498/2000 Sb.

                            VYHLÁŠKA

                 Správy státních hmotných rezerv

                    ze dne 14. prosince 2000

         o plánování a provádění hospodářských opatření

                        pro krizové stavy

Změna: 542/2002 Sb.

 

     Správa státních hmotných rezerv  v souladu se zmocněním podle

§ 29  písm.  a)  až  e)  zákona  č.  241/2000 Sb., o hospodářských

opatřeních  pro krizové  stavy a  o změně  některých souvisejících

zákonů, (dále jen "zákon") stanoví:

 

                               § 1

 

           Postup zpracování plánu nezbytných dodávek

                    [K § 29 písm. c) zákona]

 

     (1) Ústřední správní úřad a krajský úřad na základě požadavků

vyplývajících z  operačních plánů2) stanoví  ve smyslu §  10 odst.

2 zákona seznam nezbytných dodávek pro svůj správní obvod nebo pro

okruh  svěřené  působnosti.  Ústřední  správní  úřad  doplní tento

seznam o  nezbytné dodávky uplatněné  u něj krajskými  úřady podle

§ 10 odst. 4 zákona.  Zpracovatel plánu nezbytných dodávek sestaví

přehled dostupných dodavatelů nezbytných  dodávek ve svém správním

obvodu  a  zahrne  do  něj  všechny  zjištěné  dodavatele nezbytné

dodávky;   neomezuje   se   přitom   svojí   potřebou  vyplývající

z operačních plánů.

 

     (2) Ústřední   správní  úřad   a  krajský   úřad  si   vyžádá

z obchodního  nebo  živnostenského  rejstříku3)  údaje  o  možných

dodavatelích  nezbytných  dodávek;  pokud  údaj  není v příslušném

rejstříku   uveden,  vyžádá   si  ho   podle  zvláštního  právního

předpisu.4)

 

     (3) Ústřední správní  úřad a krajský  úřad si vyžádají  podle

zvláštního  právního předpisu5)  od dodavatelů  nezbytných dodávek

údaje nezbytné pro zpracování svého plánu nezbytných dodávek.

 

     (4)  Nemůže-li  krajský  úřad   zčásti  nebo  zcela  zajistit

požadovanou nezbytnou  dodávku od dodavatele  ve svém správním  či

územním obvodu,  postupuje podle ustanovení  § 10 odst.  4 zákona.

Při  stanovení takto  uplatňovaného požadavku  zohlední vždy možný

územní rozsah krizové situace.

 

     (5) Ústřední  správní  úřad  a   krajský  úřad  posoudí,  zda

nezbytnou  dodávku zajistí  ještě před  vyhlášením krizového stavu

uzavřením  příslušné  smlouvy  s  jejím  dodavatelem, např. tehdy,

bude-li jejím odběratelem.

 

     (6) Ústřední  správní úřad  a krajský  úřad průběžně upravuje

plán nezbytných  dodávek podle změn v  požadavcích nebo možnostech

dostupnosti nezbytných dodávek ve svém správním obvodu.

------------------------------------------------------------------

2) Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28

   odst. 5  zákona č. 240/2000  Sb., o krizovém  řízení a o  změně

   některých zákonů (krizový zákon).

3) § 27 až 34 obchodního zákoníku.

   § 60  zákona   č.  455/1991  Sb.,   o  živnostenském  podnikání

   (živnostenský zákon),  ve znění zákona č.  237/1995 Sb., zákona

   č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

4) Například  § 15  odst. 3   zákona č.  240/2000 Sb.,  o krizovém

   řízení  a o  změně některých  zákonů (krizový  zákon), ve znění

   zákona č.  320/2002 Sb., § 27  zákona č. 2/1969 Sb.,  o zřízení

   ministerstev  a jiných  ústředních orgánů  státní správy  České

   republiky.

5) § 15  odst.  3  zákona  č.  240/2000  Sb.,  ve  znění zákona č.

   320/2002 Sb.

 

                               § 2

 

                 Obsah plánu nezbytných dodávek

                    [K § 29 písm. c) zákona]

 

     (1) Plán nezbytných dodávek vždy obsahuje seznam požadovaných

nezbytných   dodávek,  seznam   nezajištěných  nezbytných  dodávek

a přehled dodavatelů nezbytných dodávek.

 

     (2) Seznam požadovaných nezbytných dodávek vždy obsahuje

a) přehled nezbytných dodávek s uvedením

   1. názvu nezbytné dodávky,

   2. určení  nezbytné dodávky  číslem podle  číselníku Standardní

      klasifikace produkce,

   3. požadovaného množství s uvedením  měrné jednotky; v případě,

      že  nezbytná dodávka  byla uplatněna  jiným správním úřadem,

      doplní se vždy název úřadu,

b) přehled dodavatelů každé nezbytné dodávky s uvedením

   1. obchodní    firmy6)   a    sídla   nebo    místa   podnikání

      u podnikajících  fyzických a  právnických osob  zapsaných do

      obchodního rejstříku,

   2. jména, příjmení a trvalého pobytu fyzických osob nezapsaných

      do obchodního rejstříku,

   3. názvu  a sídla7) právnických osob  nezapsaných do obchodního

      rejstříku,

   4. identifikačního    čísla     u    podnikajících    fyzických

      a právnických osob,

   5. údaje  o  nejvyšší   možnosti  dodavatele  nezbytné  dodávky

      dodávat předmět nezbytné dodávky v určeném, v plánu uvedeném

      časovém  období;  přihlédne  se  k  předpokládanému  omezení

      možnosti dodávat v závislosti na objektivní situaci.

