  zásoby. Po dohodě  se Správou státních  hmotných rezerv může  být použití pohotovostních zásob prodlouženo i po zrušení krizových stavů.

 

     (4) O  použití   pohotovostních  zásob  po   vyhlášení  stavu nebezpečí může rozhodnout krajský úřad, pokud

a) jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,

b) použití pohotovostních zásob je  v mezích jeho plánu nezbytných    dodávek, a

c) pohotovostní zásoby  budou použity k  odvrácení bezprostředního    ohrožení života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo   odvrácení bezprostředně hrozící značné škody.

 

     (5) O  použití  pohotovostních  zásob  podle  odstavce  4  je krajský  úřad   povinen  neprodleně  informovat   Správu  státních hmotných rezerv a vedoucího ústředního správního úřadu, na základě jehož   požadavku  byly   pohotovostní  zásoby   vytvořeny,  a  to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich použití.

 

     (6)  Oprávnění  podle  odstavce  4  se  nevztahuje na položky

státních hmotných rezerv, jež nejsou pohotovostními zásobami.

 

     (7)  Vydané pohotovostní  zásoby je  osoba povinna  vrátit do

15 kalendářních  dnů  po  zrušení  krizového  stavu.  Pohotovostní zásoby  je po  zrušení krizového  stavu oprávněna  užívat pouze na základě  příslušné smlouvy  uzavřené se  Správou státních hmotných rezerv. Návrh  smlouvy předloží do 15  kalendářních dnů od zrušení krizového   stavu.  Pokud   návrh  smlouvy   v  uvedeném   termínu nepředloží,  má  se  za  to,  že  užívání  pohotovostních zásob je neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa státních hmotných

rezerv právo hospodaření.11)

------------------------------------------------------------------

11) § 7 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb.

 

§ 12

 

Zásoby pro humanitární pomoc

 

     (1)  Zásoby  pro  humanitární  pomoc  jsou  součástí  systému

nouzového hospodářství podle § 10. Jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv.

 

     (2) O vydání  zásob pro humanitární  pomoc rozhoduje předseda Správy  státních hmotných  rezerv na  základě požadavku  krajského úřadu,  obecního úřadu  obce s  rozšířenou působností  nebo určené obce.  Za přidělení  zásob pro  humanitární pomoc  fyzickým osobám vážně  postiženým  krizovou   situací  odpovídá  krajský  hejtman, starosta obce  s rozšířenou působností nebo  starosta určené obce, kterému  byly  zásoby  pro  humanitární  pomoc  poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

 

     (3)  Nakládání  se  zásobami  pro  humanitární  pomoc se řídí

stejnými  zásadami jako  nakládání s  ostatními složkami  státních hmotných rezerv, nestanoví-li zákon jinak.

 

DÍL 2

Systém hospodářské mobilizace

 

§ 13

 

Mobilizační dodávka

 

     (1)  Na  základě  požadavků  ozbrojených  sil  a  ozbrojených

bezpečnostních  sborů  zpracuje  ústřední  správní  úřad,  kterému zvláštní právní předpis12) svěřuje pravomoc k jejich řízení, (dále jen "objednatel mobilizační dodávky") plán hospodářské mobilizace.

 

     (2) Objednatel  mobilizační dodávky o  jejím zajištění uzavře

s dodavatelem mobilizační dodávky  písemnou smlouvu. Pro zajištění mobilizační  dodávky  se  nepoužije  smlouva  o  uzavření  budoucí smlouvy.

 

     (3) Dodavatel mobilizační dodávky  je oprávněn podmínit svoje plnění    požadavkem   na    zajištění   prokazatelně   nezbytných materiálních  prostředků,  případně  na  finanční  úhradu přípravy mobilizační   dodávky,   včetně   úhrady   za  uchování  výrobních schopností. Tyto výdaje jsou  hrazeny z rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv.

 

     (4) Každé uzavření, změnu  nebo zrušení smlouvy o mobilizační dodávce  oznámí  smluvní  strany  odborně  příslušnému  ústřednímu správnímu úřadu a Správě státních hmotných rezerv.

