328/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 5. září 2001

o některých podrobnostech zabezpečení

integrovaného záchranného systému

Změna: 429/2003 Sb.

 

       Ministerstvo  vnitra  stanoví  podle  §  35  odst. 2 zákona č. 239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému  a o změně některých  zákonů, (dále  jen "zákon")  k provedení  § 5  odst. 4, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona:

 

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK

INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

 

§ 1

 

Zásady koordinace složek

integrovaného záchranného systému

 

       (1)  Koordinací  složek  integrovaného  záchranného systému (dále  jen "složka")  při  společném  zásahu se  rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.

 

       (2) Koordinace  složek spočívá v  zajišťování následujících činností:

a) vyhodnocení druhu a rozsahu  mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu,

b) uzavření místa  zásahu a omezení  vstupu osob na  místo zásahu,    jejichž přítomnost zde není potřebná,

c) záchrana  bezprostředně ohrožených  osob, zvířat  nebo majetku,    popřípadě jejich evakuace,

d) poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám, e) přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve    složkách (dále jen "síly"), které zahrnuje

  1. rozdělení  místa  zásahu   na  zóny  s charakteristickým nebezpečím,   stanovení   odpovídajícího   režimu   práce  a způsobu  ochrany  života  a  zdraví  sil včetně použití ochranných prostředků,

  2. zohlednění zvláštností místa  zásahu při činnosti složek,  jako  jsou  technologie  výrob,  konstrukční a dispoziční řešení  objektů, vlastností  přítomných nebo vznikajících látek,

  3. vytvoření  týlu,  podmínky  pro  odpočinek sil, stanovení odpovídajícího režimu jejich práce  a odpočinku; pokud to velitelé nebo vedoucí složek  (dále jen "vedoucí složky") vyžadují, vytvoření společného  materiálního a finančního          zabezpečení složek,

  4. přerušení  záchranných  prací,  pokud  jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví  sil nebo záchrannými pracemi by vznikly  závažnější  nepříznivé  následky  než  ty, které hrozí vzniklou mimořádnou událostí,

f) přerušení   trvající   příčiny   vzniku   ohrožení   vyvolaných mimořádnou  událostí, například  provizorní opravou,  zamezením úniku  nebezpečných  látek,  vyloučením  nebo  omezením provozu    havarovaných zařízení,

g) omezení  ohrožení  vyvolané  mimořádnou  událostí a stabilizace  situace v místě zásahu,  například hašením požárů, ochlazováním konstrukcí,  ohraničením  uniklých  látek,  odstraněním  staveb a porostů nebo provedením terénních úprav,1)

h) přijetí  odpovídajících opatření  v místech,  kde se  očekávají účinky  při  předpokládaném  šíření  mimořádné  události, které  zajistí

  1. průzkum šíření mimořádné události,

  2. informování nebo varování obyvatelstva  na území ve směru šíření  mimořádné události,  která je  může ohrozit svými účinky,

  3. evakuaci obyvatelstva, popřípadě též zvířat,

  4. vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob,

  5. ošetření zraněných osob,

  6. poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat,

  7. regulaci  volného pohybu  osob a  dopravy v  místě zásahu  a v jeho okolí, 8. střežení evakuovaného území a majetku,

i) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám,

j) poskytnutí neodkladné veterinární péče zraněným zvířatům,

k) poskytování  nutných  informací   příbuzným  osob,  které  jsou  výrazně postiženy mimořádnou událostí,

l) podávání    nezbytných   informací    o   mimořádné    události a o prováděných  záchranných a likvidačních  pracích sdělovacím prostředkům a veřejnosti,

m) dokumentování   údajů  a   skutečností  za   účelem  zjišťování a objasňování příčin vzniku mimořádné události, a

n) dokumentování záchranných a  likvidačních prací, které obsahuje základní   přehled  o   nasazených  složkách   a  časový   sled prováděných činností.

------------------------------------------------------------------

1) § 19 odst.  3 písm. b)  zákona č. 239/2000  Sb., o integrovaném

   záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

§ 2

 

Jednotlivé úrovně koordinace složek

při společném zásahu

 

       Koordinace složek při společném zásahu je prováděna

a) velitelem  zásahu2)  v  místě  nasazení  složek  a  v prostoru předpokládaných  účinků  mimořádné  události  (dále  jen "místo zásahu") na taktické úrovni,

b) operačním  a informačním  střediskem integrovaného  záchranného  systému3) na operační úrovni, nebo

c) starostou  obce   s  rozšířenou  působností,   hejtmanem  kraje a v Praze primátorem hlavního  města Prahy (dále jen "hejtman") nebo   Ministerstvem   vnitra4)   (dále   jen   "ministerstvo") a ostatními správními  úřady v případech  stanovených zákonem5) na strategické úrovni.

------------------------------------------------------------------

2) § 19 zákona č. 239/2000 Sb.

3) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

4) § 4 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.

5) § 7, § 10 až 13 zákona č. 239/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinace složek na taktické úrovni

 

§ 3

 

Koordinace velitelem zásahu

 

       (1) Koordinaci  složek při společném zásahu  v místě zásahu provádí  velitel zásahu6)  sám nebo  prostřednictvím jím zřízených výkonných  orgánů,  kterými  jsou  štáb  velitele zásahu, velitelé sektorů a velitelé úseků.

 

       (2) Není-li v místě zásahu zástupce orgánu, jemuž s ohledem na   druh   mimořádné   události   přísluší   řízení   záchranných a likvidačních prací (dále jen "odpovědný orgán") podle zvláštních právních  předpisů,7)  zajistí  jeho  vyrozumění  územně příslušné operační a informační  středisko integrovaného záchranného systému (dále  jen "operační  a informační  středisko"). Velitel  jednotek požární ochrany  řídí záchranné a likvidační  práce v místě zásahu do příchodu odpovědného orgánu.

 

       (3) Velitel zásahu

a) organizuje  záchranné a  likvidační práce  s ohledem  na zásady koordinace složek podle § 1  a po konzultaci s vedoucími složek stanoví  celkový  postup  provedení  záchranných a likvidačních prací; při  tom vychází z typové  činnosti složek při společném zásahu (§ 18),

b) zajišťuje součinnost mezi jednotlivými vedoucími složek, včetně označení  velitele  zásahu,  náčelníka  a  členy štábu velitele zásahu a vedoucího složky (§ 4),

c) ukládá  příkazy8)  vedoucím  složek;  síly  a prostředky složek nadále podléhají vedoucím složek,

d) organizuje členění místa zásahu (§ 5),

e) stanovuje  v místě  zásahu  svého  nástupce pro  případ předání funkce velitele zásahu,

f) organizuje  spojení  mezi  místem  zásahu  a  územně příslušným operačním  a  informačním  střediskem  při  předávání informací (§ 6),

g) vyhlašuje nebo  upřesňuje pro místo  zásahu  odpovídající stupeň poplachu  územně příslušného  poplachového plánu  integrovaného záchranného systému (dále jen "poplachový plán"),

h) povolává  potřebné množství  sil a  prostředků složek  na místo zásahu    prostřednictvím    územně    příslušného   operačního a informačního střediska, a

i) organizuje   součinnost   složek    s   ostatními   právnickými a fyzickými  osobami poskytujícími  osobní a  věcnou pomoc,  se správními   úřady,  s   orgány  obcí   a  jejich  organizačními  složkami.9)

 

       (4) Velitel zásahu řídí přímo

a) osoby,  které  určil  do   funkcí,  například  náčelníka  štábu velitele zásahu, velitele  průzkumné skupiny, velitele sektoru, velitele úseku, a

b) vedoucí  složek,  vyjma  těch,  kteří  jsou  pod přímým velením  velitele sektoru nebo velitele úseku.

 

       (5) Velitel zásahu odvolává

a) osobu, kterou  určil do funkce, pokud  neplní nebo nemůže plnit úkoly;  za  odvolané  jmenuje  jejich  nástupce  po  konzultaci s přímým nadřízeným odvolaného v místě zásahu, a

b) složku, která neplní nebo nemůže  plnit svoje úkoly anebo pokud její síly a prostředky nejsou v místě zásahu potřebné.

 

       (6)  V případě,  že velitel  zásahu nemůže  vykonávat svoje oprávnění a plnit povinnosti, stává se velitelem zásahu

a) nástupce, kterého určil v místě zásahu předem,

b) jiný vedoucí  složky, která provádí v  místě zásahu převažující činnost, nebo

c) zástupce odpovědného orgánu za podmínek uvedených v odstavci 2.

 

       (7) Změna  velitele zásahu se  provádí tak, že  odstupující velitel zásahu  sdělí novému veliteli zásahu  informace o situaci, cíli  a prioritách  postupu složek  v místě  zásahu a oznámí přímo podřízeným  své odstoupení.  Není-li účast  odstupujícího velitele zásahu možná,  nový velitel zásahu  převzetí řízení zásahu  oznámí sám.  Nový velitel  zásahu se  ujme řízení  zásahu prohlášením, že řízení zásahu přebírá a oznámí tuto skutečnost na územně příslušné operační a informační středisko. Zároveň poznamená tuto skutečnost ve zprávě o zásahu.