 

     (3) Pokud je zpracovatelem  plánu nezbytných dodávek ústřední

správní  úřad, uvede  celkový počet  dostupných nezbytných dodávek

v členění  podle správních  obvodů  krajů;  v těchto  případech se

údaje podle odstavce 2 písm. b) neuvádějí.

 

     (4) Seznam   nezajištěných    nezbytných   dodávek   zahrnuje

informace o nezajištěných nezbytných dodávkách a rozsahu požadavků

uplatněných  u  odborně  příslušných  ústředních  správních  úřadů

postupem podle § 10 odst. 4 zákona a o způsobu jejich zajištění.

 

     (5) Přehled  dodavatelů nezbytných dodávek  poskytuje ucelené

informace v písemné formě o všech dodavatelích nezbytných dodávek.

Obsahuje vždy

a) u podnikajících  fyzických  a  právnických  osob  zapsaných  do

   obchodního   rejstříku   obchodní   firmu,   u  fyzických  osob

   nezapsaných  do  obchodního  rejstříku  jejich  jméno, příjmení

   a trvalý  pobyt, u  právnických osob  nezapsaných do obchodního

   rejstříku jejich název a sídlo,

b) u podnikající fyzické  nebo právnické osoby  její identifikační

   číslo,  u  fyzické  osoby,  které  nebylo  identifikační  číslo

   přiděleno, její adresu místa trvalého pobytu,

c) jméno a  příjmení statutárního orgánu,  popř. jména a  příjmení

   členů  statutárního  orgánu  dodavatele  nezbytné  dodávky nebo

   jméno a příjmení zástupce8) dodavatele nezbytné dodávky,

d) jméno  a  příjmení  zaměstnance  dodavatele  nezbytné  dodávky,

   pověřeného   při  provozování   podniku  činností9) související

   s vyřizováním   záležitostí  nezbytné   dodávky,  včetně  všech

   možností telekomunikačního spojení s  ním v pracovní době, době

   nepřetržitého  odpočinku   mezi  dvěma  směnami,10)   ve  dnech

   pracovního volna a pracovního klidu,

e) v případě,  že nezbytnou  dodávku zajišťuje  organizační složka

   podniku11) zapsaná do obchodního rejstříku, která má jiné sídlo

   nebo  místo podnikání  než dodavatel,  údaje o  ní ve struktuře

   bodů a) až e).

 

     (6) Ústřední správní úřad zapracuje do svého plánu nezbytných

dodávek  také seznam  položek pohotovostních  zásob vytvořených na

základě  jeho   návrhu,  v  němž   uvede  jejich  druh,   množství

a rozmístění.

 

     (7) Ústřední  správní  úřad  a  krajský  úřad  může  do plánu

nezbytných dodávek  podle své úvahy zahrnout  i další údaje, které

mu po vyhlášení krizových  stavů umožní požadovat plnění zajištěné

nezbytné dodávky.

------------------------------------------------------------------

 6) § 9 odst. 2 obchodního zákoníku.

 7) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.

 8) § 13 odst. 1 obchodního zákoníku.

 9) § 15 obchodního zákoníku.

10) Například § 90 až 93 zákoníku práce.

11) § 7 obchodního zákoníku.

 

                               § 3

 

            Postup při vytváření pohotovostních zásob

                    [K § 29 písm. c) zákona]

 

     (1)  Odborně  příslušný   ústřední  správní  úřad12)  provede

analýzu předpokládaného dopadu krizové situace na celé území České

republiky  a v  nezbytném případě  uplatní požadavek  na vytvoření

pohotovostních zásob.

 

     (2) Návrh na vytvoření pohotovostních zásob obsahuje

a) důvod vytvoření pohotovostních zásob,

b) určení pohotovostních zásob

   1. obchodním  názvem   a  číslem  podle   číselníku  Standardní

      klasifikace produkce,

   2. měrnou jednotkou,

   3. množstvím v uvedené měrné jednotce,

   4. předpokládanou cenou za měrnou jednotku,

c) návrh ochraňování pohotovostních zásob uvádějící

   1. místo ochraňování,

   2. osobu, která je ochotna nebo schopna ochraňování zajistit,

   3. předpokládanou výši nákladů, které  si vyžádá ochraňování za

      jeden kalendářní rok,

   4. v případech, kdy zachování požadované jakosti pohotovostních

      zásob  po  dobu  skladování  vyžaduje  jejich  obměnu,  také

      stanovení  způsobu  a  intervalu  této  obměny  s  kalkulací

      nákladů, které si vyžádá jedna obměna,

d) pořadí  důležitosti,  kterým  ústřední  správní  úřad  označuje

   pořadí návrhu  na vytvoření pohotovostních zásob  v rámci všech

   svých ostatních  návrhů na vytvoření  státních hmotných rezerv,

   které podal.