------------------------------------------------------------------

12) Například  §  11  odst.  3,  §  16  odst.  1  písm.  b) zákona     č. 2/1969 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  3  zákona     č. 283/1991   Sb.,  o   Policii  České   republiky,  ve  znění     pozdějších předpisů.

 

§ 14

 

Postup po vyhlášení krizového stavu

 

     (1) Dodavatel mobilizační dodávky je povinen přednostně plnit mobilizační   dodávku   a    neprodleně   informovat   objednatele mobilizační dodávky o všech okolnostech, které by mohly přednostní plnění mobilizační dodávky ohrozit nebo znemožnit.

 

     (2)  Objednatel  mobilizační   dodávky  je  povinen  nahradit

dodavateli mobilizační dodávky škodu  vzniklou v důsledku prodlení s plněním dodávky,  která je předmětem plnění  podle jiné smlouvy, pokud dodavatel  mobilizační dodávky prokáže, že  mu škoda vznikla

v přímé  souvislosti  s  přednostním  plněním  mobilizační dodávky a tento důvod  byl jedinou příčinou jeho  prodlení s plněním podle jiné  smlouvy. Obdobně  je objednatel  mobilizační dodávky povinen nahradit  dodavateli  mobilizační  dodávky   i  úrok  z  prodlení, poplatek z prodlení a smluvní nebo jinou pokutu.

 

§ 15

 

Plán opatření hospodářské mobilizace

 

     Dodavatel  mobilizační  dodávky  je  povinen  zpracovat  plán

opatření  hospodářské  mobilizace.   Vybrané  údaje  tohoto  plánu předává  objednateli  mobilizační   dodávky,  odborně  příslušnému ústřednímu  správnímu  úřadu,   Správě  státních  hmotných  rezerv a územně  příslušnému krajskému  úřadu. Předané  údaje je  povinen aktualizovat

a) v době, kdy  není vyhlášen žádný z  krizových stavů, nejpozději    do 30 dnů ode dne, kdy nastala jejich změna,

b) v době po vyhlášení krizových stavů neprodleně.

 

§ 16

 

Subjekt hospodářské mobilizace

 

     (1) Dodavatel mobilizační dodávky může být jmenován subjektem hospodářské mobilizace. V odůvodněných  případech na návrh odborně příslušného   ústředního  správního   úřadu  může   být  subjektem hospodářské  mobilizace  jmenován  i  dodavatel  nezbytné dodávky, který  ji zajišťuje  pro stav  ohrožení státu  a válečný stav. Při jmenování subjektu  hospodářské mobilizace se zkoumá,  zda mu jeho ekonomická   situace   a   technické   předpoklady   umožní  plnit mobilizační  nebo  nezbytnou   dodávku  v  požadovaných  termínech a kvalitě  a zda  splní požadavky  kladené na  ochranu utajovaných

skutečností podle zvláštního právního předpisu.13)

 

     (2)  Subjekt  hospodářské  mobilizace  je  jmenován a odvolán rozhodnutím  předsedy  Správy  státních  hmotných  rezerv. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje  se v řízení o jmenování a odvolání   subjektu  hospodářské   mobilizace  podle   správního řádu.14)  Řízení o  jmenování subjektu  hospodářské mobilizace  je možné  zastavit  rovněž  v  případě,  že  účastník  řízení  ani po opakované výzvě nepředložil potřebné  důkazy nebo v průběhu řízení byl zrušen podle zvláštního právního předpisu.

 

     (3)  Subjektu  hospodářské  mobilizace  vydá  Správa státních

hmotných rezerv osvědčení o  jmenování, kterým se prokazuje třetím osobám při  uplatnění svých práv. Osvědčení  je veřejnou listinou. Osvědčení je jeho držitel  povinen vrátit Správě státních hmotných  rezerv nejpozději  do 30 dnů  poté, co rozhodnutí  předsedy Správy  státních   hmotných   rezerv   o   odvolání  subjektu  hospodářské mobilizace nabylo právní moci. Při zrušení právnické osoby nebo po smrti  podnikající fyzické  osoby je  likvidátor, právní  nástupce nebo dědic povinen vrátit osvědčení ve stejné lhůtě.