 

       (8)  Ve zprávě  o zásahu  se zaznamená  čas změny  velitele zásahu, jeho jméno a příjmení.

------------------------------------------------------------------

6) § 19 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

7) Například zákon č.  254/2001 Sb., o vodách a  o změně některých    zákonů (vodní  zákon), zákon č.  283/1991 Sb., o  Policii České republiky, ve  znění zákona č.  26/1993 Sb., zákona  č. 67/1993  Sb., zákona č. 163/1993 Sb.,  zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995  Sb., zákona  č. 152/1995  Sb., zákona  č. 18/1997 Sb.,    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 186/1997 Sb., nálezu

   Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  138/1999 Sb.,  zákona č. 168/1999 Sb.,  zákona č. 325/1999 Sb.,  zákona č. 326/1999 Sb., zákona  č.  329/1999  Sb.,  zákona  č.  105/2000 Sb., zákona č. 258/2000  Sb., zákona  č. 361/2000  Sb., zákona  č. 60/2001 Sb. a zákona  č. 120/2001  Sb., zákon  č. 133/1985  Sb., o  požární    ochraně,  ve znění  zákona č.  40/1994 Sb.,  zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona  č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000  Sb., zákon  č. 458/2000  Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu  státní správy v  energetických odvětvích a  o změně    některých zákonů.

8) § 4 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.

9) § 15 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb. § 15 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

§ 4

 

Součinnost mezi vedoucími složek v místě zásahu

 

       (1)  Součinnost   mezi  vedoucími  složek   je  zajišťována prostřednictvím

a) velitele zásahu,

b) velitele  sektoru nebo  velitele úseku,  jejichž úkoly  jsou ve  vztahu k  řízení součinnosti složek  obdobné jako ve  zvláštním  právním předpisu,10)

c) štábu  velitele zásahu,  jehož vnitřní  struktura je  stanovena  zvláštním právním předpisem,11) nebo

d) spojení.

 

       (2) Vedoucí složky

a) ohlašuje  veliteli   zásahu  svoji  přítomnost,   množství  sil a prostředků složky ihned poté, co se dostaví na místo zásahu,

b) podřizuje  se   příkazům  velitele  zásahu,   popřípadě  velení  velitele  úseku nebo  velitele sektoru  (dále jen "nadřízený"),  podává mu  informace o plnění úkolů  a o situaci v  místě svého nasazení;  v  případě bezprostředního  ohrožení  života sil je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízených,

c) předává řízení složky po dobu nepřítomnosti nástupci,

d) oznamuje  nadřízenému  vznik  situace,  kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života sil složek, a činí neodkladná opatření k ochraně jejich životů a zdraví, a

e) předává veliteli zásahu potřebné podklady pro zpracování zprávy  o zásahu.

 

       (3)  Velitel  zásahu,  náčelník  a  členové  štábu velitele zásahu jsou označeni podle zvláštního právního předpisu.12) Jejich označení zajišťuje  Hasičský záchranný sbor  České republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor").

 

       (4)  Vedoucí  složky  je  v  místě  zásahu označen reflexní vestou nebo  rukávovou páskou. Toto  označení vyjadřuje také  jeho příslušnost ke složce. Každá složka si zabezpečuje označení sama.

------------------------------------------------------------------

10) § 27  vyhlášky  č.  247/2001  Sb.,  o  organizaci  a  činnosti  jednotek požární ochrany.

11) § 23 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

12) § 29 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

 

§ 5

 

Organizace členění místa zásahu

 

       (1)  Velitel  zásahu  člení   místo  zásahu  podle  rozsahu mimořádné události,  potřeb koordinace záchranných  a likvidačních prací organizačně na

a) vnější zónu pro uzavření místa zásahu,

b) nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím v místě zásahu,

c) nástupní prostor,

d) týlový prostor,

e) dekontaminační prostor,

f) prostor   pro  poskytnutí   zdravotní  péče   osob postižených mimořádnou událostí,

g) shromaždiště evakuovaných,

h) prostor  pro náhradní  ustájení evakuovaných  nebo zachráněných zvířat, popřípadě též poskytnutí veterinární péče,

i) prostor pro umístění a identifikaci obětí,

j) prostor předpokládaného šíření mimořádné události,

k) úsek a sektor, přičemž úsekem  se rozumí část místa zásahu, kde složky  provádí záchranné  a  likvidační  práce, a  sektorem se rozumí několik úseků.

 

       (2) Velitel zásahu stanoví místo pro

a) velitelské stanoviště,

b) stanoviště štábu velitele zásahu,

c) informování sdělovacích prostředků, a

d) informování o osobách postižených mimořádnou událostí.

 

§ 6

 

Koordinace složek s operační úrovní

 

       (1)  Za  obsah,  formu  a  aktuálnost informací odesílaných z místa zásahu na územně příslušné operační a informační středisko odpovídá velitel zásahu. Informace obsahují údaje o

a) situaci v místě zásahu,

b) času zahájení a ukončení záchranných a likvidačních prací,

c) nasazených  silách  a   prostředcích  složek,  jejich  potřebě,  popřípadě  o  potřebě  jiné  pomoci,  údaje  o činnosti složek, osobní a věcné pomoci poskytované v místě zásahu,

d) vyhlášeném stupni poplachu v místě zásahu,

e) změně v obsazení funkce velitele zásahu,

f) stavu záchranných a likvidačních prací v místě zásahu,

g) zásadní  změně  situace  v  místě  zásahu  včetně zranění nebo usmrcení osob nebo vzniku rozsáhlých škod,

h) odjezdu složek z místa zásahu, a

i) významných informacích poskytnutých veřejnosti.

 

       (2)  V  případě  potřeby  součinnosti  více  složek  předává  ostatní  složka13) informace  o vzniku  mimořádné události  územně příslušnému  operačnímu  a  informačnímu  středisku,  u kterého je vedena v územně příslušném poplachovém plánu.

------------------------------------------------------------------

13) § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb.

 

Koordinace složek na strategické úrovni

 

§ 7

 

Účel koordinace

 

       Koordinace  složek  na  strategické  úrovni  se  provádí za účelem

a) zapojení sil a prostředků  v působnosti ministerstva, ostatních ministerstev, jiných správních úřadů,  hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou  působností  v  souladu  s  potřebami  záchranných a likvidačních  prací,  jakož   i  ochrany  obyvatelstva  podle    ústředního  poplachového  plánu   a  poplachového  plánu  kraje v souladu  s  vnějšími  havarijními  plány  a havarijním plánem kraje, popřípadě s využitím zahraniční pomoci,

b) stanovení   priorit  záchranných   a  likvidačních   prací  při rozsáhlých mimořádných  událostech, zejména mezi  různými místy  zásahu,

c) zabezpečení materiálních  a finančních podmínek14)  pro činnost složek při provádění záchranných a likvidačních prací, a

d) zajištění   návaznosti   záchranných   a   likvidačních   prací  s opatřeními pro krizové stavy.

------------------------------------------------------------------

14) § 31 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 8

 

Koordinace ministerstvem

 

      (1)  Ministerstvo  provádí  ústřední  koordinaci záchranných a likvidačních   prací  prostřednictvím   Generálního  ředitelství Hasičského záchranného sboru České  republiky (dále jen "generální ředitelství") podle  § 7 odst. 3  zákona povoláváním a nasazováním sil,  prostředků  a  koordinací  pomoci15) poskytované postiženému území  z jiných  krajů, ostatními  ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a ze zahraničí.

 

       (2)  Při  ústřední  koordinaci  záchranných  a likvidačních prací generální ředitelství

a) zabezpečuje  opatření  ve  prospěch  záchranných a likvidačních prací  z úrovně  ministerstva, ostatních  ministerstev a jiných  ústředních správních úřadů,

b) analyzuje  a  hodnotí  situaci  v  postiženém  území s využitím podkladů poskytovaných  ostatními správními úřady  a zpracovává návrhy na opatření,

c) eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,

d) organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,

e) dokumentuje   činnost  a   postup  při   provádění  záchranných  a likvidačních prací,

f) zpracovává informace pro sdělovací prostředky,

g) organizuje spojení ministerstva s postiženým územím, a

h) udržuje  a  koordinuje  spojení  s  příslušnými krizovými štáby krajů   a  obcí   prostřednictvím  operačních   a  informačních  středisek.

------------------------------------------------------------------

15) § 20 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 9

 

Koordinace hejtmanem

 

       (1) Hejtman  koordinuje záchranné a  likvidační práce podle § 7; vychází přitom z havarijních plánů a spolupracuje s hasičským záchranným sborem kraje.