 

     (3) Pokud  ze změn v krizových  plánech vyplyne, že nezbytnou

dodávku    nadále    není    nutno    zajišťovat   prostřednictvím

pohotovostních zásob, podá odborně příslušný ústřední správní úřad

Správě  státních  hmotných  rezerv  návrh  na  uvolnění  stávající

položky pohotovostních zásob.

------------------------------------------------------------------

12) § 10 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb.

 

                               § 4

 

              Plán opatření hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. d) zákona]

 

     (1) Plán opatření  hospodářské mobilizace13) zpracovává podle

§ 15 zákona  právnická osoba nebo podnikající  fyzická osoba (dále

jen "zpracovatel"), a to

a) dodavatel  mobilizační dodávky,  s nímž  objednatel mobilizační

   dodávky uzavřel  smlouvu podle §  13 odst. 2  zákona, (dále jen

   "finální dodavatel"),

b) dodavatel mobilizační dodávky,  která podmiňuje nebo kompletuje

   předmět   dodávky   pro   finálního   dodavatele,   (dále   jen

   "poddodavatel"),

c) subjekt  hospodářské mobilizace  jmenovaný podle  § 16  odst. 1

   věty druhé zákona.

 

     (2)  Za  odběratele  mobilizační  dodávky  se  pro účely této

vyhlášky  považuje  správní  úřad  a  právnická  nebo  podnikající

fyzická  osoba, kterým  zpracovatel dodává  mobilizační dodávku na

základě smlouvy podle § 13 odst. 2 zákona.

 

     (3)  Pro účely  této vyhlášky  jsou výrobky,  práce a  služby

dodavatele,  které jsou  předmětem uzavřené  smlouvy o mobilizační

dodávce podle 13 odst. 2 zákona

a) běžnou činností v běžném provozu,

b) zvláštní činností  za stavu ohrožení  státu a válečného  stavu,

   pokud  dodavatel  rozšiřuje  nebo  mění  svoji  běžnou  činnost

   výlučně pro splnění předmětu mobilizační dodávky.

------------------------------------------------------------------

13) § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb.

 

                               § 5

 

           Obsah plánu opatření hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. d) zákona]

 

     (1) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí

údaje  o svém  odběrateli (dále  jen "údaje  o odběrateli"), které

obsahují

a) obchodní firmu,

b) sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,7)

c) identifikační číslo,

d) označení statutárního orgánu nebo jméno a příjmení zástupce,8)

e) jméno  a  příjmení  osoby   pověřené  při  provozování  podniku

   činností9) spojenou  s vyřizováním mobilizační  dodávky a údaje

   o všech  možnostech telekomunikačního  spojení s  ní v pracovní

   době, v době nepřetržitého  odpočinku mezi dvěma směnami,10) ve

   dnech pracovního volna a pracovního klidu.

 

     (2)  Je-li  odběratelem  zpracovatele  objednatel mobilizační

dodávky, uvede zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace

jeho název,  sídlo, identifikační číslo,  organizační útvar, který

jedná  jménem objednatele  navenek, jméno  a příjmení  zaměstnance

objednatele pověřeného vyřizováním  mobilizační dodávky a možnosti

telekomunikačního spojení s ním.

 

     (3) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí

údaje o svém podniku, a to

a) základní  údaje  o  dodavateli  mobilizační  dodávky  (dále jen

   "základní  údaje o  dodavateli"), které  mají stejnou strukturu

   a obsah jako údaje o odběrateli podle ustanovení odstavce 1,

b) další údaje  o dodavateli mobilizační dodávky  (dále jen "další

   údaje o dodavateli"), a to

   1. údaj   o  tom,   zda  je   jmenován  subjektem   hospodářské

      mobilizace;  v  kladném  případě  připojí  údaje o osvědčení

      vydaném podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona,

   2. pokud zajišťuje mobilizační  dodávku jeho organizační složka

      zapsaná v  obchodním rejstříku, údaje  o ní podle  struktury

      základních  údajů  o  dodavateli  a  údaj  podle  odstavce 3

      písm. a).