 

     (4) Důvodem pro odvolání subjektu hospodářské mobilizace jsou tyto skutečnosti:

a) smlouva podle § 13 odst. 2 pozbude účinnosti,

b) je vydáno  usnesení příslušného soudu o  prohlášení konkursu na    majetek dodavatele mobilizační dodávky,

c) právnická osoba byla zrušena podle zvláštního právního předpisu    nebo podnikající fyzická osoba zemřela.

 

     (5)   Správa   státních   hmotných   rezerv   vydá  subjektům

hospodářské  mobilizace  osvědčení  o  jmenování  podle odstavce 3 nejpozději do 1. ledna 2002.

 

     (6)  Odborně příslušný  ústřední správní  úřad, který  navrhl jmenování  subjektu hospodářské  mobilizace podle  odstavce 1 věty druhé, má  po dobu, po kterou  trvá jmenování subjektu hospodářské mobilizace, práva a povinnosti objednatele mobilizační dodávky.

------------------------------------------------------------------

13) Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných skutečností     a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon  č. 71/1967  Sb., o  správním řízení  (správní řád),  ve     znění pozdějších předpisů.

 

§ 17

 

Postavení subjektu hospodářské mobilizace

 

     Subjekt  hospodářské  mobilizace  je  osvobozen od povinnosti poskytnout   věcné   prostředky    stanovené   zvláštním   právním předpisem15) a je oprávněn v souladu s plánem opatření hospodářské mobilizace požadovat  pro své zaměstnance  zajišťující mobilizační dodávku   zproštění  mimořádné   služby.16)  Subjekt   hospodářské mobilizace  uplatní   v  době  před   vyhlášením  krizových  stavů u příslušného  orgánu  krajského   úřadu  požadavek  na  zajištění pracovních  sil  a  věcných   prostředků  nezbytných  pro  splnění

mobilizační dodávky.

------------------------------------------------------------------

15) § 19  zákona  č.  222/1999  Sb.,  o  zajišťování  obrany České     republiky.

16) § 49  zákona  č.  218/1999  Sb.,  o  rozsahu branné povinnosti     a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

 

DÍL 3

Státní hmotné rezervy

 

§ 18

 

Pořizování  státních hmotných  rezerv a  nakládání s  nimi se

řídí zvláštním právním předpisem.17)

------------------------------------------------------------------

17) § 4 až 6 zákona č. 97/1993 Sb.

 

DÍL 4

Infrastruktura

 

§ 19

 

     (1)   Požadavky   na    výstavbu   infrastruktury   vyplývají

z krizových plánů.

 

     (2)  Požadavky  na  výstavbu  nových  objektů  infrastruktury

k zajištění  hospodářských  opatření  pro  krizové  stavy, jejichž

výstavba  má být  hrazena  z  rozpočtové kapitoly  Správy státních hmotných rezerv,  uplatní ústřední správní úřad  u Správy státních hmotných rezerv.

 

     (3)  Údržbu  objektů  infrastruktury  zajišťuje správní úřad,

který k nim má právo hospodaření.

 

DÍL 5

Regulační opatření

 

§ 20

 

     (1)   Regulační   opatření   slouží   ke   snížení   spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a  energií nebo usměrnění spotřeby v souladu  s  krizovými  plány  v  případech,  kdy krizová situace nabývá takového  rozsahu, že běžné ekonomické  nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné.

 

     (2) Regulační  opatření mohou být  přijata jen v  případě, že

účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být vyhlášena jen  na  nezbytně  nutnou  dobu.   K  jejich  zrušení  musí  dojít nejpozději při zrušení krizových stavů.

 

     (3)  Pokud na  vyhlášený krizový  stav bezprostředně navazuje vyhlášení jiného krizového stavu, může orgán oprávněný k vyhlášení krizového stavu rozhodnout o ponechání některých dříve vyhlášených regulačních opatření v platnosti.

 

§ 21

 

     (1) Za  stavu nebezpečí může  krajský hejtman, starosta  obce

s rozšířenou  působností nebo  starosta určené  obce v  území, pro které  byl vyhlášen  stav nebezpečí,  uložit právnické  osobě nebo podnikající  fyzické  osobě,  mající  místo  podnikání  nebo sídlo

podniku  nebo  organizační  složky  v  příslušném  územním obvodu, povinnost

a) dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich    činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,

b) skladovat  ve svých  prostorách materiál  určený pro  překonání    stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování    strpět,

c) přemístit dopravní  a mechanizační prostředky,  jakož i výrobní    nebo  provozní  prostředky  movité  povahy  a  zásoby na určené    místo.