 

       (2) Krizový štáb kraje na krajské úrovni plní úkoly uvedené v § 8 odst. 2 písm. b)  až f) podle pokynů hejtmana, přičemž stálá pracovní   skupina  krizového   štábu  kraje   využívá  pracoviště zřízeného  u  hasičského  záchranného  sboru  kraje.  Dále udržuje prostřednictvím   operačních  a   informačních  středisek  spojení s příslušnými krizovými  štáby sousedících krajů,  krizovými štáby obcí s rozšířenou působností v kraji a s generálním ředitelstvím.

 

 

§ 10

 

 

Koordinace starostou obce s rozšířenou působností

 

       (1) Starosta   obce  s   rozšířenou  působností  koordinuje záchranné  a   likvidační  práce  podle  §   7;  při  tom  vychází z havarijního  plánu  kraje  nebo  z  vnějších  havarijních  plánů a spolupracuje s hasičským záchranným sborem kraje.

 

       (2) Krizový štáb  obce s rozšířenou  působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností plní úkoly uvedené v § 8 odst. 2 písm.  b)  až  f)  podle   pokynů  starosty  obce  s rozšířenou působností. Dále udržuje prostřednictvím operačních a informačních středisek spojení s místem  nebo místy zásahu, příslušným krizovým štábem  kraje,  krizovými  štáby  sousedících  obcí  s rozšířenou působností   zasažených   mimořádnou   událostí   a  s generálním ředitelstvím.

 

 

§ 11

 

     Krizový  štáb  kraje  nebo  krizový  štáb  obce  s rozšířenou působností  (dále  jen  "krizový  štáb")  svolává  jeho zřizovatel zejména při krizových stavech nebo při vyhlášení zvláštního stupně poplachu  územně  příslušného   poplachového  plánu16)  (dále  jen "stupeň poplachu").  Pokud nelze postupovat podle  věty prvé, může dát podnět ke svolání  krizového štábu řídící důstojník hasičského záchranného  sboru  kraje,  který   může  současně  svolat  stálou pracovní  skupinu  krizového  štábu;  o  jejím  svolání neprodleně informuje  zřizovatele  krizového  štábu   a  řídí  činnost  stálé pracovní skupiny krizového štábu do jeho rozhodnutí.

------------------------------------------------------------------

16) Například § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb.

 

 

ČÁST DRUHÁ

ZÁSADY SPOLUPRÁCE OPERAČNÍCH STŘEDISEK ZÁKLADNÍCH SLOŽEK

 

§ 12

 

       (1) Operační středisko základní složky17) vyhodnotí tísňové volání, které je mu doručeno, a pokud

a) řešení  mimořádné  události  náleží  do  jeho věcné působnosti,    vyžádá si  v případě potřeby  spolupráci další základní  složky prostřednictvím jejího operačního střediska, nebo

b) řešení mimořádné  události nenáleží do  jeho věcné nebo  místní působnosti,   předá  přijaté   informace  operačnímu  středisku  základní   složky,  které   je  k   řešení  mimořádné  události příslušné;  pokud  řešení   této  mimořádné  události  vyžaduje součinnost několika složek, předá přijaté informace také územně    příslušnému   operačnímu   a   informačnímu   středisku,  jehož prostřednictvím se vyžaduje součinnost těchto složek.

 

       (2) Operační  středisko základní složky  může, pokud je  to technicky  možné, přepojit  tísňové volání,  které vyhodnotí podle odstavce 1 písm.  b), přímo na základní složku,  která je k řešení mimořádné  události příslušná,  nebo na  operační středisko místně příslušné  základní  složky  anebo  na  územně  příslušné operační a informační středisko.

 

       (3) Základní  složky jsou informovány  o nebezpečích vzniku mimořádných  událostí  prostřednictvím  operačních  a informačních středisek. Je-li to nutné pro provádění záchranných a likvidačních prací,  operační a  informační střediska  informují o  nebezpečích vzniku mimořádných událostí určené osoby dotčených správních úřadů s krajskou působností  nebo s působností  ve správním obvodu  obcí s rozšířenou  působností, osoby  z určených  obcí17a) a  právnické a fyzické osoby určené havarijním plánem kraje.

 

       (4) Operační  a informační střediska  si vyměňují informace s operačními   středisky   základních    složek   pro   zpracování dokumentace  integrovaného záchranného  systému a  informace nutné pro vzájemnou spolupráci.

------------------------------------------------------------------

17) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

17a) § 15  odst. 4  písm. a)  zákona č.  240/2000 Sb.,  o krizovém řízení  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona č.  320/2002 Sb.

 

ČÁST TŘETÍ

PODROBNOSTI O ÚKOLECH OPERAČNÍCH

A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK

 

§ 13

 

  Operační a informační středisko plní následující úkoly:

a) zabezpečuje obsluhu telefonní linky  tísňového volání čísla 150

   a v  případech  určených  ministerstvem  také obsluhu telefonní

   linky jednotného evropského čísla tísňového volání,18) 112

b) dokumentuje záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí,

c) spolupracuje    na    zpracování    dokumentace   integrovaného  záchranného systému,

d) udržuje  spojení  s   operačními  středisky  základních  složek a s ostatními složkami, s místy zásahu a s krizovými štáby,

e) vyhlašuje odpovídající stupeň  poplachu při prvotním povolávání a nasazování sil a prostředků  složek na místo zásahu, jestliže je  na  tomto  území  více  jak  jedno  místo zásahu, vyhlašuje odpovídající  stupeň  poplachu  pro  území postižené mimořádnou    událostí,

f) předává  informaci o  vyhlášeném třetím  nebo zvláštním  stupni poplachu  pro území  postižené mimořádnou  událostí organizačně vyššímu operačnímu a informačnímu středisku, a

g) zapojuje   se  do   mezinárodních  záchranných   operací  a  do přeshraniční spolupráce při  záchranných a likvidačních pracích podle zákona.19)

------------------------------------------------------------------

18)  § 7 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.

19)  § 7 a 10 zákona č. 239/2000 Sb.

 

ČÁST ČTVRTÁ

OBSAH DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU,

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

A PODROBNOSTI O STUPNÍCH POPLACHŮ

POPLACHOVÉHO PLÁNU

 

§ 14

 

Obsah a zpracování dokumentace

integrovaného záchranného systému

 

  (1) Dokumentací integrovaného záchranného systému je

a) havarijní plán kraje (§ 25) a vnější havarijní plán (§ 26),

b) dohoda o poskytnutí pomoci (§ 15),

c) dokumentace  o  společných  záchranných  a likvidačních pracích  a statistické přehledy (§ 16),

d) dokumentace  o  společných  školeních,  instruktážích a cvičení  složek (§ 17),

e) typové činnosti složek při společném zásahu (§ 18), a

f) územně příslušný poplachový plán, kterým je ústřední poplachový plán  integrovaného  záchranného  systému  (dále  jen "ústřední poplachový   plán")   nebo    poplachový   plán   integrovaného    záchranného  systému kraje  (dále jen  "poplachový plán kraje")    (§ 19).

 

       (2)  Generální  ředitelství  zpracovává  a vede dokumentaci integrovaného záchranného  systému uvedenou v odstavci  1 písm. b) až e) a ústřední poplachový plán.

 

       (3)  Hasičský  záchranný  sbor   kraje  zpracovává  a  vede dokumentaci integrovaného záchranného  systému uvedenou v odstavci 1 písm. a) až d) a poplachový plán kraje.

 

      (4) Pokud  některé dokumenty uvedené  v odstavci 1  obsahují zvláštní20)  nebo  utajované  skutečnosti,21)  dělí se dokumentace integrovaného záchranného systému do ucelených samostatných částí, oddílů  nebo  kapitol  takovým  způsobem,  aby  byla  chráněna jen příslušná část se zvláštní nebo utajovanou skutečností.

------------------------------------------------------------------

20) § 27 krizového  zákona.

21) § 3 zákona č. 148/1998  Sb., o ochraně utajovaných skutečností  a změně některých zákonů.

 

§ 15

 

Dohoda o poskytnutí pomoci

 

Dohodami o poskytnutí pomoci jsou

 

a)  písemné dohody  o poskytnutí plánované  pomoci na vyžádání,22) které  uzavírá generální  ředitelství nebo  hasičský záchranný sbor kraje pro sestavení  poplachových plánů a které stanovují rozsah poskytnutí  pomoci ostatní složkou  podle § 21  odst. 4

    zákona,

b)  písemné  dohody, kterými  může hasičský  záchranný sbor  kraje  nebo starosta obce předem sjednat  způsob a rozsah osobní nebo věcné pomoci23) pro potřebu  záchranných a likvidačních prací,

    a

c)  dohody podle § 10 odst. 2  písm. e) zákona; jejich uzavření se  zveřejňuje ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

------------------------------------------------------------------

22) § 21 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

23) § 2 písm. g) a h) zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 16

 

Dokumentace o společných záchranných

a likvidačních pracích a statistické přehledy

 

       (1) Složky  zpracovávají vlastní dokumentaci  o záchranných a likvidačních  pracích,  které  prováděly  v  prvním  nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu.