 

     (4) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí

údaje o předmětu mobilizační dodávky, které obsahují

a) základní údaje o předmětu  mobilizační dodávky (dále jen "údaje

   o dodávce"), a to

   1. kódové  označení  mobilizační  dodávky  finálního dodavatele

      (dále  jen  "kódové  označení  mobilizační  dodávky"), které

      tvoří

      1.1. první   tři   znaky   číselně   označující  objednatele

           mobilizační  dodávky; označení  je totožné  s označením

           rozpočtové     kapitoly     konkrétního     objednatele

           v příslušném zákoně o státním rozpočtu,

      1.2. další   čtyři  znaky   představující  číselné  označení

           smlouvy  objednatele  mobilizační  dodávky  s  finálním

           dodavatelem;  číselné  označení  určí  nebo způsob jeho

           sestavení  stanoví   příslušný  objednatel  mobilizační

           dodávky podle svých zvyklostí,

      1.3. dalších třináct znaků  představujících číselné označení

           předmětu  mobilizační   dodávky  finálního  dodavatele;

           číselné  označení  určí   nebo  způsob  jeho  sestavení

           stanoví příslušný objednatel  mobilizační dodávky podle

           svých zvyklostí,

   2. číselné  označení  dodávky  zpracovatele,  jehož odběratelem

      není   objednatel  mobilizační   dodávky;  číselné  označení

      v rozsahu  nejvýše  13  znaků  určí  každý zpracovatel podle

      svých zvyklostí,

   3. pojmenování předmětu mobilizační dodávky zpracovatele,

   4. měrnou jednotku dodávky,

   5. požadovaný celkový objem dodávky,

   6. údaj  o  tom,  zda  zpracovatel  předmět mobilizační dodávky

      pokryje

      6.1. obvyklou činností [§ 4 odst. 3 písm. a)],

      6.2. zvláštní činností [§ 4 odst. 3 písm. b)],

b) základní  údaje   o  smluvním  zajištění   mobilizační  dodávky

   smlouvou  podle   §  13  odst.   2  zákona  (dále   jen  "údaje

   o smlouvě"), a to

   1. číselné  označení smlouvy  mezi zpracovatelem  na kterémkoli

      dodavatelském stupni a jeho přímým odběratelem ve složení

      1.1. první  tři  znaky  tvoří  číselné  označení objednatele

           mobilizační  dodávky podle  odstavce 4  písm. a) bodu 1

           podbodu 1.1.,

      1.2. další  čtyři  znaky   tvoří  číselné  označení  smlouvy

           objednatele mobilizační dodávky  s finálním dodavatelem

           podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 podbodu 1.2.,

      1.3. dalším znakem je  číslo kooperačního stupně vyjadřující

           počet dodavatelů,  kteří stojí v  dodavatelském řetězci

           mezi zpracovatelem a  objednatelem mobilizační dodávky;

           kooperační stupeň finálního dodavatele je číslo 0,

      1.4. další  čtyři znaky  tvoří číslo  smlouvy, určené  podle

           zvyklostí dodavatele,

   2. potvrzený celkový objem plnění  uvedený v měrných jednotkách

      dodávky,

   3. časový průběh plnění dodávky po jejím zahájení ve čtyřech po

      sobě jdoucích čtvrtletích,

c) údaje o všech poddodavatelích,  vůči nimž zpracovatel vystupuje

   jako  odběratel,  (dále  jen  "údaje  o  poddodavateli")  podle

   odstavce 1 písm. a) až c) nebo prohlášení, že zpracovatel splní

   předmět mobilizační dodávky bez dodávek poddodavatele.

 

     (5) Plán opatření hospodářské mobilizace tvoří

a) základní údaje o zpracovateli,

b) přehled dodávek k zajištění objednatelem požadované mobilizační

   dodávky obsahující

   1. kódové označení mobilizační dodávky,

   2. údaje o odběrateli a jeho požadavcích na mobilizační dodávku

      a požadované časové plnění,

   3. potvrzené množství v požadovaném časovém plnění,

   4. číselné označení smlouvy podle odstavce 4 písm. b) bodu 1,

c) přehled zajištění podpory mobilizační dodávky obsahující

   1. údaje o dodávce zajišťované zpracovatelem,

   2. seznam    mobilizačních   dodávek    poddodavatelů   nutných

      k zajištění mobilizační dodávky  zpracovatele podle odstavce

      5 písm.  c)  bodu  1  v  členění  název  mobilizační dodávky

      poddodavatele  a  její   číselné  označení  podle  zvyklostí

      zpracovatele, měrná jednotka, potřebné množství,

   3. seznam poddodavatelů s uvedením smluvně zajištěného množství

      jejich mobilizační dodávky, číselné označení smlouvy,

d) přehled odběratelů a poddodavatelů,

e) opatření k přechodu na zabezpečení mobilizačních dodávek, který

   uvádí  formou  popisu  údaje  o organizačních, technologických,

   personálních,    materiálních     a    finančních    opatřeních

   k zabezpečení  mobilizační dodávky,  plánovaných nebo přijatých

   na  základě  zhodnocení  a  kalkulací  potřeb věcných, lidských

   a finančních  zdrojů,  obzvláště  oblastí  s  vazbou  na tvorbu

   státních  hmotných  rezerv   a  zajištění  věcných  prostředků,

   o běžné činnosti a o změnách  v činnosti zpracovatele v případě

   přechodu na zvláštní činnost.