 

     (2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman

a) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit

   1. způsob,  jakým  bude  regulováno  množství  zboží     prodávané       spotřebiteli,

   2. maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,    3. okruh  spotřebitelů,  kterým  budou  vybrané  položky  zboží       dodávány přednostně,

b) přijmout  regulační  opatření,  kterými  se  mění způsob řízení

   a organizace dopravy.

 

     (3) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené  v odstavci  1 jinak  nevznikly, nese  správní úřad, který regulační  opatření  vyhlásil,  pokud  se  s  příslušným ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž vláda.

 

§ 22

 

     (1) Za nouzového stavu může vláda nařízením

a) uložit právnickým  a podnikajícím fyzickým  osobám povinnost ve

   stanoveném  termínu  oznámit  vládou  určeným  správním  úřadům    aktuální  objem  zásob  ve  stanovených  druzích  materiálu  či    věcných  prostředcích,  aktuální  údaje  o  výrobní či provozní    kapacitě a disponibilních zdrojích pracovních sil,

b) přijmout opatření, která mohou  omezit nebo zakázat obchodování    s veřejně obchodovatelnými cennými papíry,

c) přijmout  opatření,  která  mohou  omezit  nebo  zakázat provoz    v oblasti  silniční dopravy,  drážní dopravy,  letecké činnosti    provozované  v České  republice civilními  letadly, provozu  na    dopravně významné  vodní cestě a  užívání pozemních komunikací,    a stanovit  zvláštní  podmínky  pro  provádění  ochrany, údržby    a obnovy na pozemních komunikacích a celostátní dráze,

d) rozšířit,   omezit  nebo   zakázat  distribuci   zdravotnického    materiálu a léčiv,

e) rozšířit   nebo  omezit   distribuci  pitné   vody  a  potravin    a stanovit podmínky,  za nichž lze  změnit organizaci a  řízení    této distribuce,

f) stanovit  technické, popřípadě  provozní podmínky  pro výstavbu     telekomunikačních  sítí  a  zařízení,  pro  jejich  využití při    krizových   situacích   a   podmínky   pro   pozastavení   nebo    upřednostnění telekomunikačních služeb.

 

     (2)  Za nouzového  stavu může  vláda nařízením  přijímat také

opatření uvedená v § 21 odst. 1 a 2.

 

§ 23

 

     (1)  Za stavu  ohrožení státu  a válečného  stavu může  vláda

nařízením

a) omezit, zakázat či přikázat vývoz a dovoz vybraných druhů zboží,

b) upravit na stavbách, které určí, průběh stavebních prací včetně    jejich přerušení, omezit u vybraných staveb jejich zahajování,

c) na  návrh guvernéra  České  národní  banky omezit  nebo zakázat    nakládání s prostředky v českých korunách na účtech u bank.

 

     (2)  Za stavu  ohrožení státu  a válečného  stavu může  vláda

nařízením  přijímat  také  opatření  uvedená  v  § 21  odst. 1 a 2

a v § 22 odst. 1.

 

     (3) Za  stavu ohrožení státu a  válečného stavu může guvernér

České národní banky

a) rozhodnout  o  zásadních  měnově  politických  opatřeních České    národní banky,18)

b) stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám,

c) navrhnout  vládě  omezení  nebo  zákaz  nakládání  s prostředky    v českých korunách na účtech u bank,

d) omezit  nebo zakázat  bezhotovostní a  hotovostní převody  mezi    bankami,

e) přerušit nebo  zastavit správní řízení  vedená podle zvláštního    právního předpisu,19)

f) omezit nebo zakázat výkon činností uvedených v povolení působit    jako banka,

g) omezit nebo  zakázat nákup a vývoz  devizových hodnot a čerpání    prostředků  z  devizových  účtů,  zavést  nabídkovou  povinnost    devizových  hodnot  a  stanovit   její  rozsah,  omezit  rozsah    oprávnění v devizových povoleních a devizových licencích,

h) omezit nebo zakázat bankám poskytování úvěrů,

i) omezit nebo zakázat vývoz české měny.