 

       (2)  Velitel zásahu  zpracovává zprávu  o zásahu  v případě vyhlášení  třetího  nebo  zvláštního  stupně  poplachu  pro  místo zásahu. Předá ji  hasičskému záchrannému sboru kraje do  14 dnů od ukončení  zásahu.  Pokud  je  velitelem  zásahu  velitel  jednotky požární ochrany, je považována za zprávu o zásahu jím zpracovávaná zpráva o zásahu podle zvláštního  právního předpisu.24)

 

       (3)  Hasičský   záchranný  sbor  kraje   zpracovává  zprávu o zásahu  v  případě  vyhlášení  třetího  nebo  zvláštního  stupně poplachu pro určité území, které je postižené mimořádnou událostí, a je-li  na tomto  území více  jak jedno  místo zásahu. Předává ji hejtmanovi  nebo starostovi  obce s  rozšířenou působností,  pokud záchranné a likvidační práce koordinovali.

 

       (4)  Zpráva  o  zásahu  obsahuje  údaje  o vzniku mimořádné události,   prováděných   záchranných   a   likvidačních  pracích, použitých  silách, prostředcích,  postupu složek  v místě  zásahu, následcích  mimořádné  události,   velikosti  škod  a  uchráněných hodnot, počtu usmrcených a zraněných osob, počtu zachráněných nebo evakuovaných  osob,  údaje  o  poskytnuté  osobní  a  věcné pomoci a grafické znázornění místa zásahu.

 

       (5)   Hasičský   záchranný   sbor   zpracovává   statistiku o mimořádných  událostech  spojených   se  společnými  záchrannými a likvidačními   pracemi   složek    podle   zvláštního   právního předpisu25),26) tak,  aby statistické výstupy  byly využitelné pro analýzy  mimořádných událostí  podle §  25 odst.  2 písm.  a) nebo

podle  zvláštního právního  předpisu27) anebo  pro potřeby  obnovy území postiženého mimořádnou událostí, popřípadě i jiné analytické potřeby složek nebo právnických a fyzických osob.

------------------------------------------------------------------

24) § 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

25) §  11 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

26) Vyhláška  č. 8/2000  Sb., kterou  se stanoví  zásady hodnocení rizik   závažné   havárie,    rozsah   a   způsob   zpracování bezpečnostního     programu    prevence     závažné    havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů  pro stanovení zóny  havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob  informací  určených  veřejnosti  a  postup  při  zabezpečování     informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

27) § 18  písm. d)  zákona č.  353/1999 Sb.,  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými  nebezpečnými chemickými látkami a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb., o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

 

§ 17

 

Dokumentace o společných školeních,

instruktážích a o cvičení složek

 

       (1)  Dokumentace  o   společných  školeních,  instruktážích složek28)  (dále jen  "odborná  příprava")  obsahuje téma  a datum odborné přípravy,  seznam a podpisy  osob, které se  jí účastnily, jména, příjmení a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly.

 

  (2) Dokumentace o cvičení29)  složek obsahuje zejména cíl, námět a účel  cvičení, jméno  a příjmení  osoby, která  je zodpovědná za organizaci  cvičení,  seznam  zúčastněných  složek a předpokládaný postup   při  provedení   cvičení  s   časovými  údaji.   Uvedenou dokumentaci   zpracovává  hasičský   záchranný  sbor   kraje  nebo generální ředitelství.  Dokumentaci o cvičení  schvaluje před jeho provedením ten,  kdo je oprávněn nařídit  prověřovací cvičení nebo taktické cvičení podle  § 17 odst. 3 zákona.  Po provedení cvičení je   dokumentace  o   cvičení  doplněna   o  vyhodnocení   cvičení a o přijaté závěry.

 

       (3)  Dokumentace o  společné odborné  přípravě a  o cvičení složek se ukládá u jejího zpracovatele po dobu 5 let.

------------------------------------------------------------------

28) §  7 odst. 2 písm.  g) zákona č. 239/2000  Sb.

29) § 17 zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 18

 

Typové činnosti složek při společném zásahu

 

       Typové činnosti  složek při společném  zásahu, které vydává generální ředitelství,30)  obsahují postup složek  při záchranných a likvidačních  pracích s  ohledem na  druh a  charakter mimořádné události.

------------------------------------------------------------------

30) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 19

 

Územně příslušný poplachový plán

 

       (1) Územně  příslušný poplachový plán  je uložen na  územně příslušném operačním a informačním středisku a obsahuje

a) spojení na základní a ostatní složky,

b) přehled sil a prostředků  ostatních složek, včetně přehledu sil  a prostředků  pro potřeby  záchranných a  likvidačních prací na základě smluvních vztahů s  fyzickými nebo právnickými osobami, jakož  i způsobu  a rozsahu  jejich povolávání  v závislosti na    stupních poplachu;  v přehledu sil  a prostředků jsou  zahrnuty také  ty, které  obec s  rozšířenou působností,  kraj nebo stát může využít  na základě platných mezinárodních  smluv, jimiž je Česká republika vázána a které  byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů    nebo ve  Sbírce mezinárodních smluv,31) nebo  na základě jiných  dohod,32) a

c) způsob  povolávání  a  vyrozumívání  vedoucích  složek  a členů krizových štábů,33) právnických  osob a podnikajících fyzických osob  zahrnutých  do  havarijního  plánu  kraje  nebo  vnějšího  havarijního plánu.

 

       (2)  Ústřední  poplachový  plán  se  použije  při  ústřední koordinaci    záchranných   a    likvidačních   prací   generálním ředitelstvím podle § 7 odst. 3 zákona.

 

       (3) Poplachový  plán kraje se použije,  pokud je vyžadována pomoc  podle §  20 odst.  2 zákona  a pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí na  krajské úrovni hasičský záchranný sbor kraje  nebo hejtman v případech  stanovených zákonem.34)

 

       (4) Poplachový  plán kraje se použije,  pokud je vyžadována pomoc  podle §  20 odst.  2 zákona  a pokud koordinaci záchranných a likvidačních   prací  provádí   na  úrovni   obce  s rozšířenou působností  hasičský  záchranný  sbor  kraje  nebo  starosta  obce s rozšířenou působností  v případech stanovených  zákonem35) anebo

pokud  jsou  záchranné  a  likvidační  práce  koordinovány v místě zásahu velitelem zásahu.

------------------------------------------------------------------

31) Například   Smlouva   mezi   Českou   republikou  a  Rakouskou     republikou  o vzájemné  pomoci při  katastrofách nebo  velkých     haváriích, vyhlášená pod č. 139/2000 Sb. m. s.

32) §  10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.

33) § 7 odst. 5, § 11 a 13 zákona č. 239/2000 Sb.

34) § 10 zákona č. 239/2000 Sb.

35) § 13 zákona č. 239/2000 Sb.

 

Podrobnosti o stupních poplachů

 

§ 20

 

       (1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné  a  likvidační  práce  v  závislosti  na rozsahu a druhu mimořádné  události  a  také   na  úrovni  koordinace  složek  při společném zásahu uvedené v § 2.

 

       (2) V rámci integrovaného  záchranného systému se vyhlašují čtyři  stupně  poplachu.  Čtvrtý  stupeň,  který  je  označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.

 

       (3)  Potřebný  stupeň  poplachu  vyhlašuje  pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo  operační a informační středisko36) při prvotním povolávání složek na  místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

------------------------------------------------------------------

36) § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 21

 

První stupeň poplachu

 

       První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

a) mimořádná událost ohrožuje  jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho  část, s výjimkou objektu,  kde jsou složité podmínky pro  zásah,37)  jednotlivé   dopravní  prostředky  osobní  nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, nebo

b) záchranné  a likvidační  práce provádí  základní složky,  které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

------------------------------------------------------------------

37) § 18  vyhlášky  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek požární bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru  (vyhláška  o požární prevenci).

 

§ 22

 

Druhý stupeň poplachu

 

       Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

a) mimořádná  událost ohrožuje  nejvýše 100  osob, více  jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy  osob, cenný chov zvířat  nebo plochy území do 10 000 m2,

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo

c) je  nutné nepřetržitě  koordinovat složky  velitelem zásahu při  společném zásahu.

 

§ 23

 

Třetí stupeň poplachu

 

       (1) Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

a) mimořádná událost  ohrožuje více jak  100 a nejvýše  1000 osob,    část  obce nebo  areálu podniku,  soupravy železniční přepravy, několik  chovů hospodářských  zvířat,  plochy  území do  1 km2, povodí řek,  produktovody, jde o  hromadnou havárii v silniční    dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, nebo

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky.

 

       (2)  Na základě  rozhodnutí řídícího  důstojníka hasičského záchranného sboru  kraje oznamuje operační  a informační středisko kraje vyhlášení  třetího stupně poplachu  poplachového plánu kraje hejtmanovi.  Stejným  způsobem  nebo  na  základě žádosti velitele zásahu se oznamuje vyhlášení  třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působností.