 

     (6) Zpracovatel  může do plánu zahrnout  i další údaje, které

mu  umožní zpřehlednit  vlastní připravenost  k plnění mobilizační

dodávky a v případě  potřeby operativně zahájit plnění mobilizační

dodávky.

------------------------------------------------------------------

 7) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.

 8) § 13 odst. 1 obchodního zákoníku.

 9) § 15 obchodního zákoníku.

10) Například § 90 až 93 zákoníku práce.

 

                               § 6

 

     Postup zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. d) zákona]

 

     (1)  Objednatel  mobilizační   dodávky  zašle  návrh  smlouvy

o uzavření  budoucí  smlouvy  podnikající  fyzické  nebo právnické

osobě   přicházející  v   úvahu  jako   finální  dodavatel.   Tato

podnikající fyzická nebo právnická  osoba zašle svůj návrh smlouvy

o uzavření  budoucí  smlouvy  podnikající  fyzické  nebo právnické

osobě  přicházející  v  úvahu  jako  poddodavatel,  pokud  takovou

poddodávku potřebuje. K návrhu  smlouvy se připojí kódové označení

mobilizační dodávky [§ 5 odst. 4 písm. a) bod 1].

 

     (2) Osoba, které byl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

určen,  může  podmínit  uzavření  smlouvy  požadavkem  podle  § 13

odst. 3 zákona  (dále jen "požadavek  na přípravu"). Požadavek  na

přípravu  předkládá  postupem  podle  §  7 objednateli mobilizační

dodávky; ten postupuje podle § 11.

 

     (3)  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  uzavřené v celém

dodavatelském řetězci  jsou předpokladem pro  projednání požadavků

na přípravu.

 

     (4)  Po  schválení  požadavku  na  přípravu  Správou státních

hmotných  rezerv objednatel  mobilizační dodávky  a osoby  v celém

dodavatelském  řetězci splní  závazek ze  smlouvy podle odstavce 1

uzavřením smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona.

 

     (5)  Uzavřením  smlouvy  o  mobilizační  dodávce  podle  § 13

odst. 2 zákona  se právnická nebo podnikající  fyzická osoba stane

dodavatelem mobilizační  dodávky a zpracuje  do 60 dnů  od podpisu

uvedené smlouvy plán opatření hospodářské mobilizace. V případech,

kdy není možné okamžité zabezpečení  požadavků na přípravu v plném

rozsahu,  lze  smluvně  dohodnout  variantní zajištění mobilizační

dodávky v závislosti na stupni plnění těchto požadavků.

 

                               § 7

 

           Postup při uplatnění požadavku na přípravu

                    [K § 29 písm. d) zákona]

 

     (1)  Právnická  osoba  nebo   podnikající  fyzická  osoba  je

oprávněna   podmínit  plnění   mobilizační  dodávky  zabezpečované

zvláštní činností  požadavkem na přípravu  spočívajícím v některém

z následovných opatření:

a) zabezpečení položkou státních hmotných rezerv,

b) vybudování infrastruktury,

c) uchování výrobních schopností,

d) přidělení finančních prostředků,

 

nebo v jejich kombinaci.

 

     (2) Požadavek na přípravu  vypracuje příslušná právnická nebo

podnikající  fyzická  osoba  v  období  jednání  o  návrhu smlouvy

o budoucí smlouvě a  předá ho postupem podle odstavce  3 v členění

podle § 8. Bude-li zajišťovat několik mobilizačních dodávek, uvádí

požadavek na přípravu pro každou z nich zvlášť.

 

     (3) Každá  právnická nebo podnikající  fyzická osoba v  celém

dodavatelském  řetězci  shromáždí  případné  požadavky na přípravu

svých  v  úvahu  přicházejících  dodavatelů,  připojí  k  nim svůj

požadavek  na  přípravu  a  předá  je  navrhovateli  smlouvy, a to

vzestupně až po úroveň objednatele mobilizační dodávky.

 

                               § 8

 

                   Obsah požadavku na přípravu

                    [K § 29 písm. d) zákona]

 