------------------------------------------------------------------

18) § 5 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

19) Zákon  č.   21/1992  Sb.,  o  bankách,   ve  znění  pozdějších

    předpisů.

 

HLAVA IV

KONTROLA

 

§ 24

 

     (1) Správní úřad kontroluje  v okruhu své působnosti přípravu

a účinnost hospodářských opatření pro krizové stavy, a to i v době před vyhlášením krizových stavů.

 

     (2) Správa státních hmotných  rezerv kontroluje správní úřady a subjekty  hospodářské   mobilizace  v  celém   rozsahu  přípravy plánovaných hospodářských  opatření pro krizové  stavy a prověřuje jejich účinnost. Kontroluje rovněž využívání finančních prostředků přidělených  správním  úřadům  a  subjektům hospodářské mobilizace z její rozpočtové kapitoly.

 

     (3) Správní  úřad  po  vyhlášení  krizových  stavů kontroluje

plnění regulačních opatření, která vyhlásil.

 

     (4)   Dodržování  regulačních   opatření  vyhlášených  vládou

kontroluje v okruhu své působnosti ústřední správní úřad.

 

     (5)   Provádění   kontroly    se   řídí   zvláštním   právním

předpisem.20)

------------------------------------------------------------------

20) Zákon č. 552/1991 Sb., o  státní kontrole, ve znění pozdějších     předpisů.

 

HLAVA V

SANKCE

 

§ 25

 

     (1) Ústřední  správní úřad v  okruhu své působnosti  uloží za nesplnění  regulačních  opatření  vyhlášených  podle tohoto zákona vládou

a) právnické  nebo podnikající  fyzické  osobě  pokutu až  do výše

   10 000 000 Kč,

b) fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

     (2)  Správa  státních  hmotných  rezerv  uloží právnické nebo

podnikající  fyzické  osobě  za  každý  případ zjištěného zneužití

vydaného  osvědčení o  jmenování subjektem  hospodářské mobilizace k získání jiných  výhod, než připouští  tento zákon, nebo  za jeho nevrácení  ve lhůtě  podle §  16  odst.  3 nebo  za jeho  zneužití v době,  kdy  bylo  rozhodnutí  o  jmenování subjektem hospodářské mobilizace zrušeno, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

 

     (3)  Správa  státních  hmotných  rezerv  je  oprávněna uložit dodavateli  mobilizační dodávky,  který nesplnil  povinnost předat

nebo  aktualizovat vybrané  údaje podle  § 15,  pokutu až  do výše 100 000 Kč.

 

     (4) Krajský úřad uloží za  každý případ nesplnění regulačních

opatření vyhlášených v jeho správním obvodu

a) právnické  osobě nebo  podnikající fyzické  osobě pokutu  až do    výše 5 000 000 Kč,

b) fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.

 

     (5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl  v  údajích  plánu  opatření  hospodářské  mobilizace  vyšší potřebu  energií, než  kterou  si  ve skutečnosti  vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

 

     (6)  Za stavu  ohrožení státu  nebo válečného  stavu může být

uložena   pokuta   až   do   výše   dvojnásobku  částek  uvedených v odstavcích 1 až 5.

 

§ 26

 

     (1) Řízení o uložení pokuty se zahajuje z podnětu příslušného

správního úřadu.  Řízení musí být  zahájeno do 1  roku od zjištění porušení povinnosti,  nejpozději však do  3 let ode  dne, kdy byla tato povinnost porušena. Pokutu lze uložit nejpozději do 5 let ode dne, kdy  byla tato povinnost porušena.  Po dobu vyhlášeného stavu ohrožení státu  a válečného stavu se  běh lhůty přerušuje. Není-li v tomto zákoně  stanoveno jinak, postupuje  se v řízení  o uložení pokuty podle správního řádu.14)

 

     (2)  Při  ukládání  pokut  je  správní  úřad oprávněný uložit pokutu povinen přihlédnout k charakteru a závažnosti protiprávního jednání,  zejména k  rozsahu  porušení  povinnosti a  délce trvání protiprávního stavu.