 

 

 

§ 24

 

Zvláštní stupeň poplachu

 

       (1) Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že

a) mimořádná událost  ohrožuje více jak 1000  osob, celé obce nebo  plochy území nad 1 km2,

b) záchranné a likvidační práce  provádí základní a ostatní složky včetně využití  sil a prostředků  z jiných krajů,  popřípadě je nutno použít pomoc podle § 22 zákona nebo zahraniční pomoci,

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo

d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle § 2 písm. c).

 

     (2) Vyhlášení  zvláštního stupně  poplachu poplachového plánu kraje oznamuje  operační a informační  středisko kraje hejtmanovi. Stejným  způsobem nebo  na základě  rozhodnutí velitele  zásahu se vyhlášení  zvláštního  stupně  poplachu  poplachového  plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností.

 

     (3) Po  vyhlášení  zvláštního  stupně  poplachu  poplachového plánu  kraje  operační  a   informační  středisko  kraje  povolává a nasazuje  síly  a  prostředky   z  kraje,  koordinuje  pomoc  se sousedními  kraji  a  informuje   o  vyhlášení  zvláštního  stupně poplachu poplachového plánu  kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem   koordinuje  pomoc   operační  a   informační  středisko generálního ředitelství.

 

ČÁST PÁTÁ

ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

HAVARIJNÍHO PLÁNU KRAJE A VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU

 

§ 25

 

 

Havarijní plán kraje

 

       (1)   Havarijní  plán   kraje  se   zpracovává  pro  řešení mimořádných  událostí,  které   vyžadují  vyhlášení  třetího  nebo zvláštního stupně poplachu.

 

       (2) Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje za použití

a) analýzy  vzniku  mimořádných  událostí  a  z toho vyplývajících ohrožení území kraje,

b) podkladů  poskytnutých  právnickými   osobami  a  podnikajícími fyzickými osobami,38) a

c) podkladů  poskytnutých  dotčenými   správními  úřady,  obecními úřady,39) jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

 

       (3)   Analýza  vzniku   mimořádných  událostí   a  z toho vyplývajících  ohrožení  území  kraje   se  zhotovuje  na  základě analytických podkladů připravených jednotlivými složkami v rozsahu jejich působnosti. Jejím obsahem jsou

a) přehled zdrojů mimořádných událostí,

b) přehled  pravděpodobných mimořádných  událostí, včetně možnosti    jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje, a

c) předpokládané záchranné a likvidační práce.

 

       (4)  Způsob zpracování  havarijního plánu  kraje je  uveden v příloze č. 1.

 

       (5)  Havarijní plán  kraje se  zpracovává v  minimálně dvou vyhotoveních. Jedno  vyhotovení havarijního plánu  kraje se ukládá jako součást  krizového plánu kraje pro  jednání bezpečnostní rady kraje  a  krizového  štábu  kraje,  druhé  vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

 

     (6) Hasičský  záchranný  sbor  kraje  předá složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního  plánu kraje  pro rozpracování  jejich činnosti  pro případ vzniku mimořádných událostí.

------------------------------------------------------------------

38) § 23 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.

39) § 15 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.

 

Vnější havarijní plán

 

§ 26

 

     (1) Vnější havarijní plán se zpracovává

a) pro  jaderné zařízení  nebo pracoviště  IV. kategorie40)  podle    § 27 a

b) pro objekty a zařízení,41) u  kterých je možnost vzniku závažné havárie42)    způsobené    nebezpečnými    chemickými   látkami a přípravky43) podle zvláštního právního předpisu.26),44)

 

     (2) Vnější  havarijní plán  se zpracovává  minimálně ve  dvou vyhotoveních.  Jedno  vyhotovení  vnějšího  havarijního  plánu  se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu  kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

------------------------------------------------------------------

26) Vyhláška  č. 8/2000  Sb., kterou  se stanoví  zásady hodnocení rizik   závažné   havárie,    rozsah   a   způsob   zpracování bezpečnostního     programu    prevence     závažné    havárie     a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů  pro stanovení zóny  havarijního plánování  a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací  určených  veřejnosti  a  postup  při  zabezpečování     informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

40) § 4  odst.  12  zákona  č.  18/1997  Sb.,  o mírovém využívání jaderné   energie  a   ionizujícího  záření   (atomový  zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. § 15 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

41) § 2 písm. d) a e) zákona č. 353/1999 Sb.

42) § 2 písm. f) zákona č. 353/1999 Sb.

43) § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb.

44) Vyhláška  č.  383/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  zásady  pro  stanovení  zóny  havarijního  plánování   a  rozsah  a  způsob vypracování vnějšího  havarijního plánu pro  havárie způsobené  vybranými   nebezpečnými  chemickými   látkami  a   chemickými přípravky.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

 

 

Vnější havarijní plán jaderného zařízení

nebo pracoviště IV. kategorie

 

       (1)   Vnější   havarijní   plán   jaderného  zařízení  nebo pracoviště IV. kategorie zpracovává hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště s velmi  významným zdrojem  ionizujícího záření,45)  u kterého  je stanovena zóna havarijního plánování.46)

 

      (2) Pokud zóna havarijního  plánování zasahuje na území více krajů,  zpracují příslušné  hasičské záchranné  sbory těchto krajů dílčí části  vnějšího havarijního plánu pro  příslušnou část území svého  kraje  (dále  jen  "dílčí  část")  a  předají je hasičskému záchrannému sboru kraje, v jehož územním obvodu se nachází jaderné zařízení  nebo  pracoviště  IV.   kategorie  se  stanovenou  zónou havarijního plánování  (dále jen "koordinující  hasičský záchranný sbor").

 

       (3) Koordinující hasičský  záchranný sbor sjednocuje postup příslušných  hasičských  záchranných  sborů  krajů  při zpracování dílčích  částí vnějšího  havarijního plánu,  navrhuje a projednává jeho  změny,  sestavuje  vnější  havarijní  plán  pro  celou  zónu havarijního  plánování,   projednává  jej  s   držitelem  povolení k jednotlivým    činnostem   (dále    jen   "držitel    povolení") a s dotčenými ústředními správními úřady.

 

       (4) Zpracování  vnějšího havarijního plánu  nebo jeho dílčí části  vychází  z  podkladů  žadatele  o  povolení  k jednotlivým činnostem  (dále jen  "žadatel  o  povolení") a  držitele povolení podle   zvláštního   právního   předpisu47)   a  dílčích  podkladů připravených příslušnými krajskými úřady, složkami a obcemi.

 

       (5) Způsob zpracování vnějšího  havarijního plánu je uveden v příloze č. 2.

 

       (6)  Projednání  vnějšího  havarijního  plánu  s dotčenými obcemi  a  dotčenými  správními  úřady  ve  svém  správním  obvodu zabezpečuje  příslušný  hasičský  záchranný  sbor  kraje. Případné spory  při jeho  projednání řeší  hejtman kraje,  který koordinuje přípravu na řešení mimořádných událostí  v kraji.49)

 

       (7)  Koordinující  hasičský  záchranný  sbor  nebo hasičský záchranný  sbor  kraje,  který  zpracoval  vnější  havarijní plán, zajistí  předání  vyhotovení  vnějšího  havarijního plánu žadateli o povolení  nebo držiteli  povolení, ministerstvu,  Státnímu úřadu pro jadernou  bezpečnost a hasičským  záchranným sborům krajů,  do

jejichž  územního  obvodu  zasahuje  zóna  havarijního  plánování.

 

     (8) Obce, správní úřady s  krajskou působností, správní úřady s okresní působností a složky  uvedené ve vnějším havarijním plánu kraje  a  dotčené  předpokládanou  mimořádnou  událostí  obdrží od koordinujícího hasičského  záchranného sboru po  jednom vyhotovení výpisu  z  vnějšího  havarijního  plánu  v  rozsahu  potřebném pro rozpracování   jejich   činnosti   pro   případ  vzniku  mimořádné události.

------------------------------------------------------------------

45) § 2  písm.  c)  zákona  č.  18/1997  Sb.,  o mírovém využívání

    jaderné   energie  a   ionizujícího  záření   (atomový  zákon)  a o změně a doplnění některých zákonů.

46) § 2 písm. m) a § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb.     § 1 odst. 1 nařízení vlády  č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.

47) § 13 a 19 zákona č. 18/1997 Sb.

49) § 11 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb.

 

§ 28

 

    (1)  Havarijní   plán  kraje  a   vnější  havarijní  plán   se zpracovávají a  předávají vždy v  listinné a elektronické  podobě; výpisy  z  těchto  plánů  mohou   být  zpracovány  a  předány  jen v elektronické podobě.

 

       (2) Vnější havarijní plán  se prověřuje minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením.50)

 

       (3) Dojde-li ke změně, která  má dopad na obsah havarijního plánu kraje  a vnějšího havarijního plánu,  provádí se bezodkladně jejich aktualizace.