     (1)  Příslušná  právnická   nebo  podnikající  fyzická  osoba

v každém požadavku na zajištění přípravy mobilizační dodávky uvede

a) základní a další údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3,

b) údaje o odběrateli podle § 5 odst. 1,

c) údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),

d) požadavek na státní hmotné rezervy v členění

   1. zdůvodnění potřeby pořízení státních hmotných rezerv,

   2. slovní pojmenování,

   3. číselná   identifikace   státní   hmotné   rezervy  využitím

      číselníku Standardní klasifikace produkce,

   4. měrná jednotka státních hmotných rezerv,

   5. požadované množství v měrných jednotkách dodávky,

   6. cena za  měrnou jednotku státních hmotných  rezerv a celkové

      náklady, které si jejich pořízení vyžádá,

   7. pokud  to  charakter  státních  hmotných  rezerv  navržených

      k pořízení vyžaduje, návrh intervalu  jejich obměny tak, aby

      byla  obměnou  zaručena  požadovaná  jakost  po  celou  dobu

      skladování;  současně předloží  kalkulaci nákladů  spojených

      s jednou obměnou,

e) požadavek  na  výstavbu  a  údržbu  infrastruktury  s  uvedením

   předpokládaných výdajů na jejich pořízení ve skladbě

   1. stavební objekty,

   2. pozemky,

   3. projektová dokumentace,

   4. technologické vybavení,

f) údaje o požadavcích na uchování výrobních schopností, zejména

   1. přehled strojů a zařízení  splňujících požadavek § 2 odst. 1

      písm. j) zákona,

   2. zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,

   3. průměrnou  roční  kalkulaci  nákladů  spojených  s uchováním

      výrobních schopností,

g) požadavek   na   hmotný    nebo   nehmotný   majetek   nezbytný

   k organizačnímu  zajištění  mobilizační   dodávky,  který  není

   předmětem   plnění  podle   odstavce  2;   k  požadavku,  který

   neobsahuje  slovní pojmenování  příslušného majetku  s uvedením

   ceny jeho pořízení, se nepřihlédne.

 

     (2)  Požadavek  na  finanční  krytí  nutných výdajů spojených

s přípravou mobilizační dodávky zahrnuje

a) výdaje na organizační zajištění mobilizační dodávky,

b) výdaje  na  opravy,  údržbu,  ošetřování  a skladování státních

   hmotných  rezerv  nebo  strojů  a  zařízení  v  rámci  uchování

   výrobních schopností.

 

     (3) Příslušná  právnická nebo podnikající  fyzická osoba může

v požadavku uvést další údaje, které považuje za důležité.

 

     (4)  Po   uzavření  smlouvy  o   mobilizační  dodávce  doplní

dodavatel  mobilizační  dodávky  požadavek  na  zajištění přípravy

mobilizační dodávky zmocněním pro osoby, které budou nadále jednat

jeho jménem  o požadavku navenek.  Stejnopis zmocnění zašle  svému

odběrateli a Správě státních hmotných rezerv.

 

                               § 9

 

               Obsah plánu hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. e) zákona]

 

     (1)  Plán  hospodářské  mobilizace14)  zpracovává  objednatel

mobilizační dodávky.

 

     (2) V plánu hospodářské mobilizace se uvádějí

a) údaje o dodávce,

b) základní údaje o finálním dodavateli,

c) další údaje o finálním dodavateli,

d) údaje o smlouvě,

e) údaje o všech poddodavatelích podle jednotlivých dodavatelských

   stupňů,

f) rok prvního zařazení dodávky do plánu hospodářské mobilizace.

 

     (3) Plán hospodářské mobilizace je tvořen

a) přehledem zajištění mobilizačních dodávek,

b) přehledem dodavatelů mobilizačních dodávek.

 

     (4)  Zpracovatel plánu  hospodářské mobilizace  může do plánu

zahrnout i další údaje nebo dokumenty, které mu umožní zpřehlednit

zajištění  mobilizačních dodávek  a v  případě potřeby  operativně

řešit možná narušení systému zajištění mobilizačních dodávek.

------------------------------------------------------------------

14) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 214/2000 Sb.

 

                              § 10

 

         Postup zpracování plánu hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. e) zákona]

 

     (1)   Objednatel  mobilizační   dodávky  posoudí  oprávněnost

požadavků  uplatněných  podle  §  13  odst.  1  zákona.  Oprávněné

požadavky zahrne do plánu  hospodářské mobilizace jako mobilizační

dodávku.

 

     (2)  Pro  zajištění   mobilizační  dodávky  osloví  příslušné

právnické  nebo podnikající  fyzické osoby,  jež mají  předpoklady

stát  se  finálním  dodavatelem.  Po  vyhodnocení  jejich  nabídek

předloží jedné z nich návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí

smlouvy.

 

     (3) Objednatel mobilizační dodávky vede přehled mobilizačních

dodávek v okruhu své působnosti.

 

                              § 11

 

      Postup objednatele mobilizační dodávky při uplatnění

     požadavku na přípravu u Správy státních hmotných rezerv

                    [K § 29 písm. e) zákona]

 

     (1)   Objednatel  mobilizační   dodávky  posoudí  oprávněnost

požadavků na přípravu předložených mu  postupem podle § 7. Zároveň

posoudí, zda některé materiální požadavky mohou být pokryty pomocí

věcných prostředků.15) V kladném případě zajistí jejich pokrytí.

 

     (2) Pokud  je oprávněnost předloženého  požadavku na přípravu

sporná,  objednatel mobilizační  dodávky projedná  další uplatnění

požadavku  s  příslušnou   právnickou  nebo  podnikající  fyzickou

osobou.  K  projednání  může  přizvat  odborně  příslušný ústřední

správní úřad a Správu státních hmotných rezerv.