 

     (3)  Správní  úřad  v  rozhodnutí  o  uložení  pokuty stanoví splatnost pokuty  ve lhůtě 30  dnů ode dne,  kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

 

     (4)  Příjem  z  pokut  uložených  správním  úřadem je příjmem státního rozpočtu.  Pokuty uložené a  vybrané podle tohoto  zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.

 

     (5)  Zaplacením pokuty  není dotčena  odpovědnost příslušných osob  podle  zvláštních  právních  předpisů.  Zaplacená  pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

 

     (6)  Uložení  pokuty   nezbavuje  povinnou  osobu  povinnosti

odstranit   ve   lhůtě   stanovené   příslušným   správním  úřadem

protiprávní  stav. Pokud  tak povinná  osoba neučiní,  může jí být

pokuta ukládána opakovaně.

 

     (7)  Při   placení  a  vymáhání  pokut   se  postupuje  podle

zvláštního  právního  předpisu.21)   Správní  úřad,  který  pokutu

uložil, zašle  bez zbytečného odkladu rozhodnutí  o uložení pokuty s vyznačením  jeho   právní  moci  a   vykonatelnosti  příslušnému finančnímu úřadu.

------------------------------------------------------------------

14) Zákon  č. 71/1967  Sb., o  správním řízení  (správní řád),  ve

    znění pozdějších předpisů.

21) Zákon  č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků,  ve znění

    pozdějších předpisů.

 

HLAVA VI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 27

 

     (1) Každý,  komu jsou podle tohoto  zákona sděleny informace, je povinen zajistit jejich ochranu před zneužitím.22)

 

     (2) Z povinnosti poskytovat  informace jsou vyjmuty informace chráněné zvláštním právním předpisem.23)

------------------------------------------------------------------

22) Například  zákon č.  101/2000  Sb.,  o ochraně  osobních údajů     a o změně některých zákonů.

23) Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

§ 27a

 

     Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

 

§ 28

 

     U   subjektů   hospodářské   mobilizace   stanovených   podle

dosavadních právních předpisů, které do 1 roku od účinnosti tohoto zákona  nebudou  jmenovány  postupem  podle  tohoto zákona, jejich postavení subjektu hospodářské mobilizace zaniká.

 

§ 29

 

     Správa státních hmotných rezerv stanoví vyhláškou

a) kritéria  výběru subjektu  hospodářské mobilizace  a postup při    jeho jmenování a odvolání,

b) výčet vybraných údajů, které objednatel a dodavatel mobilizační    dodávky poskytují příslušným správním úřadům,

c) obsah a postup zpracování plánu nezbytných dodávek,

d) obsah a postup zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace    a postup dodavatele mobilizační dodávky při uplatnění požadavku    na materiální, organizační nebo finanční zabezpečení,

e) obsah a postup zpracování plánu hospodářské mobilizace a postup    objednatele   mobilizační  dodávky   při  uplatnění   požadavku    vyplývajícího  z  tohoto  plánu   u  Správy  státních  hmotných    rezerv.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti

Správy státních hmotných rezerv

 

§ 30

 

     Zákon č.  97/1993 Sb., o působnosti  Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996  Sb. a zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 1 odstavec 1 zní:

 

     "(1) Správa  státních hmotných rezerv (dále  jen "Správa") je

ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.".

 

     2. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

 

"§ 3

 

     Správa  zabezpečuje  financování  hospodářských  opatření pro  krizové  stavy a  financování, obměnu,  záměnu, půjčku,  uvolnění, nájem,  prodej,   skladování,  ochraňování  a   kontrolu  státních hmotných  rezerv  a  podle  požadavků  krizových  plánů  i  jejich pořizování.  Správa plní  další úkoly  stanovené zvláštním právním předpisem.1)  Tyto činnosti  zajišťuje v  součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon  č. 189/1999  Sb., o  nouzových zásobách  ropy, o  řešení    stavů  ropné nouze  a  o  změně některých  souvisejících zákonů    (zákon o nouzových zásobách ropy).".

 

     3. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a), 2b) a 2c) zní:

 

"§ 4

 

     (1) Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné

rezervy,  mobilizační rezervy,  pohotovostní zásoby  a zásoby  pro humanitární pomoc.