 

       (4)  Ucelené  samostatné  části  havarijního  plánu  kraje, vnějšího  havarijního  plánu  a  výpisy  z  nich, které neobsahují zvláštní    skutečnosti,20)    utajované    skutečnosti21)    nebo skutečnosti,  na  které  se  nevztahuje povinnost mlčenlivosti,51) mohou  být   zveřejňovány,  pokud  to   umožňuje  zvláštní  právní předpis.52)

------------------------------------------------------------------

20) § 27 krizového  zákona.

21) § 3 zákona č. 148/1998  Sb., o ochraně utajovaných skutečností     a změně některých zákonů.

50) § 10 odst. 2  písm. a), § 12 odst.  2 písm. i) a §  17 odst. 3     zákona č. 239/2000 Sb.

51) Například  § 19  odst. 1  zákona č.  238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

52) § 2  odst. 3,  § 9  a 11  zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.

 

ČÁST ŠESTÁ

ZÁSADY ZPŮSOBU KRIZOVÉ KOMUNIKACE

A SPOJENÍ V INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

 

§ 29

 

Zásady způsobu krizové komunikace

 

     (1) Krizová komunikace  v integrovaném záchranném  systému je organizována pro potřebu  jednotlivých úrovní koordinace uvedených v §  2 mezi  složkami, ministerstvy,  jinými ústředními  správními úřady, správními úřady s krajskou  působností nebo s působností ve správních  obvodech  obcí  s  rozšířenou  působností, orgány krajů a orgány obcí (dále jen "subjekty krizové komunikace") a u každého z těchto subjektů.

 

       (2) Ke krizové komunikaci slouží

a) účelová  telekomunikační  síť  ministerstva,  která zabezpečuje    hlasovou   a   datovou    komunikaci   a   připojení   hromadné    radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému,

b) hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému  provozovaná  ministerstvem  a  její  využití  k běžnému provozu složek jako  jediného radiokomunikačního prostředku  se používá

   tam, kde  byl ukončen přechod  z radiokomunikačních technologií  do hromadné sítě,

c) veřejná pevná telekomunikační síť,  ve které je spojení jištěno v rámci regulačních opatření uplatněním přednostního spojení,

d) veřejná  mobilní  telekomunikační  síť,  ve  které  je  spojení jištěno  v rámci  regulačních opatření  uplatněním přednostního spojení,

e) prostředky mobilní  telekomunikační sítě vyčleněné  k zajištění  spojení orgánů krizového řízení a obcí,

f) záložní  rádiová  síť  v  přímém  režimu  na  určeném kmitočtu, případně v režimu umožňujícím propojení,

g) spojky nebo  vytvořená rádiová síť pro  tranzitní přenos zpráv, které se použijí při selhání všech technologií, nebo

h) mobilní telekomunikační sítě a  zařízení, jejichž nasazení může povolit   velitel   zásahu   nebo   územně  příslušné  operační a informační  středisko  při  nedostatečné  kapacitě standardně používaných spojovacích prostředků.

 

       (3) Pokud  je to možné, zabezpečuje  se v telekomunikačních sítích  podle odstavce  2 písm.  a) až  e) identifikace účastnické stanice volajícího.

 

§ 30

 

      Organizace spojení v integrovaném záchranném systému

 

      (1)   Vzájemné  spojení   subjektů  krizové   komunikace  se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. a) až c) nebo písm. e).

 

       (2) Spojení mezi  složkami v místě zásahu a  z místa zásahu na operační a informační středisko se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. b) a  d). Nelze-li postupovat podle věty  prvé, spojení se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. c) a písm. e) až h).

 

       (3) Spojení mezi operačními  středisky základních složek se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. a) až e). Nelze-li postupovat podle věty prvé,  je zabezpečeno spojení podle §  29 odst. 2 písm. f) nebo g) tak, aby bylo vzájemně na sobě nezávislé.

 

       (4)  Spojení   mezi  operačním  a   informačním  střediskem a operačními  středisky,  dispečinky   nebo  pracovišti  ostatních složek se zabezpečuje podle § 29 odst.  2 písm. c) a d) a případně po schválení ministerstvem také podle § 29 odst. 2 písm. a) a b).

 

       (5)  Organizaci  spojení  pro  zajištění vlastních činností složky provádí každá složka samostatně.

 

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 31

 

Zrušovací ustanovení

 

     Zrušuje  se  vyhláška  č.  25/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví podrobnosti  ke  zpracování  havarijního  plánu  okresu a vnějšího havarijního plánu.

 

 

 

 

 

§ 32

 

Účinnost

 

       Tato vyhláška  nabývá účinnosti dnem  vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 25, 27 a 28, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2002.

 

Ministr:

Mgr. Gross v. r.

 

 

 

Příl.1

 

 

Způsob zpracování havarijního plánu kraje

 

     (1) Havarijní plán kraje se člení na

A. informační část,

B. operativní část a

C. plány konkrétních činností.

 

     (2) Havarijní plán kraje  obsahuje textové dokumenty doplněné grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy,1) grafy a schémata.

 

A. Informační část

 

     (1) Charakteristiku kraje tvoří část

a) geografická,

b) demografická,

c) klimatická a hydrologická a

d) popis infrastruktury.

 

     (2) Pro  jednotlivé  druhy  mimořádných  událostí  se  uvedou skutečnosti zjištěné analýzou možného vzniku mimořádných událostí, ve které se uvede

a) místo možného vzniku,

b) pravděpodobnost vzniku,

c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách,

d) seznam obcí  včetně přehledu o  počtu jejich obyvatel  a seznam právnických osob  a podnikajících fyzických  osob zahrnutých do havarijního plánu kraje,2)

e) ohrožení obyvatelstva,

f) předpokládané škody,

g) předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí,

h) zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací,

i) předpokládané   množství   sil   a   prostředků  pro  záchranné  a likvidační práce,

j) popis příslušné části (ke konkrétnímu druhu mimořádné události)  struktury  organizace  havarijní   připravenosti  kraje  včetně uvedení působnosti složek,

k) popis využitelné části (ke  konkrétnímu druhu a místu mimořádné události)  systému  vyrozumění  a  varování  v rámci organizace záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva,

l) možnosti  asanace předpokládaných  následků mimořádné události, s uvedením  odpovědnosti za  provedení jednotlivých  asanačních  opatření, a

m) výčet mimořádných událostí, které  přesahují hranice kraje nebo mohou vzniknout  na území kraje  anebo se mohou  šířit z jiných

 

     (3) Při možnosti  vzniku jednoho druhu  mimořádné události na více  místech  území  kraje  a  za  obdobných místních podmínek se podrobně popíše  nejvíce nebezpečná varianta;  u ostatních variant se uvedou pouze odlišnosti a specifika.

 

B. Operativní část

 

     Síly  a  prostředky  pro  záchranné  a  likvidační  práce  se s ohledem  na pomoc  vyžadovanou podle  § 20  odst. 1  a 2  zákona uvedou jen  tehdy, pokud nejsou  zahrnuty v poplachových  plánech, přičemž  poplachový  plán  kraje  se  k  havarijnímu  plánu  kraje přiloží. Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce, které nejsou  zahrnuty v  poplachovém plánu  kraje, se  uvedou s těmito údaji:

a) pomoc poskytovaná sousedním krajům zahrnuje

   1. mimořádné   události,   při   nichž   bude  pomoc  zpravidla  realizována,

   2. síly a prostředky určené k pomoci,

   3. způsob povolání sil a prostředků  určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a

   4. odpovědnost za vyslání,

b) pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů, zahrnuje

   1. mimořádné   události,   při   nichž   bude  zpravidla  pomoc  vyžadována,

   2. síly a prostředky určené k pomoci,

   3. způsob povolání sil a prostředků  určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a

   4. odpovědnost za vyslání,

c) pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně, zahrnuje

   1. mimořádné   události,   při   nichž   bude  zpravidla  pomoc  vyžadována,

   2. síly a prostředky určené k pomoci,

   3. způsob povolání sil a prostředků  určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a

   4. odpovědnost za vyslání,

d) způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení.

 

C. Druhy plánů konkrétních činností

 

     (1) Za účelem konkrétních  činností pro provádění záchranných

a likvidačních prací na území kraje se zpracovává plán:

a) vyrozumění,

b) traumatologický,

c) varování obyvatelstva,

d) ukrytí obyvatelstva,

e) individuální ochrany obyvatelstva,

f) evakuace obyvatelstva,

g) nouzového přežití obyvatelstva,

h) monitorování,

i) pohotovostní plán veterinárních opatření,3)

j) veřejného pořádku a bezpečnosti,

k) ochrany kulturních památek,

l) hygienických a protiepidemických opatření,

m) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,

n) odstranění odpadů.