 

     (3)   Objednatel  mobilizační   dodávky  předkládá  oprávněné

požadavky k  projednání Správě státních hmotných  rezerv v rozsahu

a struktuře stanovené v § 8 a doplní je o

a) zdůvodnění potřeby mobilizační  dodávky pro překonání krizových

   stavů,

b) stanovení pořadí důležitosti, kterým  určí pořadí, v jakém mají

   být uspokojovány požadavky  jednotlivých dodavatelů mobilizační

   dodávky mezi všemi jím  dosud uplatněnými požadavky na přípravu

   mobilizačních  dodávek;  současně   upraví  pořadí  důležitosti

   u požadavků uplatněných již dříve.

 

     (4)  Správa státních  hmotných rezerv  zabezpečuje projednané

a odsouhlasené  požadavky  na   přípravu  materiálního  charakteru

formou pořízení či doplnění  položky státních hmotných rezerv nebo

zahájením   plnění   uplatněného   požadavku   na  infrastrukturu.

Požadavky  na  přípravu  finančního  charakteru  zajistí uzavřením

smlouvy s příslušným dodavatelem mobilizační dodávky.

------------------------------------------------------------------

15) Například § 2  odst. 4 a  § 13 až  20 zákona č.  222/1999 Sb.,

    o zajišťování  obrany  České  republiky,  ve  znění  zákona č.

    320/2002  Sb., §  2 písm.  e) a  § 29  odst. 3  a 5  zákona č.

    240/2000 Sb.

 

                              § 12

 

       Výčet vybraných údajů, které objednatel a dodavatel

    mobilizační dodávky poskytují příslušným správním úřadům

                    [K § 29 písm. b) zákona]

 

     (1)   Objednatel   mobilizační   dodávky   poskytuje  odborně

příslušnému  ústřednímu správnímu  úřadu na  vyžádání tyto vybrané

údaje o mobilizační dodávce:

   1. údaje o dodávce,

   2. základní    údaje    o    finálním    dodavateli   a   všech

      poddodavatelích,

   3. údaje  o ukončení  účinnosti smlouvy  o mobilizační  dodávce

      s finálním dodavatelem.

 

     (2)  Dodavatel  mobilizační   dodávky  poskytuje  o  předmětu

mobilizační dodávky vybrané údaje

a) objednateli  mobilizační  dodávky  a  Správě  státních hmotných

   rezerv  údaje podle  jejich  vyžádání,  nejvýše však  v rozsahu

   uvedeném v § 5 a 8, a

b) územně příslušnému krajskému úřadu

   1. základní údaje o dodavateli,

   2. zda je jmenován subjektem hospodářské mobilizace,

   3. přehled  uplatněných požadavků  na zajištění  pracovních sil

      nezbytných  pro plnění  mobilizační dodávky  ve smyslu  § 17

      zákona,

   4. přehled   uplatněných   požadavků   na   zajištění   věcných

      prostředků,15) pokud již nejsou zajištěny věcnými prostředky

      ve vlastnictví státu.

 

     (3) Dodavatel  mobilizační dodávky oznámí  podle § 15  zákona

každou  změnu vybraných  údajů z  plánu všem  orgánům, kterým byly

vybrané  údaje poskytnuty.  Změny vybraných  údajů oznamuje  podle

zvláštního právního předpisu16) ve lhůtách  podle § 15 zákona všem

příslušným správním úřadům  rovněž objednatel mobilizační dodávky.

Změnou vybraných  údajů se pro  účely této vyhlášky  rozumí rovněž

ukončení účinnosti smlouvy o dodávce mobilizační dodávky.

 

     (4)   Dodavatel   mobilizační   dodávky,   který  uskutečňuje

mobilizační  dodávku prostřednictvím  svých organizačních  složek,

předává  údaje  za  tyto   jednotlivé  organizační  složky  územně

příslušným krajským úřadům.

------------------------------------------------------------------

15) Například § 2  odst. 4 a  § 13 až  20 zákona č.  222/1999 Sb.,

    o zajišťování  obrany  České  republiky,  ve  znění  zákona č.

    320/2002  Sb., §  2 písm.  e) a  § 29  odst. 3  a 5  zákona č.

    240/2000 Sb.

16) § 27 zákona č. 2/1969 Sb.

 

                              § 13

 

         Kritéria výběru subjektu hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. a) zákona]

 

     (1) Subjektem hospodářské mobilizace  může být jmenován podle

§ 16 odst. 1 zákona dodavatel mobilizační dodávky, který

a) je    finálním    dodavatelem    mobilizační    dodávky    nebo

   poddodavatelem,

b) má  potřebné  technické  vybavení,  systém  řízení  a  kontroly

   jakosti   a  potřebné   kvalifikační  předpoklady   pro  plnění

   mobilizační  dodávky v  požadované době  plnění, místě  plnění,

   množství a kvalitě podle uzavřené smlouvy,

c) má  uzavřenu  písemnou  smlouvu  podle  §  13  odst.  2  zákona

   s odběratelem  mobilizační  dodávky,  a  pokud  to jeho dodávka

   vyžaduje, se svými poddodavateli,

d) splňuje  požadavky  na  ochranu  utajovaných  skutečností podle

   zvláštního právního předpisu,17) pokud mobilizační dodávka tuto

   ochranu vyžaduje,

e) není v likvidaci ani na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs,

f) splňuje  požadavky objednatele  mobilizační dodávky  kladené na

   mobilizační dodávku.