 

     (2)   Hmotné   rezervy   tvoří   vybrané  základní  suroviny,

materiály,  polotovary  a  výrobky.   Jsou  určeny  pro  zajištění

obranyschopnosti  a   obrany  státu,  pro   odstraňování  následků

krizových situací  a pro ochranu  životně důležitých hospodářských zájmů státu.

 

 

     (3)  Mobilizační  rezervy  tvoří  vybrané  základní suroviny, materiály,  polotovary, výrobky,  stroje a  jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek.2)

 

     (4)  Pohotovostní  zásoby  tvoří  vybrané  základní materiály a výrobky,  určené k  zajištění nezbytných  dodávek2a) pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů  po  vyhlášení  krizových   stavů,2b)  v  systému  nouzového hospodářství,2c) kterou nelze zajistit obvyklým způsobem.

 

     (5)  Zásoby  pro  humanitární  pomoc  tvoří  vybrané základní

materiály   a  výrobky   určené  po   vyhlášení  krizových   stavů

k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.

 

     (6)  Tvorba státních  hmotných rezerv  je součástí  krizových

plánů.

------------------------------------------------------------------

 2) § 2 odst. 1  písm. g) zákona č. 241/2000  Sb., o hospodářských     opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících     zákonů.

2a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb.

2b) § 1 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.

2c) § 10 až 12 zákona č. 241/2000 Sb.".

 

     4. V § 7 odst. 1  se slova "státních hmotných rezerv a skladů

určených pro jejich uskladnění"  nahrazují slovy "majetku, k němuž má Správa právo hospodaření".

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

 

§ 31

 

     Za § 49 zákona č. 588/1992  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění  zákona  č.  196/1993  Sb.,  zákona  č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,  zákona č. 136/1994  Sb., zákona č.  258/1994 Sb., zákona   č.  133/1995   Sb.,  zákona   č.  151/1997   Sb.,  zákona č. 208/1997 Sb.,  zákona č. 129/1999  Sb., zákona č.  17/2000 Sb., zákona č.  22/2000 Sb. a  zákona č. 100/2000  Sb., se vkládá  nový § 49a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48i) zní:

 

"§ 49a

 

Regulační opatření za stavu ohrožení státu

a válečného stavu

 

     Po vyhlášení  stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým  nařízením v nezbytném rozsahu  pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu48i)

a) provést úpravu platných sazeb daně,

b) umožnit  plátcům,  kteří   uskutečňují  zdanitelná  plnění  pro

   ozbrojené   síly,   ozbrojené   bezpečnostní   sbory,  hasičské

   záchranné  sbory,  havarijní   služby  a  subjekty  hospodářské

   mobilizace,   dodávat  stanovené   druhy  zboží   a  poskytovat

   stanovené služby těmto subjektům bez daně, při zachování nároku    na odpočet v plné výši.

------------------------------------------------------------------

48i) § 31 a  32 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech      a o   změně   některých   souvisejících   zákonů  (rozpočtová      pravidla).".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena

 

§ 32

 

zrušen

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

 

§ 33

 

     Zákon  č. 586/1992  Sb., o  daních z  příjmů, ve znění zákona

č. 35/1993  Sb., zákona  č. 96/1993  Sb., zákona  č. 157/1993 Sb., zákona   č.  196/1993   Sb.,  zákona   č.  323/1993   Sb.,  zákona č. 42/1994 Sb.,  zákona č.  85/1994 Sb.,  zákona č.  114/1994 Sb., zákona   č. 259/1994   Sb.,   zákona   č.   32/1995   Sb.,  zákona č. 87/1995 Sb., zákona  č. 118/1995 Sb.,  zákona č. 149/1995  Sb., zákona   č.  248/1995   Sb.,  zákona   č.  316/1996   Sb.,  zákona č. 18/1997 Sb., zákona  č. 151/1997 Sb.,  zákona č. 209/1997  Sb., zákona   č.  210/1997   Sb.,  zákona   č.  227/1997   Sb.,  zákona č. 111/1998 Sb.,  zákona č. 149/1998 Sb.,  zákona č. 168/1998 Sb., zákona   č.  333/1998   Sb.,   zákona   č.  63/1999   Sb.,  zákona č. 129/1999 Sb., zákona  č. 144/1999 Sb., zákona  č. 170/1999 Sb., zákona   č.   225/1999   Sb.,   zákona   č.   3/2000  Sb.,  zákona č. 17/2000 Sb.,  zákona č.  27/2000  Sb.,  zákona č.  72/2000 Sb., zákona   č.  100/2000   Sb.,  zákona   č.  103/2000   Sb.,  zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