 

     (2) Plán vyrozumění obsahuje způsob

a) předání prvotní informace o mimořádné události,

b) vyrozumění a povolání ostatních složek,

c) informování hejtmana a starostů obcí s rozšířenou působností a

d) podávání  informací  o   mimořádné  události  krajskému  úřadu, obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností, ostatním správním úřadům a obecním úřadům obcí, jichž se dotýká vyrozumění.

 

     (3) Traumatologický plán obsahuje

a) postupy    zdravotnických   zařízení4)    a   správních   úřadů a organizaci zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí nebo osobám provádějícím   záchranné   a   likvidační   práce,  pokud  byly v souvislosti s mimořádnou událostí zdravotně postiženy,

b) způsob    zabezpečení    zdravotnické    pomoci    evakuovanému  a ukrývanému obyvatelstvu a

c) zásady ochrany  veřejného zdraví v  prostorech i mimo  prostory mimořádné události,  režimy ochrany zdraví  zasahujících složek integrovaného  záchranného systému  a dotčených  zdravotnických  zařízení.

 

     (4) Plán varování obyvatelstva obsahuje

a) přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování,

b) způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí,

c) varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování,

d) způsob předání tísňových informací,

e) způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení a

f) rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva.

 

     (5) Plán ukrytí obyvatelstva obsahuje

a) zásady zabezpečení ukrytí,

b) přehled stálých úkrytů po  správních obvodech obcí s rozšířenou působností,  s  vyznačením  typu  úkrytu  a kapacity ukrývaných osob,

c) přehled  o vhodných  prostorech pro  vybudování improvizovaných úkrytů a

d) rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva.

 

     (6) Plán individuální ochrany obyvatelstva obsahuje

a) způsob  improvizované  ochrany  dýchacích  cest,  očí a povrchu těla,

b) množství  a  strukturu   prostředků  individuální  ochrany  pro vybrané kategorie osob a místa jejich uskladnění,

c) zabezpečení a  způsob provedení výdeje  prostředků individuální ochrany a

d) rozdělení   odpovědnosti  za   provedení  individuální  ochrany obyvatelstva.

 

     (7) Plán evakuace obyvatelstva obsahuje

a) zásady provádění evakuace,

b) rozsah evakuačních opatření,

c) zabezpečení evakuace,

d) orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění a

e) rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva.

 

     (8) Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje

a) nouzové ubytování,

b) nouzové zásobování potravinami,

c) nouzové zásobování pitnou vodou,

d) nouzové základní služby obyvatelstvu,

e) nouzové dodávky energií,

f) organizování humanitární pomoci a

g) rozdělení  odpovědnosti  za   provedení  opatření  pro  nouzové  přežití obyvatelstva.

 

 

     (9) Plán monitorování obsahuje

a) přehled   stacionárních   a   mobilních   prostředků  a  jejich  rozmístění,

b) sledované veličiny pro monitorování,

c) způsob vyhodnocování a předávání zjištěných hodnot a

d) rozdělení odpovědnosti za provedení monitorování.

 

     (10) Pohotovostní plán veterinárních opatření3) obsahuje

a) přehled   připravených   mimořádných   veterinárních   opatření  a způsob jejich provádění,

b) síly a prostředky k jejich zabezpečení,

c) rozdělení odpovědnosti za jejich provedení a

d) způsob provádění dezinfekce osob, zvířat a prostředků.

 

     (11) Plán veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje

a) způsob zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti a

b) rozdělení  odpovědnosti   za  provedení  opatření   na  ochranu  veřejného pořádku a bezpečnosti.

 

     (12) Plán ochrany kulturních památek obsahuje

a) přehled movitých a nemovitých kulturních památek,

b) způsob zabezpečení jejich ochrany před účinky havárií a

c) rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek.

 

     (13) Plán hygienických a protiepidemických opatření obsahuje

a) přehled připravených hygienicko-epidemiologických opatření,

b) způsob jejich provádění,

c) síly a prostředky k jejich zabezpečení,

d) pohotovostní  plán pro  případ výskytu  nebezpečných infekčních  nemocí a

e) rozdělení  odpovědnosti za  provedení plánovaných  hygienických a protiepidemických opatření.

 

     (14) Plán komunikace  s veřejností a  hromadnými informačními prostředky obsahuje

a) přehled spojení na hromadné informační prostředky,

b) texty  nebo  nahrávky   televizních  a  rozhlasových  tísňových informací,

c) frekvence vysílání rozhlasových stanic,

d) způsob ověření průniku tísňových informací,

e) náhradní způsoby pro informování veřejnosti,

f) formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném   ohrožení   a   následně   přijímaných  opatřeních k ochraně obyvatelstva,

g) organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska a

h) rozdělení odpovědnosti za komunikaci  s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

 

     (15) Plán odstranění odpadů  vzniklých při mimořádné události obsahuje

a) způsob  odstranění  odpadů   a  složky  provádějící  odstranění odpadů,

b) přehled  skládek,  spaloven  a  jiných  zařízení  na odstranění odpadů a nebezpečných odpadů,

c) rozdělení odpovědnosti za odstranění odpadů a

d) stanovení dozoru při odstranění odpadů.

------------------------------------------------------------------

1) Nařízení vlády  č. 116/1995 Sb.,  kterým se stanoví  geodetické referenční systémy,  státní mapová díla závazná  na celém území státu a zásady jejich používání.

2) § 23 odst. 1 zákona č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č. 320/2002 Sb.

3) § 49  odst. 1  písm. a)  zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči  a  o  změně  některých  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příl.2

 

Způsob zpracování vnějšího havarijního plánu

 

     (1) Pro  potřeby  zpracování  vnějšího  havarijního  plánu se území zóny havarijního plánování rozdělí na sektory s až šestnácti pravidelnými výsečemi v závislosti na  směru větru a na soustředné kruhy. V okolí jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie je středový  prostor (zpravidla  kruhový), ve  kterém jsou  příslušná a předem stanovená opatření uplatňována  bez ohledu na směr šíření radioaktivních  látek  a  bez   ohledu  na  výsledky  monitorování radiační  situace.  Přesný  průběh  hranic  sektorů  a  středového prostoru se přizpůsobí místním územním a demografickým poměrům.

 

     (2) Ochranná opatření  mají formu plánů  konkrétních činností pro  příslušné   sektory  zóny  havarijního   plánování.  Vymezení velikosti  zóny  havarijního  plánování  stanoví  Státní  úřad pro jadernou bezpečnost1) na základě návrhu držitele povolení.2)

 

     (3) Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část.

Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány  konkrétních  činností.  Grafická  část  obsahuje  mapy,3) grafy,  schémata,  rozmístění  sil  a  prostředků,  způsoby vedení záchranných   a   likvidačních   prací,   směry   možnosti  šíření radioaktivních látek při radiační havárii apod.

 

     (4) Vnější havarijní plán se člení na

A. informační část,

B. operativní část a

C. plány konkrétních činností.

 

A. Informační část

 

     (1) Informační část obsahuje

a) obecnou charakteristiku jaderného  zařízení nebo pracoviště IV. kategorie,

b) charakteristiku   území,  zejména   po  stránce   demografické, geografické a klimatické, a popis infrastruktury na území,

c) seznam  obcí   včetně  přehledu  o  počtu   obyvatel  a  seznam právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu,

d) výsledky  analýz  možných  radiačních  havárií a radiologických následků na obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí,

e) systém   klasifikace   radiačních   havárií   podle   vnitřního havarijního plánu,

f) požadavky  na  ochranu  obyvatelstva  a  životního prostředí ve vztahu k zásahovým úrovním při radiační havárii,4)

g) popis  struktury  organizace  havarijní  připravenosti  v zóně havarijního plánování  včetně uvedení kompetencí  jejích složek k provádění potřebných činností a

h) popis systému  vyrozumění a varování,  který obsahuje vazby  na držitele  povolení, a  předávání informací  v rámci  organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování.

 

     (2) Ke zpracování částí uvedených v  odstavci 1 písm. b) a c) se využijí havarijní plány krajů.

 

B. Operativní část

 

     (1) Operativní  část  udává  přehled  připravených  opatření, která jsou prováděna držitelem  povolení po vyrozumění o podezření na  vznik nebo  při  potvrzení  vzniku radiační  havárie. Hasičský záchranný  sbor  kraje  rozpracovává  řešení jednotlivých opatření v závislosti  na předpokládané  radiační situaci  a její očekávané časové posloupnosti. Provedení  jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů  konkrétních činností v  závislosti na způsobu  šíření uniklých radioaktivních látek.

 

     (2) Operativní část obsahuje

a) úkoly  správních  úřadů,  obcí  a  složek,  kterých  se  týkají opatření z vnějšího havarijního plánu,

b) způsob koordinace řešení radiační havárie,

c) kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější  havarijní   plán  k  řešení   radiační  havárie  zjevně  nepostačuje,

d) způsob  zabezpečení  informačních  toků  při  řízení  likvidace

   následků radiační havárie a

e) zásady činnosti při rozšíření  nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie  mimo zónu havarijního  plánování a spolupráci správních úřadů  a obcí, kterých se  týkají opatření z vnějšího havarijního plánu.