 

     (2)  Splnění  kritérií  podle  odstavce  1 doloží objednateli

mobilizační dodávky na svůj  náklad dodavatel mobilizační dodávky,

který se uchází o  jmenování subjektem hospodářské mobilizace nebo

jehož jmenování bylo navrženo.

 

     (3) Dodavatel  nezbytné dodávky, který ji  zajišťuje pro stav

ohrožení  státu  a  válečný  stav,  smí  být  navržen ke jmenování

subjektem  hospodářské mobilizace  podle §  16 odst.  1 věty druhé

zákona  jen   v  případě,  že   splňuje  obdobně  kritéria   podle

odstavce 1  ve   vztahu  k  nezbytné  dodávce.   Pokud  se  uchází

o jmenování  subjektem  hospodářské  mobilizace,  dokládá  splnění

kritérií podle odstavce 2.

------------------------------------------------------------------

17) Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných skutečností

    a o změně  některých zákonů, ve znění  zákona č. 164/1999 Sb.,

    zákona  č.  18/2000  Sb.,  zákona  č.  29/2000  Sb.  a  zákona

    č. 30/2000 Sb.

 

                              § 14

 

            Postup při jmenování a odvolání subjektu

                     hospodářské mobilizace

                    [K § 29 písm. a) zákona]

 

     (1)   Objednatel   mobilizační   dodávky   navrhuje  jmenovat

subjektem  hospodářské mobilizace  dodavatele mobilizační dodávky,

který  splňuje  kritéria  podle  §  13  a  se  jmenováním  písemně

souhlasí.

 

     (2)   Dodavatel   mobilizační    dodávky   může   objednateli

mobilizační   dodávky   doporučit,   aby   subjektem   hospodářské

mobilizace byl jmenován také poddodavatel.

 

     (3)  Návrh  na   jmenování  subjektu  hospodářské  mobilizace

obsahuje

a) základní údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3 písm. a),

b) údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),

c) údaje o smlouvě podle § 5 odst. 4 písm. b).

 

     (4)  K návrhu  na jmenování  subjektu hospodářské  mobilizace

objednatel mobilizační dodávky připojí

a) výpis  z  obchodního  rejstříku   nebo  oprávnění  k  podnikaní

   navrhovaného subjektu, který nebude starší 3 měsíců,

b) písemné   prohlášení  navrhovaného   subjektu  o   souhlasu  se

   jmenováním subjektem hospodářské mobilizace.

 

     (5)  Objednatel mobilizační  dodávky v  souladu s ustanovením

§ 16 odst.  4 zákona může navrhnout  odvolání subjektu hospodářské

mobilizace. V  návrhu na odvolání  subjektu hospodářské mobilizace

uvede

a) u podnikajících  fyzických nebo  právnických osob  zapsaných do

   obchodního  rejstříku   obchodní  firmu  a   sídlo  nebo  místo

   podnikání,  u   právnických  osob  nezapsaných   do  obchodního

   rejstříku  název  a  sídlo,  u  fyzických  osob  nezapsaných do

   obchodního  rejstříku jméno  a  příjmení  a místo  podnikání či

   trvalý pobyt subjektu hospodářské mobilizace,

b) důvod odvolání

 

a přiloží písemné  vyjádření subjektu hospodářské  mobilizace, zda

s odvoláním souhlasí.

 

     (6)  Návrhy  na  jmenování  a  odvolání  subjektu hospodářské

mobilizace předává  objednatel mobilizační dodávky  bez zbytečného

odkladu Správě státních hmotných rezerv.

 

     (7) O každém rozhodnutí  týkajícím se jmenování nebo odvolání

subjektu  hospodářské mobilizace  Správa státních  hmotných rezerv

písemně vyrozumí objednatele mobilizační dodávky.

 

                              § 15

 

                       Společná ustanovení

 

     (1) U údajů o ceně se  uvádí cena bez daně z přidané hodnoty,

sazba daně z přidané hodnoty a cena včetně daně z přidané hodnoty.

Údaje  se   uvádějí  v  hodnotách   platných  v  době   zpracování

příslušného dokumentu.

 

     (2) Za  údaj o telekomunikačním  spojení s určitou  osobou se

považuje rovněž  údaj o telekomunikačním  spojení s jinou  osobou,

které  byla  příslušným  vedoucím  zaměstnancem  uložena povinnost

zmíněnou osobu bez zbytečného průtahu vyrozumět.

 

     (3)  Pokud   tato  vyhláška  hovoří   o  uplatnění  požadavku

a příslušný   dodavatel   mobilizační   dodávky   žádný  požadavek

neuplatňuje, předloží o tom písemné prohlášení.

 

                              § 16

 

                            Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

                            Předseda:

                    Ing. Štrauch, CSc. v. r.