 

     1. V  § 24 odst.  2 se na  konci písmene zj)  tečka nahrazuje

čárkou a doplňuje se písmeno zk), které zní: "zk) výdaje  na civilní  ochranu vynaložené  se souhlasem  nebo na      pokyn orgánu krizového řízení.".

 

     2. Za  § 39 se vkládá  nový § 39a, který  včetně poznámky pod čarou č. 36b) zní:

 

"§ 39a

 

     Po vyhlášení  stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým  nařízením v nezbytném rozsahu  pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu36b)

a) provést úpravy sazeb daně,

b) osvobodit  od  daně  příjmy  ze  služebního  poměru příslušníků    ozbrojených  sil a  ozbrojených bezpečnostních  sborů a  příjmy    zaměstnanců hasičských  záchranných sborů a  havarijních služeb    za činnost v těchto složkách,

c) osvobodit  od daně  z příjmů  právnických osob  ozbrojené síly,    ozbrojené bezpečnostní sbory a havarijní služby.

------------------------------------------------------------------

36b) § 31 a  32 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech      a o   změně   některých   souvisejících   zákonů  (rozpočtová      pravidla).".

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

 

§ 34

 

     V  § 12  zákona č.  368/1992 Sb.,  o správních poplatcích, ve

znění  zákona č.  273/1994 Sb.,  se dosavadní  text označuje  jako odstavec  1 a  doplňuje se  odstavec 2,  který včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

 

     "(2) Po  vyhlášení stavu ohrožení státu  nebo válečného stavu

může  vláda České  republiky na  dobu trvání  stavu ohrožení  nebo válečného stavu  svým nařízením v nezbytném  rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)

a) provést   úpravu   předmětů   a   sazeb   poplatků  stanovených

   v sazebníku,

b) osvobodit  od poplatků  ozbrojené síly,  ozbrojené bezpečnostní    sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

------------------------------------------------------------------

6) § 31  a 32  zákona č.  218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech    a o   změně   některých    souvisejících   zákonů   (rozpočtová    pravidla).".

 

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o soudních poplatcích

 

§ 35

 

     V  § 16  zákona č.  549/1991 Sb.,  o soudních  poplatcích, ve

znění zákona č. 36/1995 Sb.,  se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

 

     "(3) Po  vyhlášení stavu ohrožení státu  nebo válečného stavu

může  vláda České  republiky na  dobu trvání  stavu ohrožení  nebo válečného stavu  svým nařízením v nezbytném  rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)

a) provést   úpravu   předmětů   a   sazeb   poplatků  stanovených

   v sazebníku,

b) osvobodit  od poplatků  ozbrojené síly,  ozbrojené bezpečnostní

   sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

------------------------------------------------------------------

6) § 31  a 32  zákona č.  218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech    a o   změně   některých    souvisejících   zákonů   (rozpočtová    pravidla).".

 

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o dani silniční

 

§ 36

 

     V  § 17  zákona č.  16/1993 Sb.,  o dani  silniční, ve  znění

zákona  č.  302/1993  Sb.,  se  doplňuje  odstavec 3, který včetně

poznámky pod čarou č. 7a) zní:

 

     "(3) Po  vyhlášení stavu ohrožení státu  nebo válečného stavu

může  vláda České  republiky na  dobu trvání  stavu ohrožení  nebo válečného stavu  svým nařízením v nezbytném  rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7a)

a) provést úpravu sazeb daně,

b) zcela  nebo  částečně  osvobodit   od  daně  vozidla  používaná    k zajištění akcí v rámci  vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo    válečného stavu.

------------------------------------------------------------------

7a) § 31 a  32 zákona č.  218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech     a o   změně   některých   souvisejících   zákonů   (rozpočtová     pravidla).".

 

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

 

§ 37

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.