 

C. Plány konkrétních činností

 

     (1) Za účelem konkrétních  činností pro provádění záchranných

a likvidačních prací na území kraje se zpracovává plán:

a) vyrozumění,

b) varování obyvatelstva,

c) záchranných a likvidačních prací,

d) ukrytí obyvatelstva,

e) jodové profylaxe,

f) evakuace osob,

g) individuální ochrany osob,

h) dekontaminace,

i) monitorování,

j) regulace pohybu osob a vozidel,

k) traumatologický,

l) pohotovostní plán veterinárních opatření,

m) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,

n) opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti,

o) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,

p) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

 

     (2) Plán  vyrozumění,  kterým  se  rozumí  neprodlené předání informace o mimořádné události, obsahuje

a) jména  osob a  názvy  institucí,  adresy a  způsoby kontaktního  spojení na

   1. operační  a   informační  střediska  a   operační  střediska základních složek působící na území kraje,

   2. příslušné zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu,

   3. příslušné zaměstnance ostatních složek,

   4. případné další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými  opatřeními,

   5. další  územní  správní  úřady  a  obce  dotčené  plánovanými opatřeními,

   6. ústřední  správní úřady  a operační  střediska s celostátní působností dotčené plánovanými opatřeními,

b) výpis ze systému  vyrozumění zabezpečovaného držitelem povolení    a

c) činnosti  každé  zasahující  složky  a  příslušných zaměstnanců    kraje   zařazených   do   krajských   úřadů,  zaměstnanců  obcí s rozšířenou  působností  zařazených  do  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou  působností  a   zaměstnanců  obcí  zařazených  do    obecního  úřadu, která  je prováděna  po vyrozumění,  například vyhlášení poplachu nebo zabezpečení svozu.

 

     (3) Plán  varování  obyvatelstva,  který  vychází  z podkladů o varování zabezpečovaném držitelem povolení, obsahuje

a) hlavní  způsob  varování  obyvatelstva  včetně popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po varování vykonat, a

b) náhradní způsob varování obyvatelstva.

 

     (4) Plán záchranných a likvidačních prací obsahuje

a) potřebu předurčených  sil a prostředků, která  vychází z územně příslušného poplachového plánu,

b) seznam složek  určených k plnění úkolů  při radiační havárii na jaderném zařízení nebo pracovišti IV. kategorie,

c) způsob vyrozumění a povolání těchto složek,

d) vybavenost ochrannými a technickými prostředky,

e) předurčenost  k  plnění  konkrétních  úkolů  včetně konkrétního možného nasazení,

f) pravděpodobnou lokalitu jejich nasazení,

g) trasu příjezdu a odjezdu složek,

h) způsob řízení zásahu,

i) maximální  dobu nasazení  složek v  místě zásahu  s ohledem  na  ohrožení zdraví sil,

j) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek a

k) způsob  provádění  dekontaminace  a  dozimetrické kontroly osob  a techniky.

 

     (5) Plán ukrytí obyvatelstva s  ohledem na podmínky stanovené zvláštním právním předpisem4) obsahuje

a) způsoby vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování,

b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí a

c) zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou.

 

     (6) Plán  jodové profylaxe,  která je  prováděna za  podmínek stanovených   zvláštním   právním   předpisem,4)   obsahuje  počty profylaktik,   způsoby   distribuce,   obměny   a  použití  jodové profylaxe.

 

     (7) Plán  evakuace  osob,  která  je  prováděna  za  podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,4)  se připravuje pro zónu havarijního plánování. Plán evakuace obsahuje

a) zásady provádění evakuace,

b) předpokládané počty evakuovaných osob,

c) rozsah evakuačních opatření,

d) zabezpečení evakuace,

e) orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění,

f) rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace a

g) monitorování evakuovaných osob a dekontaminačních stanovišť.

 

 

     (8) Plán individuální ochrany osob obsahuje

a) možnosti a způsob použití  improvizovaných prostředků k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla,

b) množství  a  strukturu  prostředků  individuální ochrany, místa jejich uskladnění a zabezpečení  jejich výdeje (pokud se jejich použití předpokládá),

c) způsob nakládání s použitými prostředky individuální ochrany.

 

     (9) Plán dekontaminace obsahuje

a) seznam stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,

b) způsob   provedení   dekontaminace   osob   a  oděvů,  objektů, dopravních  a  jiných  prostředků  a  území  v zóně havarijního plánování,

c) síly a  prostředky pro dekontaminaci,  způsob jejich vyrozumění  a nasazení,

d) způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace a

e) způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby.

 

     (10) Plán   monitorování  obsahuje   způsob  předávání  zpráv o výsledcích  monitorování  z  celostátní  radiační a monitorovací sítě České  republiky5) a způsob nakládání  se zjištěnými údaji od držitele povolení a způsob jejich předávání.

 

     (11) Plán regulace pohybu osob a vozidel obsahuje

a) stanovení hranic uzavřeného prostoru,

b) určení vstupních a výstupních míst,

c) způsob regulace pohybu osob,

d) síly  a   prostředky  pro  zabezpečení   regulace  pohybu  osob  a vozidel,  jejich   vyrozumění,  nasazení  a   odpovědnost  za  provedení úkolů a

e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.

 

     (12) Traumatologický   plán,   kterým   se   upravuje  způsob odborného lékařského vyšetření a lékařské péče, obsahuje

a) zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým  osobám, které byly  v souvislosti s radiační havárií  ozářeny  (zevní  ozáření,  vnitřní  kontaminace)  nebo postiženy  kombinací polytraumat,  a osobám,  které zabezpečují opatření  ke  snížení  ozáření  nebo  které provádějí záchranné práce  a které  byly v  souvislosti s  radiační havárií ozářeny    (zevní ozáření,  vnitřní kontaminace) nebo  postiženy kombinací  polytraumat, a

b) způsob  zabezpečení zdravotnické  pomoci evakuovanému, případně  ukrytému obyvatelstvu.

 

     (13) Pohotovostní  plán  veterinárních   opatření  k ochraně hospodářských zvířat při radiační havárii obsahuje

a) počty a umístění hospodářských zvířat,

b) opatření  připravená   pro  jejich  přežití   a  způsob  jejich  zabezpečení,

c) hospodářské  zvířectvo  určené  k  evakuaci,  jeho počty, trasy přesunu,  způsoby  jeho  ošetřování  a  místa  jeho  následného umístění,

d) způsob veterinárního třídění a dekontaminace zvířat a

e) opatření  vůči  hospodářskému   zvířectvu  zasaženému  radiační havárií včetně likvidace uhynulých zvířat.

 

     (14) Plán  regulace  distribuce  a  požívání  potravin, krmiv a vody obsahuje

a) způsob kontroly znečištění potravin, krmiv a vody radionuklidy,

b) způsob vydání pokynu k regulaci,

c) varianty možné regulace,

d) způsob likvidace potravin a krmiv znečištěných radionuklidy a

e) způsob  zajištění  a   distribuce  nezávadných  potravin,  vody a krmiv.

 

     (15) Plán opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti obsahuje způsob

a) vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace,

b) zacházení s kontaminovanými tělesnými pozůstatky zemřelých osob  a

c) pohřbení osob.

 

     (16) Plán zajištění veřejného  pořádku a bezpečnosti obsahuje způsob jejich zabezpečení a činnost příslušných orgánů a obcí.

 

     (17) Plán komunikace  s veřejností a  hromadnými informačními prostředky obsahuje

a) přehled  spojení na  kontaktní osoby  z hromadných informačních prostředků,

b) texty  nebo  nahrávky   televizních  a  rozhlasových  tísňových informací    včetně   způsobu    zajištění   jejich    přípravy  a aktualizace,

c) frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stanic,

d) způsob ověření průniku varovných relací,

e) náhradní způsob pro informování veřejnosti,

f) formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném   ohrožení   a   následně   přijímaných  opatřeních k ochraně obyvatelstva a

g) organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska.".

------------------------------------------------------------------

1) § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 17 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. § 1  nařízení   vlády  č.  11/1999  Sb.,   o  zóně  havarijního plánování.

3) Nařízení vlády  č. 116/1995 Sb.,  kterým se stanoví  geodetické referenční systémy,  státní mapová díla závazná  na celém území  státu a zásady jejich používání.

4) § 98 až 100 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

5) Vyhláška  č. 319/2002  Sb.,  o  funkci a  organizaci celostátní radiační monitorovací sítě.

 

Vybraná ustanovení novel

 

Čl.II vyhlášky č. 429/2003 Sb.

 

Přechodné ustanovení

 

     Havarijní  plán kraje  a vnější  havarijní plány  se zpracují v souladu s touto vyhláškou do 30. září 2004.